32018D0486[1]

A Tanács (EU) 2018/486 végrehajtási határozata (2018. március 19.) Magyarországnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő különös intézkedés alkalmazására történő felhatalmazásáról

A TANÁCS (EU) 2018/486 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. március 19.)

Magyarországnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő különös intézkedés alkalmazására történő felhatalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 291. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 395. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A 2006/112/EK irányelv 193. cikke általános szabályként előírja, hogy a hozzáadottérték-adót (héa) az adóztatandó termékértékesítést vagy szolgáltatást végző adóalany köteles megfizetni az adóhatóságnak.

(2) A munkaerő-kölcsönzők ágazatában elkövetett héacsalások elleni fellépés érdekében Magyarország 2014-ben felhatalmazást kért arra, hogy a 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésével előírhassa, hogy az említett irányelv 199. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglaltaktól eltérő tevékenységet végző személyzet biztosítása esetében az az adóalany legyen köteles megfizetni a héát, akinek a részére a személyzetet biztosítják (a továbbiakban: fordított adózás). A felhatalmazást az (EU) 2015/2349 tanácsi végrehajtási határozat (2) adta meg, amely 2017. december 31-én hatályát vesztette.

(3) A Bizottság által 2017. június 26-án iktatott levelében Magyarország felhatalmazást kért 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő különös intézkedés alkalmazására annak érdekében, hogy a szolgáltatás igénybevevője legyen köteles megfizetni a személyzet biztosításához kapcsolódó héát.

(4) A 2006/112/EK irányelv 395. cikk (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban a Bizottság 2017. december 11-én kelt levelében továbbította a többi tagállamnak a Magyarország által benyújtott kérelmet. A Bizottság 2017. december 12-én kelt levelében értesítette Magyarországot arról, hogy birtokában van a kérelem elbírálásához szükséges valamennyi információnak.

(5) A Magyarország által rendelkezésre bocsátott információk szerint a munkaerő-kölcsönzési ágazatban több szereplő csalárd tevékenységet folytat azáltal, hogy a nyújtott szolgáltatások esedékes héáját nem fizeti be az adóhatóságnak. Mivel az ilyen típusú tevékenységekhez nem feltétlenül kell jelentős kezdeti ráfordítási költségeket vagy nagyobb beruházásokat eszközölni, az ilyen ügynökségek által átvett héa gyakran jelentősen meghaladja az ügynökségek által a beszállítóiknak kifizetett levonható héa összegét. Több ilyen - gyakran csak kevés vagy épp semennyi eszközzel sem rendelkező - ügynökség ezt követően eltűnik néhány hónapon belül, ami megnehezíti vagy lehetetlenné teszi a be nem fizetett héa behajtását.

(6) Azáltal, hogy az említett szolgáltatások igénybevevője lenne a héa megfizetésére kötelezett személy, az eltérés megszüntetné a lehetőséget az adókijátszás ilyen formájának elkövetésére. Magyarország előadta, hogy a személyzet biztosítására vonatkozó fordított adózás magyarországi bevezetését követően csökkent a munkaerő-közvetítő ügynökségek száma, ami arra utal, hogy tisztult a piac. Magyarország szerint a fordított adózás megfelelő és eredményes eszköznek bizonyult a munkaerő-kölcsönzők ágazatában tapasztalható csalárd gyakorlatok elleni küzdelem terén.

(7) A Magyarország által rendelkezésre bocsátott információk alapján számos intézkedés került bevezetésre a héacsalások elleni küzdelem érdekében, és Magyarország további, kifejezetten a munkaerő-kölcsönzőket megcélzó csalásellenes intézkedéseket is tervez. Az említett intézkedések ellenére Magyarország úgy ítéli meg, hogy az ágazatot érő károk további csökkentése érdekében a továbbiakban is alkalmazni szükséges a védelmet nyújtó fordított adózást.

(8) A személyzet biztosítását érintő több, a 2006/112/EK irányelv 199. cikke (1) bekezdésének a) pontjában felsorolt esetben már most is van lehetőség arra, hogy a szolgáltatás igénybevevője legyen a héa megfizetésére kötelezett személy. Az adókijátszás megelőzése érdekében Magyarországot ezért fel kell hatalmazni arra, hogy fordított adózást alkalmazzon a személyzet biztosításának a 2006/112/EK irányelv hatálya alá még nem tartozó eseteire.

(9) Az eltérésnek korlátozott időtartamra kell szólnia, és ezért annak időbeli hatálya 2020. december 31-én lejár.

(10) Annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedés által elérni kívánt célkitűzések megvalósulnak, ideértve a korábban engedélyezett eltérés megszakítás nélküli alkalmazásának biztosítását, valamint az adómegállapítási időszak tekintetében a jogbiztonság garantálását is, helyénvaló, hogy e határozat 2018. január 1-től alkalmazandó legyen. Mivel Magyarország 2017. június 26-án a felhatalmazás meghosszabbítását kérte és 2018. január 1-től tovább alkalmazta a nemzeti jogában a korábban engedélyezett eltérés alapján kialakított jogi szabályozást, az érdekeltek jogos elvárásai tiszteletben vannak tartva.

(11) A Magyarország által meghozandó intézkedések várhatóan véget vetnek a csalásnak a szóban forgó ágazatban, így a személyzet biztosítása tekintetében várhatóan nem lesz szükség a 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől való további eltérésre.

(12) Az eltérés nincs kedvezőtlen hatással az Unió héából származó saját forrásaira,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérve Magyarország felhatalmazást kap annak előírására, hogy az az adóalany legyen köteles megfizetni a héát, akinek a részére a 2006/112/EK irányelv 199. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglaltaktól eltérő tevékenységet végző személyzetet biztosítják.

2. cikk

Ez a határozat a róla szóló értesítés napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2018. január 1-jétől2020. december 31-ig kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak Magyarország a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2018. március 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

R. PORODZANOV

(1) HL L 347., 2006.12.11., 1. o.

(2) A Tanács (EU) 2015/2349 végrehajtási határozata (2015. december 10.) Magyarországnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazására történő felhatalmazásáról (HL L 330., 2015.12.16., 53. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32018D0486 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32018D0486&locale=hu