32010L0061[1]

A Bizottság 2010/61/EU irányelve ( 2010. szeptember 2. ) a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való első hozzáigazításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 2010/61/EU IRÁNYELVE

(2010. szeptember 2.)

a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékleteinek a tudományos és műszaki fejlődéshez való első hozzáigazításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakasza, II. mellékletének II.1. szakasza és III. mellékletének III.1. szakasza az irányelv 2. cikkében meghatározott, a veszélyes áruk közúti, vasúti és belvízi szállítására vonatkozó nemzetközi megállapodások rendelkezéseire hivatkozik.

(2) E nemzetközi megállapodások rendelkezéseit kétévente korszerűsítik. Ennek megfelelően 2011. január 1-jétől - egy 2011. június 30-ig tartó átmeneti időszak mellett - e megállapodások módosított változatát kell alkalmazni.

(3) A 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszát, II. mellékletének II.1. szakaszát és III. mellékletének III.1. szakaszát ezért módosítani kell.

(4) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a veszélyes áruk szállításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2008/68/EK irányelv módosítása

A 2008/68/EK irányelv mellékletei a következőképpen módosulnak:

1. Az I. melléklet I.1. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

"I.1. ADR

Az ADR 2011. január 1-jétől hatályos A. és B. melléklete azzal az eltéréssel, hogy a »szerződő fél« kifejezés helyett mindenütt »tagállam« értendő."

2. A II. melléklet II.1. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

"II.1. RID

A COTIF C. függelékét képező RID melléklete, 2011. január 1-jétől hatályos változatában, azzal az eltéréssel, hogy a »RID szerződő államai«-ra való hivatkozások mindenütt a »tagállamok«-ra való hivatkozásként értendők."

3. A III. melléklet III.1. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

"III.1. ADN

Az ADN mellékletében foglalt, 2011. január 1-jétől hatályos előírások, valamint az ADN 3. cikkének f) és h) pontja és 8. cikkének (1) és (3) bekezdése azzal az eltéréssel, hogy a »szerződő fél« kifejezés helyett mindenütt »tagállam« értendő."

2. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2011. június 30-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében elfogadnak.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. szeptember 2-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 260., 2008.9.30., 13. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010L0061 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010L0061&locale=hu