32006R0602[1]

A Bizottság 602/2006/EK rendelete ( 2006. április 18. ) a 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adatokra vonatkozó követelmények naprakésszé tételével történő kiigazításáról

A BIZOTTSÁG 602/2006/EK RENDELETE

(2006. április 18.)

a 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adatokra vonatkozó követelmények naprakésszé tételével történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló, 2005. január 12-i 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1) A 184/2005/EK rendelet megállapítja a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikák rendszeres elkészítésének általános kereteit.

(2) Az adatokra vonatkozó követelményeket rendszeresen frissíteni kell, és újra be kell állítani a gazdasági és technikai feljemények miatt változó igények teljesítéséhez szükséges megoszlási szintet.

(3) A portfolióbefektetés terén az EU-n kívüli tartozásokat nehéz közvetlenül felmérni. A gyakorlatban e tartozásokat az EU-n belüli nettó követelések és a világ össztartozásának különbözeteként számítják ki. Következésképpen az EU-n kívüli tartozások kiszámításához az EU-n belüli nettó követelésekkel kapcsolatos adatok szükségesek.

(4) Egyes földrajzi megoszlásokat meg kell változtatni a fizetési mérlegről szóló statisztikák minőségének javulása és a felhasználók igényeinek hatékonyabb teljesítése érdekében.

(5) A helytelen értelmezés elkerülése érdekében elő kell írni a 184/2005/EK rendelet mellékletében szereplő fogalmak helyes és pontos meghatározásait.

(6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 184/2005/EK rendelet 11. cikkével létrehozott fizetésimérleg-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 184/2005/EK rendelet I. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 18-án.

a Bizottság részéről

Joaquín ALMUNIA

a Bizottság tagja

(1) HL L 35., 2005.2.8., 23. o.

MELLÉKLET

A 184/2005/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1. A "negyedéves fizetésimérleg-statisztikák" című 2. táblázat "Pénzügyi mérleg" kezdetű III. szakaszában a portfólióbefektetéssel kapcsolatos adatokra vonatkozó követelmények helyébe az alábbi szöveg lép:

Nettó követelésekNettó tartozásokNettó
„PortfólióbefektetésEU-n belüli
EU-n kívüli
Világ”

2. Csak az angol nyelvű változatra vonatkozik.

3. A "Földrajzi megoszlás szintjei" című 6. táblázat "1. szint" megnevezésű oszlopában a következő országokat kell beilleszteni, a "2. szint" megnevezésű oszlopban feltüntetett megfelelő bejegyzésekkel átellenben:

a) "RU Orosz Föderáció"

b) "BR Brazília"

c) "CN Kína"

d) "HK Hongkong"

e) "IN India".

4. A "Gazdasági tevékenység szerinti megoszlás" című 7. táblázatban a "2. szint" elnevezésű oszlopban szereplő K ágazat 74. szakágazat 7414, 7415. osztályának helyébe a következő szöveg lép:

"Üzleti és vezetési tanácsadási szolgáltatások, beleértve a holdingtársaságok által végzett szolgáltatásokat."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R0602 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R0602&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére