Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

31974L0150[1]

A Tanács irányelve (1974. március 4.) a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

A Tanács irányelve

(1974. március 4.)

a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(74/150/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére;

tekintettel a Bizottság javaslatára;

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1];

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2];

mivel a traktoroknak minden tagállamban meg kell felelniük bizonyos kötelező műszaki előírásoknak; mivel ezen előírások minden tagállamban különbözőek, és ez akadályozza az áruk szabad mozgását az Európai Gazdasági Közösségen belül;

mivel a közös piac létrehozatala és súrlódásmentes működése érdekében ezen akadályok számát csökkenteni lehet, valamint azokat ki lehet küszöbölni, ha mindegyik tagállam elfogadja ugyanazon előírásokat jelenlegi jogszabályai kiegészítéseként, vagy azok helyett;

mivel ezen irányelv előírásai a fúvott gumiabronccsal felszerelt azon traktorokra vonatkoznak, amelyek legnagyobb tervezési sebessége 6 és 25 km/h között van; mivel ezen előírások a járművek tervezésére vonatkozóan azt a fő célt követik, hogy lehetővé tegyék a biztonságos közúti közlekedést és munkavégzést; mivel másrészről más traktorokra, különösen azokra, amelyek legnagyobb tervezési sebessége több mint 25 km/óra, külön előírásokat kell alkotni;

mivel a vonatkozó műszaki előírások megtartását a kialakult gyakorlat szerint a tagállamok a járművek kereskedelmi forgalomba hozatala előtt ellenőrzik; mivel ezen ellenőrzés a traktortípusokra is kiterjed;

mivel a traktorok egyes alkatrészeire vagy jellemzőire vonatkozó harmonizált előírásokat egyedi irányelvekben kell megállapítani;

mivel a fenti előírások megtartásának ellenőrzése, valamint más tagállamok által végrehajtott ellenőrzések valamennyi tagállam által történő elismerése közösségi szinten egységes típus-jóváhagyási eljárás bevezetését igényli minden traktortípus tekintetében;

mivel ezen eljárás valamennyi tagállam számára lehetővé kell, hogy tegye annak megállapítását, hogy valamely traktortípust alávetettek-e a külön egyedi irányelvekben megállapított, és a típusbizonyítványban feltüntetett vizsgálatoknak; mivel ezáltal lehetővé kell tenni a gyártónak, hogy minden olyan traktor számára megfelelőségi tanúsítványt állítson ki, amely a jóváhagyott típusnak megfelel; mivel az e tanúsítvánnyal ellátott traktort valamennyi tagállamban úgy kell tekinteni, mint amely a tagállami jogszabályoknak megfelel; mivel szükséges, hogy valamennyi tagállam értesítse a többi tagállamot a megállapításairól, a jóváhagyott traktortípusra kiállított típusbizonyítvány másolatának megküldésével;

mivel a traktor különböző alkatrészeinek vagy jellemzőinek típusjóváhagyását a közösségi követelmények alapján kell megadni, ha e követelményeket tartalmazó külön irányelvek már hatályba léptek, azon részek, illetve jellemzők tekintetében, amelyekre nézve még nincs közösségi szabályozás, átmenetileg alkalmazhatók, még a tagállami előírások átmenetileg hatályban maradnak;

mivel a Szerződés 169. és 170. cikkének sérelme nélkül célszerű a tagállamok illetékes hatóságai közötti együttműködés keretében rendelkezéseket megállapítani azon vitás műszaki kérdések megoldásának megkönnyítésére, amelyek abból adódhatnak, hogy a gyártmány megegyezik-e a jóváhagyott típussal;

mivel még a jóváhagyott típusnak megfelelő traktoroknál is felmerülhetnek bizonyos körülmények között olyan hátrányok, amelyek a közúti közlekedést vagy a munkavégzést veszélyeztetik, célszerű olyan eljárást előirányozni, amely alkalmas e veszély megelőzésére;

mivel a műszaki fejlődés szükségessé teszi a külön irányelvekben foglalt műszaki előírásoknak a fejlődéshez való hozzáigazítását; mivel a szükséges intézkedések végrehajtásának megkönnyítésére célszerű olyan eljárást kidolgozni, amely szoros együttműködést irányoz elő a tagállamok és a Bizottság között a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok kereskedelme műszaki akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazításával foglalkozó bizottság keretében,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. FEJEZET

Fogalommeghatározások

1. cikk

(1) Mezőgazdasági vagy erdészeti traktor az összes kerekes vagy lánctalpas, legalább kéttengelyű gépjármű, amely funkciója lényegében a vonóteljesítmény kifejtéséből áll, és amely különösen meghatározott eszközök, gépek vagy pótkocsik vontatására, tolására, hordozására vagy működtetésére van berendezve, és amelyeket mezőgazdasági vagy erdészeti alkalmazásra szántak. Teher vagy utasok szállítására is fel lehet szerelni e járműveket.

(2) Ezen irányelv csak az (1) bekezdésben meghatározott, fúvott gumiabronccsal felszerelt, kéttengelyű traktorokra vonatkozik, amelyek legnagyobb tervezési sebessége 6 és 25 km/h között van.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

a) A "nemzeti típusjóváhagyás" egy olyan közigazgatási eljárás eredménye, amelyre a tagállamok a következő megnevezéseket alkalmazzák:

- agrégation par type és aanneming a belga jogban,

- standardtypegodkendelse a dán jogban,

- allgemeine Betriebserlaubnis a német jogban,

- réception par type a francia jogban,

- type-approval az ír jogban,

- omologazione vagy approvazione del tipo az olasz jogban,

- agréation a luxemburgi jogban,

- typegoedkeuring a holland jogban,

- type-approval az Egyesült Királyság jogában.

b) Az "EGK-típusjóváhagyás" olyan közigazgatási eljárás eredménye, amely révén valamely tagállam igazolja, hogy valamely traktortípus megfelel a külön irányelvek műszaki előírásainak és azon vizsgálatoknak, amelyek fel vannak sorolva a II. melléklet mintája szerinti EGK-típusbizonyítványban.

II. FEJEZET

EGK-típusjóváhagyás traktorokra

3. cikk

Az EGK-típusjóváhagyás iránti kérelmet valamely tagállam hatóságához a gyártó vagy annak meghatalmazott képviselője nyújthatja be. A kérelemhez mellékelni kell az I. melléklet mintája szerinti adatközlő lapot és az e bizonyítványban megjelölt iratokat. Ugyanazon traktortípusra a típusjóváhagyás iránti kérelmet csak egy tagállamban lehet beadni.

4. cikk

(1) A tagállamok a típusjóváhagyást minden olyan traktortípusra megadják, amely a következő feltételeket teljesíti:

a) A traktortípus megegyezik az adatközlő lapon megadott adatokkal.

b) A traktortípus megfelelt a 2. cikk (b) pontjában előírt típusbizonyítvány-mintában megadott vizsgálatokon.

(2) Az a tagállam, amelyik a típusjóváhagyást megadta - szükség esetén a többi tagállam illetékes hatóságaival együttműködve - megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy ellenőrizze a gyártmány azonosságát az engedélyezett prototípussal. Az ellenőrzés szúrópróbaszerűen történik.

A tagállam az általa engedélyezett traktortípusra a típusbizonyítvány valamennyi rovatát kitölti.

5. cikk

(1) A jóváhagyó hatóság a többi tagállam illetékes hatóságának egy hónapon belül megküldi a kitöltött adatközlő lap és a típusbizonyítvány másolatát minden traktortípusra, amelyre a típusjóváhagyást megadta, illetve a típusjóváhagyás megadását elutasító határozat másolatát.

(2) Az engedélyezett prototípussal egyezően gyártott traktorra a gyártó vagy annak meghatalmazottja az engedélyező államban kiállítja a III. melléklet mintája szerinti megfelelőségi tanúsítványt.

(3) A tagállamok a traktorok megadóztatása vagy a hatósági engedély kiállítása céljából további olyan adatokat kérhetnek, amelyek nem szerepelnek a III. melléklet szerinti megfelelőségi tanúsítványban, amennyiben ezek az adatközlő lapon kifejezetten fel vannak tüntetve, vagy egyszerű számítással levezethetők.

6. cikk

(1) Az a tagállam, amely az EGK-típusjóváhagyást megadta, köteles az összes szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy értesülést szerezzen a gyártás esetleges leállításáról vagy az adatközlő lap adataitól való eltérésről.

(2) Ha e tagállam véleménye szerint az eltérés nem teszi szükségessé a meglévő típusbizonyítvány megváltoztatását, vagy egy új típusbizonyítvány kiállítását, akkor e tagállam illetékes hatósága értesíti a gyártót és a többi tagállam illetékes hatóságát - rendszeres küldeménycsomagban - a már korábban elküldött adatközlő lapokban bekövetkezett változásokról.

(3) Ha e tagállam megállapítja, hogy az adatközlő lap adataiban bekövetkezett változás új vizsgálatokat vagy új ellenőrzéseket indokol, és ezáltal szükségessé válik a meglévő típusbizonyítvány módosítása vagy új típusjóváhagyás kiállítása, akkor erről e tagállam illetékes hatóságai értesítik a gyártót, és a többi tagállam illetékes hatóságaihoz továbbítják ezen új bizonyítványokat a kiállításuktól számított egy hónapon belül.

(4) Ha a típusbizonyítványt megváltoztatták vagy kicserélték, vagy az engedélyezett típus gyártását leállították, akkor a jóváhagyó tagállam illetékes hatóságai egy hónapon belül közlik a többi tagállam illetékes hatóságával azon utolsó traktor sorozatszámát, amelyet a régi típusbizonyítvánnyal megegyezően gyártottak, és adott esetben azon első traktor sorozatszámát, amelyet az új vagy megváltoztatott típusbizonyítvány szerint gyártottak le.

7. cikk

(1) A tagállamok a megfelelőségi tanúsítvánnyal ellátott új traktorok engedélyezését, értékesítését, üzembe helyezését vagy használatát nem tagadhatják meg, illetve nem tilthatják meg a traktorok gyártási vagy kialakítási jellemzőire való hivatkozással.

(2) E megfelelőségi tanúsítvány azonban nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy intézkedéseket tegyenek azon traktorokkal kapcsolatban, amelyek nem egyeznek meg az engedélyezett prototípussal.

Az engedélyezett prototípussal való megegyezés hiánya akkor áll fenn, amikor olyan eltéréseket állapítanak meg az adatközlő lapban foglaltakhoz képest, amelyeket az a tagállam, amely a típusjóváhagyást megadta, nem a 6. cikk (2), vagy (3) bekezdése szerint hagyott jóvá. Amennyiben az egyedi irányelvekben határértékeket adtak meg, akkor e határértékek betartása esetén nem állapítható meg az engedélyezett prototípustól való eltérés.

8. cikk

(1) Ha az EGK-típusjóváhagyást megadó tagállam megállapítja, hogy több megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező traktor nem egyezik meg azon prototípussal, amelyre a típusbizonyítványt kiadta, akkor megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy biztosítsa a gyártásnak az engedélyezett prototípusnak való megfelelését. E tagállam illetékes hatóságai értesítik a többi tagállam illetékes hatóságát a megtett intézkedésekről, amelyek adott esetben az EGK-típusjóváhagyás visszavonásáig terjedhetnek. E hatóságok ugyanilyen intézkedéseket tesznek, ha valamely másik tagállam illetékes hatóságától értesülnek a megegyezőség hiányáról.

(2) A tagállamok illetékes hatóságai egy hónapon belül értesítik egymást valamely megadott EGK típusbizonyítvány visszavonásáról és annak okairól.

(3) Ha az EGK-típusjóváhagyást megadó tagállam vitatja a megfelelőség vele közölt hiányát, akkor az érintett tagállamok erőfeszítéseket tesznek a vitás ügy megoldására.

Az érintett tagállamok folyamatosan tájékoztatják a Bizottságot, és szükség esetén konzultációkat folytatnak a megegyezés érdekében.

9. cikk

(1) Ha valamely tagállam úgy találja, hogy bizonyos típusú traktorok a közúti közlekedés vagy a munkavégzés biztonságát veszélyeztetik, jóllehet szabályszerűen kiállított megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek, akkor legfeljebb hat hónap időtartamra megtagadhatja az ilyen típusú új traktorok engedélyezését, vagy megtilthatja azok értékesítését, üzembe helyezését vagy használatát saját felségterületén. Az érintett tagállam erről haladéktalanul értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot a döntésének indoklásával együtt.

(2) A Bizottság hat héten belül konzultál az érintett tagállamokkal. A Bizottság haladéktalanul közli véleményét, és megteszi a megfelelő intézkedéseket. Ha szükségesnek tart valamilyen változást a 11. cikk értelmében, akkor meghosszabbodik az (1) bekezdésben meghatározott időtartam a 13. cikkben megállapított eljárás befejezéséig.

III. FEJEZET

Átmeneti rendelkezések

10. cikk

(1) Ezen irányelv hatálybalépését követően és az EGK-típusbizonyítvány megadását szabályozó eljárást megállapító külön irányelvek hatálybalépésétől függően

- azon tagállamokban, amelyekben nemzeti típusjóváhagyás van előírva, a traktorokra vagy a traktorok valamely kategóriájára, a nemzeti típusjóváhagyást kérelmező kívánságára a nemzeti típusbizonyítvány kiadásánál a megfelelő tagállami előírások helyett az összehangolt műszaki előírásokat kell figyelembe venni,

- azon tagállamokban, amelyekben a traktorokra vagy a traktorok valamely kategóriájára nemzeti típusjóváhagyás nincs előírva, e traktorok értékesítését, hatósági nyilvántartásba vételét, üzembe helyezését vagy használatát nem lehet azzal az indokolással megtagadni vagy megtiltani, hogy a megfelelő tagállambeli előírások helyett az összehangolt előírásokat tartották be, ha a gyártó vagy annak meghatalmazottja e tagállam illetékes hatóságait erről előzetesen értesítette,

- a gyártónak vagy annak meghatalmazottjának kérelmére valamennyi tagállam a 3. cikkben előírt adatközlő lap benyújtása után a 2. cikk (b) pontjában megjelölt típusbizonyítvány rovatait tölti ki. E bizonyítvány egy másolatát átadják a kérelmezőnek. A többi tagállam, amelyekben erre a traktortípusra nemzeti típusjóváhagyást kérelmeznek, ezen okiratot bizonyítékként elismeri arra, hogy az előírt vizsgálatokat már elvégezték.

(2) Az (1) bekezdés hatályát veszti, amennyiben az EGK-típusjóváhagyás megadásához szükséges összes közösségi előírás alkalmazható lesz.

IV. FEJEZET

Általános és záró rendelkezések

11. cikk

Azon módosításokat, amelyek

- az I., II. és III. melléklet,

- a II. mellékletben megadott egyedi irányelvekben kifejezetten előírt követelményeknek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazításához szükségesek,

a 13. cikkben megállapított eljárás szerint kell megalkotni.

12. cikk

(1) A mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok kereskedelme technikai akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazításával foglalkozó bizottságot - a következőkben bizottság - kell létrehozni, amely a tagállamok képviselőiből áll, és amelyben a Bizottság valamely képviselője elnököl.

(2) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

13. cikk

(1) Ha az e cikkben megállapított eljárás szükségessé válik, akkor az elnök a maga vagy valamely tagállam képviselőjének kezdeményezésére összehívja a bizottságot.

(2) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság számára a meghozandó intézkedésekről. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. A vélemény 41 szavazatos többséggel jön létre, ahol a tagállamok szavazatait a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(3) a) A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

b) Ha a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

c) Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül a Tanács nem határozott, a javaslatot a Bizottság fogadja el.

14. cikk

Ezen irányelv végrehajtására kibocsátott nemzeti előírások alapján hozott olyan határozatokat, amelyekkel a típusbizonyítvány megadását elutasítják, azt visszavonják, vagy az engedélyezést, értékesítést, illetve a használatot megtiltják, pontosan meg kell indokolni. Ezt az érdekeltek tudomására kell hozni a tagállamokban hatályos jogszabályok szerinti jogorvoslati eszközöknek és azok határidejének közlésével.

15. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az értesítéstől számított tizennyolc hónapon belül megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

16. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1974. március 4-én.

a Tanács részéről

elnök

W. Scheel

[1] HL C 160., 1969.12.18., 29. o.

[2] HL C 48., 1969.4.16., 17. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

Minta az [1] adatközlő laphoz

Megjegyzések

Minden tételnél, amelynél fényképet vagy vázlatot kell mellékelni, meg kell adni a megfelelő melléklet számát.

0. | ÁLTALÁNOS LEÍRÁS |

0.1. | Gyártmány (a gyártó cég megnevezése) |

0.2. | Típus és kereskedelmi név (adott esetben a különböző kiviteleket meg kell nevezni) |

0.3. | A gyártó neve és címe |

0.4. | A gyártó meghatalmazottjának neve és címe (ha van ilyen) |

0.5. | Az előírt adattáblák és feliratok elhelyezése és rögzítési módja: |

0.5.1. | A traktoron |

0.5.2. | A motoron |

0.6. | A traktor száma a... számmal kezdődő típussorozaton belül |

1. | A TRAKTOR ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐI (Mellékelni kell a traktor 3/4-es elölnézeti és hátulnézeti fényképét, valamint a teljes jármű méretezett rajzát) |

1.1. | A tengelyek és a kerekek száma |

1.1.1. | (Adott esetben) az ikerkerekes tengelyek száma |

1.2. | Kormányozott kerekek (száma és elhelyezése, kapcsolata további tengelyekkel) |

1.3. | A motor elhelyezése és elrendezése |

2. | MÉRETEK ÉS TÖMEGEK [2] (mm-ben és kg-ban) |

2.1. | Tengelytáv(ok) [3] |

2.2. | Az egyes tengelyek nyomtávja (a szabályszerűen alkalmazott egyes vagy ikerabroncsok szimmetriasíkjai között mért távolság) (a gyártó adja meg) [4] |

2.3. | A traktor legnagyobb méretei különleges tartozékok egységek nélkül, de a vontatott szerkezettel együtt |

2.3.1. | hosszúság [5] |

2.3.2. | szélesség [6] |

2.3.3. | magasság [7] |

2.3.4. | mellső kinyúlás [8] |

2.3.5. | hátsó kinyúlás [9] |

2.3.6. | szabad magasság [10] |

2.4. | A menetkész traktor saját tömege különleges tartozékok nélkül, de hűtőfolyadékkal, kenőanyaggal, üzemanyaggal, szerszámokkal és járművezetővel együtt [11] |

2.4.1. | E tömeg megoszlása a tengelyek között |

2.5. | Terhelősúlyok (leírás) |

2.5.1. | E terhelősúlyok megoszlása a tengelyek között |

2.6. | A gyártó által megadott, műszakilag megengedett tömeg |

2.6.1. | A traktor össztömege, az abroncsozás módjának figyelembevételével |

2.6.1.1. | Az össztömeg megoszlása a tengelyek között |

2.6.2. | Az össztömeg megoszlásának határértékei a tengelyek között (a százalékosan legkisebb határ megadása a mellső és a hátsó tengelyre) |

2.6.3. | Minden egyes tengely legnagyobb terhelése az abroncsozás módjának figyelembevételével |

2.6.4. | A legnagyobb vontatható tömeg |

2.6.5. | A legnagyobb függőleges támasztóterhelés a vontatmány csatlakozási pontjában (kapcsoló fej vagy hárompontos felfüggesztőkészülék) [12] |

2.6.5.1. | A megtámasztási pont helye |

2.6.5.1.1. | Magasság a talaj fölött |

2.6.5.1.2. | Vízszintes távolság a hátsó tengely középvonalától |

3. | MOTOR |

3.1. | Gyártó |

3.2. | Elnevezés |

3.3. | Működési elv (külső gyújtású motor, dízelmotor stb.), működési mód |

3.4. | A hengerek száma és elrendezése |

3.5. | Furat, löket, hengerűrtartalom |

3.6. | Legnagyobb teljesítmény... ford/min-nél (a használt szabvány, például ISO, BSI, CUNA, DIN, DGM, SAE megadása) és a normál beállításnál |

3.7. | Legnagyobb forgatónyomaték... ford/min-nél (ugyanazok a szabványok, mint a 3.6. pontban) |

3.8. | Tüzelőanyag, amit általában használnak |

3.9. | Tüzelőanyag-tartály (űrtartalom, elhelyezés) |

3.10. | Tüzelőanyag-póttartály (űrtartalom, elhelyezés) |

3.11. | A motor tüzelőanyag-ellátása |

3.12. | Töltőkompresszor, ha van (típus, meghajtás, töltőnyomás) |

3.13. | Fordulatszám-szabályozó, ha van (működési mód) |

3.14. | Elektromos rendszer (feszültség, a negatív vagy pozitív testelés) |

3.15. | Áramfejlesztő (működési mód és névleges teljesítmény) |

3.16. | Gyújtás (működési mód, gyújtáspont állításának módja) |

3.17. | Rádió-zavarszűrés (leírás) |

3.18. | Hűtés (léghűtés, vízhűtés) |

3.19. | Külső zajszint |

3.20. | Kipufogórendszer (hangtompító) (vázlat) |

3.21. | Levegőszennyezés elleni védelem |

3.22. | Készülék a motor leállítására |

4. | ERŐÁTVITEL (az erőátvitel vázlata ábrával) [13] |

4.1. | Az erőátvitel típusa (mechanikus, hidraulikus, elektromos stb.) |

4.2. | Tengelykapcsoló (típus) |

4.3. | Sebességváltó (típus, közvetlen kapcsolás, vezérlés módja) |

4.4. | Erőátvitel (motor, sebességváltó, tengelymeghajtás, adott esetben osztómű) |

+++++ TIFF +++++

4.5 | Áttétel osztóművel vagy anélkül [14] |

4.6. | A traktor km/h-ban számított legnagyobb sebessége a legmagasabb fokozatban (számítás módját kell megadni) [14] |

4.7. | A ténylegesen megtett út a hajtott kerék egy fordulatánál |

4.8. | Sebességmérő, fordulatszámmérő és üzemóra-számláló, ha van |

4.9. | Differenciálmű-zár, ha van |

4.10. | Teljesítményleadó tengelycsonkok (ford/min, viszony a tengelycsonk percenkénti fordulatszáma és a motor percenkénti fordulatszáma között) (száma, elhelyezése) |

4.10.1. | - fő tengelycsonk |

4.10.2. | - egyéb tengelycsonk |

4.11. | Teljesítményleadó tengelycsonk védőburkolata |

4.12. | A hajtóelemek, kinyúló részek, kerekek védőberendezései |

4.12.1. | Egyoldalas burkolás |

4.12.2. | Többoldalas burkolás |

4.12.3. | Teljes burkolás |

5. | FELFÜGGESZTÉS |

5.1. | Normál abroncsozás (méretek, tulajdonságok, abroncsnyomás közúton, megengedett legnagyobb terhelhetőség) |

5.2. | Felfüggesztés típusa minden tengelyre vagy kerékre |

5.3. | Egyéb berendezés, amennyiben van |

6. | KORMÁNYBERENDEZÉS (vázlatok) |

6.1. | A kormányberendezés, adott esetben a különleges berendezések kialakítása (működési mód és működési vázlat, adott esetben márka- és típusjelzés), a szükséges működtető erő |

6.2. | A kerekek legnagyobb elkormányzási szöge |

6.2.1. | Jobbra... (fok) - kormánykerék-fordulat |

6.2.2. | Balra... (fok) - kormánykerék-fordulat |

6.3. | Legkisebb fordulókör-átmérő (fékezés nélkül) [15] |

6.3.1. | jobbra |

6.3.2. | balra |

7. | FÉKRENDSZER (vázlat és működési vázlat) [16] |

7.1. | Üzemi fékrendszer |

7.2. | Biztonsági fékrendszer, ha van |

7.3. | Rögzítő fékrendszer |

7.4. | Kiegészítő fékrendszerek, ha vannak (különösen visszatartó fék) |

7.5. | A fékrendszer számítása: a kerék kerületén ébredő fékerők összege és a működtetőerő viszonya |

7.6. | A fékvezérlés bal és jobb oldalon |

7.7. | Esetleges külső erőforrások (jellemzők, az energiatároló kapacitása, legnagyobb és legkisebb nyomás, nyomásmérő és figyelmeztető berendezések, amelyek jelzik a műszerfalon a nyomás esését; vákuumtartály és visszacsapó szelep; légsűrítő; a nyomás alatt álló berendezésekre vonatkozó előírások megtartása) |

7.8. | Traktorok, amelyek pótkocsit vontathatnak |

7.8.1. | Pótkocsi fékét működtető berendezés |

7.8.2. | Csatlakozók, kapcsolók, biztonsági szerkezetek |

8. | LÁTÓMEZŐ, VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR, BORULÁS ÉS IDŐJÁRÁS ELLENI VÉDELEM, ÜLÉSEK, RAKFELÜLET ÉS ZAJSZINT A JÁRMŰVEZETŐ FÜLMAGASSÁGÁBAN |

8.1. | Látómező |

8.2. | Visszapillantó tükör |

8.3. | Borulás elleni védelem |

8.3.1. | Leírás (kialakítás, levehető vagy nem stb.) |

8.3.2. | Belső és külső méretek |

8.3.3. | Felhasznált anyagok és kivitelezési módok |

8.4. | Vezetőfülke (általános előírások) |

8.4.1. | Ajtók, ha vannak (darabszám, méretek, a nyitás iránya, zárak és csuklópántok) |

8.4.2. | Szélvédő és egyéb ablakok, ha vannak (darabszám és elrendezés, felhasznált anyagok) |

8.4.3. | Ablaktörlő |

8.5. | Egyéb, időjárás ellen védő berendezések |

8.6. | Ülések és lábtámaszok |

8.6.1. | Vezetőülés (elrendezés és jellemzők) |

8.6.2. | Utasülés (darabszám, méretek, elrendezés és jellemzők) |

8.6.3. | Lábtámaszok |

8.7. | Rakfelületek |

8.7.1. | Méretek |

8.7.2. | Elhelyezés |

8.7.3. | Műszakilag megengedett hasznos terhelés |

8.7.4. | A terhelés megoszlása a traktor tengelyei között |

8.8. | Zajszint a gépjárművezető fülmagasságában |

8.9. | Beszállás a vezetőfülkébe |

9. | VILÁGÍTÓ- ÉS FÉNYJELZŐ BERENDEZÉSEK (A traktor körvonalrajza méretmegadással, az összes berendezés fénykibocsátó felületének feltüntetésével; a kibocsátott fény színe) |

9.1. | Előírt berendezések |

9.1.1. | Tompított fényszóró |

9.1.2. | Első helyzetjelző lámpák |

9.1.3. | Hátsó helyzetjelző lámpák |

9.1.4. | Irányjelző lámpák |

9.1.5. | Piros fényvisszaverő |

9.1.6. | Hátsó rendszámtábla-megvilágító lámpa |

9.2. | Megengedett berendezések |

9.2.1. | Távolsági fényszóró |

9.2.2. | Ködlámpa |

9.2.3. | Féklámpák |

9.2.4. | Munkahely-megvilágító lámpa |

9.2.5. | Parkolólámpák |

10. | EGYÉB |

10.1. | Hangjelző berendezés |

10.2. | Vonószerkezet... kg legnagyobb vízszintes terhelésre és - ha van ilyen adat - ... kg legnagyobb függőleges terhelésre [17] |

10.3. | Hidraulikus emelőberendezés, hárompontos függesztőszerkezet |

10.4. | Csatlakozó a pótkocsi világító- és fényjelző berendezéseihez, ha van |

10.5. | A kezelőszervek elhelyezése és jelölése |

10.6. | Rendszámtábla felszerelési helye |

10.7. | Vontatószerkezet, elöl |

10.8. | Riasztókészülék |

[1] A típusjóváhagyással rendelkező műszaki egységek esetében a leírás a típusjóváhagyásra való utalással helyettesíthető. Nem szükséges a leírás olyan műszaki egységeknél sem, amelyeknél a mellékelt vázlatokból nyilvánvalóak a jellemzők.

[2] ISO R. 612-1967 és R. 1176-1970 ajánlásai.

[3] ISO R. 789-1968 ajánlás (A.3. fogalom).

[4] ISO R. 789-1968 ajánlás (A.2. fogalom).

[5] ISO R. 789-1968 ajánlás (A.5. fogalom).

[6] ISO R. 789-1968 ajánlás (A.6. fogalom).

[7] ISO R. 789-1968 ajánlás (A.7. fogalom).

[8] ISO R. 612-1967 ajánlás (21. fogalom).

[9] ISO R. 612-1967 ajánlás (22. fogalom).

[10] ISO R. 612-1967 ajánlás (8. fogalom).

[11] A járművezető tömegét átlagosan 75 kg-mal kell számolni.

[12] ISO R. 1176-1970 ajánlás (4.14. fogalom).

[13] A kért adatokat valamennyi tervezett kivételre meg kell adni.

[14] 5 %-os tűréshatár megengedett.

[15] ISO R. 789-1968 ajánlás (A.14. fogalom)

[16] Minden fékberendezésnél részletesen be kell mutatni:

- a fékek működési módját és kialakítását (méretes vázlat) (dobfék, tárcsafék stb.; fékezett kerekek, kapcsolat a fékezett kerekekkel; súrlódó felületek, azok minősége, azok hatásos fékezőfelületei; a dobok félátmérője, fékpofák vagy féktárcsák; dobtömegek, berendezés a fékállításra);

- a működtetését és az erőátvitelt (vázlat) (kialakítás, beállítás, karáttételek, hozzáférhetőség a működtetőberendezésekhez, ezek elhelyezése; mechanikus átvitelnél a reteszelővel ellátott működtetőberendezés kezelése, a legfontosabb átviteli elemek jellemzői, főfékhenger és -dugattyú, fékhenger).

[17] A vonószerkezet mechanikai szilárdságára vonatkozó értékek.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

EGK-típusbizonyítvány

A. Általános jellemzők

Az EGK-típusjóváhagyási eljárás keretében a típusbizonyítvány kiállításánál a következőképpen kell eljárni:

1. Az adatközlő lap alapján, miután az ott közölt adatokat ellenőrizték, ki kell tölteni e melléklet B. pontja szerinti típusbizonyítvány vonatkozó rovatait.

2. A szükséges ellenőrzések és vizsgálatok végrehajtását követően a típusbizonyítvány rovatai mellé az alábbi jelzések valamelyikét kell beírni:

"M" : A vonatkozó alkatrész vagy járműtulajdonság megegyezésének ellenőrzése az adatközlő lap adataival.

"EI" : A vonatkozó alkatrész vagy járműtulajdonság egyezésének ellenőrzése az egyedi irányelv összehangolt előírásaival.

"V" : Vizsgálati jelentés kiállítása, amelyet a típusbizonyítványhoz kell mellékelni.

"R" : Rajz és/vagy vázlat meglétének ellenőrzése.

B. Típusbizonyítvány mintája mezőgazdasági vagy erdészeti traktorokhoz

0. | ÁLTALÁNOS |

0.1. | Gyártmány (a gyártó cég megnevezése) |

0.2. | Típus és kereskedelmi név (adott esetben a különböző kiviteleket meg kell nevezni) |

0.3. | A gyártó neve és címe |

0.4. | A gyártó meghatalmazottjának neve és címe (ha van ilyen) |

0.5. | Az előírt adattáblák és feliratok elhelyezése és rögzítési módja: EI |

0.6. | A traktor száma a... számmal kezdődő típussorozaton belül. |

1. | MÉRETEK ÉS TÖMEGEK (mm és kg) | |

1.1. | Tengelytáv | M |

1.2. | Hosszúság | EI |

1.3. | Szélesség | EI |

1.4. | Magasság (üres tömegnél) | EI |

1.5. | Terhelési súlyok | EI |

1.6. | Műszakilag megengedett össztömeg | M |

1.6.1. | Ezen össztömeg megoszlása a tengelyek között | M |

1.7. | Hatóságilag megengedett össztömeg | EI |

1.7.1. | Ezen össztömeg megoszlása a tengelyek között | EI |

1.8. | Műszakilag megengedett tengelyterhelés az egyes tengelyeken | M |

1.9. | Hatóságilag megengedett tengelyterhelés az egyes tengelyeken | EI |

1.10. | Az össztömeg tengelyek között való megoszlásának műszakilag megengedhető határértékei | M |

1.11. | Az össztömeg tengelyek között való megoszlásának hatóságilag megengedhető határértékei | EI |

1.12. | Vonóerő | EI |

1.13. | Legnagyobb függőleges támasztóterhelés a pótkocsi csatlakozási pontján | EI |

2. | MOTOR | |

2.1. | Gyártó | |

2.2. | Legnagyobb teljesítmény... ford/min-nél (a felhasznált szabvány megadása) | M |

2.3. | Tüzelőanyag-tartály | EI |

2.3.1. | Tüzelőanyag-póttartály, ha van | EI |

2.4. | Rádió-zavarszűrés | EI-V |

2.5. | Fordulatszám-szabályozó (adott esetben) | EI |

2.6. | Megengedett külső zajszint | EI-V |

2.7. | Kipufogórendszer (hangtompító) | EI-V-R |

2.8. | Légszennyezés | |

2.8.1. | A dízelmotor kipufogógázának opacitása | EI-V |

2.9. | Készülék a motor kikapcsolására | EI |

3. | ERŐÁTVITEL | |

3.1. | A számított legnagyobb elméleti sebesség a leggyorsabb fokozatban (km/h) | M |

3.2. | Tényleges legnagyobb sebesség a leggyorsabb fokozatban (km/h) | EI |

3.3. | Hátrameneti fokozat | EI |

3.4. | Teljesítményleadó tengelycsonk(ok) | EI |

3.5. | A hajtóelemek, kinyúló részek, kerekek védőberendezései | EI |

4. | FELFÜGGESZTÉS | |

4.1. | Normál gumiabroncsozás | M |

5. | KORMÁNYBBERENDEZÉS | |

5.1. | Kormányberendezés | EI |

5.2. | A kormányrásegítés rendszere és a szükséges működtető erő | EI |

6. | FÉKRENDSZER | |

6.1. | Üzemi fékrendszer | EI |

6.2. | Rögzítőfék | EI |

6.3. | Kiegészítő rendszerek, ha vannak | M |

6.4. | Készülék a pótkocsi fékrendszerének működtetésére (ha van) | EI |

6.5. | Vizsgálati feltételek | V |

6.6. | Vizsgálati eredmények | V |

7. | LÁTÓMEZŐ, VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR, FELBORULÁS ÉS IDŐJÁRÁS ELLENI VÉDELEM, ÜLÉSEK, RAKFELÜLET ÉS ZAJSZINT A JÁRMŰVEZETŐ FÜLMAGASSÁGÁBAN | |

7.1. | Látómező | EI |

7.2. | Visszapillantó tükör | EI |

7.3. | Védelem borulás esetén | |

7.3.1. | Biztonsági bukóív | EI |

7.3.2. | Biztonsági védőkeret | EI |

7.3.3. | Biztonsági vezetőfülke | EI |

7.3.4. | Esetleg más biztonsági berendezések | EI |

7.4. | Vezetőfülke, általános előírások | |

7.4.1. | Ajtók | EI |

7.4.2. | Szélvédő és más ablakok | EI |

7.4.3. | Ablaktörlő | EI |

7.5. | Egyéb, időjárás elleni védőberendezések | EI |

7.6. | Ülések és lábtámaszok | |

7.6.1. | Vezetőülés | EI |

7.6.2. | Utasülés | EI |

7.6.3. | Lábtámaszok | EI |

7.7. | Rakfelületek | EI |

7.8. | Zajszint a járművezető fülmagasságában | EI |

7.9. | Beszállás a vezetőfülkébe | EI |

8. | VILÁGÍTÓ- ÉS FÉNYJELZŐ BERENDEZÉSEK | |

8.1. | Előírt berendezések | |

8.1.1. | Tompított fényszóró | EI |

8.1.2. | Első helyzetjelző lámpák | EI |

8.1.3. | Hátsó helyzetjelző lámpák | EI |

8.1.4. | Irányjelző lámpák | EI |

8.1.5. | Piros fényvisszaverő, hátul | EI |

8.1.6. | Hátsó rendszámtábla-megvilágító lámpa | EI |

8.2. | Megengedett készülékek | |

8.2.1. | Távolsági fényszóró | EI |

8.2.2. | Ködlámpa | EI |

8.2.3. | Féklámpák | EI |

8.2.4. | Munkahely-megvilágító lámpa | EI |

8.2.5. | Parkolólámpa | EI |

9. | EGYÉB | |

9.1. | Hangjelző készülékek | EI |

9.2. | Vonószerkezet | EI |

9.3. | Csatlakozó a pótkocsi világító és fényjelző berendezéseihez | EI |

9.4. | A kezelőszervek elhelyezése és jelölése | EI |

9.5. | Rendszámtábla felszerelési helye | EI |

9.6. | Vontatószerkezet, elöl | EI |

9.7. | Riasztókészülék | EI |

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

MINTA

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31974L0150 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31974L0150&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék