32005L0020[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/20/EK irányelve (2005. március 9.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/20/EK IRÁNYELVE

(2005. március 9.)

a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében előírt eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1) Az Európai Unió legutóbbi bővítését tekintetbe véve megfelelő figyelmet kell fordítani az új tagállamok sajátos helyzetére, különösen a 94/62/EK irányelv (3) 6. cikkének (1) bekezdésében megállapított újrafeldolgozási és hasznosítási célok elérésével összefüggésben.

(2) A 2003. április 16-i csatlakozási szerződés értelmében az Európai Unióhoz csatlakozott tagállamoknak további időre van szükségük ahhoz, hogy újrafeldolgozási és hasznosítási rendszereiket a 94/62/EK irányelvben foglalt céloknak megfelelően átalakítsák.

(3) Mivel ezen irányelv célját - nevezetesen a csomagolási hulladékok újrafeldolgozásával és hasznosításával kapcsolatos nemzeti célkitűzések összehangolását - a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért ez a cél az intézkedés mértéke miatt közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében meghatározottak szerinti szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben meghatározott arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket.

(4) Az Európai Unió további bővítését tekintetbe véve megfelelő figyelmet kell fordítani azon országok sajátos helyzetére is, amelyek csatlakozása később várható.

(5) A 94/62/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 94/62/EK irányelv 6. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

"(11) Az Európai Unióhoz a 2003. április 16-i csatlakozási szerződés értelmében csatlakozott tagállamok az (1) bekezdés b) d) és e) pontjában rögzített célok elérését elhalaszthatják egy általuk választott időpontig, amely nem lehet későbbi, mint 2012. december 31. a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Litvánia, Magyarország, Szlovénia és Szlovákia esetében; 2013. december 31. Málta esetében; 2014. december 31. Lengyelország esetében és 2015. december 31. Lettország esetében."

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2006. szeptember 9-én.-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az azok és az ezen irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2005. március 9-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. P. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

N. SCHMIT

(1) HL C 241., 2004.9.28., 20. o.

(2) Az Európai Parlament 2004. november 17-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2005. február 21-i határozata.

(3) HL L 365., 1994.12.31., 10. o. A legutóbb a 2004/12/EK irányelvvel (HL L 47., 2004.2.18., 26. o.) módosított irányelv.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005L0020 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005L0020&locale=hu