Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

32002D0622[1]

A Bizottság határozata (2002. július 26.) a rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoport létrehozásárólEGT vonatkozású szöveg.

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2002. július 26.)

a rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoport létrehozásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(2002/622/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

(1)

Az Európai Közösség rádiófrekvencia-politikájának keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat ( 1 ) (a továbbiakban: rádiófrekvencia-határozat) létrehozza a Közösségben a rádiófrekvencia-politika politikai és jogi kereteit, azzal a céllal, hogy biztosítsa a politikák összehangolását és szükség szerint a rádiófrekvencia elérhetőségére és hatékony használatára vonatkozó feltételek harmonizációját, amely a közösségi politika olyan területein, mint az elektronikus hírközlés, a szállítás, a kutatás és fejlesztés, a belső piac létrehozatalához és működéséhez szükséges.

(2)

A rádiófrekvencia-határozat emlékeztet arra, hogy a tagállamok, a közösségi intézmények, az ipar, továbbá valamennyi érintett - kereskedelmi és nem kereskedelmi - rádiófrekvencia-felhasználó, valamint más érdekelt felek nézeteinek figyelembevétele céljából a Bizottság konzultációkat szervezhet mindazon technológiai, piaci és szabályozási fejleményekről, amelyek a rádiófrekvencia használatával összefügghetnek.

(3)

Létre kell hozni egy konzultációs csoportot, amelynek elnevezése rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoport (a továbbiakban: "a csoport"). Rádiófrekvencia-politikai kérdésekben - mint például a rádiófrekvencia elérhetősége, a rádiófrekvenciák harmonizálása és kiosztása, a kiosztásukra, elérhetőségükre és használatukra vonatkozó tájékoztatás, a frekvenciahasználati jogok odaítélésének módszerei, a frekvencia átalakítása, áthelyezése, a rádiófrekvencia tarifájának kialakítása és hatékony használata, valamint az emberi egészség védelme - a csoportnak kell a Bizottságot segítenie és tanácsokkal ellátnia.

(4)

A csoportnak hozzá kell járulnia a Közösség rádiófrekvencia-politikájának fejlődéséhez, amely nemcsak a műszaki paramétereket, hanem a gazdasági, politikai, kulturális, stratégiai, egészségügyi és szociális megfontolásokat, valamint a rádiófrekvencia-felhasználók különféle, potenciálisan ellentétes igényeit is figyelembe veszi, annak érdekében, hogy tisztességes, megkülönböztetéstől mentes és arányos egyensúly alakuljon ki.

(5)

A csoportot a tagállamok magas szintű kormányzati szakértőinek és a Bizottság magas szintű képviselőjének kell alkotnia. A csoportnak megfigyelők is tagjai lehetnek, és a csoport szükség szerint más személyeket - így szabályozó hatóságok, versenyhatóságok, piaci résztvevők, felhasználói, illetve fogyasztói csoportok képviselőiként részt vevő személyeket - is meghívhat üléseire. A csoportnak ezért olyan módon kell lehetővé tennie a tagállamok és a Bizottság közötti együttműködést, hogy azzal hozzájáruljon a belső piac fejlődéséhez.

(6)

A rádiófrekvencia-politikai kérdések valamennyi érintett közösségi politika összefüggésében történő megközelítésének központi eleme, hogy szoros operatív kapcsolatokat kell fenntartani a csoport és az ágazati közösségi politikák - így a közlekedéspolitika, a rádióberendezésekre vonatkozó belső piaci politika, az audiovizuális politika, az űrpolitika és a hírközlés - végrehajtására létrehozott meghatározott csoportok, illetve bizottságok között.

(7)

A rádiófrekvencia-határozat rádiófrekvencia-bizottságot hozott létre, amelynek feladata a Bizottság segítése a rádiófrekvencia elérhetőségére és hatékony használatára vonatkozó feltételek harmonizálására irányuló kötelező végrehajtási intézkedések kidolgozásában. A csoport munkája nem akadályozhatja a bizottság munkáját.

(8)

A hatékony megbeszélések biztosítása érdekében a csoportban részt vevő minden nemzeti küldöttségnek egységes és összehangolt nemzeti állásponttal kell rendelkeznie valamennyi olyan politikára vonatkozóan, amely az adott tagállamban a rádiófrekvencia-használatra hatással van, nemcsak a belső piaccal összefüggésben, hanem a közrenddel, a közbiztonsággal, a polgári védelemmel és a védelmi politikákkal összefüggésben is, mivel az ilyen politikák keretében történő rádiófrekvencia-használat befolyásolhatja a rádiófrekvencia egészének a szervezését. Jelenleg a rádiófrekvencia különböző részeiért különböző minisztériumok felelősek.

(9)

A csoportnak valamennyi érintett kereskedelmi és nem kereskedelmi rádiófrekvencia-felhasználóval, valamint minden további érdekelttel széles körű és előretekintő konzultációt kell folytatnia a rádiófrekvencia-használatra vonatkozó technológiai, piaci és szabályozási fejleményekről.

(10)

A rádiófrekvencia-használat nem áll meg a határokon, és mivel az Unióhoz rövidesen újabb tagállamok csatlakoznak, a csoport megnyitható ezen országok és az Európai Gazdasági Térség tagországai előtt.

