Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

31976L0914[1]

A Tanács irányelve (1976. december 16.) az egyes közúti közlekedésben részt vevő gépjárművezetők képzésének minimumszintjéről

A Tanács irányelve

(1976. december 16.)

az egyes közúti közlekedésben részt vevő gépjárművezetők képzésének minimumszintjéről

(76/914/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 75. cikkére,

tekintettel a legutóbb az 515/72/EGK rendelettel [1] módosított, a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló, 1969. március 25-i 543/69/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 5. cikke (1) bekezdése b) pontjának második francia bekezdésére és (2) bekezdésének c) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [3],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [4],

mivel az 543/69/EGK rendelet 5. cikke (1) bekezdése b) pontjának második francia bekezdése szerint, az olyan, 7,5 tonnát meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű - amelyet árufuvarozásra használnak, és amelyre e rendelet vonatkozik - gépjárművezetőjének, amennyiben még nem töltötte be a 21. évét, az egyik tagállam által elismert szakmai alkalmassági bizonyítvánnyal kell rendelkeznie, amely tanúsítja, hogy elvégezte a közúti árufuvarozó-gépjárművezetői képzést;

mivel az 543/69/EGK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése szerint, illetve e rendelet alapján, az olyan gépjármű - amelyet személyszállításra használnak, és amelyre e rendelet vonatkozik - vezetőjének legalább 21 évesnek kell lennie, és az említett bekezdésben megállapított feltételek egyikének meg kell felelnie;

mivel ezen feltételek egyike előírja, hogy a személyszállító-gépjárművezetőnek az egyik tagállam által elismert szakmai alkalmassági bizonyítvánnyal kell rendelkeznie, amely tanúsítja, hogy elvégezte a közúti személyszállító-gépjárművezetői képzést;

mivel az ilyen szakképzés alapszintjének meghatározásakor különösen figyelembe kell venni a közúti árufuvarozás és személyszállítás feltételei közötti különbségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Az a személy, aki rendelkezik a megfelelő tagállami vezetői engedéllyel és elvégezte a megfelelő szakképzést, amely legalább tartalmazza az ezen irányelv mellékletében előírt tantárgyakat, úgy tekintendő, mint aki teljesítette az 543/69/EGK rendelet 5. cikke (1) bekezdése b) pontjának második francia bekezdésében említett közúti árufuvarozó-gépjárművezetői vagy az említett cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett közúti személyszállító-gépjárművezetői képzés minimumszintjét.

(2) Az (1) bekezdésben említett szakképzés programját és szervezését a tagállamok határozzák meg. A képzés elvégzését a tagállam vagy a tagállam közvetlen felügyelete alatt működő, államilag kijelölt szerv által lebonyolított vizsga vagy ellenőrzés bizonyítja.

(3) A tagállamok a területükön belföldi fuvarozást végző gépjárművezetőktől és az ott bejegyzett gépjárművel nemzetközi fuvarozást végző gépjárművezetőktől megkövetelhetik, hogy a mellékletben előírtnál szélesebb körű képzésben vegyenek részt. Ez a képzés lehet olyan, amely már működik a tagállamban, vagy olyan, amelyet a tagállam a jövőben kíván bevezetni.

2. cikk

(1) Az 543/69/EGK rendelet 5. cikke (1) bekezdése b) pontjának második francia bekezdésében és az 5. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett szakmai alkalmassági bizonyítványt a tagállam vagy a tagállam közvetlen felügyelete alatt működő államilag kijelölt szerv adja ki azoknak a személyeknek, akik az ezen irányelv 1. cikkében megállapított követelményeknek megfelelnek.

(2) Az (1) bekezdésben említett rendelkezések értelmében, az ezen irányelv végrehajtása érdekében elfogadott tagállami rendelkezések hatálybalépése előtt megszerzett jogok ugyanúgy érvényben maradnak, mint az ezen irányelv alapján kiállított bizonyítványok.

3. cikk

(1) A Bizottsággal való konzultációt követően a tagállamok hatályba léptetik azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az értesítéstől számított két éven belül ennek az irányelvnek megfeleljenek.

(2) A tagállamok átadják a Bizottságnak a bizonyítványok mintapéldányát vagy az azzal egyenértékű okmányokat, amelyeket a Bizottság a 2. cikk (1) bekezdés végrehajtása céljából elfogad. A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja erről a többi tagállamot.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1976. december 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

Th. E. Westerterp

[1] HL L 67., 1972.3.20., 11. o.

[2] HL L 77., 1969.3.29., 49. o.

[3] HL C 46., 1972.5.9., 8. o.

[4] HL C 88., 1971.9.6., 14. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A SZAKMAI ALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSÁHOZ SZÜKSÉGES MINIMÁLIS SZAKKÉPZÉS AZ 543/69/EGK RENDELET 5. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK b) PONTJA VAGY A (2) BEKEZDÉS c) PONTJA ÉRTELMÉBEN

A szakmai alkalmassági bizonyítvány kiadását megelőző szakképzésnek legalább az alábbi tantárgyakra kell kiterjednie, amennyiben a vezetői engedély megszerzéséhez szükséges képzés ezeket a tantárgyakat még nem tartalmazta.

1. A gépjármű szerkezetének és fontosabb alkatrészeinek ismerete

1.1. A következők szerkezetének és működésének ismerete:

- belsőégésű motorok,

- kenő- és hűtőrendszerek,

- tüzelőanyagellátó-rendszer,

- elektromos rendszer,

- gyújtási rendszer,

- erőátviteli rendszer (tengelykapcsoló, sebességváltó stb.)

1.2. A kenés és a fagyásvédelem általános ismerete

1.3. A kerékleszerelés és -csere során betartandó óvintézkedések ismerete

1.4. A gumiabroncs szerkezetének, felszerelésének, helyes használatának és karbantartásának ismerete

1.5. A fékberendezések fajtáinak, működésének, fontosabb alkatrészeinek, csatlakoztatásának és napi karbantartásának, valamint a kapcsolóberendezéseknek az ismerete

1.6. A műszaki hibák okainak megállapítására szolgáló módszerek ismerete

1.7. Kisebb műszaki hibák megfelelő felszereléssel történő megjavításának ismerete

1.8. A gépjárművek megelőző karbantartásának és az üzemeltetési javítások általános ismerete

2. A fuvarozási és közigazgatási eljárások általános ismerete

2.1. Általános képességek és megfelelő földrajzi ismeretek az úti térképek és azok útmutatóinak használatához

2.2. A gépjárművek gazdaságos használata

2.3. A gépjárművek biztosításával kapcsolatos teendők ismerete baleset vagy hasonló esemény (pl. tűz) bekövetkezésekor

2.4. Az érintett szállításra - árufuvarozásra vagy személyszállításra - irányadó belföldi jogszabályok ismerete

Az áruszállító-gépjárművezetők részére:

2.5. A megjelölt feltételeknek megfelelően az áru átvételére, szállítására és átadására vonatkozó gépjármű-vezetői felelősség alapvető ismerete

2.6. A belföldi és nemzetközi áruszállításhoz szükséges gépjármű- és fuvarokmányok ismerete

2.7. Áruberakodási és -kirakodási technikák, valamint a be- és kirakodóberendezések használatának ismerete

2.8. A veszélyes áruk kezelésénél és szállításánál teendő óvintézkedések alapvető ismerete

A személyszállító-gépjárművezetők részére:

2.9. A gépjárművezető személyszállításra vonatkozó felelősségének ismerete

2.10. A belföldi és nemzetközi személyszállításhoz szükséges gépjármű- és szállítási okmányok ismerete

3. Az árufuvarozó vagy személyszállító gépjárművek vezetési gyakorlata

3.1. Árufuvarozó-gépjárművezetők részére:

A 7,5 tonnánál nagyobb súlyú gépjármű vezetésének és az azzal való manőverezésnek, valamint a kapcsoló- berendezések kezelésének gyakorlata

3.2. Személyszállító-gépjárművezetők részére:

Az autóbusz vezetésének és az azzal való manőverezés gyakorlata

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31976L0914 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31976L0914&locale=hu

Tartalomjegyzék