32004L0004[1]

A Bizottság 2004/4/EK irányelve (2004. január 15.) a folyékony olajok és zsírok ömlesztett tengeri szállítása tekintetében az élelmiszer-higiéniáról szóló 93/43/EGK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérés engedélyezéséről szóló 96/3/EK irányelv módosításárólEGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság 2004/4/EK irányelve

(2004. január 15.)

a folyékony olajok és zsírok ömlesztett tengeri szállítása tekintetében az élelmiszer-higiéniáról szóló 93/43/EGK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérés engedélyezéséről szóló 96/3/EK irányelv módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszer-higiéniáról szóló, 1993. június 14-i 93/43/EGK tanácsi irányelvre [1], és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A tudományos fejlődés figyelembevétele érdekében szükséges módosítani a folyékony olajok és zsírok ömlesztett tengeri szállítása tekintetében az élelmiszer-higiéniáról szóló 93/43/EGK irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérés engedélyezéséről szóló, 1996. január 26-i 96/3/EK bizottsági irányelvet [2].

(2) Az élelmiszerügyi tudományos bizottság által végzett értékelés, és különösen a bizottság 1997. június 12-én (107. plenáris ülés) módosított, 1996. szeptember 20-i véleménye, valamint a megengedett előző szállítmányokat tartalmazó hajótartályban történő olaj- és zsírszállításból eredő, emberi egészségre jelentett esetleges kockázatokról szóló, 2003. április 4-i, naprakésszé tett véleménye alapján szükséges módosítani a megengedett előző szállítmányokra vonatkozóan a 96/3/EK irányelv mellékletében megállapított jegyzéket.

(3) A ciklohexanol, a 2,3-butándiol, az izobutanol és a nonán esetében rendelkezésre álló információ elégtelen volt vagy további pontosításra szorult a toxikológiai jellemzők megbízható tudományos vizsgálatának lehetővé tételéhez, és az élelmiszerügyi tudományos bizottság nem volt képes elvégezni a szükséges értékeléseket. Az élelmiszerügyi tudományos bizottság ezen anyagokat nem megengedett előző szállítmánynak minősítette, ezért azokat el kell hagyni a megengedett előző szállítmányok jegyzékéből.

(4) A zsírsavak metil-észterei (laurát, palmitát, sztearát, oleát), az ecetsav-anhidrid, az ammónium-polifoszfát, a propilén-tetramer, a propil-alkohol és a nátrium-szilikát esetében a rendelkezésre álló adatokra tekintettel az élelmiszerügyi tudományos bizottság értékelése ezen anyagokat megengedett előző szállítmányként elfogadta. Ezért fel kell venni ezen anyagokat a megengedett előző szállítmányok jegyzékébe.

(5) Az izodekanol, az izononanol, az izooktanol, a montánviasz, a paraffinviasz és a fehér ásványolajok esetében a rendelkezésre álló adatok elégtelenek voltak a teljes értékeléshez. Az élelmiszerügyi tudományos bizottság véleménye szerint azonban ezen anyagokat ideiglenesen megengedett előző szállítmánynak lehet tekinteni, figyelembe véve, hogy valószínűleg nem genotoxikusak, a tartálytisztítási eljárások során könnyen eltávolíthatók, valamint hogy e tényezők és valószínű hígításuk következtében várhatóan nagyon kevés szermaradvány marad hátra.

(6) Az új tudományos adatok alapján ésszerű határidőn belül újra kell értékelni ezen átmenetileg megengedett anyagokat és a mellékletet ennek megfelelően felül kell vizsgálni. Az említett újraértékeléshez szükséges adatokat főként a megfelelő élelmiszeripari vállalkozóknak kell szolgáltatniuk.

(7) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 96/3/EK irányelv melléklete helyébe ezen irányelv melléklete lép.

2. cikk

Az izodekanolt, az izononanolt, az izooktanolt, a montánviaszt, a paraffinviaszt és a fehér ásványolajokat újra kell értékelni az új tudományos adatok alapján, és 2006. december 31-ig a mellékletet ennek megfelelően felül kell vizsgálni.

3. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2004. június 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. január 15-én.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 175., 1993.7.19., 1. o.

[2] HL L 21., 1996.1.27., 42. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

MELLÉKLET

MEGENGEDETT ELŐZŐ SZÁLLÍTMÁNYOK JEGYZÉKE

Anyag | CAS-szám |

Ecetsav | 64-19-7 |

Ecetsav-anhidrid (etán-anhidrid) | 108-24-7 |

Aceton (dimetil-keton; 2 - propanon) | 67-64-1 |

Savolajok és zsírsav-desztillátumok - növényi olajokból és zsírokból és/vagy azoknak állati zsírokkal és olajokkal vagy tengerihal-zsírokkal és -olajokkal képzett keverékeiből |

Ammónium-hidroxid (ammónium-hidrát; ammónia oldat; aqua ammonia) | 1336-21-6 |

Ammónium-polifoszfát | 68333-79-9 10124-31-9 |

Állati, növényi és tengeri hal eredetű olajok és zsírok (kivéve a kesudióhéj-olajat és a nyers tall-olajat) |

Méhviasz (fehér és sárga) | 8006-40-4 8012-89-3 |

Benzil-alkohol (csak gyógyszerészeti és reagens tisztaságú) | 100-51-6 |

Butil-acetátok (n-; szek-; terc-) | 123-86-4 105-46-4 540-88-5 |

Kalcium-klorid-oldat csak akkor megengedett előző szállítmányként, ha az azt közvetlenül előző szállítmány szerepel e jegyzékben, és nem vonatkoznak rá hasonló korlátozások | 10043-52-4 |

Kalcium-lignoszulfonát | 8061-52-7 |

Kandelilla-viasz | 8006-44-8 |

Karnauba-viasz (Brazil viasz) | 8015-86-9 |

Ciklohexán (hexametilén; hexanaftol; hexahidro-benzol) | 110-82-7 |

Epoxidált szójaolaj (minimum 7 % - maximum 8 % etilén-oxid kötésű oxigénnel) | 8013-07-8 |

Etanol (etil-alkohol;) | 64-17-5 |

Etil-acetát (ecetéter, ecetészter, ecetnafta) | 141-78-6 |

2-etil-hexanol (2-etil-hexil-alkohol) | 104-76-7 |

Zsírsavak: |

Arachinsav (eikozánsav) | 506-30-9 |

Behénsav (dokozánsav) | 112-85-6 |

Vajsav (n-vajsav, butánsav, etil-ecetsav, propil-hangyasav) | 107-92-6 |

Kaprinsav (n-dekánsav) | 334-48-5 |

Kapronsav (n-hexánsav) | 142-62-1 |

Kaprilsav (n-oktánsav) | 124-07-2 |

Erukasav (cisz-13-dokozénsav) | 112-86-7 |

Heptánsav (n-heptánsav) | 111-14-8 |

Laurinsav (n-dodekánsav) | 143-07-7 |

Lauronsav (dodekánsav) | 4998-71-4 |

Linolsav (9,12-oktadekadién-sav) | 60-33-3 |

Linolénsav (9,12,15-oktadekatrién-sav) | 463-40-1 |

Mirisztinsav (n-tetradekánsav) | 544-63-8 |

Mirisztoleinsav (tetradekénsav) | 544-64-9 |

Olajsav (n-oktadekán-sav) | 112-80-1 |

Palmitinsav (n-hexadekánsav) | 57-10-3 |

Palmitolénsav (cisz-9-hexadekán-sav) | 373-49-9 |

Pelargonsav (n-nonánsav) | 112-05-0 |

Ricinolsav (cisz-12-hidroxi-oktadek-9-én-sav; ricinusolajsav) | 141-22-0 |

Sztearinsav (n-oktadekánsav) | 57-11-4 |

Valeriánsav (n-pentánsav; valeriánsav) | 109-52-4 |

Zsíralkoholok: |

Butil-alkohol (1-butanol; butil-alkohol) | 71-36-3 |

Hexanol (1-hexanol, hexil-alkohol) | 111-27-3 |

Oktanol (1-n-oktanol; heptil-karbinol) | 111-87-5 |

Cetil-alkohol (C 16 alkohol; 1-hexadekanol; palmitil-alkohol; n-primer hexadecil-alkohol) | 36653-82-4 |

Decil-alkohol (1-dekanol) | 112-30-1 |

Heptanol (1-heptanol, heptil-alkohol) | 111-70-6 |

Lauril-alkohol (n-dodekanol, dodecil-alkohol) | 112-53-8 |

Mirisztil-alkohol (1-tetradekanol, tetradekanol) | 112-72-1 |

Nonil-alkohol (1-nonanol; pelargon-alkohol; oktil-karbinol) | 143-08-8 |

Oleil-alkohol (oktadekénol) | 143-28-2 |

Sztearil-alkohol (1-oktadekanol) | 112-92-5 |

Tridecil-alkohol (1-tridekanol) | 27458-92-0 112-70-9 |

Zsíralkohol-keverékek: |

Lauril-mirisztil-alkohol - (C12-C14) | |

Cetil-sztearil-alkohol - (C16-C18) | |

Zsírsavészterek - bármely olyan észter, amely a fent felsorolt zsírsavaknak a fent felsorolt zsíralkoholokkal való kombinációjából keletkezik. Például butil-mirisztrát, oleil-palmitát és cetil-sztearát |

Zsírsav-metilészterek: |

Metil-laurát (metil-dodekanoát) | 111-82-0 |

Metil-palmitát (metil-hexadekanoát) | 112-39-0 |

Metil-sztearát (metil -oktadekanoát) | 112-61-8 |

Metil-oleát (metil-oktadekanoát) | 112-62-9 |

Hangyasav (metánsav; hidrogén-karboxil-sav) | 64-18-6 |

Glicerin (glicerinalkohol; glicerin) | 56-81-5 |

Glikolok: |

Butándiol |

1,3-butándiol (1,3-butilén-glikol) | 107-88-0 |

1,4-butándiol (1,4-butilén-glikol) | 110-63-4 |

Polipropilén-glikol (400 fölötti molekulasúlyú) | 25322-69-4 |

Propilén-glikol (1,2-propilén-glikol; 1,2-propándiol; 1,2-dihidroxi-propán; monopropilén-glikol (MPG); metil-glikol) | 57-55-6 |

1,3-propilén-glikol - (trimetilén-glikol, 1,3-propándiol) | 504-63-2 |

n-Heptán | 142-82-5 |

n-Hexán (technikai tisztaságú) | 110-54-3 64742-49-0 |

Izobutil-acetát | 110-19-0 |

Izodekanol (izodecil-alkohol) | 25339-17-7 |

Izononanol (izononil-alkohol) | 27458-94-2 |

Izooktanol (izooktil-alkohol) | 26952-21-6 |

Izopropanol (izopropil-alkohol; IPA) | 67-63-0 |

Limonén (dipentén) | 138-86-3 |

Magnézium-klorid oldat | 7786-30-3 |

Metanol (metil-alkohol) | 67-56-1 |

Metil-etil-keton (2-butanon) | 78-93-3 |

Metil-izobutil-keton (4-metil-2-pentanon;) | 108-10-1 |

Metil-tercierbutil-éter (MTBE) | 1634-04-4 |

Melasz | 57-50-1 |

Montánviasz | 8002-53-7 |

Paraffinviasz | 8002-74-2 63231-60-7 |

Pentán | 109-66-0 |

Foszforsav (ortofoszforsav) | 7664-38-2 |

Ivóvíz csak akkor megengedett előző szállítmányként, ha az azt közvetlenül előző szállítmány szerepel e jegyzékben, és nem vonatkoznak arra hasonló korlátozások |

Kálium-hidroxid (kálilúg) csak akkor megengedett előző szállítmányként, ha az azt közvetlenül előző szállítmány szerepel e jegyzékben, és nem vonatkoznak arra hasonló korlátozások | 1310-58-3 |

n-Propil-acetát | 109-60-4 |

Propilén tetramer | 6842-15-5 |

Propil-alkohol (propán-1-ol; 1-propanol) | 71-23-8 |

Nátrium-hidroxid (marószóda, lúg) csak akkor megengedett előző szállítmányként, ha az azt közvetlenül előző szállítmány szerepel e jegyzékben, és nem vonatkoznak arra hasonló korlátozások | 1310-73-2 |

Szilícium-dioxid (mikroszilika) | 7631-86-9 |

Nátrium-szilikát (vízüveg) | 1344-09-8 |

Szorbitol (D-szorbitol; hexahidro-alkohol; D-szorbit) | 50-70-4 |

Kénsav | 7664-93-9 |

Karbamid-ammonia-nitrát oldat (UAN) |

Borseprő (vinasz, vinaccia, borkőüledék, vini, argil-agyag, arcilla-agyag, weinstein, nyers borkőpép, nyers kálium-bitartarát) | 868-14-4 |

Fehér ásványolajok | 8042-47-5 |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004L0004 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004L0004&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék