32000L0064[1]

Az Európai Parlament és Tanács 2000/64/EK irányelve (2000. november 7.) a harmadik országokkal történő információcsere tekintetében a 85/611/EGK, 92/49/EGK, 92/96/EGK és 93/22/EGK tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2000/64/EK IRÁNYELVE

(2000. november 7.)

a harmadik országokkal történő információcsere tekintetében a 85/611/EGK, 92/49/EGK, 92/96/EGK és 93/22/EGK tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 47. cikke (2) bekezdése első és harmadik mondatára,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 3 ),

(1)

A 85/611/EGK ( 4 ), 92/49/EGK ( 5 ), 92/96/EGK ( 6 ) és 93/22/EGK ( 7 ) tanácsi irányelv lehetővé teszi az illetékes hatóságok közötti, és bizonyos más hatóságokkal és testületekkel történő, tagállamon belüli, illetve tagállamok közötti információcserét. Az említett irányelvek lehetőséget biztosítanak arra is, hogy a tagállamok harmadik országok illetékes hatóságaival történő információcserére vonatkozó együttműködési megállapodásokat kössenek.

(2)

A 98/33/EK irányelvvel ( 8 ) biztosítandó koherencia miatt a harmadik országokkal létrejövő, információcserével kapcsolatos megállapodások megkötésére vonatkozó fenti felhatalmazást ki kell terjeszteni, hogy az magába foglalja az érintett országok bizonyos más hatóságaival vagy testületeivel történő információcserét is, feltéve, hogy az átadott információra a szakmai titoktartás megfelelő garanciái vonatkoznak.

(3)

A 85/611/EGK irányelvet, a 92/49/EGK irányelvet, a 92/96/EGK irányelvet és a 93/22/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 85/611/EGK irányelv 50. cikkének (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A tagállamok csak abban az esetben köthetnek harmadik országok illetékes hatóságaival, vagy harmadik országoknak a (6) és (7) bekezdésben meghatározott hatóságaival vagy testületeivel történő információcserére vonatkozó együttműködési megállapodásokat, ha az átadott információra a szakmai titoktartás legalább az e cikkben említettekkel egyenértékű garanciái vonatkoznak. Az így megvalósuló információcsere célja kizárólag az említett hatóságok vagy testületek felügyeleti feladatainak ellátása lehet.

Amennyiben az információ egy másik tagállamból származik, az információt az azt átadó illetékes hatóság kifejezett egyetértése nélkül nem lehet közzétenni, és - amennyiben szükséges - kizárólag azokra a célokra, amelyekhez az érintett hatóságok jóváhagyásukat adták."

2. cikk

A 92/49/EGK irányelv 16. cikkének (3) bekezdése -----, valamint a 93/22/EGK irányelv 25. cikkének (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A tagállamok csak abban az esetben köthetnek harmadik országok illetékes hatóságaival, vagy harmadik országoknak az (5) és (5a) bekezdésben meghatározott hatóságaival vagy testületeivel történő információcserére vonatkozó együttműködési megállapodásokat, ha az átadott információra a szakmai titoktartás legalább az e cikkben említettekkel egyenértékű garanciái vonatkoznak. Az így megvalósuló információcsere célja csak az említett hatóságok vagy testületek felügyeleti feladatainak ellátása lehet.

Amennyiben az információ egy másik tagállamból származik, az információt az azt átadó illetékes hatóság kifejezett egyetértése nélkül nem lehet közzétenni, és - amennyiben szükséges - kizárólag azokra a célokra, amelyekhez az érintett hatóságok jóváhagyásukat adták."

3. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2002. november 17-e előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL C 116. E, 2000.4.26., 61. o.

( 2 ) HL C 168., 2000.6.16., 1. o.

( 3 ) Az Európai Parlament 2000. június 14-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2000. június 29-i határozata.

( 4 ) HL L 375., 1985.12.31., 3. o. A legutóbb a 95/26/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 168., 1995.7.18., 7. o.) módosított irányelv.

( 5 ) HL L 228., 1992.8.11., 1. o. A legutóbb a 95/26/EK irányelvvel módosított irányelv.

( 6 ) HL L 360., 1992.12.9., 1. o. A legutóbb a 95/26/EK irányelvvel módosított irányelv.

( 7 ) HL L 141., 1993.6.11., 27. o. A legutóbb a 97/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 84., 1997.3.26., 22. o.) módosított irányelv.

( 8 ) HL L 204., 1998.7.21., 29. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000L0064 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000L0064&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02000L0064-20021219 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02000L0064-20021219&locale=hu A dokumentum későbbi módosításának konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére