31999R1215[1]

A Tanács 1215/1999/EK rendelete (1999. június 10.) a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a megállapodások és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról szóló 19/65/EGK rendelet módosításáról

A Tanács 1215/1999/EK rendelete

(1999. június 10.)

a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a megállapodások és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról szóló 19/65/EGK rendelet módosításáról [1]

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 83. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [2],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [3],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [4],

(1) mivel a Tanács a 19/65/EGK rendelettel [5] - a 17. tanácsi rendelet: a Szerződés 81. és 82. cikkének végrehajtásáról szóló első rendelet [6] alkalmazásának sérelme nélkül, és a Szerződés 81. cikkének (3) bekezdésével összhangban - felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy fogadjon el olyan rendeleteket, amelyekben kijelentik, hogy a 81. cikk (1) bekezdése nem vonatkozik a megállapodások egyes csoportjaira, különösen azokra a megállapodáscsoportokra, amelyekben csak két vállalkozás vesz részt, és amelyekben az egyik fél abban állapodik meg a másikkal, hogy a közös piac egy meghatározott területén belül bizonyos árukat csak ennek a másik félnek szállít viszonteladásra, vagy amelyekben az egyik fél abban állapodik meg a másikkal, hogy bizonyos árukat csak tőle szerez be viszonteladás céljára, illetve amelyben a két vállalkozás viszonteladás céljából történő kizárólagos szállításra és beszerzésre vállal egymással szemben kötelezettséget;

(2) mivel a Bizottság a 19/65/EGK rendelet alapján különösen a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a kizárólagos forgalmazási megállapodások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról szóló, 1983. június 22-i 1983/83/EGK rendeletet [7], a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a kizárólagos beszerzési megállapodások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról szóló, 1983. június 22-i 1984/83/EGK rendeletet [8] és a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a franchise-megállapodások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról szóló, 1988. november 30-i 4087/88/EGK rendeletet [9] (mentességi rendeletek) fogadta el;

(3) mivel a Bizottság 1997. január 22-én az EK versenypolitikájában alkalmazott vertikális korlátozásokról szóló zöld könyvet adott ki, amely széles körű vitát váltott ki a Szerződés 81. cikke (1) és (3) bekezdésének a vertikális megállapodásokra vagy összehangolt magatartásokra való alkalmazásáról;

(4) mivel a tagállamoktól, az Európai Parlamenttől, a Gazdasági és Szociális Bizottságtól, a Régiók Bizottságától és az érdekelt felektől a zöld könyvvel kapcsolatban kapott visszajelzések általában támogatták a közösségi versenypolitikának a vertikális megállapodások terén történő reformját; mivel a már említett csoportmentességi rendeleteket megfelelően át kell dolgozni;

(5) mivel az ilyen reformoknak annak a két követelménynek kell megfelelniük, hogy hatékony versenyvédelmet biztosítsanak és a vállalkozások részére megfelelő jogbiztonságot nyújtsanak; mivel e célok követésénél számolni kell annak szükségességével, hogy a közigazgatási ellenőrzést és a jogalkotási keretrendszert a lehető legnagyobb mértékben egyszerűsíteni kell; mivel azonos szintű piaci erőviszony esetén a vertikális korlátozásokat általában kevésbé tartják károsnak a verseny szempontjából, mint a horizontális korlátozásokat;

(6) mivel az említett mentességi rendeletekben nemcsak azt határozzák meg, hogy azokat a megállapodások mely csoportjaira kell alkalmazni, és mely korlátozások vagy záradékok nem szerepelhetnek a megállapodásokban, de ugyanakkor felsorolják a mentesített záradékokat is; mivel a szerződéses kapcsolatoknak ezt a jogszabályi megközelítését gazdasági értelemben, ahol a forgalmazási struktúrák és forgalmazási technikák gyorsan változnak, általában túlságosan is merevnek találják;

(7) mivel az említett mentességi rendeletek a kétoldalú kizárólagossági megállapodásoknak csak azokra a csoportjaira vonatkoznak, amelyeket áruk kizárólagos értékesítéséhez vagy beszerzéséhez, illetve mindkettőhöz kapcsolódó viszonteladás céljára kötöttek, vagy amelyek ipari tulajdonjogok átruházásával vagy felhasználásával kapcsolatban alkalmazott korlátozásokat tartalmaznak; mivel alkalmazási körükből ki vannak zárva többek között a több mint két vállalkozás között létrejött vertikális megállapodások, a szelektív forgalmazási megállapodások, a szolgáltatásokkal kapcsolatos megállapodások, valamint a feldolgozásra vagy beépítésre szánt áruk vagy szolgáltatások szállításával vagy beszerzésével, illetve mindkettővel kapcsolatos megállapodások; mivel ebből következően nagyszámú vertikális megállapodás a Szerződés 81. cikkének (3) bekezdése szerinti mentesítésre csak azután jogosult, hogy a Bizottság egyedileg megvizsgálta azokat, ami csökkentheti a jogbiztonságot az érintett vállalkozás számára, és szükségtelenül körülményessé teszi a közigazgatási felügyeletet;

(8) mivel a zöld könyv megjelenését követő vita arra is felhívta a figyelmet, hogy a 81. cikk (1) és (3) bekezdése alkalmazási módjának meghatározásánál kellően számításba kell venni a vertikális megállapodások gazdasági hatását; mivel azon gazdasági kritériumok esetén, amelyek a megállapodás által kiváltott versenyellenes hatások következtében korlátozzák a csoportmentesség alkalmazási körét, figyelembe kell venni az érintett vállalkozásnak a vonatkozó piaci részesedését;

(9) mivel ezért fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy a meglévő jogi szabályozást olyan egyszerűbb, rugalmasabb és célirányosabb jogi szabályozással váltsa fel, amely a vertikális megállapodások minden fajtájára kiterjedhet; mivel az ilyen megállapodásokra vonatkozó mentességi rendeletek alkalmazási körét ily módon szélesíteni kell, olyan kritériumokat kell megállapítani, mint a piaci részesedés küszöbértékei, azon körülmények meghatározására, amelyeknél a megállapodások lehetséges gazdasági hatásaira való tekintettel a rendelet alkalmazása megszűnik; mivel az ilyen piaci részesedés küszöbértékeinek meghatározásánál figyelembe kell venni az érintett vállalkozás piaci erejét; mivel bizonyos súlyos, versenyellenes vertikális korlátozásokat, például a minimumárat és a rögzített viszonteladási árakat, valamint a területi védelem bizonyos fajtáit az érintett vállalkozás piaci részesedésétől függetlenül ki kell zárni a rendelet alkalmazásából;

(10) mivel a 19/65/EGK rendelettel a Bizottságra ruházott hatáskörök nem teszik lehetővé a jelenleg hatályban lévő, a vertikális megállapodások minden típusára kiterjedő szabályok reformjának elvégzését; mivel a fenti rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdésének b) pontja hatályát következésképpen bővíteni kell annak érdekében, hogy az a Szerződés 81. cikkének (1) bekezdése alá tartozó minden kettő vagy több, a megállapodás értelmében a gyártási vagy a forgalmazási lánc különböző szintjein működő vállalkozás közötti olyan megállapodásra kiterjedjen, amelyek alapján a felek bizonyos árukat vagy szolgáltatásokat beszerezhetnek, értékesíthetnek vagy továbbértékesíthetnek (a továbbiakban "vertikális megállapodások"), beleértve a kizárólagos forgalmazási megállapodásokat, a kizárólagos beszerzési megállapodásokat, a franchise megállapodásokat és a szelektív forgalmazási megállapodásokat vagy ezek bármely kombinációját, továbbá az egymással versenyző vállalkozások között nem viszonossági alapon létrejött bizonyos vertikális megállapodásokat, valamint a kis- és közepes méretű kiskereskedők társulásai és azok tagjai, illetve ilyen társulások és azok szállítói között létrejött vertikális megállapodásokat;

(11) mivel az említett mentességi rendeletek felhatalmazzák a Bizottságot arra, hogy a 19/65/EGK rendelet 7. cikkével összhangban visszavonja e rendeletek alkalmazásának kedvezményét minden olyan egyedi esetben, ha egy megállapodás vagy hasonló megállapodások hálózata bizonyos olyan hatásokat vált ki, amelyek nem egyeztethetők össze a 81. cikk (3) bekezdésében megállapított feltételekkel; mivel a hatékony piaci felügyelet és a közösségi versenyszabályok decentralizáltabb alkalmazásának biztosítása érdekében indokolt rendelkezést hozni arról, hogy olyan esetekben, amikor egy tagállam területén vagy területének olyan részén érezhetők az ilyen megállapodások hatásai, amely egy elkülönült piac minden sajátosságával rendelkezik, ennek a tagállamnak az illetékes hatósága visszavonhassa területén a csoportmentességi kedvezményt, és az ilyen hatások megszüntetését célzó határozatot hozhasson; mivel az említett 7. cikket ennek megfelelően ki kell egészíteni, amelyben meghatározzák, hogy a tagállamokban az illetékes hatóságok milyen körülmények között vonhatják vissza a csoportmentesség alkalmazásának kedvezményét;

(12) mivel annak érdekében, hogy a hasonló megállapodások párhuzamos hálózatai egy adott piacon fennálló hatásainak hatékony ellenőrzése biztosítható legyen, a csoportmentességi rendelet olyan feltételeket határozhat meg, amelyek alapján a megállapodások e hálózatai rendeleti úton kizárhatók annak alkalmazásából; mivel az ilyen feltételek alapjául olyan kritériumok szolgálhatnak, mint az ilyen a megállapodáshálózatok piacfedezeti rátája; mivel a Bizottság ennek megfelelően jogkört kap annak rendeleti úton történő meghatározására, hogy egy adott piacon a vonatkozó megállapodások teljesítsék ezeket a feltételeket; mivel ilyen esetben a Bizottságnak legalább hat hónapos átmeneti időszakot kell meghatároznia, amelynek lejártakor a csoportmentesség alkalmazhatósága a vonatkozó megállapodásokra az adott piacon megszűnik; mivel ez a rendelet, amely megállapítja, hogy az a tény, hogy a csoportmentességi rendelet bizonyos piacokon a vonatkozó megállapodásokra nem alkalmazható, olyan hatással jár, hogy a Szerződés 81. cikkét egyedi vizsgálatok útján alkalmazzák; mivel a Bizottság az ilyen rendelet elfogadása előtt - és egy tagállam kérésére a rendelettervezet kihirdetése előtt is - konzultál a tanácsadó bizottsággal,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 19/65/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A 17. rendelet alkalmazásának sérelme nélkül és a Szerződés 81. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Bizottság rendeleti úton úgy rendelkezhet, hogy a 81. cikk (1) bekezdése nem vonatkozik:

