32004L0012[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/12/EK irányelve (2004. február 11.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/12/EK irányelve

(2004. február 11.)

a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 95. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően, tekintettel az egyeztetőbizottság által 2003. december 17-én jóváhagyott közös szövegtervezetre [3],

mivel:

(1) A 94/62/EK irányelv [4] szerint a Tanácsnak célokat kell meghatároznia a következő öt éves időszakra legkésőbb hat hónappal azon ötéves időszak vége előtt, amely attól a naptól kezdődött, ameddig a fenti irányelvet a nemzeti jogban végre kellett volna hajtani.

(2) A "csomagolásnak" a 94/62/EK irányelvben megállapított meghatározását bizonyos kritériumok, valamint egy szemléltető példákat tartalmazó melléklet bevezetésével tovább kell pontosítani. Az ambiciózus újrafeldolgozási célkitűzések megvalósítása érdekében szükség van innovatív, környezetvédelmi szempontból biztonságos és megvalósítható újrafeldolgozási eljárások ösztönzésére. A módszerekre vonatkozó meghatározások kidolgozása céljából el kell végezni a különböző újrafeldolgozási módszerek értékelését.

(3) Az egyes meghatározott hulladék anyagfajtákra vonatkozó újrafeldolgozási célkitűzéseknek figyelembe kell venniük az életciklus-értékeléseket és költség-haszon elemzéseket, amelyek egyértelmű különbséget mutattak ki a különböző csomagolóanyagok újrafeldolgozásának költségei és haszna között, és javítaniuk kell ezen anyagok újrafeldolgozása belső piacának egységességét.

(4) A csomagolási hulladék újrafeldolgozását és hasznosítását tovább kell fokozni, környezetre gyakorolt hatásuk csökkentése érdekében.

(5) Egyes tagállamok számára, amelyek különleges körü lményeik miatt engedélyt kaptak a 94/62/EK irányelvben meghatározott hasznosítási és újrafeldolgozási célkitűzések elérésére meghatározott határidő elhalasztására, további, de korlátozott halasztást kell engedélyezni.

(6) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság egyetért abban, hogy a csatlakozó államok esetében ezen irányelv célkitűzései tekintetében átmeneti eltérésekre van szükség. Erről a csatlakozó államok kérései alapján úgy kell dönteni, hogy az eltérések elvben Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Litvánia, Szlovákia és Szlovénia esetében 2012-nél; Málta esetében 2013-nál; Lengyelország esetében 2014-nél és Lettország esetében 2015-nél tovább ne legyenek érvényben.

(7) E megállapodás véglegesítése a megfelelő jogi eljárás szerint az ezen irányelv átültetésére megszabott határidő lejárta előtt történik.

(8) A csomagolás és csomagolási hulladék kezelése szükségessé teszi azt, hogy a tagállamok visszavételi, gyűjtési és hasznosítási rendszereket hozzanak létre. Az ilyen rendszereknek nyitva kell állniuk az összes érdekelt fél részvétele előtt, és azokat úgy kell megtervezni, hogy elkerülhető legyen a behozott termékekkel szembeni megkülönböztetés és a kereskedelem korlátozása vagy a verseny torzulása, valamint a Szerződéssel összhangban garantálni lehessen a csomagolás és a csomagolási hulladék lehető legnagyobb mértékű visszavételét. El kell kerülni az anyagok tömegük alapján történő megkülönböztetését. A csomagolási lánc gazdasági szereplőinek együttesen kell közös felelősséget vállalniuk annak biztosításáért, hogy a csomagolás és a csomagolási hulladék környezeti hatása annak teljes életciklusa során a lehető legkisebb legyen.

(9) A csomagolásra és csomagolási hulladékra - beleértve a Közösségen kívüli újrafeldolgozásra és hasznosításra kivitt hulladékot is - vonatkozó közösségi szintű éves adatokra van szükség ezen irányelv célkitűzései végrehajtásának ellenőrzéséhez. Ehhez összehangolt jelentéstételi technikára és az adatszolgáltatók számára egyértelmű iránymutatásokra van szükség.

(10) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia ezen irányelv végrehajtását és a környezetre, illetve a belső piacra gyakorolt hatását, és ezekről jelentést kell tennie. Ebben a jelentésben szerepelnie kell még az alapvető követelményekkel, a hulladék keletkezésének megakadályozására irányuló intézkedésekkel, egy lehetséges csomagolási mutatóval, a hulladék keletkezésének megakadályozására irányuló tervekkel, újrahasználattal, gyártói felelősséggel és nehézfémekkel kapcsolatos kérdéseknek, és megfelelő esetben mellékelni kell hozzá a felülvizsgálatra vonatkozó javaslatokat.

(11) A tagállamoknak támogatniuk kell a fogyasztók tájékoztatására és környezet-tudatosságának növelésére szolgáló kampányokat, és ösztönözniük kell az egyéb megelőző eszközöket is.

(12) Ezen irányelv környezetvédelmi és belső piaci célkitűzésein kívül az újrafeldolgozás hatásaként olyan munkahelyek is létrejöhetnek, amelyek száma a társadalomban máshol csökkent, és ily módon segíthetik a kirekesztés megelőzését.

(13) Mivel a javasolt intézkedés célkitűzéseit, nevezetesen az egyes tagállamok egyedi körülményeinek figyelembevételével a csomagolási hulladék újrafeldolgozására vonatkozó nemzeti célkitűzések harmonizálását, és a meghatározások további tisztázását a tagállamok kielégítő módon nem tudják megvalósítani, mivel ezek - az intézkedés léptéke miatt - közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az abban a cikkben meghatározott arányosság elvével összhangban ez az irányelv nem lépi túl a fenti célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.

(14) Az ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal [5] összhangban kell elfogadni.

(15) A 94/62/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 94/62/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. a 3. cikk 1. pontja a következő albekezdésekkel egészül ki:

"A "csomagolás" meghatározása továbbá a következőkben meghatározott kritériumokon alapul. Az I. mellékletben felsorolt tételek e kritériumok alkalmazására vonatkozó szemléltető példák.

i. Csomagolásnak kell tekinteni a tételeket, ha a fenti meghatározásnak a csomagolás által még biztosított egyéb funkciók sérelme nélkül megfelelnek, kivéve, ha a tétel a termék szerves része és a kérdéses termék tárolásához, eltartásához vagy megőrzéséhez annak teljes élettartama alatt szükséges, és az elemeket együttes felhasználásra, fogyasztásra vagy értékesítésre szánták.

ii. Az eladási helyen történő megtöltésre tervezett és szánt tételeket és az eladási helyen eladott, megtöltött vagy ott történő megtöltésre tervezett és szánt "eldobható" tételeket csomagolásnak kell tekinteni, amennyiben csomagolási funkciót látnak el.

iii. A csomagolásba beépülő csomagoló összetevőket és kiegészítő elemeket azon csomagolás részének kell tekinteni, amelyikbe azokat beépítették. Egy termékre közvetlenül ráakasztott vagy ahhoz rögzített, csomagolási funkciót ellátó kiegészítő elemeket csomagolásnak kell tekinteni, kivéve, ha azok a termék szerves részei, és az elemeket együttes fogyasztásra vagy értékesítésre szánták.

A Bizottság megfelelő esetben a 21. cikkben említett eljárással összhangban megvizsgálja, és szükség szerint felülvizsgálja az I. mellékletben a csomagolás meghatározásához megadott szemléltető példákat. Prioritásként a következő tételekkel kell foglalkozni: CD- és videókazetta-tokok, virágcserepek, csövek és hengerek, amelyekre valamilyen hajlékony anyag van felcsévélve, öntapadós címkék hordozópapírja és csomagolópapír."

2. a 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"4. cikk

Megelőzés

(1) A tagállamok a 9. cikkel összhangban a csomagolási hulladék keletkezésének megelőzése érdekében tett intézkedéseken túlmenően biztosítják más megelőző intézkedések megvalósítását.

Ilyen egyéb intézkedések lehetnek nemzeti programok, a csomagolás környezeti hatásának minimálisra csökkentésével kapcsolatos gyártói felelősség bevezetésére irányuló projektek vagy más, megfelelő esetben a gazdasági szereplőkkel folytatott konzultáció alapján elfogadott intézkedések, amelyek célja, hogy összefogják a tagállamokon belül a megelőzéssel kapcsolatban hozott számos kezdeményezést, és kihasználják azok előnyeit. Ezeknek meg kell felelniük ezen irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott célkitűzéseknek.

(2) A Bizottság segíti a megelőzés előmozdítását azáltal, hogy a 10. cikkel összhangban ösztönzi a megfelelő európai szabványok kialakítását. A szabványok a 9. és 10. cikkel összhangban a csomagolás környezeti hatásának minimálisra csökkentését célozzák.

(3) A Bizottság megfelelő esetben javaslatokat tesz olyan intézkedésekre, amelyek ezen lényegi követelmények betartatásának erősítését és kiegészítését, valamint annak biztosítását szolgálják, hogy új csomagolás csak akkor kerüljön forgalomba, ha a gyártó a csomagolás alapvető funkcióinak csorbítása nélkül minden szükséges intézkedést megtett a csomagolás környezeti hatásának csökkentésére."

3. a 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"6. cikk

Hasznosítás és újrafeldolgozás

(1) Ezen irányelv célkitűzéseinek betartása érdekében a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy egész területükre kiterjedően elérjék a következő célokat:

a) legkésőbb 2001. június 30-ig a csomagolási hulladék legalább 50 és legfeljebb 65 tömegszázalékát hasznosítják vagy égetik el hulladékégető művekben energetikai hasznosítás mellett;

b) legkésőbb 2008. december 31-ig a csomagolási hulladék legalább 60 tömegszázalékát hasznosítják vagy égetik el hulladékégető művekben energetikai hasznosítás mellett;

c) legkésőbb 2001. június 30-ig a csomagolási hulladékban levő összes csomagolóanyag legalább 25 és legfeljebb 45 tömegszázalékát dolgozzák fel újra úgy, hogy ez az egyes csomagolóanyagok tekintetében legalább 15 tömegszázalék legyen;

d) legkésőbb 2008. december 31-ig a csomagolóanyag legalább 55 és legfeljebb 80 tömegszázalékát dolgozzák fel újra.

e) legkésőbb 2008. december 31-ig a csomagolási hulladékot alkotó anyagok tekintetében a következő minimális, újrafeldolgozási célkitűzéseket valósítják meg:

i üveg esetében 60 tömegszázalék;

ii. papír és karton esetében 60 tömegszázalék;

iii. fémek esetében 50 tömegszázalék;

iv. műanyagok esetében 22,5 tömegszázalék, kizárólag azokat az anyagokat figyelembe véve, amelyeket újból műanyagokká dolgoznak fel;

v. fa esetében 15 tömegszázalék.

(2) A Közösségből a 259/93/EGK [6] és az 1420/1999/EK [7] tanácsi rendelettel és az 1547/1999/EK bizottsági rendelettel [8] összhangban kivitt csomagolási hulladék csak akkor számít bele az (1) bekezdés szerinti kötelezettségek és célkitűzések teljesítésébe, ha megcáfolhatatlan bizonyíték áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a hasznosítási és/vagy újrafeldolgozási művelet olyan körülmények között zajlott, amelyek általánosságban egyenértékűek az erre vonatkozó közösségi jogszabályokban előírtakkal.

(3) A tagállamok adott esetben ösztönzik az energetikai hasznosítást, ha az környezetvédelmi és költség-haszon szempontból előnyösebb az anyag újrafeldolgozásánál. Erre a nemzeti újrafeldolgozás és a hasznosítási célkitűzések közötti elegendő különbség mérlegelésével kerülhet sor.

(4) A tagállamok adott esetben ösztönzik az újrafeldolgozott csomagolási hulladékból nyert anyagok használatát a csomagolás és egyéb termékek gyártásánál azáltal, hogy

a) javítják az ilyen termékek piaci feltételeit;

b) felülvizsgálják az ilyen anyagok használatát akadályozó meglevő rendeleteket.

(5) Legkésőbb 2007. december 31-ig az Európai Parlament és a Tanács minősített többséggel és a Bizottság javaslata alapján eljárva meghatározza a 2009-től 2014-ig tartó harmadik ötéves időszak célkitűzéseit, a tagállamok által az (1) bekezdésben megállapított célkitűzések elérése során szerzett tapasztalatok, valamint a tudományos kutatások és értékelési technikák, úgymint az életciklus értékelés és a költség-haszon elemzés megállapításai alapján.

Ezt a folyamatot ötévente meg kell ismételni.

(6) A tagállamok közzéteszik az (1) bekezdésben említett intézkedéseket és célkitűzéseket, és azokat tájékoztató kampány keretében a nyilvánosság és a gazdasági szereplők tudomására hozzák.

(7) Görögország, Írország és Portugália sajátos helyzetük, azaz a kis szigetek nagy száma, a vidéki és hegyvidéki területek, illetve a csomagolóanyag-fogyasztás jelenlegi alacsony szintje miatt úgy határozhatnak, hogy

a) legkésőbb 2001. június 30-ig az (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározottaknál alacsonyabb célkitűzéseket valósítanak meg, de a hasznosításnál vagy a hulladékégetőben energetikai hasznosítás mellett történő elégetésnél legalább a 25 %-ot elérik;

b) az (1) bekezdés a) és c) pontjában említett célok elérését ugyanakkor későbbi határidőre halasztják, amely azonban 2005. december 31-nél nem lehet későbbi;

c) az (1) bekezdés b), d) és e) pontjában említett célok elérését egy saját választásuk szerinti határidőre halaszthatják, amely 2011. december 31-nél nem lehet későbbi.

(8) A Bizottság a lehető leghamarabb, legkésőbb 2005. június 30-ig jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv végrehajtásának előrehaladásáról és annak környezetre gyakorolt hatásáról, valamint a belső piac működéséről. A jelentés figyelembe veszi az egyes tagállamok egyedi körülményeit. A jelentésben a következők szerepelnek:

a) értékelés a lényegi követelmények hatékonyságáról, végrehajtásáról és alkalmazásáról;

b) további megelőző intézkedések, annak érdekében, hogy a csomagolás környezeti hatását alapvető funkciói csorbítása nélkül, a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni lehessen;

c) olyan csomagolási környezeti mutató esetleges kidolgozása, amely a csomagolási hulladék keletkezésének megakadályozását egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi;

d) csomagolási hulladék keletkezésének megakadályozására irányuló tervek;

e) újrahasználat ösztönzése, és különösen az újrahasználat és az újrafeldolgozás költségeinek és előnyeinek összehasonlítása;

f) gyártói felelősség, beleértve annak pénzügyi szempontjait is;

g) 2010-ig erőfeszítések a csomagolásban levő nehézfémek és más veszélyes anyagok további csökkentésére, és adott esetben ezek használatának végleges beszüntetésére.

Ehhez a jelentéshez adott esetben mellékelni kell az ezen irányelv kapcsolódó rendelkezései felülvizsgálatára vonatkozó javaslatokat, kivéve, ha ezeket a javaslatokat már korábban benyújtották.

(9) A jelentés a (8) bekezdésben említett kérdésekkel, valamint a Hatodik Környezetvédelmi Cselekvési Program különböző elemei keretébe tartozó más lényeges kérdésekkel foglalkozik, különösen az újrafeldolgozás tematikus stratégiájával és az erőforrások fenntartható használatának tematikus stratégiájával foglalkozik.

A Bizottság és a tagállamok megfelelő esetben ösztönzik a (8) bekezdés b), c), d), e) és f) pontjával és más megelőzési eszközökkel kapcsolatos vizsgálatokat és kísérleti projekteket.

(10) Azok a tagállamok, amelyek az (1) bekezdésben szereplő legmagasabb célkitűzéseken túllépő programokat indítottak vagy fognak indítani, és amelyek erre a célra megfelelő újrafeldolgozási és hasznosítási kapacitásokat biztosítanak, a magas szintű környezetvédelem biztosítása érdekében törekedhetnek ezen célok elérésére azzal a feltétellel, hogy ezek az intézkedések nem okozzák a belső piac torzulását és nem gátolják, hogy más tagállamok betartsák ezt az irányelvet. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot ezekről az intézkedésekről. A Bizottság megerősíti ezeket az intézkedéseket, miután a tagállamokkal együttműködve igazolta, hogy azok összhangban vannak a fent említett szempontokkal, és nem önkényes megkülönböztetési eszközök, illetve nem jelentik a tagállamok közötti kereskedelem álcázott korlátozását."

4. a 8. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A gyűjtés, újrahasználat és az újrafeldolgozást is magában foglaló hasznosítás megkönnyítése érdekében a csomagoláson az érintett iparág szerinti azonosítás és osztályozás céljából fel kell tüntetni a 97/129/EK bizottsági határozat [9] alapján felhasznált csomagolóanyag(ok) jellegét."

5. a 13. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"A tagállamok támogatják a fogyasztók tájékoztatására és környezet-tudatosságának növelésére szolgáló kampányokat is."

6. a 19. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"19. cikk

Hozzáigazítás a tudományos és műszaki fejlődéshez

A 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni azokat a módosításokat, amelyek (a 8. cikk (2) bekezdésében és a 10. cikk második albekezdésének utolsó francia bekezdésében említett) azonosítási rendszernek, (a 12. cikk (3) bekezdésében és a III. mellékletben említett) adatbázis-rendszerre vonatkozó formátumoknak, valamint (az I mellékletben említett,) a csomagolás meghatározására vonatkozó szemléltető példáknak a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazításához szükségesek."

7. a 20. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A Bizottság a 21. cikkben említett eljárással összhangban meghatározza azokat a technikai intézkedéseket, amelyek az irányelv rendelkezéseinek, különösen az Európai Unióban nagyon kis (azaz hozzávetőlegesen 0,1 tömegszázaléknyi) mennyiségekben forgalmazott inert csomagolóanyagokra, orvosi eszközök és gyógyszerkészítmények elsődleges csomagolására, kisméretű csomagolásra és luxuscsomagolásra való alkalmazásával kapcsolatban felmerülő nehézségek kezeléséhez szükségesek."

8. a 21. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"21. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre való hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat [10] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.".

9. A 22. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Feltéve, hogy a 6. cikkben meghatározott célkitűzések teljesülnek, a tagállamok a 7. cikk rendelkezéseit az illetékes hatóságok és az érintett gazdasági ágazatok közötti megállapodások révén ültethetik át.

Ezek a megállapodások a következő követelményeknek felelnek meg:

a) a megállapodások végrehajthatók;

b) a megállapodások célkitűzéseket írnak elő, megfelelő határidőkkel;

c) a megállapodásokat közzéteszik a nemzeti hivatalos lapban vagy a nyilvánosság számára azonos módon hozzáférhető hivatalos dokumentumban, és közlik a Bizottsággal;

d) az elért eredményeket rendszeresen figyelik, jelentik az illetékes hatóságoknak és a Bizottságnak, és a megállapodásokban meghatározott feltételek szerint a nyilvánosság számára elérhetővé teszik;

e) az illetékes hatóságok biztosítják, hogy a megállapodás értelmében elért haladást megvizsgálják;

f) a megállapodás be nem tartása esetén a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekkel hajtják végre ennek az irányelvnek a vonatkozó rendelkezéseit."

10. Az I. melléklet helyébe a csatolt mellékletben szereplő melléklet lép.

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2005. augusztus 18-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2004. február 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

M. McDowell

[1] HL C 103. E, 2002.4.30., 17. o.

[2] HL C 221., 2002.9.17., 31. o.

[3] Az Európai Parlament 2002. szeptember 3-i véleménye (HL C 272. E, 2003.11.13., 287. o.), a Tanács 2003. március 6-i közös álláspontja (HL C 107. E, 2003.5.6., 17. o.), az Európai Parlament 2003. július 2-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). Az Európai Parlament 2004. január 29-i jogalkotói határozata és a Tanács 2004. január 26-i határozata.

[4] HL L 365., 1994.12.31., 10. o. Az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

[5] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[6] HL L 30., 1993.2.6., 1. o. A legutóbb a 2557/2001/EK bizottsági rendelettel (HL L 349., 2001.12.31., 1. o.) módosított rendelet.

[7] HL L 166., 1999.7.1., 6. o. A legutóbb a 2118/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 318., 2003.12.3., 5. o.) módosított rendelet.

[8] HL L 185., 1999.7.17., 1. o. A legutóbb a 2118/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

[9] HL L 50., 1997.2.20., 28. o.

[10] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

SZEMLÉLTETŐ PÉLDÁK A 3. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT KRITÉRIUMOKRA

Szemléltető példák az i. kritériumra

Csomagolás

Édességet tartalmazó dobozok

CD tokot borító fóliaburkolat

Nem csomagolás

Virágcserepek, amelyekben a növény teljes élettartamát tölti

Szerszámosládák

Filteres tea

Sajtot bevonó viaszrétegek

Kolbászbél

Szemléltetők példák a ii. kritériumra

Csomagolás, ha az eladási helyen való feltöltésre tervezték és szánták

Papírból vagy műanyagból készült hordtasak

Eldobható tányérok és csészék

Háztartási fólia

Szendvicses zacskók

Alumínium fólia

Nem csomagolás

Keverőpálca

Eldobható evőeszközök

Szemléltető példák a iii. kritériumra

Csomagolás

Közvetlenül a termékre akasztott vagy arra rögzített címkék

Csomagolás része

Szempillaecset, amely a tárolóeszköz záró elemének része

Tapadós címkék, amelyeket más csomagolási tételekhez ragasztottak

Fűzőkapcsok

Műanyag védőtokok, hálók

Adagok mérésére szolgáló eszköz, amely mosó- és tisztítószerek tárolóeszközei záró elemének része.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004L0012 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004L0012&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék