32002R1598[1]

A Bizottság 1598/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) a hivatalos szervek részéről történő kölcsönös közigazgatási segítségnyújtás tekintetében az 1999/105/EK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

A BIZOTTSÁG 1598/2002/EK RENDELETE

(2002. szeptember 6.)

a hivatalos szervek részéről történő kölcsönös közigazgatási segítségnyújtás tekintetében az 1999/105/EK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az erdészeti szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló, 1999. december 22-i 1999/105/EK tanácsi irányelvre[1] és különösen annak 16. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1999/105/EK irányelv 16. cikkének (1) bekezdésével összhangban a tagállamoknak egy hivatalos ellenőrzési rendszeren keresztül biztosítaniuk kell, hogy az egyedi engedélyezési egységekből vagy tételekből származó szaporítóanyagok az egész folyamat során, a betakarítástól a végfelhasználóhoz történő szállításig egyértelműen azonosíthatók maradjanak.

(2) Az ellenőrző rendszer megfelelő működése biztosításának érdekében a hivatalos szerveknek megfelelő információkat kell kapniuk a szaporítóanyagok regisztrált szállítók által történő forgalmazásáról és a szállítók által kiállított okmányokról. Az 1999/105/EK irányelv 16. cikkének (3) bekezdése értelmében a szállítóknak a hivatalos szervek rendelkezésre kell bocsátaniuk ezeket a megfelelő információkat tartalmazó nyilvántartásokat.

(3) Ha a betakarítástól a végfelhasználóhoz történő szállításig terjedő folyamat során az erdészeti szaporítóanyagokat az egyik tagállamból a másikba szállítják, a fogadó tagállam ellenőrzési rendszerébe való belépést megelőző forgalmazással kapcsolatos megfelelő információkhoz a fogadó tagállam hivatalos szerve csak a szállító tagállamának hivatalos szervén keresztül juthat hozzá. Az ilyen információk kellő időben és hatékony módon való közlésének biztosítása érdekében célszerű egységesített eljárást bevezetni az információcserére.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Amennyiben az erdészeti szaporítóanyagokat egyik tagállamból a másikba szállítják, a szállító székhelye szerinti tagállam hivatalos szerve információt szolgáltat a címzett székhelye szerinti tagállam hivatalos szervének. Az információt a mellékletben ismertetett, szabványosított formátumú dokumentum segítségével kell szolgáltatni. Az információt legkésőbb az erdészeti szaporítóanyag szállító általi feladását követő három hónapon belül (postán, telefaxon, e-mailben, vagy más elektronikus úton) kell továbbítani.

(2) Abban az esetben, ha a címzett székhelye szerinti tagállam hivatalos szerve az (1) bekezdésben említett dokumentumban foglaltakon túlmenő információt kér, a szállító székhelye szerinti tagállam minden lehetséges módon segít az információ beszerzésében és rendelkezésre bocsátásában.

2. cikk

Ha egy tagállam hivatalos szervének hivatalos ellenőrzési tevékenysége során olyan információra, mintára vagy más bizonyítékra van szüksége, amely csak egy másik tagállamban szerezhető be, a másik tagállam hivatalos szerve kifejezett kérésre minden lehetséges módon segít az ilyen információ, minta vagy más bizonyíték beszerzésében és rendelkezésre bocsátásában.

3. cikk

Amennyiben az erdészeti szaporítóanyag eredetiségével kapcsolatban kérdések merülnek fel, az illetékes hivatalos szerveknek együttműködnek a probléma mielőbbi megoldása érdekében.

4. cikk

Ha a szállító székhelye szerinti tagállam hivatalos szerve tudomást szerez arról, hogy a szállító téves információt szolgáltatott, azonnal értesíti azoknak a tagállam(ok)nak a hivatalos szervét, amelynek rendelkezésére bocsátották az információt.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 7. napon lép hatályba.

A rendeletet a 2002. december 31. után feladott anyagokra kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2002. szeptember 6-án.

a Bizottság részéről

a Bizottság tagja

David BYRNE

MELLÉKLET

INFORMÁCIÓS DOKUMENTUM MINTA

A tagállamok között szállított szaporítóanyagokhoz szükséges információs dokumentum

Kiállítva az 1999/105/EK irányelv 16. cikk (2) bekezdésének megfelelően

A DOKUMENTUM SZÁMA:

Ezennel kijelentem, hogy az alábbiakban meghatározott erdészeti szaporítóanyagot a fent említett irányelvvel összhangban feladtuk.

1. A szállítólevél száma:

2. A szaporítóanyag feladásának időpontja:

3. Az alapbizonylat száma:

4. A feladó neve és címe: 5. A címzett neve és címe:

6. Növénytani elnevezés:

7. A szaporítóanyag jellege: a) magvak ? b) növényi részek ? c) ültetési anyag (szabadgyökerű) ? d) ültetési anyag (tárolóedényben) ? 9. Az alapanyag típusa: a) magforrás ? b) állomány ? c) magtermő ültetvény ? d) anyatelep ? e) klón ? f) klónkeverék ?

8. A szaporítóanyag kategóriája: a) azonosított származású ? b) szelektált ? c) minősített ? d) tesztelt ? ideiglenesen ?

10. Rendeltetés:

11. Az alapanyag nemzeti nyilvántartási száma:

12. Őshonos ? nem őshonos ? ismeretlen ?

endemikus ? nem endemikus ?

13. Az alapanyag származási helye vagy területe (ország és régió):

14. Az alapanyag eredete, ha nem őshonos és nem endemikus:

15. A szaporítóanyag mennyisége:

16. A faiskolában töltött idő: 17. A magérés éve(i):

18. Az alapanyag genetikailag módosított? igen ? nem ?

19. A magból nyert anyag átesett későbbi vegetatív szaporításon? igen ? nem ?

20. A hivatalos szerv neve és címe: 21. A felelős tisztviselő neve: Aláírás

[1] HL L 11., 2000.1.15., 17. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002R1598 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002R1598&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék