32017R2063[1]

A Tanács (EU) 2017/2063 rendelete (2017. november 13.) a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

A TANÁCS (EU) 2017/2063 RENDELETE

(2017. november 13.)

a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a)

"igény" :

bármely, e rendelet hatálybalépését megelőzően, azzal egyidőben vagy azt követően szerződés vagy ügylet alapján vagy ahhoz kapcsolódóan keletkezett igény, akár jogi eljárásban érvényesítik, akár nem, mely különösen az alábbiakat foglalja magában: i.

szerződés vagy ügylet alapján vagy ezekhez kapcsolódóan felmerülő kötelezettség teljesítése iránti igény; ii.

bármilyen formájú kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia kifizetése vagy meghosszabbítása iránti igény; iii.

szerződés vagy ügylet vonatkozásában kártérítés iránti igény; iv.

ellenkövetelés; v.

bárhol meghozott ítélet, választottbírósági határozat vagy ezzel egyenértékű határozat elismerése vagy végrehajtása iránti igény, beleértve a külföldön hozott határozat belföldön történő érvényesítését;

b)

"szerződés vagy ügylet" : bármely ügylet bármilyen alakban, bármilyen alkalmazandó jog vonatkozik rá, függetlenül attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettségeket foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek közt; e célból a "szerződés" magában foglal minden kötvényt, garanciát vagy viszontgaranciát, különösen a pénzügyi garanciát vagy pénzügyi viszontgaranciát, minden jogilag független és nem független hitelt, és bármely olyan kapcsolódó megállapodást, amely az ügyletből származik vagy azzal kapcsolatos;

c)

"illetékes hatóságok" : a tagállamoknak a III. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett illetékes hatóságai;

d)

"gazdasági erőforrások" : mindenféle - tárgyi vagy immateriális, ingó vagy ingatlan - vagyoni eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

e)

"gazdasági erőforrások befagyasztása" : annak megakadályozása, hogy a gazdasági erőforrásokat bármely módon pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére használják fel, beleértve - de nem kizárólag - azok eladását, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;

f)

"pénzeszközök befagyasztása" : a pénzeszközök bármilyen mozgásának, átutalásának, módosításának vagy felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve bármiféle olyan kezelésének a megakadályozása, amely bármilyen változást eredményezne a pénzeszközök mennyisége, összege, elhelyezkedése, tulajdonlása, birtoklása, jellege vagy rendeltetése tekintetében, vagy más olyan változást okozna, amely lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, ideértve a portfóliókezelést is;

g)

"pénzeszközök" :

bármilyen pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve - de nem kizárólag - a következőket: i.

készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök; ii.

pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények; iii.

nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok, beleértve a részvényeket, az értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, a kötvényeket, a váltókat, az opciós utalványokat, a fedezetlen kötvényeket és a származtatott ügyleteket; iv.

kamatok, osztalékok, vagy vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett jövedelem vagy értéktöbblet; v.

hitelek, beszámítási jogok, garanciák, teljesítési biztosítékok vagy egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások; vi.

hitellevelek, fuvarlevelek, adásvételi szerződések; valamint vii.

pénzeszközökben vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;

h)

"technikai segítségnyújtás" : javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz vagy bármely egyéb technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó technikai támogatás, amely lehet oktatás, tanácsadás, képzés, munkatapasztalatok vagy készségek átadása, vagy konzultációs szolgáltatások nyújtása, és magában foglalja a támogatás szóbeli formáit is;

i)

"brókertevékenység" : i.

olyan ügyletek tárgyalása vagy lebonyolítása, amelyek célja áruk és technológia vétele, eladása vagy szolgáltatása, illetve pénzügyi és technikai szolgáltatások vétele, eladása vagy nyújtása egy harmadik országból egy másik harmadik országba; vagy ii.

egy harmadik országban található áruk és technológia, illetve pénzügyi és technikai szolgáltatások eladása vagy vétele, nyújtása egy másik harmadik ország részére történő átadás céljából;

j)

"az Unió területe" : a tagállamok területét magában foglaló terület, amelyre a Szerződés az abban meghatározott feltételekkel alkalmazandó, beleértve a légterüket is.

2. cikk

Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve Venezuelában valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Venezuelában történő felhasználás céljából az Európai Unió közös katonai listáján (a továbbiakban: a közös katonai lista) szereplő árukhoz és technológiához, valamint a közös katonai listán szereplő áruk és technológia rendelkezésre bocsátásához, előállításához, karbantartásához és használatához kapcsolódóan technikai segítséget, brókerszolgáltatást vagy egyéb szolgáltatást nyújtani;

b) közvetlenül vagy közvetve Venezuelában valamely személy, szervezet vagy szerv részére vagy Venezuelában történő felhasználás céljából a közös katonai listán szereplő árukhoz és technológiához kapcsolódóan finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani, beleértve különösen az említett termékek eladására, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtásra, brókertevékenységre és egyéb szolgáltatás nyújtására vonatkozó támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást, valamint biztosítást és viszontbiztosítást.

3. cikk

Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve Venezuelában valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Venezuelában történő felhasználás céljából az I. mellékletben felsorolt, belső elnyomás céljára felhasználható felszereléseket eladni, szolgáltatni, átadni vagy kivinni, függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e vagy sem;

b) közvetlenül vagy közvetve Venezuelában valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Venezuelában történő felhasználás céljából az a) pontban említett felszereléshez kapcsolódóan technikai segítséget, brókerszolgáltatást és egyéb szolgáltatást nyújtani;

c) közvetlenül vagy közvetve Venezuelában valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére vagy Venezuelában történő felhasználás céljából az a) pontban említett felszereléshez kapcsolódóan finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani, beleértve különösen a támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást, valamint a biztosítást és a viszontbiztosítást.

4. cikk

A 2. és 3. cikktől eltérve, a tagállamok III. mellékletben felsorolt illetékes hatóságai az általuk helyénvalónak ítélt feltételek mellett engedélyezhetik:

a) a következőkhöz kapcsolódó finanszírozás és pénzügyi támogatás, valamint technikai segítségnyújtás biztosítása: i. a kizárólag humanitárius vagy védelmi célokat szolgáló, vagy az Egyesült Nemzetek (ENSZ) és az Unió, illetve tagállamai vagy regionális és szubregionális szervezetek intézményfejlesztési programjaihoz szánt, az emberi élet kioltására nem alkalmas katonai felszerelés; ii. az ENSZ és az Unió vagy regionális és szubregionális szervezetek válságkezelési műveleteihez szánt anyagok;

b) kizárólag humanitárius vagy védelmi célokat szolgáló, vagy az ENSZ vagy az Unió intézményfejlesztési programjaihoz, vagy az ENSZ és az Unió vagy regionális és szubregionális szervezetek válságkezelési műveleteihez szánt, belső elnyomás céljára felhasználható felszerelés eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, továbbá a kapcsolódó finanszírozás, valamint pénzügyi és technikai segítségnyújtás;

c) aknamentesítő felszerelések és aknamentesítéshez használatos anyagok eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, továbbá a kapcsolódó finanszírozás, valamint pénzügyi és technikai segítségnyújtás.

5. cikk

A 2. és 3. cikk nem alkalmazandó az ENSZ személyzete, az Unió vagy tagállamai személyzete, a média képviselői és a humanitárius és fejlesztési szervezetek munkatársai és kísérő személyzete által, kizárólag személyes használatra ideiglenesen Venezuelába bevitt védőruházatra, a golyóálló mellényt és a katonai sisakot is beleértve.

6. cikk

7. cikk

Kivéve, ha az érintett tagállamnak a III. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett illetékes hatósága erre a 6. cikk (2) bekezdésével összhangban előzetesen engedélyt adott, tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve Venezuelában valamely személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Venezuelában történő felhasználás céljából a II. mellékletben felsorolt berendezésekkel, technológiával és szoftverrel, vagy a II. mellékletben felsorolt berendezések vagy technológia telepítéséhez, rendelkezésre bocsátásához, előállításához, karbantartásához és használatához kapcsolódóan, vagy a II. mellékletben felsorolt szoftver rendelkezésre bocsátásához, telepítéséhez, működtetéséhez vagy frissítéséhez kapcsolódóan technikai segítséget vagy brókerszolgáltatást nyújtani;

b) közvetlenül vagy közvetve Venezuelában valamely személy, szervezet vagy szerv részére, vagy Venezuelában történő felhasználás céljából a II. mellékletben felsorolt berendezésekhez, technológiához és szoftverhez kapcsolódóan finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani;

c) a telekommunikáció vagy az internet monitorozására vagy lehallgatásra alkalmas bármely szolgáltatást nyújtani Venezuela kormánya, köztestületei, vállalatai, hivatalai vagy bármely, nevükben vagy irányításuk alatt eljáró személy vagy szervezet számára, vagy közvetlen vagy közvetett javára.

8. cikk

A IV. melléklet tartalmazza:

a) azokat a természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket és szerveket, akik vagy amelyek Venezuelában súlyos emberi jogi jogsértésekért vagy visszaélésekért, vagy a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért felelősek;

b) azokat a természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket és szerveket, akik, illetve amelyek fellépései, szakpolitikái vagy tevékenységei máskülönben veszélyeztetik Venezuelában a demokráciát vagy a jogállamiságot.

9. cikk

A 8. cikktől eltérve, a tagállamoknak a III. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) a IV. vagy V. mellékletben felsorolt természetes és jogi személyek, valamint az említett természetes személyek eltartott családtagjai alapvető kiadásainak fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, a bérleti díj vagy jelzáloghitel-törlesztés, a gyógyszerek és az orvosi kezelés, az adók, a biztosítási díjak és a közüzemi díjak miatti költségeket;

b) kizárólag jogi szolgáltatások nyújtásáért fizetendő észszerű honoráriumok és ezzel kapcsolatban felmerülő költségek megtérítésére szolgálnak;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelési vagy fenntartási költségeinek, valamint szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak;

d) rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az érintett illetékes hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel értesítette a többi tagállam illetékes hatóságait és a Bizottságot a konkrét engedély megadása alapjául szolgáló indokokról; vagy

e) a nemzetközi jog szerint mentességet élvező diplomáciai vagy konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek számlájára befizetett vagy számlájáról kiegyenlített pénzeszközök, amennyiben e be- vagy kifizetésekre az adott diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy nemzetközi szervezet általi hivatalos felhasználás céljából kerül sor.

10. cikk

A 8. cikktől eltérve, a tagállamoknak a III. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:

a) a pénzeszközök vagy a gazdasági erőforrások a 8. cikkben említett természetes vagy jogi személynek, szervezetnek vagy szervnek a IV. vagy V. mellékletbe történő felvételét megelőzően hozott választottbírósági határozat, az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, illetve az említett időpontot megelőzően, azzal egyidőben vagy azt követően az érintett tagállamban végrehajtandó bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b) a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat kizárólag az ilyen határozattal biztosított, vagy az ilyen határozatban érvényesnek elismert igények teljesítésére fogják fordítani, az ilyen igényekkel rendelkező személyek jogaira alkalmazandó törvényekben és rendeleletekben meghatározott korlátokon belül;

c) a határozat nem a IV. vagy V. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja; valamint

d) a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

11. cikk

A 8. cikktől eltérve, és feltéve, hogy egy kifizetés a IV. vagy V. mellékletben felsorolt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részéről létrejött olyan kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv IV. vagy V. mellékletbe történő felvétele előtt kötöttek meg, vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, feltéve, hogy az érintett illetékes hatóság megállapította az alábbiakat:

a) a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat a IV. vagy V. mellékletben szereplő valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv általi kifizetésre használják fel;

b) a kifizetés nem sérti a 8. cikk (2) bekezdését.

Feltéve, hogy ezeket a kamatokat, egyéb hozamokat és kifizetéseket a 8. cikkel összhangban befagyasztják, a 8. cikk (2) bekezdése nem alkalmazandó a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a) kamatok vagy egyéb hozamok az említett számlákon;

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy a 8. cikkben említett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet felvették a IV. vagy V. mellékletbe; vagy

c) tagállamban hozott, illetve az érintett tagállamban végrehajtható bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági határozat alapján teljesítendő kifizetések.

12. cikk

A tájékoztatásról, a bizalmas kezelésről és a szakmai titoktartásról szóló alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek:

a) haladéktalanul az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállam illetékes hatóságának rendelkezésére bocsátják azokat az információkat, például a 8. cikknek megfelelően befagyasztott számlákkal és összegekkel kapcsolatos információkat, amelyek elősegíthetik e rendelet betartását, és az ilyen információkat közvetlenül vagy a tagállam útján továbbítják a Bizottsághoz; valamint

b) együttműködnek az illetékes hatósággal az a) pontban említett információk ellenőrzése során.

13. cikk

14. cikk

Tilos tudatosan és szándékosan részt venni olyan tevékenységben, amelynek célja vagy hatása az e rendeletben megállapított intézkedések megkerülése.

15. cikk

Nem teljesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek teljesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben érintik, ideértve a kártalanítás iránti vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, mint például a kártérítés iránti igényt vagy a garanciaérvényesítés keretében benyújtott igényt, különösen kötvény, garancia vagy viszontgarancia - különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia - meghosszabbítására vagy kifizetésére irányuló bármilyen igényt, amennyiben azokat az alábbiak nyújtották be:

a) a IV. és V. mellékletben felsorolt, jegyzékbe vett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

b) az a) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében eljáró természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

16. cikk

A Bizottság és a tagállamok tájékoztatják egymást az e rendelet szerint hozott intézkedésekről, valamint megosztják egymással az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló bármely egyéb lényeges információt, különösen az alábbiakkal kapcsolatban:

a) a 8. cikk alapján befagyasztott pénzeszközök, valamint a 9-11. cikk szerint megadott engedélyek;

b) jogsértési és végrehajtási problémák, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletek.

17. cikk

18. cikk

18a. cikk

a) a Tanács esetében: a IV. és az V. melléklet módosításainak kidolgozása és elfogadása;

b) a főképviselő esetében: a IV. és az V. melléklet módosításainak kidolgozása;

c) a Bizottság esetében: i. a IV. és az V. melléklet tartalmának belefoglalása az Unió pénzügyi szankciói által sújtott személyeket, csoportokat és szervezeteket felsoroló elektronikus, egységes szerkezetbe foglalt jegyzékbe és a szankciókat feltüntető interaktív térképbe (a jegyzék és a térkép nyilvánosan elérhető); ii. az e rendelet szerint meghozott intézkedések hatásával kapcsolatos információk - például a befagyasztott pénzeszközök értéke és az illetékes hatóságok által megadott engedélyekre vonatkozó információk - kezelése.

19. cikk

20. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén, annak légterét is beleértve;

b) a valamely tagállam joghatósága alá tartozó bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén;

c) az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó bármely személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) bármely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személyre, szervezetre vagy szervre az Unió területén vagy azon kívül;

e) a teljes egészében vagy részben az Unión belül üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, szervezetre vagy szervre.

21. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A belső elnyomás céljaira felhasználható, a 3. cikkben említett felszerelések jegyzéke

1. Tűzfegyverek, lőszerek és ezek tartozékai az alábbiak szerint: 1.1. A közös katonai lista ML1. és ML2. pontjában ellenőrzés alá nem vont tűzfegyverek. 1.2. Kifejezetten az 1.1. pontban felsorolt tűzfegyverek számára tervezett lőszerek és ezek különleges kialakítású alkatrészei. 1.3. A közös katonai lista által ellenőrzés alá nem vont célzókészülékek.

2. A közös katonai lista által ellenőrzés alá nem vont bombák és gránátok.

3. A következő járművek: 3.1. Tömegoszlatás céljára tervezett vagy arra a célra átalakított, vízágyúval felszerelt járművek. 3.2. Elektromos vagy elektromossá átalakított, támadás visszaszorítására alkalmas különleges kialakítású járművek. 3.3. Kifejezetten utcai akadályok eltávolítására tervezett vagy arra a célra átalakított járművek, beleértve a ballisztikai védelemmel ellátott építőipari berendezéseket. 3.4. Kifejezetten a fogvatartott és/vagy őrizetbe vett személyek szállítására vagy átszállítására tervezett járművek. 3.5. Kifejezetten mobil kordonok telepítésére tervezett járművek. 3.6. A 3.1-3.5. pontban meghatározott, kifejezetten tömegoszlatási célokra tervezett járművek alkatrészei. 1. megjegyzés: Ez a pont nem vonja ellenőrzés alá a kifejezetten a tűzoltás céljaira tervezett járműveket. 2. megjegyzés: A 3.5. pont alkalmazásában a "járművek" közé tartoznak a pótkocsik is.

4. Az alábbi robbanóanyagok és kapcsolódó felszerelések: 4.1. Elektromos vagy más eszközökkel előidézett robbantás céljára tervezett berendezések és készülékek, ideértve a gyújtóegységeket, detonátorokat, gyújtószerkezeteket, indítótölteteket és robbanózsinórokat, valamint ezek különleges alkatrészeit; kivéve a nem robbanások előidézésére szolgáló egyéb berendezések és készülékek robbanás útján történő működésbe hozatalához és működtetéséhez szükséges, kifejezetten kereskedelmi célra fejlesztett eszközök (például gépjárművek légzsákjainak töltőberendezései, tűzoltó készülékek túlfeszültség-levezető eszközei). 4.2. A közös katonai lista által ellenőrzés alá nem vont, egyenes irányú betörésre alkalmas robbanótöltetek. 4.3. A közös katonai lista által ellenőrzés alá nem vont egyéb robbanóanyagok és kapcsolódó anyagok: a) amatol; b) nitrocellulóz (több mint 12,5 % nitrogéntartalommal); c) nitroglikol; d) pentaeritritol-tetranitrát (PETN); e) pikril-klorid; f) 2,4,6-trinitrotoluol (TNT).

5. A közös katonai lista ML13. pontjában ellenőrzés alá nem vont védőfelszerelések az alábbiak szerint: 5.1. Ballisztikai védelmet biztosító és/vagy szúrás elleni testpáncél. 5.2. Ballisztikai és/vagy repeszek elleni védelmet nyújtó biztonsági sisakok, tömegoszlatásnál használatos rohamsisakok és védőpajzsok, valamint ballisztikai védőpajzsok. Megjegyzés: Ez a pont nem vonja ellenőrzés alá a következőket: - kifejezetten sporttevékenységekre tervezett felszerelések, - kifejezetten munkabiztonsági céllal tervezett felszerelések.

6. A közös katonai lista ML 14. pontjában ellenőrzés alá vontaktól eltérő, tűzfegyverek használatának begyakorlására szolgáló szimulátor berendezések és a kifejezetten azokhoz tervezett szoftverek.

7. Olyan éjjellátó eszközök, termikus képalkotó berendezések és képerősítő csövek, amelyeket a közös katonai lista nem von ellenőrzés alá.

8. Pengés szögesdrót.

9. 10 cm-t meghaladó pengehosszúságú katonai kések, harci kések és szuronyok.

10. Kifejezetten az e jegyzékben meghatározott eszközök céljára tervezett gyártóberendezések.

11. Kifejezetten az e jegyzékben meghatározott cikkek fejlesztésére, gyártására vagy használatára szolgáló egyedi technológiák.

II. MELLÉKLET

A 6. és 7. cikkben említett berendezések, technológia és szoftver

Általános megjegyzés

A benne foglaltak ellenére e melléklet nem alkalmazandó a következőkre:

a) olyan berendezés, technológia vagy szoftver, amely szerepel a 428/2009/EK tanácsi rendelet ( 3 ) I. mellékletében vagy a közös katonai listán; vagy

b) olyan szoftver, amelyet úgy terveztek, hogy a felhasználó a szállító további számottevő segítsége nélkül üzembe helyezhesse, és amely a nyilvánosság számára szabadon hozzáférhető, mivel kiskereskedelmi forgalomban mindenféle korlátozás nélkül megvásárolható: i. közvetlenül az üzletben; ii. postai rendelés útján; iii. elektronikus tranzakcióval; vagy iv. telefonos rendelés útján; vagy

c) olyan szoftver, amely a nyilvánosság számára hozzáférhető.

Az A., B., C., D. és E. kategória a 428/2009/EK rendeletben említett kategóriákra vonatkoznak.

Az 6. és a 7. cikkben említett berendezések, technológia és szoftver a következők:

A. Berendezések jegyzéke - mélyreható csomagelemző (Deep Packet Inspection) berendezés, - hálózati lehallgató berendezés, többek között az ellenőrzésirányítási berendezés (Interception Management Equipment, IMS) és az adattárolási LI berendezés (Data Retention Link Intelligence equipment), - rádióferekvencia-ellenőrző berendezés, - hálózat- és műholdzavaró berendezés, - távolról fertőző berendezés, - beszédfelismerő/feldolgozó berendezés, - IMSI ( 4 ), MSISDN ( 5 ), IMEI ( 6 ), TMSI ( 7 ) lehallgató és monitorozó berendezés, - taktikai SMS ( 8 )/GSM ( 9 )/GPS ( 10 )/GPRS ( 11 )/UMTS ( 12 )/CDMA ( 13 )/PSTN ( 14 ) lehallgató és monitorozó berendezés, - DHCP ( 15 )/SMTP ( 16 ), GTP ( 17 ) lehallgató és monitorozó berendezés, - minták felismerésére és profilalkotásra szolgáló berendezés, - távoli eléréses berendezés számítógépes adatok vizsgálatára, - szemantikai feldolgozó berendezés, - WEP és WPA kódfeltörő berendezés, - lehallgató berendezés VoIP saját és szabványos protokollra.

B. Használaton kívül.

C. Használaton kívül.

D. A fenti A. pontban meghatározott berendezés "fejlesztésére", "előállítására" vagy "felhasználására" szolgáló "szoftver".

E. A fenti A. pontban meghatározott berendezés "fejlesztésére", "előállítására" vagy "felhasználására" szolgáló "technológia".

Az e kategóriákba tartozó berendezés, technológia és szoftver annyiban tartozik e melléklet hatálya alá, amennyiben arra az "internetes, telefonos vagy műholdas kommunikációt lehallgató és monitorozó rendszerek" általános meghatározás vonatkozik.

E melléklet alkalmazásában a "monitorozás" a hívás tartalmának vagy hálózati adatoknak a megszerzése, kivonatolása, dekódolása, rögzítése, feldolgozása, elemzése és archiválása.

III. MELLÉKLET

Az illetékes hatóságokra vonatkozó információkat tartalmazó honlapok és az Európai Bizottság értesítési címe

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGÁRIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CSEHORSZÁG

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ÉSZTORSZÁG

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

ÍRORSZÁG

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

OLASZORSZÁG

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAGYARORSZÁG

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MÁLTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

HOLLANDIA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSZTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

LENGYELORSZÁG

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGÁLIA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SZLOVÁKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

https://um.fi/pakotteet

SVÉDORSZÁG

https://www.regeringen.se/sanktioner

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail-cím: relex-sanctions@ec.europa.eu

IV. MELLÉKLET

A 8. CIKK (3) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE

NévAzonosító adatokA jegyzékbe vétel okaiA jegyzékbe vétel dátuma
1.Néstor Luis REVEROL TORRESSzületési idő: 1964. október 28.
Neme: férfi
2020 októbere óta az elektromos energiáért felelős miniszter, 2019 áprilisa óta pedig az építési beruházásokért és a közszolgáltatásokért felelős alelnök és a nemzeti elektromos művek ügyvezető titkára. 2016-tól 2020 októberéig belügyminiszter, igazságügyi és a békéért felelős miniszter volt. 2020 augusztusa óta a bolivári nemzeti gárda rangidős vezérezredese. Felelős az irányítása alatt álló biztonsági erők által elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, beleértve a (politikai) foglyok kínzását, valamint a venezuelai demokratikus ellenzék elnyomásáért, beleértve a politikai tüntetések betiltását és elnyomását.2018.1.22.
2.Gustavo Enrique GONZÁLEZ LÓPEZSzületési idő:1960. november 2.
Neme: férfi
2019. április 30-tól a bolivári nemzeti hírszerző szolgálat (Bolivarian National Intelligence Service, SEBIN) újra kinevezett vezetője. Korábban, 2019. január 8-tól 2019. április 30-ig az Elnöki Hivatal (President's office) biztonsági és hírszerzési tanácsadója, valamint 2018 októberéig a SEBIN vezetője. A SEBIN vezetőjeként súlyos emberi jogi jogsértésekért (többek között önkényes fogva tartásokért, embertelen és megalázó bánásmódért és kínzásért), valamint a venezuelai civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásáért felelős.2018.1.22.
3.Tibisay LUCENA RAMÍREZSzületési idő: 1959. április 26.
Neme: nő
Egyetemi oktatásért felelős miniszter 2021. október óta. 2006. áprilistól 2020. júniusig az Országos Választási Tanács (Consejo Nacional Electoral vagy CNE) elnöke. Lépései és intézkedései aláásták a demokráciát és a jogállamiságot Venezuelában többek között azáltal, hogy nem biztosították, hogy a CNE a venezuelai alkotmánnyal összhangban pártatlan és független intézmény maradjon, elősegítve ezáltal az alkotmányozó gyűlés (Constituent Assembly) létrejöttét és Nicolás Maduro 2018. májusi újraválasztását olyan elnökválasztás révén, amely nem volt sem szabad, sem tisztességes.2018.1.22.
4.Antonio José BENAVIDES TORRESSzületési idő: 1961. június 13.
Neme: férfi
A nem demokratikus módon megválasztott nemzetgyűlés (National Assembly) tagja. 2018 januárjáig a fővárosi körzet (Distrito Capital) kormányzója. 2017. június 21-ig a bolivári nemzeti gárda (Bolivarian National Guard) főparancsnoka. Részt vesz a venezuelai civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásában, továbbá felelős a parancsoksága alatt álló bolivári nemzeti gárda tagjai által elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért. A bolivári nemzeti gárda főparancsnokaként tett lépései és intézkedései aláásták a jogállamiságot Venezuelában; idetartozik az, hogy a bolivári nemzeti gárda átvette a vezetést a rendfenntartásban a polgári tüntetéseken, és nyilvánosan síkra szállt amellett, hogy a katonai bíróságok rendelkezzenek joghatósággal a polgári lakosság felett.2018.1.22.
5.Maikel José MORENO PÉREZSzületési idő: 1965. december 12.
Neme: férfi
Venezuela Legfelsőbb Bírósága (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ) fellebbviteli büntetőtanácsának (Criminal Appeal Chamber) bírája. A Legfelsőbb Bíróság korábbi elnöke és alelnöke. Az említett tisztségekben támogatta és elősegítette a kormány azon intézkedéseit és politikáit, amelyek aláássák Venezuelában a demokráciát és a jogállamiságot, továbbá felelősség terheli azokért az intézkedésekért és nyilatkozatokért, amelyek a nemzetgyűlés (National Assembly) hatáskörének csorbulását eredményezték, beleértve az Országos Választási Tanács (National Electoral Council, CNE) 2020. júniusi kinevezését, valamint három ellenzéki párt vezetésének 2020. júniusban és júliusban történt felfüggesztését és felváltását.2018.1.22.
6.Tarek William SAAB HALABISzületési idő:1963. szeptember 10.
Születési hely:El Tigre, Anzoátegui state, Venezuela
Neme: férfi
Az alkotmányozó nemzetgyűlés (Constituent Assembly) által kinevezett venezuelai főügyész. Ebben a tisztségében, valamint korábban ombudsmanként és a köztársaság morális ügyekkel foglalkozó tanácsának (Republican Moral Council) elnökeként aláásta Venezuelában a demokráciát és a jogállamiságot azzal, hogy nyilvánosan támogatta a venezuelai kormány ellenzéke ellen irányuló fellépéseket, valamint a nemzetgyűlés hatásköreinek elvonását.2018.1.22.
7.Diosdado CABELLO RONDÓNSzületési idő: 1963. április 15.
Neme: férfi
A nem demokratikus módon megválasztott nemzetgyűlés (National Assembly) tagja, az alkotmányozó nemzetgyűlés (Constituent Assembly) korábbi elnöke és a venezuelai Egyesült Szocialista Párt (United Socialist Party of Venezuela, PSUV) első alelnöke. Részt vesz a venezuelai demokrácia és jogállamiság aláásásában, többek között azzal, hogy a médiát a politikai ellenzék, egyéb média és a civil társadalom elleni nyilvános támadásokra és fenyegetésekre használja fel.2018.1.22.
8.Tareck Zaidan EL-AISSAMI MADDAHSzületési idő:1974. november 12.
Neme: férfi
Gazdaságért felelős alelnök, valamint a nemzeti olajiparért és a nemzeti iparért és termelésért felelős néphatalmi miniszter. A bolivári nemzeti hírszerző szolgálat (Bolivarian National Intelligence Service, SEBIN) irányítását felügyelő korábbi alelnökként El-Aissami felelős a szervezet által elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, többek között önkényes fogva tartásokért, politikai indíttatású nyomozásokért, embertelen és megalázó bánásmódért, valamint kínzásokért. Felelős továbbá a demokráciát és a jogállamiságot aláásó politikák és tevékenységek támogatásáért és végrehajtásáért, többek között a nyilvános demonstrációk betiltásáért, továbbá ő vezeti Maduro elnök „államcsínyellenes parancsnokságát”, amelynek tevékenysége a civil társadalom és a demokratikus ellenzék ellen irányul.2018.6.25.
9.Sergio José RIVERO MARCANOSzületési idő:1964. november 8.
Neme: férfi
A bolivári nemzeti fegyveres erők (Bolivarian National Armed Forces, FANB) főfelügyelője, 2018. január 16-ig a bolivári nemzeti gárda (Bolivarian National Guard) főparancsnoka. Részt vesz a venezuelai civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásában, továbbá felelős azokért a súlyos emberi jogi jogsértésekért, amelyeket a bolivári nemzeti gárda a parancsoksága alatt követett el, többek között túlzott erőszak alkalmazásáért, valamint a civil társadalom és az ellenzék tagjainak önkényes fogva tartásáért és a velük szembeni jogsértésekért. A bolivári nemzeti gárda főparancsnokaként tevékenysége és politikái – többek között az, hogy a bolivári nemzeti gárda megtámadta a demokratikusan megválasztott nemzetgyűlés (National Assembly) tagjait és megfélemlítette azokat az újságírókat, akik beszámoltak a törvénytelen alkotmányozó gyűlés (Constituent Assembly) megválasztását célzó szabálytalan választásokról – aláásták a venezuelai demokráciát és a jogállamiságot.2018.6.25.
10.Jesús Rafael SUÁREZ CHOURIOSzületési idő: 1962. július 19.
Neme: férfi
2021 januárja óta a nem demokratikus módon megválasztott nemzetgyűlés (National Assembly) védelmi és biztonsági bizottságának (Defence and Security Committee) elnöke. A fegyveres erők főparancsnokának volt vezérkari főnöke (2019 júliusától 2020 szeptemberéig). A venezuelai bolivári nemzeti hadsereg (Venezuelan Bolivarian National Army) korábbi főparancsnoka (Commander in Chief) (2019 júliusáig). A venezuelai bolivári nemzeti hadsereg korábbi főparancsnoka (General Commander) és a venezuelai központi övezet átfogó védelmi régiójának (REDI Central) korábbi parancsnoka. Felelős a venezuelai bolivári nemzeti hadsereg korábbi főparancsnokaként az irányítása alatt álló erők által elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, többek között túlzott erőszak alkalmazásáért és a fogvatartottakkal szembeni rossz bánásmódért. Fellépett a demokratikus ellenzékkel szemben és támogatta, hogy katonai bíróságok járjanak el polgári tüntetők ügyében.2018.6.25.
11.Iván HERNÁNDEZ DALASzületési idő:1966. május 18.
Neme: férfi
2014 januárja óta a katonai kémelhárítási főigazgatóság (Directorate-General of Military Counter-Intelligence, DGCIM), 2015 szeptembere óta pedig az elnöki gárda (Presidential Guard) vezetője. A DGCIM vezetőjeként Iván Hernández Dala felelős az irányítása alatt álló DGCIM tagjai által elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért, többek között túlzott erőszak alkalmazásáért és az őrizetbe vettek bántalmazásáért.2018.6.25.
12.Delcy Eloina RODRÍGUEZ GÓMEZSzületési idő: 1969. május 18.
Neme: nő
A Venezuelai Köztársaság alelnöke, gazdasági, pénzügyi és kereskedelmi miniszter. A törvénytelen alkotmányozó gyűlés (Constituent Assembly) korábbi elnöke és a törvénytelen alkotmányozó nemzetgyűlésért (National Constituent Assembly) felelős elnöki bizottság (Presidential Commission) korábbi tagja. Az elnöki bizottságban, majd később a törvénytelen alkotmányozó gyűlés elnökeként végzett tevékenységeivel aláásta a venezuelai demokráciát és a jogállamiságot, többek között elvonta a nemzetgyűlés (National Assembly) hatáskörét és ezt arra használta, hogy fellépjen az ellenzékkel szemben és megakadályozza, hogy az ellenzék részt vehessen a politikai folyamatban.2018.6.25.
13.Elías José JAUA MILANOSzületési idő:1969. december 16.
Neme: férfi
Korábbi néphatalmi oktatásügyi miniszter. A törvénytelen alkotmányozó nemzetgyűlésért (National Constituent Assembly) felelős elnöki bizottság (Presidential Commission) korábbi elnöke. Azzal, hogy vezető szerepet töltött be a törvénytelen alkotmányozó gyűlés felállításában, felelős a venezuelai demokrácia és jogállamiság aláásásáért.2018.6.25.
14.Sandra OBLITAS RUZZASzületési idő:1969. június 7.
Neme: nő
A venezuelai bolivári egyetem (Universidad Bolivariana de Venezuela) rektora. Az Országos Választási Tanács (National Electoral Council, CNE) korábbi alelnöke, valamint a választói és polgári névjegyzékkel foglalkozó bizottság (Commission of the Electoral and Civilian Register) korábbi elnöke. Felelős a CNE tevékenységeiért, amelyek aláásták a venezuelai demokráciát – többek között a törvénytelen alkotmányozó gyűlés (Constituent Assembly) felállításának elősegítéséért és a választási folyamat manipulálásáért.2018.6.25.
15.Freddy Alirio BERNAL ROSALESSzületési idő: 1962. június 16.
Születési hely: San Cristóbal, Táchira State, Venezuela
Neme: férfi
Táchira szövetségi állam kormányzója (Governor of Táchira State), mióta megnyerte a 2021. novemberi választásokat. A helyi ellátásért és termelésért felelős bizottság nemzeti ellenőrző központjának (National Control Centre of the Committee for Local Supply and Production, CLAP) korábbi vezetője és Táchira szövetségi állam (Táchira State) korábbi védnöke. Emellett a venezuelai nemzeti hírszerző szolgálat (Bolivarian National Intelligence Service, SEBIN) főbiztosa. A CLAP vezetőjeként és Táchira szövetségi állam védnökeként képes volt utasítani a különleges erőket (Special Forces, FAES), és befolyásolni a bírák és az ügyészek kinevezését. A CLAP program által biztosított csomagoknak a szavazók közötti manipulatív elosztása révén felelős a demokrácia aláásásáért. Ezenkívül a SEBIN főbiztosaként felelős a SEBIN tevékenységeiért, amelyek keretében súlyos emberi jogi jogsértésekre, így például önkényes fogva tartásokra került sor.2018.6.25.
16.Katherine Nayarith HARRINGTON PADRÓNSzületési idő:1971. december 5.
Neme: nő
2017 júliusától 2018 októberéig helyettes államügyész (más fordításban: főügyész-helyettes). Az alkotmány megsértésével a Legfelsőbb Bíróság (Supreme Court) és nem a nemzetgyűlés (National Assembly) nevezte ki őt helyettes államügyésznek. Felelős a demokrácia és jogállamiság aláásásáért Venezuelában, többek között politikai indíttatású büntetőeljárások kezdeményezése és a Maduro-rezsim által elkövetett állítólagos emberi jogi jogsértések kivizsgálásának elmulasztása révén.2018.6.25.
17.Socorro Elizabeth HERNÁNDEZ HERNÁNDEZSzületési idő:1952. március 11.
Neme: nő
Az Országos Választási Tanács (National Electoral Council, CNE) tagja (vezető tisztviselője) 2020. június 12-ig, valamint az Országos Választási Bizottság (National Electoral Board, JNE) tagja. Felelős a CNE azon tevékenységeiért, amelyek aláásták a venezuelai demokráciát – többek között a törvénytelen alkotmányozó gyűlés (Constituent Assembly) felállításának elősegítéséért, az elnök visszahívására irányuló 2016-os választás elutasítása kapcsán a választási folyamat manipulálásáért, a 2016-os kormányzóválasztások elhalasztásáért, valamint a 2017-es kormányzóválasztások előtt nem sokkal a szavazóhelyiségek áthelyezéséért.2018.6.25.
18.Xavier Antonio MORENO REYESNeme: férfi2009-től 2020 júniusáig az Országos Választási Tanács (National Electoral Council, CNE) főtitkára. Ebben a tisztségében Moreno Reyes támogatta, legitimizálta és hitelessé tette az Országos Választási Tanács határozatait; főtitkárként szerepet játszik a testület programjának kialakításában, illetve a határozatok hivatalossá tételében. Moreno Reyes megtartotta az Országos Választási Tanácsban betöltött főtitkári posztját, miközben a demokráciát súlyosan aláásták, és sérült az Országos Választási Tanácsnak a választási folyamatban betöltött független szerepe. Ezért felelős a venezuelai demokrácia aláásásáért, többek között a törvénytelen alkotmányozó nemzetgyűlés felállításának elősegítéséért és a választási folyamat manipulálásáért.2018.6.25.
19.Néstor Neptali BLANCO HURTADOSzületési idő:1982. szeptember 26.
Személyazonosító igazolvány száma:V‐15222057
Neme: férfi
A bolivári nemzeti gárda (Bolivarian National Guard, GNB) őrnagya, legalább 2017 decembere óta a katonai kémelhárítási főigazgatóság (Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM) tisztviselői mellett tevékenykedett. Felelős súlyos emberi jogi jogsértésekért, többek között kínzásért, túlzott erőszak alkalmazásáért és a DGCIM létesítményeiben fogvatartottakkal szembeni rossz bánásmódért.2019.9.27.
20.Rafael Ramón BLANCO MARREROSzületési idő: 1968. február 28.
Személyazonosító igazolvány száma: V-6250588
Neme: férfi
2019. július 5. óta a venezuelai bolivári nemzeti hadsereg (Venezuelan Bolivarian National Army) hadosztályának tábornoka. A katonai kémelhárítási főigazgatóság (Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM) korábbi igazgatóhelyettese. Súlyos emberi jogi jogsértésekért – többek között kínzásért, túlzott erőszak alkalmazásáért és a DGCIM létesítményeiben fogvatartottakkal szembeni rossz bánásmódért – felelős, amelyet az irányítása alatt álló DGCIM-tisztviselők követtek el. Kapcsolatba hozható Acosta kapitány halálával.2019.9.27.
21.Carlos Alberto CALDERÓN CHIRINOSSzemélyazonosító igazolvány száma:V‐10352300
Neme: férfi
A venezuelai nemzeti hírszerző szolgálat (Bolivarian National Intelligence Service, SEBIN) magas rangú (biztosként, igazgatóként és főigazgatóként említett) tisztségviselője. Súlyos emberi jogi jogsértésekért, többek között kínzásért, túlzott erőszak alkalmazásáért és a SEBIN létesítményeiben fogvatartottakkal szembeni rossz bánásmódért felelős. Így különösen részt vett a SEBIN El Helicoide börtönében fogvatartott személyek kínzásában és velük szemben kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód alkalmazásában, és felelős ezen cselekményekért.2019.9.27.
22.Alexis Enrique ESCALONA MARREROSzületési idő: 1962. október 12.
Neme: férfi
2018. januártól 2019. májusig a szervezett bűnözéssel és a terrorizmusfinanszírozással szembeni küzdelemért felelős nemzeti hivatal (National Office Against Organized Crime and Terrorist Financing, ONDOFT) vezető tisztviselője volt. Nyugalmazott vezérőrnagy, a megelőzésért és közbiztonságért felelős korábbi miniszterhelyettes a Belügyminisztériumban (former Vice Minister for prevention and public safety at the Ministry of the Interior) (2017-ben Maduro elnök nevezte ki), valamint (2014 és 2017 között) a nemzeti zsarolás- és emberrablás-ellenes parancsnokság (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, CONAS) korábbi országos parancsnoka. Felelősség terheli súlyos emberi jogi jogsértésekért, többek között kínzásért, túlzott erőszak alkalmazásáért és fogvatartottakkal szembeni rossz bánásmódért, amelyet az irányítása alatt álló CONAS tagjai követtek el. Felelős a civil társadalom elnyomásáért is, amelyet a parancsnoksága alatt álló CONAS tagjai követtek el.2019.9.27.
23.Rafael Antonio FRANCO QUINTEROSzületési idő:1973. október 14.
Személyazonosító igazolvány száma:V-11311672
Neme: férfi
A venezuelai nemzeti hírszerző szolgálat (Bolivarian National Intelligence Service, SEBIN) ügynöke. A maiquetíai nemzetközi repülőtér (Maiquetía International Airport) biztonsági vezetője. Legalább 2017 és 2018 decembere között a katonai kémelhárítási főigazgatóság (Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM) nyomozati osztályának vezetője volt. Súlyos emberi jogi jogsértésekért, többek között kínzásért, túlzott erőszak alkalmazásáért és a DGCIM létesítményeiben fogvatartottak bántalmazásáért felelős, amelyet az irányítása alatt álló DGCIM-tagok követtek el. Felelős emellett a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért, amelyet az irányítása alatt álló DGCIM-tagok követtek el. Kapcsolatba hozható Acosta kapitány halálával.2019.9.27.
24.Alexander Enrique GRANKO ARTEAGASzületési idő:1981. március 25.
Személyazonosító igazolvány száma:V-14970215
Neme: férfi
A katonai kémelhárítási főigazgatóság (Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM) különleges ügyekkel foglalkozó osztályának (Special Affairs Division, DAE) vezetője (igazgatója). 2020. július 1-jén a bolivári nemzeti gárda (Bolivarian National Guard) alezredesévé léptették elő. Súlyos emberi jogi jogsértésekért, többek között kínzásért, halált és sérülést okozó túlzott erőszak alkalmazásáért és a DGCIM létesítményeiben fogvatartottak bántalmazásáért felelős, amelyet ő maga és az irányítása alatt álló tisztviselők követtek el. Felelős a civil társadalom elnyomásáért is, amelyet a parancsnoksága alatt álló DGCIM-tagok követtek el, valamint azért, hogy személyesen is részt vett ilyen elnyomásban. Kapcsolatba hozható Acosta kapitány halálával.2019.9.27.
25.Hannover Esteban GUERRERO MIJARESSzületési idő: 1971. január 14.
Neme: férfi
2020 augusztusa óta a katonai rendőrség (Military Police) 35. brigádjának parancsnokhelyettese és állományának parancsnoka. Legalább 2019 áprilisától 2019 augusztusáig a katonai kémelhárítási főigazgatóság (Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM) nyomozati osztályának vezetője. A nyomozati osztály vezetőjeként felügyelete alá tartozott a boleitai DGCIM-létesítmény. Súlyos emberi jogi jogsértésekért, többek között kínzásért, túlzott erőszak alkalmazásáért és fogvatartottak bántalmazásáért felelős, amelyet ő maga és az irányítása alatt álló tisztviselők követtek el, különösen Boleitában. Kapcsolatba hozható Acosta kapitány halálával.2019.9.27.
26.José Adelino ORNELAS FERREIRA
Más néven: José Adelino ORNELLA FERREIRA / José Adelino ORNELLAS FERREIRA
Születési idő:1964. december 14.
Születési hely: Caracas, Distrito Capital, Venezuela
Személyazonosító igazolvány száma:V-7087964
Neme: férfi
2019. július 26. óta a Honvédelmi Tanács (National Defence Council) főtitkára, 2020 szeptembere óta pedig a főparancsnok vezérkari főnöke. A fővárosi egységes nemzeti stratégiai védelmi régió (National Capital Integral Strategic Defence Region, REDI Capital) korábbi parancsnoka, volt vezérkari főnök és a venezuelai bolivári nemzeti fegyveres erők operatív és stratégiai parancsnokságának (Operational and Strategic Command of the Bolivarian National Armed Forces of Venezuela, CEOFANB) második embere. E tisztségeiben támogatta és elősegítette a venezuelai kormány azon intézkedéseit és politikáit, amelyek aláásták a demokráciát és a jogállamiságot Venezuelában. Felelős az emberi jogok súlyos megsértéséért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért Venezuelában, beleértve a humanitárius segítségnyújtás akadályozását, valamint a bolivári fegyveres erők (Bolivarian Armed Forces, FANB) és az alárendelt erők – többek között az egységes stratégiai védelmi régió (Integral Strategic Defence Region, REDI), az egységes védelmi műveleti terület (Integral Defence Operations Zone, ZODI) és a bolivári nemzeti gárda (Bolivarian National Guard) – tisztviselői által a parancsnoksága alatt alkalmazott túlzott erőszakot.2020.6.29.
27.Gladys DEL VALLE REQUENASzületési idő: 1952. november 9.
Születési hely: Puerto Santo, Sucre, Venezuela
Személyi igazolvány száma: V-4114842
Neme: nő
A bíróságok főellenőre 2022. április 27. óta. A nem demokratikus módon megválasztott nemzetgyűlés (National Assembly) korábbi tagja, valamint az el nem ismert alkotmányozó nemzetgyűlés (National Constituent Assembly, ANC) korábbi tagja és második alelnöke. Az el nem ismert alkotmányozó nemzetgyűlésben vezető szerepet betöltve hozzájárult a demokrácia és a jogállamiság venezuelai aláásásához, többek között azáltal, hogy aláírta azt a rendeletet, amely a venezuelai nemzetgyűlés (National Assembly of Venezuela) elnökét, Juan Guaidót megfosztotta parlamenti képviselői mentelmi jogától.2020.6.29.
28.Tania Valentina DÍAZ GONZÁLEZSzületési idő: 1963. június 18.
Születési hely: Caracas, Distrito Capital, Venezuela
Személyazonosító igazolvány száma: V-6432672
Neme: nő
A nem demokratikus módon megválasztott nemzetgyűlés (National Assembly) tagja, valamint az el nem ismert alkotmányozó nemzetgyűlés (National Constituent Assembly, ANC) korábbi első alelnöke. Az el nem ismert alkotmányozó nemzetgyűlésben vezető szerepet betöltve hozzájárult a demokrácia és a jogállamiság venezuelai aláásásához, többek között azáltal, hogy aláírta azt a rendeletet, amely a venezuelai nemzetgyűlés (National Assembly of Venezuela) elnökét, Juan Guaidót megfosztotta parlamenti képviselői mentelmi jogától.2020.6.29.
29.Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSOSzületési idő: 1963. augusztus 4.
Születési hely: Caracas, Distrito Capital, Venezuela
Személyazonosító igazolvány száma: V-7659695
Neme: férfi
2018. október 23. óta főszámvevő, valamint az el nem ismert alkotmányozó nemzetgyűlés (National Constituent Assembly, ANC) korábbi első és második alelnöke. Intézkedéseivel hozzájárult a demokrácia és a jogállamiság venezuelai aláásásához, többek között azáltal, hogy 15 évre eltiltotta az ellenzék tagjait a közhivatali tisztségek betöltésétől, valamint vezette az el nem ismert alkotmányozó nemzetgyűlést, aláírta a „gyűlölet elleni törvényt”, megindokolta egy törvényesen megválasztott ellenzéki kormányzó eltávolítását, és megtiltotta, hogy Juan Guaidó bármiféle közhivatalért indulhasson.2020.6.29.
30.Juan José MENDOZA JOVERSzületési idő: 1969. március 11.
Születési hely: Trujillo, Venezuela
Cím: Arnoldo Gabaldón, Candelaria, Edo. Trujillo
Személyi igazolvány száma: V-9499372
Neme: férfi
A Venezuelai Legfelsőbb Bíróság (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ) korábbi második alelnöke és a Legfelsőbb Bíróság Alkotmányjogi Tanácsának (Constitutional Chamber of the Supreme Court) korábbi elnöke (2017. február – 2022. április). Intézkedéseivel hozzájárult a demokrácia és a jogállamiság venezuelai aláásásához, többek között számos olyan bírósági határozat révén, amelyek az elmúlt két évben korlátozták vagy aláásták Venezuela demokratikusan megválasztott jogalkotó szervének, a nemzetgyűlésnek (National Assembly) az alkotmányos hatásköreit.2020.6.29.
31.Jorge Elieser MÁRQUEZ MONSALVESzületési idő:1971. február 20.
Születési hely:Caracas, Venezuela
Személyazonosító igazolvány száma:V-8714253
Neme: férfi
A Nemzeti Távközlési Bizottság (National Commission of Telecommunications, CONATEL) főigazgatója 2017. augusztus 7. óta. Intézkedéseivel hozzájárult a demokrácia és a jogállamiság venezuelai aláásásához, többek között azáltal, hogy súlyosan korlátozta a venezuelai nép sajtószabadsághoz, szólásszabadsághoz és tájékoztatáshoz való jogát. A CONATEL különleges hatásköreit arra használta fel, hogy elhallgattassa a rezsimmel kapcsolatos bírálatokat és a másként gondolkodókat, oly módon, hogy internetes oldalakat tiltott le, szűrt és blokkolt, valamint visszavonta rádió- és televízióállomások meglévő engedélyeit, és megtagadta számukra ilyen új engedélyek kiadását.2020.6.29.
32.Farik Karin MORA SALCEDOSzemélyazonosító igazolvány száma:V-8608523
Neme: férfi
A Venezuelai első elsőfokú különbíróság (Venezuelan First Special Court of First Instance) ügyésze, aki hivatalt tölt be a katonai kémelhárítási főigazgatóságon (Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM). Intézkedéseivel hozzájárult a demokrácia és a jogállamiság venezuelai aláásásához, többek között olyan politikai indíttatású büntetőeljárások kezdeményezése révén, amelyek a nemzetgyűlés (National Assembly) azon tagjainak és egyéb tisztviselőknek az önkényes fogva tartását eredményezték, akik ellenzik a Maduro-rezsimet.2020.6.29.
33.Dinorah Yoselin BUSTAMANTE PUERTASzületési idő:1975. január 14.
Személyazonosító igazolvány száma:V-10002096
Neme: nő
A Venezuelai első elsőfokú különbíróság (Venezuelan First Special Court of First Instance) ügyésze, aki hivatalt tölt be a katonai kémelhárítási főigazgatóságon (Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM). Intézkedéseivel hozzájárult a demokrácia és a jogállamiság venezuelai aláásásához, többek között olyan politikai indíttatású büntetőeljárások kezdeményezése révén, amelyek a nemzetgyűlés (National Assembly) azon tagjainak és egyéb tisztviselőknek az önkényes fogva tartását eredményezték, akik ellenzik a Maduro-rezsimet.2020.6.29.
34.Luis Eduardo PARRA RIVEROSzületési idő: 1978. július 7.
Személyazonosító igazolvány száma: V-14211633
Neme: férfi
A nem demokratikus módon megválasztott nemzetgyűlés (National Assembly) tagja. A 2015-ben megválasztott nemzetgyűlés tagjaként 2020. január 5-én megrendezte nemzetgyűlés elnökévé választását, aláásva ezzel a demokráciát és a jogállamiságot Venezuelában. A választásra úgy került sor, hogy a katonai rendőrség megakadályozta több parlamenti képviselőnek a nemzetgyűlés helyiségeibe való belépését, és a nemzetgyűlés nem volt határozatképes. Ezért az ellenzék tagjainak a nemzetgyűlés épületén kívül kellett szervezkedniük, hogy Juan Guaidót újraválasszák a nemzetgyűlés elnökévé. Nem sokkal Parra Rivero pszeudo-megválasztását követően Maduro és az el nem ismert alkotmányozó nemzetgyűlés (National Constituent Assembly, ANC) üdvözölte a rezsim pártja, a PSUV által támogatott Parra Riverot.2020.6.29.
35.Franklyn Leonardo DUARTESzületési idő: 1977. május 15.
Személyazonosító igazolvány száma: V-3304045
Neme: férfi
A nem demokratikus módon megválasztott nemzetgyűlés (National Assembly) tagja. A 2015-ben megválasztott nemzetgyűlés (National Assembly) korábbi tagja és törvénytelenül megválasztott első alelnöke. A 2015-ben megválasztott nemzetgyűlés tagjaként 2020. január 5-én megrendezte a nemzetgyűlés első alelnökévé történő megválasztását, aláásva ezzel a demokráciát és a jogállamiságot Venezuelában. A választásra úgy került sor, hogy a katonai rendőrség megakadályozta több parlamenti képviselőnek a nemzetgyűlés helyiségeibe való belépését, és a nemzetgyűlés nem volt határozatképes. Ezért az ellenzék tagjainak a nemzetgyűlés épületén kívül kellett megszervezniük, hogy Juan Guaidót újraválasszák a nemzetgyűlés elnökévé. Nem sokkal Duarte pszeudo-megválasztását követően Maduro és az el nem ismert alkotmányozó nemzetgyűlés (National Constituent Assembly, ANC) üdvözölte a nemzetgyűlés elnökségének – a rezsim politikai pártja, a PSUV által támogatott – megválasztását.2020.6.29.
36.José Gregorio NORIEGA FIGUEROASzületési idő: 1969. február 21.
Személyazonosító igazolvány száma: V-8348784
Neme: férfi
A nem demokratikus módon megválasztott nemzetgyűlés (National Assembly) tagja. A 2015-ben megválasztott nemzetgyűlés (National Assembly) korábbi tagja és törvénytelenül megválasztott második alelnöke. A Voluntad Popular politikai párt ad hoc vezető testületének törvénytelenül kinevezett igazgatója. A 2015-ben megválasztott nemzetgyűlés tagjaként 2020. január 5-én megrendezte a nemzetgyűlés második alelnökévé történő megválasztását, aláásva ezzel a demokráciát és a jogállamiságot Venezuelában. A választásra úgy került sor, hogy a katonai rendőrség megakadályozta több parlamenti képviselőnek a nemzetgyűlés helyiségeibe való belépését, és a nemzetgyűlés nem volt határozatképes. Ezért az ellenzék tagjainak a nemzetgyűlés épületén kívül kellett szervezkedniük, hogy Juan Guaidót újraválasszák a nemzetgyűlés elnökévé. Nem sokkal Noriega pszeudo-megválasztását követően Maduro és az el nem ismert alkotmányozó nemzetgyűlés (National Constituent Assembly, ANC) üdvözölte a nemzetgyűlés elnökségének – a rezsim politikai pártja, a PSUV által támogatott – megválasztását. 2020 júliusában Noriega – a Veneżuelai Legfelsőbb Bíróság (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ) segítségével – törvénytelenül vette át a Voluntad Popular politikai párt vezetését, ezzel folytatva a venezuelai demokrácia aláásását.2020.6.29.
37.Remigio CEBALLOS ICHASOSzületési idő: 1963. május 1.
Személyi igazolvány száma: V-6557495
Neme: férfi
2021. augusztus óta Venezuela bel- és igazságügyi minisztere (Minister of the Interior and Justice of Venezuela), valamint a kormány polgári biztonságért felelős alelnöke (Vice-President of the Government for Citizen Security). A venezuelai bolivári nemzeti fegyveres erők operatív és stratégiai parancsnokságának (Comando Estratégico Operacional Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, CEOFANB) korábbi parancsnoka (2017. június – 2021. július), amely a venezuelai fegyveres erők legmagasabb szintű szerve. A CEOFANB ellenőrzi a bolivári nemzeti fegyveres erőket (Bolivarian National Armed Forces, FANB) és a bolivári nemzeti gárdát (Bolivarian National Guard). A CEOFANB emellett felelős az FANB által tüntetések során végrehajtott intervenciók koordinálásért. A CEOFANB parancsnoki minőségében felelősség terhelte súlyos emberi jogi jogsértésekért, többek között az FANB tisztviselői és a parancsnoksága alatt álló, alárendelt erők – többek között a bolivári nemzeti gárda – általi túlzott erőszakért, valamint embertelen és megalázó bánásmódért. Különböző források – így a Venezuelai Bolivári Köztársasággal foglalkozó független nemzetközi tényfeltáró misszió – tulajdonítanak emberi jogi jogsértéseket az FANB-nak és a bolivári nemzeti gárdának.2021.2.22.
38.Omar José PRIETO FERNÁNDEZSzületési idő: 1969. május 25.
Személyi igazolvány száma: V-9761075
Neme: férfi
Zulia szövetségi állam korábbi kormányzója (former Governor of Zulia State) (2017–2021). E minőségében aláásta a demokráciát és a jogállamiságot Zulia szövetségi államban. Az el nem ismert alkotmányozó nemzetgyűlés (National Constituent Assembly, ANC) iktatta be, miután az ANC megtagadta a választás jogszerű győztesének a beiktatását. Omar José Prieto Fernández aktívan előmozdította a nem demokratikus nemzetgyűlési választásokat, amelyekre 2020. december 6-án került sor. Továbbá Zulia szövetségi államban „otthonukban tett látogatásokkal” fenyegetett meg ellenzéki vezetőket, és kijelentette, hogy Zulia szövetségi államot függetlennek nyilvánítja, ha egy, Juan Guaidó által vezetett átmeneti kormány jut hatalomra.2021.2.22.
39.José Dionisio BRITO RODRÍGUEZSzületési idő: 1971. január 15.
Személyazonosító igazolvány száma: V-8263861
Neme: férfi
A nem demokratikus módon megválasztott nemzetgyűlés (National Assembly) tagja és annak a parlamenti bizottságnak az elnöke, amely a nemzetgyűlés 2015-ben megválasztott tagjai által „a köztársaság ellen elkövetett cselekményeket” vizsgálja. Ezenkívül José Dionisio Brito Rodríguez jogszerűtlenül ragadta magához a Primero Justicia ellenzéki párt vezetését, mégpedig a Legfelsőbb Bíróság 2020. júniusi határozata alapján. 2019-ben korrupció gyanúja miatt kizárták a Primero Justiciából. Továbbá a nemzetgyűlés tagjaként 2020. január 5-én részt vett abban, hogy Luis Eduardo Parra Riverót jogellenes módon a nemzetgyűlés elnökévé válasszák, aláásva ezzel a demokráciát és a jogállamiságot Venezuelában. A választásra úgy került sor, hogy a katonai rendőrség megakadályozta több parlamenti képviselőnek a nemzetgyűlés helyiségeibe való belépését, és a nemzetgyűlés nem volt határozatképes. Ezért az ellenzék tagjainak a nemzetgyűlés épületén kívül kellett szervezkedniük, hogy Juan Guaidót újraválasszák a nemzetgyűlés elnökévé. Intézkedései ennélfogva aláásták a demokráciát és a jogállamiságot Venezuelában.2021.2.22.
40.José Bernabé GUTIÉRREZ PARRASzületési idő: 1952. december 21.
Személyazonosító igazolvány száma: V-1565144
Neme: férfi
A nem demokratikus módon megválasztott nemzetgyűlés (National Assembly) tagja és az Acción Democrática ellenzéki párt jogosulatlan vezetője. José Bernabé Gutiérrez Parra 2020 júniusában, a Legfelsőbb Bíróság döntése nyomán szerzett jogosulatlanul ellenőrzést az Acción Democrática ellenzéki párt felett. A vezetői tisztségbe kerülését megelőzően a párt által képviselt állásponttal szembehelyezkedve Gutiérrez Parra részt vett az Acción Democráticával a nem demokratikus módon lebonyolított nemzetgyűlési választásokon, amelyekre 2020. december 6-án került sor. Gutiérrez Parra megváltoztatta a párt álláspontját, felhasználta annak jelképeit, és részt vett a választásokon, valamint nyilvános rendezvényeken, például televíziós vitákban. Gutiérrez Parrát az Acción Democrática jogszerű tagjai kizárták a pártból, akik cselekményeit összeesküvésnek és árulásnak minősítették. Intézkedései ennélfogva aláásták a demokráciát és a jogállamiságot Venezuelában.2021.2.22.
41.Luis Fernando DAMIANI BUSTILLOSSzületési idő: 1946. április 27.
Neme: férfi
A Legfelsőbb Bíróság (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ) Alkotmányjogi Tanácsának bírája. A Legfelsőbb Bíróság Alkotmányjogi Tanácsának tagjaként felelősség terheli olyan intézkedésekért, nyilatkozatokért és döntésekért, amelyek a nemzetgyűlés (National Assembly) alkotmányos jogköreinek a csorbulását eredményezték és aláásták az ellenzék választási jogait, beleértve azt, hogy a Legfelsőbb Bíróság 2020 júniusában egyoldalú döntéssel kinevezte az Országos Választási Tanácsot (Consejo Nacional Electoral, CNE), valamint azt, hogy a fő demokratikus ellenzéki pártok közül háromnak a vezetőtestületét 2020 júniusában és júliusában felfüggesztették és helyükre egyoldalú döntéssel új vezetőtestületet léptettek, továbbá 2021 májusában további egy évvel meghosszabbították az Acción Democrática tekintetében hozott ítélet hatályát. Intézkedései ennélfogva aláásták a demokráciát és a jogállamiságot Venezuelában, ő maga pedig támogatta és elősegítette azt, hogy a végrehajtó ág aláássa a demokráciát és a jogállamiságot.2021.2.22.
42.Lourdes Benicia SUÁREZ ANDERSONSzületési idő: 1965. március 7.
Neme: nő
A Legfelsőbb Bíróság (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ) Alkotmányjogi Tanácsának (Constitutional Chamber) előadó bírája 2005. december óta, és az Alkotmányjogi Tanács alelnöke 2022. április óta. Az Alkotmányjogi Tanács korábbi elnöke és a Legfelsőbb Bíróság korábbi első alelnöke. A Legfelsőbb Bíróság Alkotmányjogi Tanácsának tagjaként felelősség terheli olyan intézkedésekért, nyilatkozatokért és döntésekért, amelyek a nemzetgyűlés (National Assembly) alkotmányos jogköreinek a csorbulását eredményezték és aláásták az ellenzék választási jogait, beleértve azt, hogy a Legfelsőbb Bíróság 2020. júniusban egyoldalú döntéssel kinevezte az Országos Választási Tanácsot (Consejo Nacional Electoral, CNE), valamint azt, hogy a fő demokratikus ellenzéki pártok közül háromnak a vezetőtestületét 2020. júniusban és júliusban felfüggesztették, és helyükre egyoldalú döntéssel új vezetőtestületet léptettek, továbbá 2021. májusban további egy évvel meghosszabbították az Acción Democrática tekintetében hozott ítélet hatályát. Intézkedései ennélfogva aláásták a demokráciát és a jogállamiságot Venezuelában, továbbá ő maga támogatta és elősegítette, hogy a végrehajtó ág aláássa a demokráciát és a jogállamiságot.2021.2.22.
43.Calixto Antonio ORTEGA RÍOSSzületési idő: 1950. október 12.
Neme: férfi
A Legfelsőbb Bíróság (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ) Alkotmányjogi Tanácsának bírája. A Legfelsőbb Bíróság Alkotmányjogi Tanácsának tagjaként felelősség terheli olyan intézkedésekért, nyilatkozatokért és döntésekért, amelyek a nemzetgyűlés (National Assembly) alkotmányos jogköreinek a csorbulását eredményezték és aláásták az ellenzék választási jogait, beleértve azt, hogy a Legfelsőbb Bíróság 2020 júniusában egyoldalú döntéssel kinevezte az Országos Választási Tanácsot (Consejo Nacional Electoral, CNE), valamint azt, hogy a fő demokratikus ellenzéki pártok közül háromnak a vezetőtestületét 2020 júniusában és júliusában felfüggesztették és helyükre egyoldalú döntéssel új vezetőtestületet léptettek, továbbá 2021 májusában további egy évvel meghosszabbították az Acción Democrática tekintetében hozott ítélet hatályát. Intézkedései ennélfogva aláásták a demokráciát és a jogállamiságot Venezuelában, ő maga pedig támogatta és elősegítette azt, hogy a végrehajtó ág aláássa a demokráciát és a jogállamiságot.2021.2.22.
44.René Alberto DEGRAVES ALMARZANeme: férfi2022. április óta a Legfelsőbb Bíróság (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ) Alkotmányjogi Tanácsának (Constitutional Chamber) helyettes bírája. A Legfelsőbb Bíróság Alkotmányjogi Tanácsának korábbi bírája. A Legfelsőbb Bíróság Alkotmányjogi Tanácsának tagjaként felelősség terheli olyan intézkedésekért, nyilatkozatokért és döntésekért, amelyek a nemzetgyűlés (National Assembly) alkotmányos jogköreinek a csorbulását eredményezték és aláásták az ellenzék választási jogait, beleértve azt, hogy a Legfelsőbb Bíróság 2020. júniusban egyoldalú döntéssel kinevezte az Országos Választási Tanácsot (Consejo Nacional Electoral, CNE), valamint azt, hogy a fő demokratikus ellenzéki pártok közül háromnak a vezetőtestületét 2020. júniusban és júliusban felfüggesztették, és helyükre egyoldalú döntéssel új vezetőtestületet léptettek, továbbá 2021. májusban további egy évvel meghosszabbították az Acción Democrática tekintetében hozott ítélet hatályát. Intézkedései ennélfogva aláásták a demokráciát és a jogállamiságot Venezuelában, továbbá ő maga támogatta és elősegítette, hogy a végrehajtó ág aláássa a demokráciát és a jogállamiságot.2021.2.22.
45.Arcadio DELGADO ROSALESSzületési idő: 1954. szeptember 23.
Neme: férfi
A Legfelsőbb Bíróság (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ) Alkotmányjogi Tanácsának (Constitutional Chamber) korábbi bírája és alelnöke. A Legfelsőbb Bíróság Alkotmányjogi Tanácsának tagjaként felelősség terheli olyan intézkedésekért, nyilatkozatokért és döntésekért, amelyek a nemzetgyűlés (National Assembly) alkotmányos jogköreinek a csorbulását eredményezték, és aláásták az ellenzék választási jogait, beleértve azt, hogy a Legfelsőbb Bíróság 2020. júniusban egyoldalú döntéssel kinevezte az Országos Választási Tanácsot (Consejo Nacional Electoral, CNE), valamint azt, hogy a fő demokratikus ellenzéki pártok közül három vezetését 2020. júniusban és júliusban felfüggesztették, és egyoldalú döntéssel felváltották, továbbá 2021. májusban további egy évvel meghosszabbították az Acción Democrática tekintetében hozott ítélet hatályát. Intézkedései ennélfogva aláásták a demokráciát és a jogállamiságot Venezuelában, továbbá ő maga támogatta és elősegítette, hogy a végrehajtó ág aláássa a demokráciát és a jogállamiságot.2021.2.22.
46.Carmen Auxiliadora ZULETA DE MERCHÁNSzületési idő: 1947. december 13.
Neme: nő
A Legfelsőbb Bíróság (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ) Alkotmányjogi Tanácsának (Constitutional Chamber) korábbi bírája. A Legfelsőbb Bíróság Alkotmányjogi Tanácsának tagjaként felelősség terheli olyan intézkedésekért, nyilatkozatokért és döntésekért, amelyek a nemzetgyűlés (National Assembly) alkotmányos jogköreinek a csorbulását eredményezték és aláásták az ellenzék választási jogait, beleértve azt, hogy a Legfelsőbb Bíróság 2020. júniusban egyoldalú döntéssel kinevezte az Országos Választási Tanácsot (Consejo Nacional Electoral, CNE), valamint azt, hogy a fő demokratikus ellenzéki pártok közül háromnak a vezetőtestületét 2020. júniusban és júliusban felfüggesztették, és helyükre egyoldalú döntéssel új vezetőtestületet léptettek, továbbá 2021. májusban további egy évvel meghosszabbították az Acción Democrática tekintetében hozott ítélet hatályát. Intézkedései ennélfogva aláásták a demokráciát és a jogállamiságot Venezuelában, továbbá ő maga támogatta és elősegítette, hogy a végrehajtó ág aláássa a demokráciát és a jogállamiságot.2021.2.22.
47.Indira Maira ALFONZO IZAGUIRRESzületési idő: 1968. április 29.
Születési hely: La Guaira, La Guaira State, Venezuela
Személyi igazolvány száma: V-6978710
Neme: nő
A Legfelsőbb Bíróság (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ) Választási Tanácsának (Electoral Chamber) korábbi elnöke. Az Országos Választási Tanács (Consejo Nacional Electoral, CNE) 2020. június 13-án kinevezett korábbi elnöke. A Legfelsőbb Bíróság Választási Tanácsának és Plenáris Tanácsának (Plenary Chamber) korábbi tagja, a Legfelsőbb Bíróság második alelnöke 2015-től 2017. február 24-ig, a Legfelsőbb Bíróság alelnöke 2017. február 24-től 2020. június 12-ig. A Legfelsőbb Bíróság Választási Tanácsának tagjaként Indira Maira Alfonzo Izaguirrét felelősség terheli a 2015. decemberben az akkor újonnan megválasztott nemzetgyűléssel (National Assembly) szemben hozott intézkedésekért, amelyek következtében lehetetlenné vált a nemzetgyűlés számára, hogy gyakorolja jogalkotási hatásköreit. Ezenkívül elfogadta, hogy 2020. júniusban a Legfelsőbb Bíróság kinevezze a CNE elnökévé, noha ezen előjog a nemzetgyűlést illeti meg. Említett szerepében előkészítette és felügyelte a nem demokratikus módon lebonyolított nemzetgyűlési választásokat, amelyekre 2020. december 6-án került sor, valamint részt vett az e választásokra vonatkozó választási normák 2020. június 30-i megváltoztatásában, anélkül, hogy hivatalosan távozott volna a Legfelsőbb Bíróságtól (ideiglenes engedély arra, hogy a CNE tagja legyen). A CNE 2021. májusi megújítását követően visszatért a Legfelsőbb Bíróság-hoz. Intézkedései ennélfogva aláásták a demokráciát és a jogállamiságot Venezuelában.2021.2.22.
48.Leonardo Enrique MORALES POLEONeme: férfiAz Országos Választási Tanács (Consejo Nacional Electoral, CNE) korábbi alelnöke, valamint a Politikai Részvételi és Finanszírozási Bizottság (Political Participation and Financing Commission) elnöke (2020. augusztus 2021. május). Leonardo Enrique Morales Poleót a Legfelsőbb Bíróság (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ) nevezte ki a CNE alelnökévé és a Politikai Részvételi és Finanszírozási Bizottság (Political Participation and Financing Commission) elnökévé 2020. augusztus 7-én, noha ezen előjog a nemzetgyűlést (National Assembly) illeti meg. Ezenkívül, közvetlenül a kinevezése előtt a Progresszív Haladás pártban (Avanzada progresista) töltött be tisztséget. A CNE tagjaként (vezető tisztviselő) és alelnökeként teljes mértékben részt vett a CNE döntéshozatali folyamatában. Támogatta és elősegítette azon választási folyamat felügyeletét, amely a 2020. december 6-i nem demokratikus nemzetgyűlési választásokhoz vezetett. Cselekményei ennélfogva még inkább aláásták a demokráciát és a jogállamiságot Venezuelában. Leonardo Enrique Morales Poleo elfogadta, hogy kinevezzék a CNE-be, és a CNE alelnökeként pozíciójában maradt, miközben Venezuelában súlyosan aláásták a demokráciát.2021.2.22.
49.Tania D’AMELIO CARDIETSzületési idő: 1971. december 5.
Születési hely: Italy
Állampolgárság: venezuelai
Személyi igazolvány száma: V-11691429
Neme: nő
2022. április óta a Legfelsőbb Bíróság (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ) Alkotmányjogi Tanácsának (Constitutional Chamber) bírája. Az Országos Választási Tanács (Consejo Nacional Electoral, CNE) korábbi tagja (vezető tisztviselő) a 2016–2023-as időszakban. A CNE tagja (vezető tisztviselője) a 2010–2016-os időszakban. Tania d’Amelio Cardiet 2010 óta a CNE vezető tisztviselőjeként a tisztségei keretében végzett tevékenységével közvetlenül hozzájárult a demokrácia és a jogállamiság aláásásához Venezuelában, beleértve a nem demokratikus módon lebonyolított 2020. évi nemzetgyűlési választások előkészítését, az említett választásokra vonatkozó választási normák 2020. június 30-i megváltoztatásában való részvételt, valamint a 2018. évi elnökválasztás megszervezésében és lebonyolításában való részvételt. Ezenkívül Tania d’Amelio Cardiet elfogadta, hogy 2016-ban a Legfelsőbb Bíróság kinevezze a CNE tagjává, noha ezen előjog a nemzetgyűlést (National Assembly) illeti meg.2021.2.22.
50.José Miguel DOMÍNGUEZ RAMÍREZSzületési idő: 1979. október 17.
Személyazonosító igazolvány száma: V-14444352
Neme: férfi
A különleges akcióerők (Fuerzas de Acciones Especiales, FAES) igazgatója 2019. május 6. óta. A FAES-ért felelős korábbi főbiztos Táchira államban. Ezenkívül José Miguel Domínguez Ramírez a venezuelai bolivári nemzeti rendőrség (Bolivarian National Police) hatáskörébe tartozó FAES műveleti igazgatója volt. Felelősség terheli az irányítása alatt álló FAES-tisztviselők által Venezuelában elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, valamint a civil társadalom és a demokratikus ellenzék elnyomásáért. Közismert, hogy a FAES törvénytelen kivégzéseket hajtott végre és közreműködött a Maduro politikai ellenfelei, az ellenzék és a tüntetők eltérő véleményének az erőszakos elnémításában, aminek következtében Michelle Bachelet, az ENSZ emberi jogi főbiztosa követelte a FAES feloszlatását. Domínguez Ramírez továbbá korábban azon venezuelai biztonsági csapat tagja volt, amely 2014. február 12-én tüzet nyitott fegyvertelenül tüntető diákokra, aminek során legalább egy diák, Bassil Da Costa az életét vesztette.2021.2.22.
51.Carlos Ramón Enrique CARVALLO GUEVARASzemélyazonosító igazolvány száma: V-10132041
Neme: férfi
2021 márciusa óta a Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora (CORPOEZ) állami vállalat elnöke. Hadosztály-tábornok, valamint a katonai kémelhárítási főigazgatóság (Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM) igazgatóhelyettese 2020. augusztus 21-től 2021. március 11-ig. Rafael Ramón Blanco Marrero vezérezredes utóda. Carvallo Guevara korábban a Los Andes régióban szolgált a DGCIM kötelékében, valamint magas rangú pozíciót töltött be a bolivári nemzeti gárdában (Bolivarian National Guard). Felelősség terheli a parancsnoksága alatt álló DGCIM-tisztviselők által Venezuelában elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért. A Venezuelai Bolivári Köztársasággal foglalkozó független nemzetközi tényfeltáró misszió a közelmúltban közzétett megállapításaiban olyan intézményként jellemzi a DGCIM-et, amelyet közvetlen felelősség terhel súlyos emberi jogi jogsértések elkövetéséért.2021.2.22.
52.Jesús Emilio VÁSQUEZ QUINTEROSzemélyi igazolvány száma: V-7422049
Neme: férfi
A hadbíróság (Court Martial) és a Katonai Büntető Igazságszolgáltatási Kerület (Military Criminal Judicial Circuit) elnöke 2021. szeptember 17. óta. Hadosztály-tábornok 2019. július 5. óta, és a katonai ügyészség korábbi legfőbb ügyésze (2017. december – 2021. szeptember 17.). A katonai ügyészség legfőbb ügyészeként felelősség terheli a demokrácia és a jogállamiság aláásásáért Venezuelában. A katonai ügyészség kapcsolatba hozható a fegyveres erők keretében zajló belső igazságügyi eljárásokkal, valamint incidensek kivizsgálásának az elmulasztásával, többek között Acosta kapitány 2019-ben bekövetkezett halálának ügyében. Továbbá katonai igazságszolgáltatást alkalmaznak a polgári lakosságra.2021.2.22.
53.Carlos Enrique TERÁN HURTADOSzemélyazonosító igazolvány száma: V-8042567
Neme: férfi
2019. július 5. óta dandártábornok, és 2019-től 2021-ig a katonai kémelhárítási főigazgatóság (Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM) bűnügyi nyomozati különleges igazgatóságának (Special Directorate of Criminal and Criminal Investigation) vezetője. Korábbi tisztségeiben Terán Hurtado dandártábornok Falcón államban a rendőrség vezetőjeként, Táchira államban pedig a DGCIM vezetőjeként szolgált. Felelősség terheli a parancsnoksága alatt álló DGCIM-tisztviselők által elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, köztük fogva tartottakkal szembeni kegyetlen és embertelen bánásmódért. A Venezuelai Bolivári Köztársasággal foglalkozó független nemzetközi tényfeltáró misszió a részletes megállapításaiban kifejezetten kiemelte Terán Hurtado dandártábornokot azon szereplők egyikeként, akiket felelősség terhel de la Sotta kapitány ügyében, és aki kapcsolatba hozható azzal.2021.2.22.
54.Manuel Eduardo PÉREZ URDANETASzületési idő: 1960. december 29. vagy 1962. május 26.
Születési hely: Cagua, State of Aragua
Személyi igazolvány száma: V-6357038
Útlevél száma: 001234503 (2012-ben lejárt)
Neme: férfi
Korábbi bel- és igazságügyi miniszterhelyettes (former Deputy Minister of the Interior and Justice). A venezuelai Bel- és Igazságügyi Minisztériumon belül Manuel Eduardo Pérez Urdaneta dandártábornok az öt miniszterhelyettes egyike volt. Feladatkörébe tartozott a megelőző biztonság és a közvédelem (Viceministro de prevención y Seguridad Ciudadana). Ezt megelőzően Pérez dandártábornok a bolivári nemzeti rendőrség (Bolivarian National Police) igazgatójaként szolgált. Az említett szerepben felelősség terhelte a bolivári nemzeti rendőrségnek az irányítása alatt álló tisztviselői által elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért, beleértve súlyos fizikai erő alkalmazását békés tüntetőkkel szemben.2021.2.22..
55.Douglas Arnoldo RICO GONZÁLEZSzületési idő: 1969. szeptember 28.
Személyazonosító igazolvány száma: V-6864238
Neme: férfi
A tudományos, bűnügyi és kriminalisztikai vizsgálatokét felelős iroda (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) igazgatója 2016. február 5. óta. Ezt megelőzően a CICPC igazgatóhelyettese volt. Felelősség terheli az irányítása alatt álló CICPC-tisztviselők által elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért. A Venezuelai Bolivári Köztársasággal foglalkozó független nemzetközi tényfeltáró misszió a jelentésében olyan intézményként jellemzi a CICPC-t, amely szisztematikusan elkövet emberi jogi jogsértéseket Venezuelában. Az ENSZ emberi jogi főbiztosának 2021. június 16-án közzétett jelentése szerint a CICPC érintett volt törvénytelen kivégzésekben is.2021.2.22.

V. MELLÉKLET

A 8. cikk (4) bekezdésében említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

( 1 ) A Tanács 2008/944/KKBP közös álláspontja (2008. december 8.) a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról (HL L 335., 2008.12.13., 99. o.).

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

( 3 ) A Tanács 428/2009/EK rendelete (2009. május 5.) a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról (HL L 134., 2009.5.29., 1. o.).

( 4 ) "IMSI" (International Mobile Subscriber Identity): nemzetközi mobil előfizetői azonosító. Minden egyes mobil telefonkészülék SIM kártyába beépített egyedi azonosító kódja, amely lehetővé teszi a SIM azonosítását GSM vagy UMTS hálózatokon keresztül.

( 5 ) "MSISDN" (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number): a mobil állomás nemzetközi ISDN száma. GSM vagy UMTS mobilhálózaton belül az előfizetés egyedi azonosítója. Egyszerűen szólva a mobiltelefonban lévő SIM kártya telefonszáma, és ezért ugyanúgy azonosítja a mobil-előfizetőt, mint az IMSI, de emellett arra is szolgál, hogy a hívásokat az előfizetőhöz irányítsák.

( 6 ) "IMEI" (International Mobile Equipment Identity): nemzetközi mobilkészülék-azonosító. Rendszerint egyedi szám, amely GSM, WCDMA és IDEN mobiltelefonok, valamint egyes műholdas telefonok beazonosítására szolgál. Rendszerint a telefon akkumulátortartójának belsejébe van nyomtatva. A lehallgatás az IMEI, valamint az IMSI és az MSISDN segítségével pontosabban meghatározható.

( 7 ) "TMSI" (Temporary Mobile Subscriber Identity): ideiglenes mobil-előfizetői azonosító. Ez a mobil és a hálózat között leggyakrabban küldött azonosító.

( 8 ) "SMS" (Short Message System): rövidüzenet-küldő szolgáltatás.

( 9 ) "GSM" (Global System for Mobile Communications): világméretű mobiltávközlő rendszer.

( 10 ) "GPS" (Global Positioning System): globális helymeghatározó rendszer.

( 11 ) "GPRS" (General Package Radio Service): általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás.

( 12 ) "UMTS" (Universal Mobile Telecommunication System): univerzális mobil távközlési rendszer.

( 13 ) "CDMA" (Code Division Multiple Access): kódosztásos többszörös hozzáférés.

( 14 ) "PSTN" (Public Switched Telephone Networks): közcélú kapcsolt távbeszélő-hálózat.

( 15 ) "DHCP" (Dynamic Host Configuration Protocol): dinamikus állomáskonfiguráló protokoll.

( 16 ) "SMTP" (Simple Mail Transfer Protocol): egyszerű levéltovábbítási protokoll.

( 17 ) "GTP" (GPRS Tunneling Protocol): GPRS alapú alagutazó protokoll.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32017R2063 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32017R2063&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02017R2063-20221112 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02017R2063-20221112&locale=hu

Tartalomjegyzék