31965R0019[1]

A Tanács 19/65/EGK rendelete (1965. március 2.) a Szerződés 85. cikke (3) bekezdésének a megállapodások és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról

A TANÁCS 19/65/EGK RENDELETE

(1965. március 2.)

a Szerződés 85. cikke (3) bekezdésének a megállapodások és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 87. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a Szerződés 85. cikkének (1) bekezdésének alkalmazásától a 85. cikk (3) bekezdése értelmében el lehet tekinteni a megállapodások, döntések és összehangolt magatartások a 85. cikk (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő egyes csoportjai tekintetében;

mivel a 85. cikk (3) bekezdésének végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseket a 87. cikknek megfelelő rendeletben kell elfogadni;

mivel a 17. rendelet ( 4 ) alapján tett értesítések nagy számára tekintettel kívánatos a Bizottság számára - feladatának megkönnyítése érdekében - lehetővé tenni, hogy rendeleti úton rendelkezzen arról, hogy a 85. cikk (1) bekezdésének rendelkezései nem vonatkoznak a megállapodások és összehangolt magatartások egyes csoportjaira;

mivel meg kell állapítani azokat a feltételeket, amelyek mellett a Bizottság, a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival való szoros és folyamatos kapcsolattartás mellett, az említett hatáskört gyakorolhatja, miután az egyedi döntések alapján kellő tapasztalat áll rendelkezésére annak eldöntéséhez, hogy a megállapodások és összehangolt magatartások mely csoportjaira teljesülnek a 85. cikk (3) bekezdésében foglalt feltételek;

mivel a Bizottság tevékenységével, különösen a 153. rendelettel ( 5 ) kinyilvánította, hogy a megállapodások és összehangolt magatartások egyes olyan típusai esetében, amelyek különösen alkalmasak arra, hogy torzítsák a versenyt a közös piacon, a 17. rendeletben előírt eljárás semmiféle könnyítése nem lehetséges;

mivel a 17. rendelet 6. cikke alapján a Bizottság rendelkezhet úgy, hogy a Szerződés 85. cikkének (3) bekezdése alapján hozott határozatot visszaható hatállyal kell alkalmazni; mivel kívánatos a Bizottságot felhatalmazni arra, hogy rendeleti úton is alkothasson ilyen rendelkezéseket;

mivel a 17. rendelet 7. cikke szerint megállapodásokat, döntéseket és összehangolt magatartásokat a Bizottság határozatával mentesíthet a tilalom alól, különösen abban az esetben, ha azokat úgy módosítják, hogy a 85. cikk (3) bekezdésében foglalt követelményeknek megfeleljenek; mivel kívánatos, hogy a Bizottság az ilyen megállapodásokat és összehangolt magatartásokat rendeleti úton azonos kedvezményben részesíthesse, ha módosításuk során valamely mentesítő rendeletben meghatározott csoportba kerülnek;

mivel azonban nem adható mentesség, ha a 85. cikk (3) bekezdésében meghatározott feltételeket nem teljesítik, a Bizottság számára hatáskört kell biztosítani, hogy határozat útján meghatározza, milyen feltételeknek kell megfelelnie az olyan megállapodásnak vagy összehangolt magatartásnak, amely meghatározott körülmények miatt bizonyos, a 85. cikk (3) bekezdésével összeegyeztethetetlen hatásokkal jár,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A 17. rendelet alkalmazásának sérelme nélkül és a Szerződés 81. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Bizottság rendeleti úton úgy rendelkezhet, hogy a 81. cikk (1) bekezdése nem vonatkozik:

a) megállapodások olyan csoportjaira, amelyeket két vagy több olyan vállalkozás köt, amelyek mindegyike a megállapodás alkalmazásában a gyártási vagy forgalmazási lánc különféle szintjein tevékenykedik, és amelyek olyan feltételekre vonatkoznak, amelyek értelmében a felek bizonyos árukat vagy szolgáltatásokat vásárolhatnak, értékesíthetnek vagy továbbértékesíthetnek;

b) olyan megállapodások csoportjaira, amelyekben csak két vállalkozás vesz részt, és amelyek olyan korlátozásokat tartalmaznak, amelyeket ipari tulajdonjogok, különösen szabadalmak, használati minták, formatervezési minták vagy védjegyek, illetve gyártási módszer vagy ipari folyamatok felhasználásával vagy alkalmazásával kapcsolatos ismeretek átruházására vagy használati jogára vonatkozó szerződésekből származó jogok megszerzésével vagy felhasználásával kapcsolatban állapítottak meg.

(2) A rendelet meghatározza a megállapodások azon csoportjait, amelyekre vonatkozik, és meghatározza különösen:

a) azokat a korlátozásokat vagy kikötéseket, amelyeket a megállapodások nem tartalmazhatnak;

b) ----- az olyan egyéb feltételeket, amelyeknek meg kell felelniük.

(3) Az (1) és (2) bekezdést hasonlóképpen alkalmazni kell az összehangolt magatartások csoportjaira.

1a. cikk

Az 1. cikk szerinti rendelet meghatározhatja azokat a feltételeket, amelyek eredményeként a hasonló megállapodások vagy a meghatározott piacokon érvényesülő összehangolt magatartások bizonyos párhuzamos hálózatai kizárhatók azok alkalmazásából; ha ezek a körülmények teljesülnek, a Bizottság rendeleti úton megállapíthatja ezt, és határidőt tűzhet ki, melynek lejárta után a rendelet az 1. cikk értelmében a vonatkozó megállapodásokra vagy összehangolt magatartásokra az adott piacon már nem alkalmazható; ez a határidő nem lehet hat hónapnál rövidebb.

2. cikk

(1) Az 1. cikk alapján elfogadott rendelet meghatározott időszakra szól.

(2) Az ilyen rendelet hatályon kívül helyezhető vagy módosítható, ha a körülmények bármely, a rendelet elfogadása szempontjából lényeges tényező tekintetében megváltoztak; ebben az esetben rögzíteni kell a korábbi rendelet hatálya alá tartozó megállapodások és összehangolt magatartások módosítására rendelkezésre álló időtartamot.

3. cikk

Az 1. cikk alapján elfogadott rendelet előírhatja, hogy visszaható hatállyal alkalmazandó azokra a megállapodásokra és összehangolt magatartásokra, amelyekre a rendelet hatálybalépésekor, a 17. rendelet 6. cikke alapján hozott, visszaható hatályú határozatot kellett volna alkalmazni.

4. cikk

(1) Az 1. cikk alapján elfogadott rendelet előírhatja, hogy a Szerződés 85. cikke (1) bekezdésében foglalt tilalmat a rendeletben meghatározott ideig nem kell alkalmazni az 1962. március 13-án már létező olyan megállapodásokra és összehangolt magatartásokra, amelyek a 85. cikk (3) bekezdése feltételeinek nem felelnek meg, amennyiben

- a rendelet hatálybalépését követő három hónapon belül úgy módosítják azokat, hogy az említett feltételeket a rendelet rendelkezéseivel összhangban teljesítsék, és

- a módosításokat a rendeletben rögzített határidőn belül közlik a Bizottsággal.

Az 1. cikk alapján elfogadott rendelet előírhatja, hogy a Szerződés 85. cikkének (1) bekezdésében foglalt tilalmat a rendeletben meghatározott ideig nem kell alkalmazni azokra a csatlakozás időpontjában már létező megállapodásokra és összehangolt magatartásokra, amelyek a csatlakozás tényénél fogva a 85. cikk hatálya alá tartoznak, és nem felelnek meg a 85. cikk (3) bekezdésében foglalt feltételeknek.

Az előző albekezdés rendelkezéseit ugyanúgy kell alkalmazni a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása esetében.

Az előző albekezdések rendelkezéseit ugyanúgy kell alkalmazni Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozása esetében is.

(2) Az (1) bekezdés csak akkor vonatkozik azokra a megállapodásokra és összehangolt magatartásokra, amelyeket a 17. rendelet 5. cikkének megfelelően 1963. február 1-je előtt be kellett jelenteni, ha azokat a fenti időpont előtt bejelentették.

Az (1) bekezdést csak akkor kell alkalmazni azokra a megállapodásokra és összehangolt gyakorlatokra, amelyek a csatlakozás tényénél fogva a Szerződés 85. cikkének hatálya alá tartoznak, és amelyeket a 17. rendelet 5. és 25. cikke alapján 1973. július 1-jéig be kell jelenteni, ha a bejelentésre már ezen időpontot megelőzően sor került.

Az (1) bekezdés nem alkalmazható azokra a megállapodásokra és összehangolt magatartásokra, amelyekre a Szerződés 85. cikkének (1) bekezdése a Görög Köztársaság csatlakozás miatt alkalmazandó, és amelyeket a 17. rendelet 5. és 25. cikkének megfelelően 1981. július 1-je előtt be kell jelenteni, kivéve ha a bejelentésre ezen időpontot megelőzően már sor került.

A (2) bekezdés nem alkalmazható azokra a megállapodásokra és összehangolt magatartásokra, amelyekre a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozásánál fogva a Szerződés 85. cikkének (1) bekezdését kell alkalmazni, és amelyeket a 17. rendelet 5. és 25. cikkének megfelelően 1986. július 1-je előtt be kell jelenteni, kivéve, ha a bejelentésre ezen időpontot megelőzően már sor került.

Az (1) bekezdést csak akkor kell alkalmazni az olyan megállapodásokra és összehangolt magatartásokra, amelyek Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozásának tényénél fogva a Szerződés 85. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartoznak, és amelyeket a 17. rendelet 5. és 25. cikkének megfelelően a csatlakozástól számított hat hónapon belül be kell jelenteni, ha a bejelentésre az ezen időszakon belül sor kerül. E bekezdés nem alkalmazandó azokra a megállapodásokra és összehangolt magatartásokra, amelyek a csatlakozás időpontjában már az EGT-megállapodás 53. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartoznak.

(3) Az 1. cikk alapján elfogadott rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő peres ügyekben az (1) bekezdés alapján elfogadott rendelkezésekben biztosított kedvezményre nem lehet hivatkozni; és nem lehet továbbá arra hivatkozni harmadik személyekkel szemben támasztott kártérítési igények megalapozása céljából sem.

5. cikk

A rendelet elfogadása előtt a Bizottság közzéteszi annak tervezetét, hogy az érintett személyek, az általa meghatározott, de legalább egy hónapos határidőn belül megtehessék észrevételeiket.

6. cikk

(1) A Bizottság konzultál a versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottsággal:

a) az 1. cikk szerinti rendelet tekintetében a rendelettervezet kihirdetése előtt és a rendelet elfogadása előtt;

b) az 1a. cikk szerinti rendelet tekintetében a rendelettervezet kihirdetése előtt, amennyiben valamelyik tagállam ezt kéri, valamint a rendelet elfogadása előtt.

(2) A 17. rendelet 10. cikkének - a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációra vonatkozó - (5) és (6) bekezdését hasonlóképpen kell alkalmazni, ennek értelmében a Bizottsággal tartott együttes ülésekre legkorábban az értesítés elküldését követően egy hónappal kerül sor.

8. cikk

A Bizottság 1970. január 1. előtt eljuttatja a Tanácshoz rendelettervezetét ennek a rendeletnek - a tapasztalatok alapján szükségesnek mutatkozó - javasolt módosításáról.

Ez a rendelet egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) Szerkesztőségi jegyzet: A 19/65/EGK rendelet címe az Európai Közösséget létrehozó szerződés cikkeinek az Amszterdami Szerződés 12. cikke szerinti átszámozására figyelemmel kiigazításra került; az eredeti hivatkozás a Szerződés 85. cikkének (3) bekezdésére vonatkozott.

( 2 ) HL 81., 1964.5.27., 1275/64. o.

( 3 ) HL 197., 1964.11.30., 3320/64. o.

( 4 ) HL 13., 1962.2.21., 204/62. o. (az 59. rendelettel módosított 17. rendelet - HL 58., 1962.7.10, 1655/62. o. - és a 118/63/EGK rendelet - HL 162., 1963.11.7., 2696/63. o.)

( 5 ) HL 139., 1962.12.24., 2918/62. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31965R0019 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31965R0019&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01965R0019-20040501 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01965R0019-20040501&locale=hu