(11)

A CEPT-et (Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete, amely 44 európai országot tömörít) megfigyelőként meg kell hívni a csoport üléseire, figyelembe véve a csoport tevékenységének a rádiófrekvenciára gyakorolt páneurópai szintű hatását, valamint a CEPT-nek és társult szerveinek a rádiófrekvencia-gazdálkodás terén szerzett szakmai tapasztalatát. Szintén helyénvaló erre a szakértelemre támaszkodni a rádiófrekvencia-kiosztás és az adatok elérhetősége terén a rádiófrekvencia-határozat alkalmazásában műszaki végrehajtási intézkedések kidolgozására adandó fehatalmazások keretében. Tekintettel a rádiófrekvenciát használó berendezések fejlődését szolgáló európai szabványosítás jelentőségére, hasonlóan fontos az ETSI-nek (Európai Távközlési Szabványügyi Intézet) a csoport munkájába megfigyelőként történő bevonása,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Tárgy

Létrejön a rádiófrekvencia-politikával foglalkozó tanácsadó csoport, amelynek neve rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoport (a továbbiakban: "a csoport").

2. cikk

Feladatok

A csoport segíti és tanácsokkal látja el a Bizottságot rádiófrekvencia-politikával kapcsolatos kérdésekben, a politikák összehangolása tárgyában, több évre szóló rádióspektrum-politikai programok kidolgozásában, és igény szerint a rádiófrekvencia elérhetőségére és hatékony használatára vonatkozó feltételeknek a belső piac megteremtéséhez és működéséhez szükséges harmonizációja tárgyában.

A csoport ezen túlmenően közös ágazatpolitikai célokkal kapcsolatos javaslatok kidolgozásában is segítséget nyújt a Bizottság számára, amennyiben a rádióspektrummal kapcsolatos ügyekben illetékes nemzetközi szervezetekben az európai uniós érdekek hatékony összehangolásának biztosítása érdekében a Bizottság ilyen irányú javaslatot kíván az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszteni.

3. cikk

Tagság

A csoportban minden tagállamot egy-egy magas szintű kormányzati szakértő képvisel, és a csoportnak tagja a Bizottság magas szintű képviselője.

A Bizottság titkárságot biztosít a csoport részére.

4. cikk

A működésre vonatkozó szabályok

A Bizottság kérésére vagy saját kezdeményezésére a csoport - konszenzussal, vagy ha ez nem lehetséges, egyszerű többséggel - a Bizottságnak címzett véleményeket fogad el; minden tagnak egy szavazata van, kivéve a Bizottságot, amely nem szavaz. Az eltérő véleményeket az elfogadott véleményekhez csatolni kell. Megfigyelők részt vehetnek a tanácskozáson, de nem szavazhatnak.

Ha az elektronikus hírközlést érintő rádiófrekvencia-politikával kapcsolatos kérdésekben az Európai Parlament és/vagy a Tanács az Európai Bizottságon keresztül a csoporthoz fordul véleményért vagy jelentésért, a csoport az előző albekezdésben ismertetett szabályoknak megfelelően véleményt vagy jelentést fogad el. A csoport által elfogadott véleményeket és jelentéseket a Bizottság továbbítja a kérelmező intézmény felé. Adott esetben ismertetésükre szóban kerül sor: a csoport elnöke, illetve a csoport ezzel megbízott tagja beszámol az Európai Parlamentnek és/vagy a Tanácsnak.

A csoport a tagjai közül elnököt választ. A Bizottság a csoport munkáját szükség szerint alcsoportok és szakértői munkacsoportok között oszthatja meg.

A Bizottság a csoport üléseit az elnökkel egyetértésben a titkárságon keresztül hívja össze. A csoport az eljárási szabályzatát a Bizottság javaslata alapján - konszenzussal, vagy konszenzus hiányában kétharmados többséggel, tagállamonként egy szavazattal - fogadja el, az eljárási szabályzatot a Bizottság hagyja jóvá.

A csoport az EGT-államokból és az Európai Unióhoz történő csatlakozásra jelölt államokból, valamint az Európai Parlamentből, a CEPT-ből és az ETSI-től az üléseire megfigyelőket hívhat meg, továbbá szakértőket és érdekelt feleket hallgathat meg.

5. cikk

Konzultáció

A csoport a piaci szereplőkkel, a fogyasztókkal és a végfelhasználókkal - a nyitottság és az átláthatóság jegyében - széles körben és korai szakaszban konzultációt folytat.

6. cikk

Titoktartás

A Szerződés 287. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül, amennyiben a Bizottság arról tájékoztatja a csoport tagjait, hogy a kért vélemény vagy a felmerült kérdés bizalmas jellegű, a csoport tagjai, valamint a megfigyelők és az ülés többi résztvevői kötelesek tartózkodni minden olyan információ felfedésétől, amely a csoportnak, alcsoportjainak vagy szakértői munkacsoportjainak a munkája során a tudomásukra jutott. A Bizottság ilyen esetekben dönthet úgy, hogy csak a csoport tagjai lehetnek jelen az üléseken.

7. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

A csoport e határozat hatálybalépésének napján kezdi meg működését.

( 1 ) HL L 108., 2002.4.24., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002D0622 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002D0622&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02002D0622-20100107 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02002D0622-20100107&locale=hu