a) megállapodások olyan csoportjaira, amelyeket két vagy több olyan vállalkozás köt, amelyek mindegyike a megállapodás alkalmazásában a gyártási vagy forgalmazási lánc különféle szintjein tevékenykedik, és amelyek olyan feltételekre vonatkoznak, amelyek értelmében a felek bizonyos árukat vagy szolgáltatásokat vásárolhatnak, értékesíthetnek vagy továbbértékesíthetnek;

b) olyan megállapodások csoportjaira, amelyekben csak két vállalkozás vesz részt, és amelyek olyan korlátozásokat tartalmaznak, amelyeket ipari tulajdonjogok, különösen szabadalmak, használati minták, formatervezési minták vagy védjegyek, illetve gyártási módszer vagy ipari folyamatok felhasználásával vagy alkalmazásával kapcsolatos ismeretek átruházására vagy használati jogára vonatkozó szerződésekből származó jogok megszerzésével vagy felhasználásával kapcsolatban állapítottak meg";

b) a (2) bekezdés b) pontjában az "azokat a kikötéseket, amelyeket a megállapodásoknak tartalmazniuk kell, vagy" szavakat el kell hagyni;

c) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az (1) és (2) bekezdést hasonlóképpen alkalmazni kell az összehangolt magatartások csoportjaira".

2. A következő cikkel egészül ki:

"1a. cikk

Az 1. cikk szerinti rendelet meghatározhatja azokat a feltételeket, amelyek eredményeként a hasonló megállapodások vagy a meghatározott piacokon érvényesülő összehangolt magatartások bizonyos párhuzamos hálózatai kizárhatók azok alkalmazásából; ha ezek a körülmények teljesülnek, a Bizottság rendeleti úton megállapíthatja ezt, és határidőt tűzhet ki, melynek lejárta után a rendelet az 1. cikk értelmében a vonatkozó megállapodásokra vagy összehangolt magatartásokra az adott piacon már nem alkalmazható; ez a határidő nem lehet hat hónapnál rövidebb".

3. A 6. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A Bizottság konzultál a versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottsággal:

a) az 1. cikk szerinti rendelet tekintetében a rendelettervezet kihirdetése előtt és a rendelet elfogadása előtt;

b) az 1a. cikk szerinti rendelet tekintetében a rendelettervezet kihirdetése előtt, amennyiben valamelyik tagállam ezt kéri, valamint a rendelet elfogadása előtt".

4. A 7. cikk jelenlegi szövege (1) bekezdésként számozódik, és a következő bekezdéssel egészül ki:

"(2) Ha azok a megállapodások vagy összehangolt magatartások, amelyekre az 1. cikk alapján elfogadott valamely rendelet vonatkozik, hatásaik tekintetében bizonyos esetekben valamelyik tagállam területén vagy területének az elkülönült piac minden jellemzőjével rendelkező részén összeegyeztethetetlenek a Szerződés 81. cikkének (3) bekezdésében megállapított feltételekkel, az adott tagállam illetékes hatósága saját kezdeményezésére vagy a Bizottság, illetve jogos érdekükre hivatkozó természetes vagy jogi személyek kérelmére visszavonhatja az e rendelet alkalmazására vonatkozó kedvezményt."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 1999. június 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

K.-H. Funke

[1] Szerkesztőségi jegyzet: A 19/65/EGK rendelet címe az Európai Közösséget létrehozó szerződés cikkeinek az Amszterdami Szerződés 12. cikke szerinti átszámozására figyelemmel kiigazításra került; az eredeti hivatkozás a Szerződés 85. cikkének (3) bekezdésére vonatkozott.

[2] HL C 365., 1998.11.26., 27. o.

[3] 1999. április 15-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] HL C 116., 1999.4.28.

[5] HL 36., 1965.3.6., 533/65. o.a A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

[6] HL 13., 1962.2.21., 204/62. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

[7] Szerkesztőségi jegyzet: A 19/65/EGK rendelet címe az Európai Közösséget létrehozó szerződés cikkeinek az Amszterdami Szerződés 12. cikke szerinti átszámozására figyelemmel kiigazításra került; az eredeti hivatkozás a Szerződés 85. cikkének (3) bekezdésére vonatkozott.

[8] HL C 365., 1998.11.26., 27. o.

[9] 1999. április 15-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999R1215 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999R1215&locale=hu