Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31978L0764[1]

A Tanács irányelve (1978. július 25.) a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok vezetőülésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1978. július 25.)

a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok vezetőülésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(78/764/EGK )

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

mivel a műszaki követelmények, amelyeknek a nemzeti jogszabályok alapján a traktoroknak meg kell felelniük, többek között a traktorok vezetőülésére is vonatkoznak;

mivel e követelmények tagállamonként különböznek, szükséges, hogy minden tagállam ugyanazon követelményeket fogadja el vagy a hatályos szabályokon felül, vagy azok helyett, különösen azért, hogy lehetővé tegye az EGK-típusjóváhagyási eljárás egységes alkalmazását, amely a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1974. március 4-i 74/150/EGK tanácsi irányelv tárgya ( 3 ), és amelyet minden traktortípusra alkalmazni kell;

mivel a vezetőülésre vonatkozó szabályok nemcsak a traktorra való felszerelésük előírásaira terjednek ki, hanem ezen ülések szerkezeti előírásaira is; mivel a vezetőülésekre vonatkozó alkatrész-típusjóváhagyási eljárás keretében minden tagállam megállapíthatja, hogy betartották-e a gyártásra és a vizsgálatra vonatkozó közösségi előírásokat, és megállapításairól tájékoztatja a többi tagállamot az alkatrész-típusjóváhagyási bizonyítvány egy másolatának megküldésével; mivel az alkatrész-típusjóváhagyási jel elhelyezése az összes olyan vezetőülésre, amelyet a jóváhagyott típussal azonos kivitelben gyártottak, feleslegessé teszi a műszaki ellenőrzést a többi tagállamban,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Minden tagállam megadja az EGK alkatrész-típusjóváhagyást minden olyan vezetőülés-típusra, amely megfelel az I. és a II. mellékletben megállapított gyártási és vizsgálati kritériumoknak.

(2) Az EGK alkatrész-típusjóváhagyást megadó tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket adott esetben a másik tagállam illetékes hatóságaival együttműködve, hogy ellenőrizze, hogy a gyártási modellek megfelelnek-e a jóváhagyott típusnak. Ezen ellenőrzés szúrópróbaszerűen történik.

2. cikk

A tagállamok a gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének a vezetőülés minden típusára, amelyet az 1. cikk alapján jóváhagytak, a II. melléklet 3.5. pontjában megtalálható minta szerinti EGK-típusjóváhagyási jelet adnak.

A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést, hogy megakadályozzák olyan EGK-típusjóváhagyási jelek alkalmazását, amelyek ahhoz vezethetnek, hogy összetévesszék más berendezésekkel azon vezetőüléseket, amelyekre az 1. cikk szerint a alkatrész-típusjóváhagyást megadták.

3. cikk

(1) A tagállamok nem tilthatják meg a vezetőülések forgalomba hozatalát kialakításukra való hivatkozással, ha azok el vannak látva az EGK alkatrész-típusjóváhagyási jellel.

(2) A tagállamok azonban megtilthatják olyan EGK típus-jóváhagyási jellel ellátott vezetőülések forgalomba hozatalát, amelyek rendszeresen nem egyeznek meg a jóváhagyott típussal.

Az érintett tagállam haladéktalanul értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot a megtett intézkedésekről, és döntését megindokolja.

4. cikk

A tagállamok illetékes hatóságai egy hónapon belül átadják a többi tagállam illetékes hatóságának a III. melléklet mintája szerinti EGK típusbizonyítványok egy példányát minden olyan vezetőülés-típus esetében, amelyre a típusjóváhagyást megadják vagy elutasítják.

5. cikk

(1) Ha az a tagállam, amely az EGK alkatrész-típusjóváhagyást megadta, megállapítja, hogy az ugyanazon EGK alkatrész-típusjóváhagyással ellátott vezetőülések közül több nem egyezik meg azon típussal, amelyet jóváhagyott, akkor megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy biztosítsa a gyártásnak a jóváhagyott típussal való egyezését. E tagállam illetékes hatóságai értesítik a többi tagállam illetékes hatóságát a megtett intézkedésekről, amelyek jelentős és ismétlődő meg nem egyezés esetén az EGK alkatrész-típusjóváhagyás visszavonásáig terjedhetnek. E hatóságok megteszik ugyanazon intézkedéseket, ha valamely másik tagállam illetékes hatóságától ilyen jellegű meg nem egyezésről értesültek.

(2) A tagállamok illetékes hatóságai egy hónapon belül kölcsönösen tájékoztatják egymást valamely megadott EGK alkatrész-típusjóváhagyás visszavonásáról és ennek indokairól.

6. cikk

Az ezen irányelv végrehajtására kiadott előírások alapján hozott minden olyan intézkedést, amellyel egy EGK alkatrész-típusjóváhagyást megtagadnak vagy visszavonnak, forgalomba hozatalt vagy használatot megtiltanak, részletesen meg kell indokolni. Az indoklást el kell juttatni az érdekelt felekhez, feltüntetve a tagállamokban hatályos jogszabályok szerint előirányzott jogorvoslatokat és jogorvoslati határidőket.

7. cikk

A tagállamok nem tagadhatják meg valamely traktor EGK alkatrész-típusjóváhagyását, illetve a nemzeti típusjóváhagyást a vezetőülésre való hivatkozással, ha azt ellátták az EGK-típusjóváhagyási jellel és a IV. melléklet előírásai szerint szerelték fel.

8. cikk

A tagállamok nem tagadhatják vagy nem tilthatják meg azon traktorok értékesítését, nyilvántartásba vételét, forgalomba helyezését vagy használatát a vezetőülésre való hivatkozással, amelyeket elláttak EGK-típusjóváhagyási jellel és a IV. melléklet előírásai szerint szerelték fel.

9. cikk

(1) Ezen irányelv alkalmazásában a mezőgazdasági vagy erdészeti traktor az összes kerekes vagy lánctalpas, legalább kéttengelyű gépjármű, amely funkciója lényegében a vonóteljesítmény kifejtéséből áll, és amely különösen meghatározott eszközök, gépek vagy pótkocsik vontatására, tolására, hordozására vagy működtetésére van berendezve, és amelyeket mezőgazdasági vagy erdészeti alkalmazásra szántak. Teher vagy utasok szállítására is fel lehet szerelni e járműveket.

(2) Ezen irányelv csak az (1) bekezdésben meghatározott, fúvott gumiabronccsal felszerelt, kéttengelyű traktorokra vonatkozik, amelyek legnagyobb tervezési sebessége 6 és 40 km/h között van.

10. cikk

Azon változtatásokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a mellékleteket a műszaki fejlődéshez hozzáigazítsák, a 74/150/EGK irányelv 13. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően fogadják el.

11. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az értesítéstől számított 18 hónapon belül megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

12. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. Vezetőülés

"Vezetőülés": egyetlen személy számára helyet biztosító ülés, amelyet a vezető részére terveztek, amikor a traktort vezeti.

2. Ülésfelület

"Ülésfelület": az ülésnek az a közel vízszintes felülete, amely lehetővé teszi a vezető ülő testtartását.

3. Az ülés háttámlája

"Ülés háttámlája": az ülésnek az a közel függőleges felülete, amely a vezető részére háttámaszul szolgál.

4. Az ülés oldalsó tartóelemei

"Oldalsó tartóelemek": az ülés olyan elemei vagy alakjából következő részei, amelyek akadályozzák a vezető oldalirányú elcsúszását.

4.1. Az ülés kartámaszai

"Ülés kartámaszai": az ülő vezető karjait az ülés mindkét oldalán megtámasztó elemek.

5. Az ülés referenciapontja (S)

"Ülés referenciapontja": (S) az ülés hosszanti középsíkjának az a pontja, amelyben a párnázott háttámasz alsó részének érintő síkja és az ülés felületén lévő vízszintes sík metszi egymást; e vízszintes sík az ülés felületét a referenciapont (S) előtt 150 mm-re metszi (lásd. II. melléklet, 1. függelék).

6. Az ülésfelület mélysége

"Ülésfelület mélysége": az ülés referenciapontja (S) és az ülésfelület elülső széle közötti távolság.

7. Az ülésfelület szélessége

"Ülésfelület szélessége": az ülésfelület külső szélei között az ülés hosszanti középsíkjára merőlegesen mért távolság.

8. Az ülés beállítási tartománya a vezető tömege szerint

"Ülés beállítási tartománya a vezető tömege szerint": az a két tömeg közötti tartomány, amely a rugó jelleggörbe legkönnyebb és legnehezebb vezetővel számított középértékei alapján adódik.

9. Rugóút

A "felfüggesztés mozgása": a függőleges távolság a legmagasabb állapot és a középső hosszirányú síkban az ülés referenciapontja előtt 200 mm-re az ülés felületén egy adott pillanatban található pont között.

10. Lengés

"Lengés": a vezetőülés függőleges felfelé és lefelé irányuló mozgása.

11. Lengésgyorsulás (a)

"Lengésgyorsulás": a rugóút idő szerinti második differenciálja.

12. A gyorsulás effektív értéke (aeff)

"Gyorsulás effektív értéke (aeff)": a gyorsulások négyzetének időszerű középértékéből vont négyzetgyök.

13. Súlyozott lengésgyorsulás (aW)

"Súlyozott lengésgyorsulás (aW)": a II. melléklet 2.5.3.3.5.2. pontja szerinti súlyozó szűrővel súlyozott lengésgyorsulás.

awS

=

az ülés súlyozott lengési gyorsulásának sávszűrt értéke (rms) standard országúti vizsgálat során, vagy próbapadon mérve;

awB

=

a súlyozott lengési gyorsulás sávszűrt értéke (rms) az ülés rögzítési pontján mérve próbapadi vizsgálat során;

=

a súlyozott referencia lengési gyorsulás sávszűrt értéke (rms) az ülés rögzítési pontján mérve;

=

az ülés súlyozott lengési gyorsulásának korrigált értéke (rms) próbapadi vizsgálat során mérve;

=

az ülés súlyozott lengési gyorsulásának sávszűrt értéke (rms) az ülés rögzítési pontján standard országúti vizsgálat során mérve.

14. Lengési viszony

"Lengési viszony": a vezetőülés súlyozott lengésgyorsulásának és az ülés rögzítési pontján a II. melléklet 2.5.3.3.2. pontja szerint mért gyorsulás közötti viszony.

15. Lengési osztály

"Lengési osztály": a traktorok olyan osztálya, illetve csoportja, amelyeknek azonosak a lengési jellemzőik.

16. A. kategóriájú traktor

Az "A kategóriájú traktor": olyan traktor, amelyet hasonló tervezési jellemzői folytán egy bizonyos lengési osztályba lehet besorolni.

16.1.

E traktorok jellemző műszaki tulajdonságai a következők:

Tengelyek száma: kettő

Felfüggesztés: felfüggesztés nélküli hátsó tengely.

16.2. Az A. kategóriájú traktorok három osztályba sorolhatók:

I. osztály

:

legfeljebb 3 600 kg saját tömeggel rendelkező traktorok;

II. osztály

:

3 600-6 500 kg saját tömeggel rendelkező traktorok;

III. osztály

:

6 500 kg-ot meghaladó saját tömeggel rendelkező traktorok.

17. B. kategóriájú traktor

A "B. kategóriájú traktor": olyan traktor, amelyet az A. kategória egyik lengési osztályához sem lehet hozzárendelni.

18. Azonos típusú ülések

"Azonos típusú ülések": olyan ülések, amelyek között nincs lényeges különbség; az alábbi jellemzőkben azonban eltérhetnek egymástól:

18.1.

méretek;

18.2.

a háttámla helyzete és dőlése;

18.3.

az ülésfelület dőlése;

18.4.

hossz-és magasságbeállítás.

II. MELLÉKLET

GYÁRTÁSI ÉS VIZSGÁLATI ELŐÍRÁSOK - AZ EGK ALKATRÉSZ-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS ÉS JELMEGADÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1.

A vezetőülést úgy kell kialakítani, hogy a traktor vezetése és kezelése közben a vezető részére kényelmes testtartást tegyen lehetővé és a lehetőségeken belül ne veszélyeztesse a vezető egészségét és biztonságát.

1.2.

Az ülés magassága és hosszirányú helyzete szerszám nélkül legyen állítható.

1.3. Az ülés olyan legyen, hogy a lengéseket és rázkódásokat rugózással és lengéscsillapítással korlátozza, továbbá megfelelő hát- és kartámaszai legyenek. Az oldalirányú megtámasztás akkor tekinthető kielégítőnek, ha a vezető ülő testtartásban oldalirányban nem csúszhat el.

1.3.1.

Az ülés különböző tömegű személyekhez legyen illeszthető. Ha ehhez állítás szükséges, akkor azt szerszám nélkül lehessen végrehajtani.

1.4.

Az ülésfelület, a háttámla, az oldalirányú tartóelemek és adott esetben a levehető, visszacsapható vagy rögzített kartámaszok is legyenek párnázottak.

1.5.

Az ülés referenciapontját (S) a II. melléklet 1. függeléke szerint kell meghatározni.

1.6. A méretekre és tűréshatárokra - egyéb rendelkezés hiányában - az alábbi előírások vonatkoznak:

1.6.1.

a méreteket egész számmal kell megadni, adott esetben azokat fel vagy le kell kerekíteni.

1.6.2.

olyan eszközökkel kell mérni, amelyek lehetővé teszik a mérési érték hozzárendelését a legközelebbi egész számhoz. A felhasznált mérőműszereknek a következő pontosságú méréseket kell lehetővé tennie:

- hosszmérések: + 0,5 %

- szögmérések: + 1 °

- a traktor tömegének megállapítása: + 20 kg

- a gumiabroncsok nyomása: ± 0,1 bar.

1.6.3.

A mennyiségek megadásakor + 5 %-os tűréshatár megengedett.

1.7. Az ülésen a következő vizsgálatokat kell elvégezni az alábbi sorrendben, méghozzá valamennyi vizsgálatot ugyanazon az ülésen:

1.7.1.

a rugókarakterisztikák meghatározása és a beállítási tartománynak a vezető tömegéhez való hozzáigazítása;

1.7.2.

az oldalstabilitás meghatározása;

1.7.3.

a függőleges lengési jellemzők meghatározása;

1.7.4.

a csillapítási jellemzők meghatározása a rezonanciatartományban.

1.8.

Ha az ülés a függőleges tengely körül elfordítható, akkor a vizsgálat alkalmával az ülést "előre néző" helyzetbe kell állítani és a traktor hosszanti középsíkjával párhuzamosan kell rögzíteni.

1.9.

A fenti vizsgálatnak alávetett ülés kialakítása és felszereltsége - a vizsgálandó tulajdonságok szempontjából - legyen azonos a sorozatszerűen gyártott, illetve szállított ülésekkel.

1.10.

A vizsgálatok előtt a gyártónak el kell végeznie a szükséges bejáratásokat.

1.11.

A vizsgáló műszaki szolgálatnak vizsgálati jelentést kell készítenie, amelyben igazolja azt, hogy az ülésen elvégezte az összes előírt vizsgálatot anélkül, hogy az ülés károsodott volna, és részletesen meg kell adnia a vizsgált ülés lengési jellemzőit.

1.12.

Azt az ülést, amelyet I. osztályú traktoron vizsgáltak, csak ilyen osztályba tartozó traktoron szabad alkalmazni, amelyet azonban II. osztályú traktoron vizsgáltak, az I. és II. osztályú traktoron is alkalmazható és az az ülés, amelyet a III. osztályba sorolt traktoron vizsgáltak, alkalmazható a II. és III. osztályba sorolt traktorokon is.

2. KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK

2.1. Az ülésfelület méretei

2.1.1.

Az ülés mélysége hosszanti középsíkjával párhuzamosan és a referenciaponttól 150 mm-re mérve (lásd a következő ábrát) 400 + 50 mm legyen.

2.1.2.

Az ülés szélessége, középsíkjára merőlegesen, a referenciaponttól 150 mm-re és attól legfeljebb 80 mm magasságban, legalább 450 mm legyen (lásd a következő ábrát).

2.1.3.

Azon traktorokon, amelyeken a hátsó kerekek legkisebb nyomtávolsága az 1150 mm-t nem haladja meg, az ülésfelület mélysége legfeljebb 300 mm-re, szélessége legfeljebb 400 mm-re csökkenthető, abban az esetben, ha a traktor szerkezeti kialakítása miatt a 2.1.1. és a 2.1.2. pont előírásai nem tarthatók be.

2.2. A háttámla helyzete és dőlése

2.2.1.

A háttámla felső széle a referenciapont (S) felett legalább 260 mm magas legyen (lásd a következő ábrát).

2.2.2.

A háttámla dőlése 10 + 5 ° legyen (lásd a következő ábrát).

2.3. Az ülésfelület dőlése

2.3.1.

A párnázott felület hátrafele irányuló dőlése terhelt állapotban (lásd a következő ábrán az α szöget) terhelő berendezéssel mérve a II. melléklet 1. függeléke szerint, a vízszinteshez képest 3-12 o legyen.

2.4. Az ülés állíthatósága (lásd a következő ábrát).

2.4.1.

Az ülést hosszirányban az alábbi - legkisebb - tartományokon belül lehessen állítani:

- 150 mm azon traktoroknál, amelyek hátsó kerekeinek legkisebb nyomtávolsága nagyobb 1150 mm-nél,

- 60 mm azon traktoroknál, amelyek hátsó kerekének legkisebb nyomtávolsága 1150 mm vagy annál kisebb.

2.4.2.

Az ülés magasságát az alábbi - legkisebb - tartományokon belül lehessen állítani:

- 60 mm azon traktoroknál, amelyek hátsó kerekeinek legkisebb nyomtávolsága nagyobb 1150 mm-nél,

- 30 mm azon traktoroknál, amelyek hátsó kerekeinek legkisebb nyomtávolsága 1150 mm, vagy annál kisebb.

2.5. Az ülés vizsgálata

2.5.1. A felfüggesztési jellemzőknek és a beállítási tartománynak a járművezető tömegéhez való hozzáigazításának meghatározása

2.5.1.1.

A felfüggesztési jellemzőket statikus vizsgálattal határozzák meg. A járművezető tömegéhez történő hozzáigazítás tartományát a felfüggesztési jellemzőkből számítják ki. E számítások nem szükségesek az olyan üléseknél, amelyeket nem lehet kézzel hozzáigazítani a járművezető tömegéhez.

2.5.1.2.

Az ülést a próbapadra vagy a traktorra kell felszerelni, és a terhelést közvetlenül vagy valamilyen készülékkel kell előállítani; az legfeljebb 5 N-nal térhet el a névleges terheléstől. A mérési hiba a felfüggesztés mozgásában nem haladhatja meg a ± 1 mm-t. A terhelést az 1. függelék 3. pontjában szabályozott eljárásnak megfelelően kell alkalmazni.

2.5.1.3.

A felfüggesztési rendszert ábrázoló teljes karakterisztika-görbét a zérus terheléstől a legnagyobb terhelésig és vissza a zérusig kell megrajzolni. A terhelési fokozatok, amelyeknél a felfüggesztés elmozdulását mérik, nem haladhatják meg a 100 N-t; legalább 8 mérési pontot kell felrajzolni megközelítőleg azonos intervallumokban a felfüggesztés elmozdulására. A maximális terhelésként választott pont vagy az, ahol nem lehet többé elmozdulást mérni, vagy az 1500 N értékű terhelés. A terhelés minden alkalmazása vagy megszüntetése után a felfüggesztés elmozdulását 200 mm-re az ülés referenciapontja előtt kell mérni az ülés felületének középső hosszanti síkjában. A terhelés alkalmazása vagy megszüntetése után mindig meg kell várni, hogy az ülés visszatérjen nyugalmi helyzetébe.

2.5.1.4. A tömegbeállítási skálával rendelkező üléseknél a felfüggesztő rendszer deflexióját képviselő jelleggörbéket az 50 és 120 kg tömegű járművezetők tömegbeállításánál kell megjelölni. A tömegbeállítási skála nélküli és beállítási ütközővel ellátott üléseknél a méréseket a legnagyobb és legkisebb tömegbeállítási állapotban kell végezni. A tömegbeállítási skála és beállítási ütköző nélküli üléseknél a beállításokat úgy kell megválasztani, hogy:

2.5.1.4.1.

az alacsonyabb tömegbeállítási határnál az ülés éppen visszatérjen a rugóút felső értékéhez, amikor a terhelést eltávolítják, és

2.5.1.4.2.

a felső tömegbeállítási határnál az 1500 N terhelés a rugóút alsó határáig nyomja le az ülést.

2.5.1.5.

Középhelyzetnek azt a helyzetet kell tekinteni, amelyet az ülés akkor foglal el, amikor teljes lengési tartományának felére süllyed be.

2.5.1.6.

Tekintve, hogy a rugó jelleggörbék általában hiszterézis hurkok, ezért a hozzárendelt terhelés felfüggesztési rendszer középhelyzetében fennálló meghatározása érdekében ezekbe be kell rajzolni (lásd I. melléklet 8. szakaszát, valamint II. melléklet 2. függelékének A. és B. szakaszát) a középvonalat.

2.5.1.7.

A tömegbeállítási tartomány határainak megállapításához a járművezető tömegének függvényében, a függőleges erőket a 2.5.1.6. pont értelmében az A. és B. pontokra meghatározva (lásd e melléklet 2. függelékét) meg kell szorozni a 0,13 kg/N skálatényezővel.

2.5.2. Az oldalirányú stabilitás meghatározása

2.5.2.1.

Az ülést a tömegbeállítás felső határára kell állítani, és összekapcsolni a próbapaddal vagy a traktorral olyan módon, hogy alaplapja ennél az alaplapnál nem kisebb, a próbapadhoz tartozó merev lapon nyugodjon.

2.5.2.2.

Az ülés ülőfelületére vagy az ülőpárnára 1000 N-t kell terhelni. A terhelés támadáspontjai az ülés referenciapontja (S) előtt 200 mm-re, az ülés szimmetriasíkjától mindkét oldalon 150 mm-re legyenek.

2.5.2.3.

A terhelés hatása alatt mérni kell az ülésfelület keresztirányú dőlésszögének változását; a méréseket a vízszintes és függőleges ülésállítási véghelyzetekben kell végrehajtani. A terhelés támadáspontja közelében lévő maradó alakváltozás figyelmen kívül hagyható.

2.5.3. A függőleges lengési jellemzők vizsgálata

Az ülés lengését - aszerint, hogy az ülés az A. kategóriájú traktorok egy meghatározott osztálya (vagy osztályai) számára, vagy a B. kategória egy traktorára készült - lengésvizsgáló próbapadon és/vagy szabványos kísérleti útszakaszon kell meghatározni.

2.5.3.1. A próbapad

2.5.3.1.1.

A próbapadnak szimulálnia kell a függőleges lengéseket a járművezetői ülés rögzítési pontjánál. A lengéseket elektrohidraulikus szerkezettel állítják elő. Az előírt lengési értékek vagy a II. melléklet 4., 5a. és 5b. függelékében a szóban forgó traktorosztályra megtalálható értékek, vagy azok a kettős integrált gyorsulásjelek, amelyeket a B. kategóriájú traktor ülésrögzítésénél regisztráltak, miközben az 12 ± 0,5 km/óra sebességgel mozgott a 2.5.3.2.1. szerinti útszakaszon. A lengések keltéséhez a beállított értékek meg nem szakított kétszeres lefuttatását kell alkalmazni.

Sima és zökkenőmentes legyen az átmenet az első menetben a szabványos úton regisztrált gyorsulási jelek folyamatának végén és a második menet indítása között. A mérések nem végezhetők el a beállított értékek vagy a gyorsulási lengések első lefutásánál. A II. melléklet 4., 5a. és 5b. függelékében meghatározott 700-as értéknél nagyobbat akkor lehet használni, ha ezen értékeket pl. egy térbeli görbe függvénnyel számították az eredeti 700-as értékből.

2.5.3.1.2.

A vizsgálandó vezetőülést felfogó készüléken kívül kormánykerék és lábtámaszok is legyenek beszerelve, amelyek elrendezése meg kell hogy feleljen a II. melléklet 6. függeléknek.

2.5.3.1.3.

A próbapadnak nagyfokú rugalmassággal és csavarással szembeni merevséggel kell rendelkeznie, valamint csapágyainak és vezető elemeinek csak a műszakilag szükséges hézaggal kell rendelkezniük. Ha a tálcát egy rezgőkar tartja, annak R mérete legalább 2000 mm legyen (lásd a II. melléklet 6. függelékét). A lengési arány nagysága a 0,5 és 5,0 Hz frekvenciák között az 1,00 ± 0,05 tartományon belül legyen, legfeljebb 0,5 Hz-es intervallumban nézve. A fáziseltolódás legfeljebb 20°-os lehet ugyanazon frekvencia-tartományban.

2.5.3.2. Vizsgálat szabványos útszakaszon

2.5.3.2.1.

Az úttest két párhuzamos nyomsáv, amelyek egymástól a traktor nyomtávolságának megfelelő távolságra vannak. Mindkét sávot rugalmatlan anyagból kell készíteni, pl. fából vagy betonból, és vagy tömbök alakjában kell kialakítani az alap-szerkezetben, vagy folytonos sima felületként. Az egyes sávok hosszirányú profilját a megemelés ordinátái adják meg az alapszinthez képest, ezen ordináták e melléklet 3. függelékének táblázataiban találhatók. Az útszakasz megemelését mindkét nyomsáv mentén az egymástól 16 cm-re lévő pontok alapján határozzák meg.

Az útszakasz szilárdan legyen az alapba elhelyezve, és a nyomsávok egymástól mért távolsága a teljes hosszon a lehető legkisebb mértékben változhat; a nyomsávoknak a traktor kerekeit az egész idő alatt alá kell támasztania. Ha a nyomsávokat tömbökből készítik, akkor ezek 6-8 cm vastagok legyenek, a tömbök középpontja között 16 cm legyen a távolság. A kísérleti útszakasznak 100 m hosszúnak kell lennie.

A mérésnek ott kell kezdődnie, ahol a traktor hátsó tengelye merőleges a D = 0 pontra az úton, és ott kell végződnie, ahol a traktor első tengelye merőleges a D = 100 pontra (lásd a II. melléklet 3. függelékének táblázatát).

2.5.3.2.2.

A méréseket 12 ± 0,5 km/h sebességnél kell végezni.

Az előírt sebességet a fékek használata nélkül kell tartani. A lengéseket az ülésen és azon a ponton kell mérni, ahol az ülés a traktorhoz van erősítve, egy könnyű és egy nehezebb vezetővel.

A 12 km/h sebességet egy felfutási szakasz megtétele után kell elérni. E szakasz felületének simának kell lennie, és szintváltás nélkül kell csatlakoznia a szabványos kísérleti útszakaszhoz.

2.5.3.2.3.

Az ülést a gyártó előírásai szerint kell a vezető tömegéhez beállítani.

2.5.3.2.4.

A traktorra legyen felszerelve a védőkeret vagy biztonsági vezetőfülke, kivéve, ha az adott traktortípusra ez kifejezetten nincs előírva. A traktor azonban semmi egyéb eszközt nem hordozhat. A kerekeken vagy a kereten továbbá nem lehet pótsúly, sem a gumiabroncsokban folyadék.

2.5.3.2.5.

A vizsgálat alkalmával a gumiabroncsok a traktorra előírt és a gyártó adatainak megfelelő méretűek legyenek, beleértve a szövetrétegek számát is. A mintázat magassága legalább az új mintázat magasságának 65 %-a legyen.

2.5.3.2.6.

A gumiabroncs oldalfala nem lehet sérült. A nyomás a gyártó által ajánlott alapértékek matematikai középértékének feleljen meg. A nyomtávolságot úgy kell beállítani, hogy az megfeleljen azon traktortípus alapbeállításának normál munkavégzés közben, amelyhez az ülést szánták.

2.5.3.2.7.

Az ülés rögzítésénél és az ülésen végzett méréseket ugyanazon menet során kell végrehajtani.

A lengések méréséhez és rögzítéséhez egy gyorsulásmérő, egy méréserősítő és egy magnetofon vagy egy közvetlenül jelző lengésmérő szükséges. E berendezésekre vonatkozó követelményeket a 2.5.3.3.2-2.5.3.3.6 pont tartalmazza.

2.5.3.3. A vizsgálati útszakaszon és a próbapadon végzett vizsgálatokra vonatkozó előírások

2.5.3.3.1.

A járművezető tömege

A vizsgálatokat két járművezetővel kell végrehajtani: az egyiknek 59 ± 1kg legyen a tömege, és ebből nem több mint 5 kg legyen a test körüli övre erősítve; a másik tömege 98 ± 5 kg legyen, legfeljebb 8 kg-os, az övre erősített póttömeggel.

2.5.3.3.2.

A gyorsulásmérő helyzete

A járművezetőre átvitt lengések mérésére egy gyorsulásmérőt rögzítenek egy 250 ± 50 mm átmérőjű sík lapra, amelynek középső részének merevnek kell lennie 75 mm átmérőig, és tartalmaznia kell egy merev szerkezetet a gyorsulásmérő védelmére. E lemezt az ülés felületének közepére kell helyezni a járművezető alá, és egy csúszásgátló felülettel kell ellátni.

Az ülésrögzítésnél a keletkező lengések mérésére gyorsulásmérőt kell rögzíteni e rögzítési pont közelében egy olyan pontban, amely legfeljebb 100 mm-re van a traktor középső hosszirányú tengelyétől, és nem esik az ülésfelületnek a traktorra eső vetületén kívülre.

2.5.3.3.3.

A lengésgyorsulás mérése

A gyorsulásfelvevő és a vele összekapcsolt erősítő, illetve az átviteli rendszer legyen alkalmas 0,05 m/s2 effektív értékű, és 5 m/s2 effektív értékű, 3 csúcstényezőjű (a csúcsérték és az effektív érték viszonya) lengések torzulás nélküli mérésére az 1 Hz-től 80 Hz-ig terjedő tartományban legfeljebb + 2,5 % maximális hibával.

2.5.3.3.4.

A magnetofon

Ha magnetofont alkalmaznak, akkor annak legnagyobb visszajátszási hibája az 1 Hz-től 80 Hz-ig terjedő frekvenciatartományban + 3,5 % lehet, beleszámítva az elemzésre való visszajátszás során keletkező sebességváltozásokat is.

2.5.3.3.5. A lengésmérő műszer

2.5.3.3.5.1.

A 10 Hz feletti lengéseket nem kell figyelembe venni. Ezért megengedhető, hogy a lengésmérő műszer elé egy kb. 10 Hz vágási frekvenciájú és 12 dB/oktáv vágási meredekségű aluláteresztő szűrőt kapcsoljanak.

2.5.3.3.5.2.

A lengésmérő műszer a vevő és az integráló fokozat között tartalmazzon elektronikus súlyozó szűrőt. E szűrő feleljen meg a 8. függelék szerinti görbének, attól legfeljebb + 0,5 dB-lel térhet el a 2 Hz-től 4 Hz-ig tartó sávban, és + 2 dB-lel a többi frekvencián.

2.5.3.3.5.3.

Az elektronikus mérőműszer legyen alkalmas jelezni:

- vagy a súlyozott lengésgyorsulás (aw) négyzetének (T) a vizsgálati időre vonatkozó integrálját (I)

-

- vagy ezen integrál négyzetgyökét,

- közvetlenül a súlyozott lengésgyorsulás effektív értékét (aweff)

-

A gyorsulás effektív értékének mérésére szolgáló teljes mérési rendszer pontatlansága nem lépheti túl a mérési érték ± 5 %-át.

2.5.3.3.6.

Kalibrálás

Az összes berendezést rendszeresen kalibrálni kell.

2.5.3.3.7. A lengésvizsgálatok kiértékelése

2.5.3.3.7.1.

A lengésgyorsulást minden vizsgálat során, a teljes vizsgálati időre, a 2.5.3.3.5. pont szerinti lengésmérővel kell megállapítani.

2.5.3.3.7.2.

A vizsgálati jegyzőkönyvben meg kell adni az ülés súlyozott lengési gyorsulása effektív értékeinek számtani átlagát (aWS) a könnyű, és meg kell adni az ülés súlyozott lengési gyorsulása effektív értékeinek számtani átlagát (aWS) a súlyos járművezetőre is. A vizsgálati jegyzőkönyvnek meg kell adnia az ülésen mért súlyozott lengési gyorsulás effektív értékei számtani átlagának az ülésrögzítésen mért effektív értékhez (aWB) viszonyított arányát. Ezen arányt két tizedes jegy pontossággal kell megadni.

2.5.3.3.7.3.

A környezeti hőmérsékletet a lengési vizsgálat alatt mérni kell, és fel kell jegyezni a vizsgálati jegyzőkönyvben.

2.5.4. A traktorülések tervezett alkalmazásának megfelelő lengésvizsgálat

2.5.4.1.

Azon ülést, amelyet A. kategóriájú traktorok valamely osztályára (osztályaira) terveztek, a lengésvizsgáló berendezéssel, előírt értékű elmozdulások alkalmazásával kell vizsgálni.

2.5.4.2.

Azon ülést, amelyet a B. kategóriájú traktortípusokhoz terveztek, egy ilyen típusú traktoron, szabványos vizsgálati útszakaszon kell vizsgálni. Végezhető azonban olyan lengésvizsgáló berendezéssel is e vizsgálat, amelyben előírt elmozdulásokat alkalmaznak, és amely során olyan értékeket kell alkalmazni, amelyek megfelelnek azon gyorsuláslefolyásnak, amelyet a szabványosított vizsgálati útszakaszon azon traktortípussal határoztak meg, amelyre az ülést tervezték.

2.5.4.3.

Azon ülés, amelyet csak az A. kategória meghatározott traktortípusához terveztek, vizsgálható a 2.5.4.2. pont szerint is; ekkor azonban az engedélyt csak arra a traktortípusra adják meg, amelyen a vizsgált ülést alkalmazni kell.

2.5.5. Eljárás az A. kategóriájú traktorokra szánt ülések súlyozott lengési gyorsulásának meghatározására

2.5.5.1. A lengési próbapadon a vizsgálatot a 2.5.3.1. pont szerint kell elvégezni, a mérés közben az ülésrögzítési ponton ténylegesen jelen lévő awb-t kell meghatározni. Az alábbi referenciaértékektől való eltérés esetén: A járművezető ülésén mért awS gyorsulást a következő egyenlet szerint kell korrigálni:

a* wB

=

2,05 m/s2 az A. kategóriájú, I. osztályba sorolt traktorok esetében,

a* wB

=

1,5 m/s2 az A. kategóriájú, II. osztályba sorolt traktorok esetében,

a* wB

=

1,3 m/s2 az A. kategóriájú, III. osztályba sorolt traktorok esetében.

2.5.5.2.

A 2.5.3.3.1 pontban előírt mindkét vezető vonatkozásában a lengőmozgás súlyozott gyorsulását az I. és III. osztályba tartozó üléseknél 28 másodpercig, míg a II. osztály esetében 31 másodpercig kell mérni. A mérést a t = 0 időpontnak megfelelő mérési pontnál kell megkezdeni, és a t = 28 vagy 31 másodpercnek megfelelő mért értéknél kell befejezni (lásd e melléklet 4., 5a. és 5b. függelékében található táblázatot). Legalább 2 próbamérést kell végezni. A mért értékek ± 5 %-nál nagyobb mértékben nem térhetnek el a számtani középértéktől. Minden teljes beállításipont-sorozatot 28 vagy 31 ± 0,5 másodperc alatt kell reprodukálni.

2.5.6. Eljárás a B kategóriájú traktorokra szánt ülések súlyozott lengési gyorsulásának meghatározására

2.5.6.1.

A 2.5.4.2. pont alapján az ülés lengésvizsgálata nem alkalmazható a traktorok valamely osztályára, hanem csak arra a traktortípusra, amelyhez az ülést tervezték.

2.5.6.2.

A szabványos kísérleti útszakaszon végzett vizsgálatot a 2.5.3.2. és 2.5.3.3. pont követelményei szerint kell végezni. A járművezető ülésén mért lengési gyorsulást (awS) nem kell korrigálni. Legalább két kísérletet kell végezni a szabványos kísérleti útszakaszon. A mért értékeknek nem szabad ± 10 %-nál többel eltérni a számtani átlagtól.

2.5.6.3.

Adott esetben a próbapadon végzett lengésvizsgálatot a szabványos kísérleti útszakaszon végzett kísérlettel összekapcsolva kell elvégezni a 2.5.3.1. és a 2.5.3.3. pont követelményeinek megfelelően.

2.5.6.4.

A lengés vizsgálatához a próbapadot úgy kell beállítani, hogy az ülés rögzítésen regisztrált súlyozott lengési gyorsulás effektív értéke (awB) ± 5 %-nál kevesebbel térjen el a szabványos kísérleti úton mért súlyozott lengési gyorsulás effektív értékétől (a*wF). Az ülés rögzítési pontján a kísérleti útszakaszon mért (

) értéktől való eltérések esetén, a vezetőülésen a próbapadon végzett vizsgálat során mért súlyozott lengésgyorsulást az alábbiak szerint kell helyesbíteni:

A próbapadon minden vizsgálatot kétszer kell elvégezni. A mért értékek a számtani középértéktől legfeljebb ± 5 %-kal térhetnek el.

2.5.7. Vizsgálat a csillapítási jellemzők meghatározására a rezonanciatartományban

2.5.7.1.

A vizsgálatot próbapadon végzik a 2.5.3.1. pontban előírt módon. Figyelembe kell venni azonban a következőket:

2.5.7.2.

A 2.5.3.1.1. pont második bekezdésében előírt értékek helyett (lásd II. melléklet 4., 5a. és 5b. függelékére) 0,5-től 2 Hz-ig terjedő frekvencián ± 15 mm amplitúdójú szinuszrezgéseket gerjesztenek. A frekvencia-tartományon állandó mértékű frekvencia-változással kell végigmenni nem kevesebb, mint 60 másodperc alatt, vagy növekvő frekvencia esetén 0,05 Hz-t nem meghaladó intervallumokban, és hasonlóképpen csökkenő frekvencia esetén is. E mérés alatt megengedett a gyorsulásmérőkből kibocsátott jelek szűrése 0,5-2,0 Hz vágási frekvenciájú sávszűrőn keresztül.

2.5.7.3.

Az ülést az első vizsgálat során 40 kg-os nehezékkel, a második vizsgálat során 80 kg tömeggel kell terhelni; a nehezéket a II. melléklet 1. függelékének 1. ábráján megjelenített műszerre kell erősíteni ugyanazon erőhatásvonallal, mint az ülés referenciapontjának meghatározásakor.

2.5.7.4.

Az aws ülésfelületen mért lengésgyorsulás effektív értékének és az ülés rögzítési pontján mért lengésgyorsulás effektív értékének awB aránya:

ezt a 0,5-től 2,0 Hz-ig terjedő frekvenciatartományban kell meghatározni 0,05 Hz-et nem meghaladó intervallumban.

2.5.7.5.

Ezen arány meghatározása során megállapított értéket két tizedes pontossággal kell a vizsgálati jegyzőkönyvben megadni.

3. AZ EGK ALKATRÉSZ-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS MEGADÁSÁNAK FELTÉTELEI ÉS A JELÖLÉS

3.1. Az ülés EGK alkatrész-típusjóváhagyásának feltételei

Az EGK alkatrész-típusjóváhagyás megadásához az ülés az eddigi előírásokon túlmenően az alábbi követelményeknek is meg kell hogy feleljen:

3.1.1.

az ülésnek a vezető tömege szerinti beállítási tartománya legalább 50 kg-tól 120 kg-ig terjedjen.

3.1.2.

az oldalstabilitás vizsgálatakor mért dőlésszög nem lehet több 5 o-nál;

3.1.3.

A 2.5.3.3.7.2. pont szerinti értékek egyike sem lehet 1,25 m/s2-nál nagyobb;

3.1.4.

A 2.5.7.4. és 2.5.7.5. pontban említett arány értéke nem haladhatja meg a 2-t.

3.2. Az EGK alkatrész-típusjóváhagyás iránti kérelem

3.2.1.

Az EGK alkatrész-típusjóváhagyás iránti kérelmet a kereskedelmi név tulajdonosának vagy annak meghatalmazott képviselőjének kell benyújtania.

3.2.2. A kérelemhez, minden vezetőülés-típusra, az alábbiakat kell csatolni:

3.2.2.1.

rövid műszaki leírás, amelyben azt a traktortípust, illetve típusokat kell megnevezni, amely(ek)re az ülést tervezték;

3.2.2.2.

műszaki rajzok 3 példányban, amelyek lehetővé teszik a vezetőülés típus azonosítását, és megadják az ülés méreteit, tömegét, rugózási rendszerét és rögzítésének módját;

3.2.2.3.

legalább 1 darab ülés;

3.2.2.4.

azon traktortípusra jellemző traktor (szükség esetén), amelyhez az ülést tervezték.

3.3. Feliratok

3.3.1.

Az EGK alkatrész-típusjóváhagyásra előterjesztett ülésen legyen rögzítve jól olvashatóan és eltávolíthatatlanul a kérelmező kereskedelmi neve vagy védjegye.

3.3.2.

Minden ülésen legyen egy kellően nagy felület az EGK alkatrész-típusjóváhagyási jel számára; e felületet a 3.2.2.2. pontban meghatározott rajzokon fel kell tüntetni.

3.4. EGK alkatrész-típusjóváhagyás

3.4.1.

Ha a 3.2. pont szerint bemutatott ülés megfelel a 3.1. és 3.3. pont követelményeinek, akkor megadják az EGK alkatrész-típusjóváhagyást és egy típus-jóváhagyási számot.

3.4.2.

E szám más üléstípushoz nem rendelhető hozzá.

3.5. Jelölés

3.5.1.

Minden, az ezen irányelv keretében jóváhagyott üléstípusnak megfelelő ülésen EGK-típusjóváhagyási jelnek kell lennie.

3.5.2. A típus-jóváhagyási jel az alábbiakból áll:

3.5.2.1.

egy négyszög, benne az "e" betűvel, amelyet azon ország jelzőszáma vagy jelzőbetűje követ, amely az engedélyt megadta:

1 Németország esetében

2 Franciaország esetében

3 Olaszország esetében

4 Hollandia esetében

6 Belgium esetében

9 Spanyolország esetében

11 az Egyesült Királyság esetében

13 Luxemburg esetében

18 Dánia esetében

EL Görögország esetében

IRL Írország esetében

P Portugália esetében

12 Ausztria esetében

17 Finnország esetében

5 Svédország esetében

8 Cseh Köztársaság esetében

29 Észtország esetében

CY Ciprus esetében

32 Lettország esetében

36 Litvánia esetében

7 Magyarország esetében

MT Málta esetében

20 Lengyelország esetében

26 Szlovénia esetében

27 Szlovákia esetében

34 Bulgária esetében

19 Románia esetében

25 Horvátország esetében

3.5.2.2.

egy EGK-típusjóváhagyási szám, amely megfelel az adott üléstípusra kiállított típusbizonyítvány számának, és amelyet a négyszög közelében kell elhelyezni; és

3.5.2.3.

azon A. kategóriájú traktortípusnak az adatai a négyszög felett, annak közelében, amelyhez az ülést tervezték. Ez utóbbit a következőképpen kell feltüntetni:

- I: az A. kategóriájú I. osztályú traktorokra,

- I és II: az A. kategóriájú, I. és II. osztályú traktorokra,

- II. és III.: az A. kategóriájú traktorok II. és III. osztálya számára.

Ha a négyszög felett nincs adat feltűntetve, akkor ez azt jelenti, hogy az adott ülést B. kategóriájú traktorokra tervezték.

3.5.3.

Az EGK-típusjóváhagyási jelet az ülésen úgy kell elhelyezni, hogy az tartós legyen, továbbá, hogy az ülésnek a traktorra való felszerelése után is jól olvasható legyen.

3.5.4.

Az EGK-típusjóváhagyási jelre mintát a 11. függelék tartalmaz.

3.5.5.

A típus-jóváhagyási jel különböző részeinek méretei nem lehetnek kisebbek a 11. függelékben a jelre megadott legkisebb méreteknél.

1. függelék

Az ülés referenciapontjának meghatározási módszere

1. AZ ÜLÉS REFERENCIAPONTJÁNAK (S) FOGALMA

Az ülés referenciapontja (S) az ülés hosszanti középsíkjába eső pont, ahol a párnázott háttámla alsó részének érintő síkja egy vízszintes síkot metsz az ülés felületén; e vízszintes sík az ülés felületét az ülés referenciapontja (S) előtt 150 mm-rel metszi.

2. KÉSZÜLÉK AZ ÜLÉS REFERENCIAPONTJÁNAK (S) MEGHATÁROZÁSÁRA

Az 1. ábra szerinti készülék egy ülőlapból és a hátrész lemezeiből áll. A háttámla alsó lemeze az ülőcsont (A) és az ágyék (B) tájékán csuklózott, és a B csukló magassága állítható.

3. AZ ÜLÉS REFERENCIAPONTJÁNAK (S) MEGHATÁROZÁSA

Az ülés referenciapontját (S) az 1. és 2. ábra szerinti készülékkel kell meghatározni, amely az ülésnek a vezető által okozott terhelését szimulálja. A készülék helyzetét az ülésen be kell állítani. Az ülést az A csukló előtt 50 mm-rel 550 N erővel meg kell terhelni, miközben a háttámla lemezének két elemét érintőlegesen és enyhén a párnázott háttámlához kell nyomni.

Ha a párnázott háttámla két részének felületén (az ágyéktáj felett és alatt) határozott érintők nem állapíthatók meg, akkor az alábbi eljárást kell követni:

a) ha az érintő nem határozható meg a lehető legalsó felületen, akkor a háttámla lemezének legalsó részét, függőleges állásban, enyhén a párnázott háttámlához kell nyomni;

b) ha az érintő nem határozható meg a legfelső felületen, akkor a (B) csuklót 230 mm magasan az ülés referenciapontja fölé kell állítani, miközben a háttámla lemezének legalsó része függőlegesen áll. Ezután a háttámla lemezének mindkét elemét függőlegesen, enyhén és érintőlegesen a párnázott háttámlához kell nyomni.

1. ábra

Készülék az ülés referenciapontjának (S) meghatározásához

2. ábra

A készülék beállított helyzetben

2. függelék

A rugókarakterisztika és a beállítási tartomány meghatározása (2.5.1. pont)

3. függelék

Vizsgálat szabványos kísérleti útszakaszon

Kontúrordináták táblázata eg választott alapszinthez viszonyítva, amelyek meghatározzák a vizsgálati szakasz mindkét nyomsávjának felületét (2.5.3.2.1. pont)

D

=

a szabványos kísérleti útszakasz kezdetétől mért távolság (méterben)

L

=

a bal nyomsáv ordinátája, mm

R

=

a jobb nyomsáv ordinátája, mm

DLR
0115140
0,16110125
0,32110140
0,48115135
0,64120135
0,80120125
0,96125135
1,12120125
1,28120115
1,44115110
1,60110100
1,76110110
1,92110110
2,08115115
2,24110110
2,40100110
2,56100100
2,7295110
2,889595
3,049095
3,2090100
3,3685100
3,5290100
3,6890115
3,8495110
4,0090110
4,169095
4,3295100
4,48100100
4,6410090
4,909090
4,969090
5,129590
5,289570
5,449565
5,609050
5,769550
5,928550
6,088555
6,247555
6,407555
6,567065
6,727575
6,886575
7,046585
7,206590
7,367595
7,5275100
7,689595
7,84115110
8,00115100
8,16125110
8,32110100
8,48110100
8,6411095
8,8011095
8,9611095
9,12110100
9,2812590
9,44120100
9,6013595
9,7612095
9,9212095
10,0812095
10,2411585
10,4011590
10,5611585
10,7211590
10,8812090
11,0411075
11,2011075
11,3610085
11,5211085
11,689590
11,849590
12,009585
12,1610095
12,3210090
12,489585
12,649585
12,809590
12,968590
13,128585
13,287590
13,447595
13,607590
13,767075
13,927090
14,0870100
14,2470110
14,406595
14,5665100
14,726590
14,886590
15,046585
15,205585
15,366585
15,526585
15,685575
15,845585
16,006575
16,165585
16,325075
16,485575
16,646575
16,806575
16,966585
17,126570
17,286565
17,446575
17,606575
17,765075
17,925585
18,085585
18,246585
18,407075
18,567575
18,729575
18,889075
19,049070
19,209570
19,368570
19,528575
19,687585
19,848585
20,007590
20,168585
20,327570
20,487075
20,646575
20,807075
20,966575
21,127075
21,287085
21,447085
21,607090
21,767595
21,927595
22,087590
22,248590
22,408595
22,589085
22,729085
22,889585
23,049585
23,2010085
23,3610075
23,5211085
23,6811085
23,8411085
24,0010075
24,1610075
24,329570
24,4810070
24,6410070
24,8011575
24,9611075
25,1211085
25,2810075
25,4411095
25,6010095
25,76115100
25,92115100
26,0811095
26,2411595
26,4011095
26,5610095
26,7210095
26,88100100
27,0410095
27,2010095
27,3611090
27,5211590
27,6811585
27,8411090
28,0011085
28,1611085
28,3210085
28,4810090
28,649085
28,809075
28,967590
29,127575
29,287575
29,447075
29,607575
29,767585
29,928575
30,087575
30,248575
30,407575
30,567075
30,727575
30,888575
31,049075
31,209085
31,3610075
31,5210075
31,6812085
31,8411575
32,0012085
32,1612085
32,3213590
32,4814595
32,6416095
32,8016590
32,9615590
33,1214590
33,2814095
33,4414085
33,6014085
33,7612575
33,9212575
34,0811585
34,2412075
34,4012575
34,5611585
34,7211575
34,8811590
35,04115100
35,20120100
35,36120100
35,5213595
35,6813595
35,8413595
36,0013590
36,1612075
36,3211575
36,4811070
36,6410065
36,8011055
36,9611555
37,1210050
37,2811550
37,4411050
37,6010065
37,769055
37,929555
38,089035
38,249035
38,4011035
38,5610035
38,7211535
38,8810035
39,0410035
39,2011030
39,3611045
39,5211050
39,6810055
39,8411050
40,009055
40,168555
40,329065
40,489065
40,649070
40,809575
40,969575
41,129575
41,289090
41,449095
41,608595
41,7685100
41,9290100
42,089095
42,2485100
42,4085110
42,5695110
42,7295115
42,8895115
43,04100100
43,2010095
43,3610095
43,5210090
43,6811095
43,84100100
44,0011090
44,1610085
44,3211090
44,4811085
44,6410085
44,8010090
44,969590
45,129095
45,2890100
45,4495100
45,609090
45,768590
45,927590
46,088590
46,247590
46,407590
46,547590
46,728590
46,888585
47,049085
47,207585
47,366575
47,527070
47,687075
47,847075
48,007585
48,169095
48,329595
48,48100120
48,64110100
48,30115100
48,96115115
49,12120115
49,28120110
49,4411595
49,6011590
49,7611590
49,9211095
50,08110100
50,24100110
50,40100120
50,5695120
50,7295115
50,8895120
51,0495120
51,2090135
51,3695125
51,5295120
51,68100120
51,84100120
52,00100120
52,16100125
52,32110125
52,48110125
52,64100125
52,80100120
52,96100120
53,12110115
53,28100110
53,44110110
53,6095110
53,7695110
53,92100110
54,0895100
54,24100100
54,40100100
54,56100100
54,7295100
54,88100100
55,04100115
55,20110115
55,36100110
55,52110100
55,68100110
55,84100110
56,00100110
56,1695115
56,3290110
56,4895110
56,6495110
56,8090100
56,96100100
57,1210095
57,2895100
57,44100100
57,6095115
57,7685110
57,9290115
58,0890110
58,2490100
58,408595
58,569095
58,728590
58,889090
59,049095
59,2090115
59,3690115
59,5290115
59,6885110
59,8475110
60,0090115
60,1690120
60,3290120
60,4890120
60,6495120
60,8095120
60,9690120
61,1290115
61,2895110
61,4495110
61,60100100
61,76110100
61,92100100
62,08100100
62,2495100
62,4095100
62,5695100
62,7290100
62,8890100
63,0490100
63,209090
63,369090
63,528590
63,688590
63,847585
64,007585
64,167575
64,327575
64,487075
64,647070
64,807055
64,967045
65,126555
65,286555
65,446565
65,605570
65,765575
65,925575
66,085575
66,245585
66,465585
66,566590
66,727090
66,8870110
67,0465100
67,2055100
67,3665100
67,5250100
67,685085
67,845090
68,0050100
68,1655100
68,325595
68,486590
68,645085
68,805070
68,965070
69,125065
69,285055
69,444550
69,603550
69,763555
69,923565
70,083565
70,243565
70,403555
70,584555
70,725055
70,885050
71,045045
71,205045
71,365050
71,524545
71,684555
71,845565
72,005565
72,167065
72,327075
72,487585
72,647585
72,807590
72,968595
73,1290100
73,2890110
73,4490115
73,6090120
73,7690115
73,9290115
74,08110115
74,24100100
74,40100110
74,56100110
74,7295115
74,8895120
75,0495125
75,2095135
75,36100135
75,52100140
75,68100140
75,84100140
76,00110135
76,16100125
76,32100125
76,48100125
76,64110125
76,80115125
76,96120125
77,12120125
77,28120135
77,44110125
77,60100125
77,76120135
77,92120125
78,03120125
78,24115125
78,40115120
78,56115120
78,72110120
78,88100120
79,04100120
79,2095120
79,3695120
79,5295125
79,6895125
79,84100120
80,0095125
80,1695125
80,3295125
80,48100120
80,64100125
80,80100125
80,96110125
81,12115135
81,28110140
81,44115140
81,60110140
81,76115140
81,92110140
82,08110140
82,24110135
82,40110135
82,56100125
87,72110125
82,88110125
83,04100125
83,20100120
83,36100125
83,52100120
83,68100135
83,8495140
84,00100135
84,16110140
84,32110140
84,48110140
84,64110140
84,80120155
84,96115145
85,12115155
85,28120160
85,44120165
85,60120160
85,76125165
85,92135160
86,08135160
86,24125155
86,40125155
86,56120145
86,72120145
86,98110140
87,04110140
87,20110140
87,36110140
87,52110140
87,68100135
87,84100135
88,00100135
88,16100125
88,32110120
88,48115120
88,64110120
88,80110125
88,96100125
89,12100125
89,2895125
89,4495125
89,60100120
89,76100135
89,92110140
90,08110135
90,24110140
90,40100145
90,56100155
90,72110155
90,88110155
91,04100155
91,20110155
91,36110160
91,52115160
91,68110155
91,84115155
92,00115140
92,16115155
92,32120155
92,48125145
92,64125155
92,80125155
92,96120155
93,12120145
93,28120145
93,44115145
93,60120145
93,76115140
93,92115140
94,08115140
94,24115140
94,40115140
94,56115140
94,72115135
94,88115135
95,04110135
95,20110135
95,36110135
95,52115135
95,68100140
95,8495135
96,00100125
96,1695125
96,3295125
96,4895125
96,64110125
96,8095120
96,9695120
97,1295120
97,2895110
97,44100115
97,60110120
97,76110115
97,92100115
98,0895115
98,24100115
98,4095115
98,52100115
98,72100110
98,88110100
99,049595
99,2090100
99,3690100
93,5275110
99,6875115
99,8475115
100,0075110

4. függelék

Beállítási értékek az A kategóriájú (I. osztály) traktorok vezetőülésének próbapadon végzett vizsgálatához (2.5.3.1.1. pont):

PS

=

beállítási pont;

a

=

a beállítási érték jelének amplitúdója (10- 4 m-ben);

t

=

mérési idő (másodpercben).

Ha a jelsorozat a táblázat 701. pontjáig ismétlődik, akkor a 700. és a 0. pont időben egybeesik az a = 0 amplitúdóval.

PS száma
10– 4 m
t
s
000000
10089.
20215.
...
...
...
6990023.
700000028,0

5a. függelék

Beállítási értékek az A kategóriájú (II. osztály) traktorok vezetőülésének próbapadon végzett vizsgálatához (2.5.3.1.1. pont)

PS

=

beállítási pontok;

a

=

a beállítási érték jelének amplitúdója (10- 4 m-ben);

t

=

mérési idő (másodpercben).

Ha a jelsorozat a táblázat 701. pontjáig ismétlődik, akkor a 700. és a 0. pont időben egybeesik az a = 0 amplitúdóval:

PS száma
10– 4 m
t
s
000000
10022.
20089.
...
...
...
6990062.
700000031,0

5b. függelék

Beállítási értékek az A. kategóriájú (I. osztály) traktorok vezetőülésének vizsgálatához (2.5.3.1.1. pont)

PS

=

beállítási pontok

a

=

a beállítási érték jelének amplitúdója mm-ben

t

=

mérésidő másodpercben

Ha a jelsorozat a táblázat 701. pontjáig ismétlődik, akkor a 700. és a 0. pont időben egybeesik az a = 0 amplitúdóval.

PS
nr
a,
mm
t,
s
100,000
2–30,027
3–00,055
420,082
540,109
660,137
760,164
850,192
930,219
1010,246
11–00,274
12–20,301
13–40,328
14–40,356
15–40,383
16–20,411
17–10,439
1800,465
1920,493
2030,520
2140,547
2230,575
2310,602
2400,630
25–10,657
26–30,684
27–40,712
28–40,739
29–40,766
30–20,794
31–00,821
3220,848
3340,876
3460,903
3560,931
3660,958
3740,985
3811,013
39–11,040
40–41,067
41–61,093
42–81,122
43–81,150
44–71,177
45–41,204
46–11,232
4721,259
4861,286
4981,314
50101,341
51101,369
5281,396
5341,423
5401,451
55–41,478
56–81,505
57–111,533
58–131,560
59–121,587
60–91,613
61–41,642
6261,670
6361,697
64111,724
65151,752
66161,779
67141,806
68111,834
6951,861
70–11,869
71–81,916
72–141,943
73–181,971
74–191,998
75–172,025
76–132,053
77–62,080
7802,108
7982,135
80152,162
81192,190
82212,217
83192,244
84152,272
8582,299
8602,326
87–72,354
88–152,361
89–192,409
90–212,436
91–202,463
92–152,491
93–82,518
94–02,545
9572,573
96142,600
97192,628
98212,655
99192,662
100142,710
10172,737
102–02,764
103–82,792
104–152,819
105–192,847
106–202,874
107–182,901
108–132,929
109–52,956
11022,983
111103,011
112163,038
113203,055
114203,093
115173,120
116123,148
11753,175
118–33,202
119–103,230
120–173,257
121–203,284
122–213,312
123–183,339
124–133,367
125–63,396
12623,421
127103,449
128163,476
129213,503
130223,531
131203,558
132153,586
13383,613
13403,640
135–83,668
136–153,695
137–203,722
138–233,750
139–223,777
140–183,804
141–113,832
142–33,859
14353,887
144133,914
145193,941
146233,969
147233,996
148204,023
149144,051
15064,078
151–24,106
152–114,133
153–174,160
154–214,188
155–224,215
156–204,242
157–144,270
158–74,297
15904,325
16084,352
161144,379
162184,407
163194,434
164174,461
165134,489
16674,516
16704,543
168–64,571
169–114,598
170–144,626
171–164,653
172–144,680
173–114,708
174–64,735
175–14,762
17644,790
17784,817
178124,845
179134,872
180134,899
181114,927
18274,954
18334,981
184–15,009
185–55,036
186–95,064
187–115,091
188–125,118
189–125,146
190–105,173
191–65,200
192–25,228
19315,255
19455,283
19595,310
196115,337
197135,365
198125,392
199115,419
20075,447
20135,474
202–05,501
203–55,529
204–95,556
205–125,584
206–145,611
207–145,638
208–125,666
209–95,693
210–45,720
21105,748
21255,775
21395,803
214135,830
215155,857
216155,885
217135,912
21895,939
21945,967
220–15,994
221–76,022
222–116,049
223–156,076
224–166,104
225–166,131
226–126,158
227–76,186
228–16,213
22946,240
230106,268
231166,295
232176,323
233176,350
234146,377
23596,405
23636,432
237–36,459
238–106,487
239–156,514
240–196,542
241–196,569
242–176,596
243–126,624
244–66,651
24516,678
24696,706
247166,733
248216,761
249226,783
250216,815
251166,843
25296,870
25306,897
254–86,925
255–166,952
256–226,979
257–257,007
258–247,034
259–207,062
260–137,089
261–47,116
26257,144
263147,171
264247,198
265257,226
266267,253
267237,281
268177,308
26987,335
270–17,363
271–117,390
272–207,417
273–267,445
274–277,472
275–257,500
276–197,527
277–117,554
278–17,582
27997,609
280187,636
281247,664
282277,691
283267,718
284217,746
285137,773
28647,801
287–57,828
288–137,855
289–207,883
290–247,910
291–257,937
292–227,965
293–177,992
294–98,020
295–18,047
29678,074
297148,102
298208,129
299228,156
300228,184
301198,211
302138,239
30368,266
304–18,293
305–98,321
306–158,348
307–198,375
308–208,403
309–198,430
310–148,457
311–88,485
312–08,512
31368,540
314128,567
315168,594
316188,622
317168,649
318128,676
31968,704
32008,731
321–78,759
322–128,786
323–158,813
324–168,841
325–138,868
326–88,895
327–18,923
32858,950
329118,978
330159,005
331179,032
332159,060
333119,087
33459,114
335–29,142
336–99,169
337–159,196
338–189,224
339–199,261
340–169,279
341–119,306
342–39,333
34349,361
344119,388
345169,415
346199,443
347199,470
348169,498
349119,525
35049,552
351–29,580
352–99,607
353–149,634
354–179,662
355–189,689
356–169,717
357–129,744
358–79,771
359–19,799
36049,826
36199,853
362139,881
363169,908
364159,935
365149,963
366109,990
367510,018
368–010,045
369–510,072
370–1010,100
371–1310,127
372–1510,154
372–1410,182
374–1210,209
375–710,237
376–210,264
377210,291
378810,319
3791110,346
3801310,373
3811310,401
3821110,428
383710,456
384210,483
385–210,510
386–710,538
387–1010,565
388–1110,592
389–1110,620
390–810,647
391–510,674
392–010,702
393310,729
394710,757
395910,784
396910,811
397810,839
398510,866
399110,893
400–210,921
401–610,949
402–710,975
403–811,003
404–711,030
405–511,058
406–211,085
407011,112
408411,140
409611,167
410711,195
411711,222
412611,249
413411,277
414111,304
415–111,331
416–411,359
417–711,386
418–811,413
419–811,441
420–611,468
421–411,496
422–111,523
423111,550
424411,578
425711,605
426811,632
427811,660
428711,687
429511,715
430211,742
431–011,769
432–211,797
433–411,824
434–611,851
435–711,879
436–611,906
437–611,934
438–411,961
439–311,988
440–112,016
441012,043
442212,070
443412,098
444612,125
445712,152
446712,180
447712,207
448612,235
449412,262
450112,289
451–112,317
452–512,344
453–812,371
454–1012,399
455–1112,426
456–1112,454
457–912,481
458–512,509
459–112,536
460312,563
461812,590
4621112,618
4631312,645
4641212,673
4651012,700
466712,727
467212,755
468–212,782
469–612,809
470–912,837
471–1012,864
472–1012,891
473–812,915
474–512,946
475–212,974
476113,001
477313,028
478613,056
479613,083
480513,110
481413,138
482213,165
483013,193
484–013,220
485–113,247
486–213,275
487–213,302
488–113,329
489–113,357
490–013,384
491013,412
492113,439
493113,466
494113,494
495013,521
496013,548
497–013,576
498–113,603
499–113,630
500–113,659
501–113,685
502–113,713
503–113,740
504–013,767
505–013,795
506013,822
507113,849
508113,877
509213,904
510213,932
511213,959
512213,986
513114,014
514114,041
515014,068
516–014,096
517–114,123
518–114,151
519–214,178
520–214,205
521–214,233
522–214,260
523–114,287
524–114,316
525–114,342
526–014,370
527–014,397
528014,424
529014,452
530114,479
531214,506
532214,534
533314,561
534414,598
535414,616
536314,643
537214,671
538114,698
539–014,725
540–214,753
541–514,780
542–714,807
543–814,835
544–814,862
545–714,890
546–514,917
547–114,944
548114,972
549614,999
550915,026
5511215,054
5521315,081
5531115,109
554915,136
555415,163
556–015,191
557–615,218
558–1115,245
559–1515,273
560–1615,300
561–1515,327
562–1215,356
563–615,382
564–015,410
565615,437
5661215,464
5671715,492
5681915,519
5691815,546
5701415,574
571815,601
572115,629
573–615,656
574–1215,683
575–1715,711
576–1915,738
577–1915,766
578–1515,793
579–1015,820
580–815,848
581415,875
5821115,902
5831615,930
5841815,957
5851815,984
5861516,012
5871016,039
588316,066
589–216,094
590–1016,121
591–1516,149
592–1716,176
593–1716,203
594–1515,231
595–1016,258
596–316,285
597216,313
598916,340
5991416,368
6001616,395
6011716,422
6021416,450
6031016,477
604516,504
605–116,532
606–716,559
607–1216,587
608–1516,614
609–1616,641
610–1616,669
611–1316,696
612–816,728
613–316,741
614216,776
615816,803
6161216,833
6171516,860
6181616,888
6191516,915
6201216,942
621816,970
622216,997
623–217,024
624–817,052
625–1217,079
626–1417,107
627–1517,134
628–1417,161
629–1117,189
630–717,216
631–217,243
632117,271
633617,298
634917,326
6351117,353
6361217,380
6371117,408
638917,435
639617,462
640217,490
641–017,517
642–317,544
643–517,572
644–617,599
645–617,627
646–617,654
647–417,681
648–317,709
649–117,736
650–017,763
651017,791
652117,818
653017,845
654017,873
655017,900
656–017,928
657–017,955
658–017,982
659018,010
660118,037
661318,065
662418,092
663518,119
664518,147
665518,174
666418,201
667218,229
668–018,256
669–318,283
670–618,311
671–918,339
672–1018,366
673–1018,393
674–918,420
675–618,448
676–318,475
677118,502
678618,530
6791018,557
6801218,585
6811418,612
6821318,639
6831018,667
684618,694
685118,721
686–318,749
687–018,776
688–1118,804
689–1318,831
690–1318,858
691–1018,886
692–718,913
693–318,940
694118,968
695418,996
696719,022
697819,050
698819,077
699619,105
700419,132
701119,159
702–019,187
703–219,214
704–219,241
705–219,269
706–119,296
707019,324
708119,351
709219,978
710219,406
711119,433
712–019,460
713–219,488
714–519,515
715–619,543
716–719,570
717–719,597
718–519,625
719–319,652
720019,679
721319,707
722719,734
723919,761
7241119,789
7251119,816
7261019,844
727719,871
728319,898
729–019,926
730–419,953
731–819,980
732–1120,008
733–1220,035
734–1220,063
735–1020,090
736–720,117
737–320,145
738020,172
739520,199
740820,227
7411120,254
7421220,282
7431120,309
744920,336
745620,354
746120,391
747–220,418
748–620,446
749–920,473
750–1020,500
751–920,526
752–720,556
753–420,583
754–120,610
755220,637
756520,665
757720,692
758820,719
759720,747
760520,774
761220,802
762–120,829
763–420,856
764–720,884
765–920,911
766–920,938
767–720,966
768–520,993
769–121,021
770221,048
771521,075
772821,103
7731021,130
7741021,157
775821,185
776621,212
777221,239
778–121,267
779–421,294
780–721,322
781–921,349
782–921,376
783–821,404
784–721,431
785–421,458
786–121,486
787121,513
788421,541
789621,568
790721,595
791721,623
792721,650
793521,677
794321,705
795021,732
796–121,760
797–421,787
798–521,814
799–621,842
800–521,869
801–421,896
802–221,924
803–021,951
804221,978
805422,006
806522,033
807522,061
808422,088
809322,115
810022,143
811–122,170
812–322,197
813–522,225
814–622,252
815–522,280
816–422,307
817–322,334
818–022,362
819122,389
820422,416
821522,444
822622,471
824622,526
825522,553
826322,581
827022,608
828–222,635
829–422,663
830–722,690
831–822,717
832–922,745
833–822,772
834–722,800
835–422,827
836–122,854
837222,882
838622,909
839922,936
8401122,964
8411222,991
8421123,019
843923,046
844523,073
845023,101
846–523,128
847–923,155
848–1323,183
849–1523,210
850–1523,238
851–1323,265
852–923,292
853–323,320
854323,347
855923,374
8561423,402
8571823,429
8581823,457
8591623,484
8601223,511
861523,539
862–123,566
863–723,593
864–1323,621
865–1623,648
866–1723,675
867–1623,703
868–1223,730
869–723,758
870–123,785
871423,812
872923,840
8731223,867
8741423,894
8751323,922
8761123,949
877723,977
878224,004
879–124,031
880–624,059
881–924,086
882–1124,113
883–1124,141
884–924,168
885–624,196
886–324,223
887024,250
888424,278
889724,305
890924,332
891924,360
892824,387
893624,414
894324,442
895–024,469
896–324,497
897–624,524
898–824,551
899–924,579
900–824,606
901–624,633
902–224,661
903024,688
904424,716
905724,743
906824,770
907924,798
908724,825
909524,852
910124,880
911–224,907
912–624,935
913–824,962
914–1024,989
915–925,017
916–725,044
917–325,071
918025,099
919425,126
920825,153
9211125,181
9221225,208
9231125,236
924925,263
925425,290
926–025,318
927–525,345
928–925,372
929–1225,400
930–1325,427
931–1225,455
932–925,482
933–525,509
934–025,537
935425,564
936825,591
9371125,619
9381325,645
9391325,674
9401125,701
941725,728
942325,756
943–125,783
944–1025,810
945–1125,839
946–1025,855
947–825,892
948–1025,920
949–825,947
950–625,975
951–226,002
952026,029
953326,057
954526,084
955726,111
956826,139
957826,166
958726,194
959626,221
960426,248
961226,276
962026,303
963–226,330
964–426,358
965–526,385
966–626,413
967–726,440
968–726,467
969–726,495
970–626,522
971–426,549
972–226,577
973026,604
974326,631
975626,659
976926,686
9771026,714
9781126,741
9791026,768
980826,796
981526,823
982126,850
983–326,878
984–726,905
985–1026,933
986–1226,960
987–1326,987
988–1227,015
989–1027,042
990–627,069
991–227,097
992227,124
993627,152
9941027,179
9951227,206
9961427,234
9971327,261
9981127,288
999827,316
1 000327,343
1 001–027,370
1 002–527,399
1 003–927,426
1 004–1227,453
1 005–1327,480
1 006–1327,507
1 007–1127,535
1 008–727,562
1 009–227,589
1 010127,617
1 011627,644
1 012927,672
1 0131127,699
1 0141227,726
1 0151027,754
1 016827,781
1 017427,808
1 018027,836
1 019–327,863
1 020–627,891
1 021–827,918
1 022–927,945
1 023–827,973
1 024028,000

6. függelék

Vizsgálóberendezés (2.5.3.1. pont); konstrukciós példa (méretek mm-ben)

7. függelék

A rezgésmérő készülék szűrőjének jellemzői (2.5.3.3.5. pont)

8. függelék

Az EGK-típusjóváhagyási jel mintája (3.5.pont)

Az e típus-jóváhagyási jellel ellátott vezetőülést az I. osztály A. kategóriájú traktoraihoz hagyták jóvá Németországban (e1) az 1005 szám alatt.

III. MELLÉKLET

EGK ALKATRÉSZTÍPUS-BIZONYÍTVÁNY MINTÁJA

IV. MELLÉKLET

A VEZETŐÜLÉS FELSZERELÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI A TRAKTOR EGK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSÁHOZ

1. Minden vezetőülésen rajta kell lennie az EGK-típusjóváhagyási jelnek, valamint mindegyiknek meg kell felelnie az alábbi előírásoknak:

1.1. a vezetőülést úgy kell felszerelni, hogy:

1.1.1.

a vezetőnek a traktor kormányzása és kezelése közben kényelmes testtartást biztosítson;

1.1.2.

könnyen hozzáférhető legyen;

1.1.3.

a vezető rendes testtartásában könnyen elérhesse a traktor minden olyan kezelőelemét, amelyet vezetés közben valószínűleg kezelnie kell;

1.1.4.

a vezetőülés és a traktor alkatrészei között ne legyenek olyanok, amelyek vágásokat vagy sérüléseket okozhatnak;

1.1.5.

azon esetekben, amikor az ülés helyzete csak hosszanti irányban és függőlegesen állítható be, az ülés referenciapontján átmenő hosszanti tengelynek párhuzamosnak kell lennie a traktorkormánykerék-középponton átmenő függőleges hosszanti síkjával, és az ettől a síktól mért 100 mm távolságon belül helyezkedjen el;

1.1.6.

ha az ülés forgatható, akkor az összes lehetséges, vagy csak a meghatározott helyzetekben, de az 1.1.5. pont szerinti helyzetekben mindenképpen rögzíthető legyen.

2. Az EGK típusjóváhagyás tulajdonosa kérheti annak kiterjesztését más üléstípusokra is. Az illetékes hatóság akkor ad helyt e kérelemnek, ha a következő feltételek teljesülnek:

2.1.

az új üléstípusra már megadták az EGK-típusjóváhagyást;

2.2.

az ülést arra a traktortípusra szánták, amelyre az EGK típusjóváhagyás kiterjesztését kérik;

2.3.

az ülést e melléklet felszerelési előírásainak betartásával szerelik fel.

3.

Az olyan traktorokhoz való ülés esetében, amelyek legkisebb nyomtávolsága nem haladja meg az 1150 mm-t, az ülésfelület mélysége és szélessége tekintetében a következő legkisebb méretek engedhetők meg:

- az ülésfelület mélysége: 300 mm,

- az ülésfelület szélessége: 400 mm.

A fenti előírás csak akkor érvényes, ha az ülésfelület előírt mélysége és szélessége (azaz 400 + 50 mm legkisebb mélység, illetve 450 mm legkisebb szélesség) a traktor szerkezeti kialakítása miatt nem tartható be.

4.

Az EGK típusbizonyítvány adatlapjához az V. melléklet mintája szerinti bizonyítványt csatolnak minden olyan típusjóváhagyáshoz vagy típusjóváhagyás kiterjesztéséhez, amelyet megadnak vagy elutasítanak.

V. MELLÉKLET

EGK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI BIZONYÍTVÁNY MELLÉKLETE VALAMELY TRAKTORTÍPUS VEZETŐÜLÉSÉRE VONATKOZÓAN

(A kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1974. március 4-i 74/150/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének (2) bekezdése és 10. cikke)

( 1 ) HL C 299., 1977.12.12., 61. o.

( 2 ) HL C 84., 1978.4.8., 11. o.

( 3 ) HL L 84., 1974.3.28., 10. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31978L0764 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31978L0764&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01978L0764-20130701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01978L0764-20130701&locale=hu

Tartalomjegyzék