32007L0074[1]

A Tanács 2007/74/EK irányelve ( 2007. december 20. ) a harmadik országokból beutazó személyek által importált termékek után fizetendő hozzáadottérték-adó és jövedéki adó alóli mentesítésről

A TANÁCS 2007/74/EK IRÁNYELVE

(2007. december 20.)

a harmadik országokból beutazó személyek által importált termékek után fizetendő hozzáadottérték-adó és jövedéki adó alóli mentesítésről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 93. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

mivel:

(1) A nemzetközi utazás során alkalmazott import forgalmi és jövedéki adó alól nyújtott mentességre vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedés által megállapított rendelkezések összehangolásáról szóló, 1969. május 28-i 69/169/EGK tanácsi irányelv (1) létrehozta az adómentességek közösségi rendszerét. Noha továbbra is fenn kell tartani ezt a rendszert a kettős adóztatás megakadályozására, illetve olyan esetekre, amikor - a termékek behozatali körülményeinek fényében - nem áll fenn a gazdaság védelmének szükségessége, a rendszer továbbra is kizárólag az utasok személyi poggyászában lévő termékek harmadik országból történő, nem kereskedelmi jellegű behozatalára alkalmazandó.

(2) Mindazonáltal - tekintettel a szükséges módosítások számára, illetve arra, hogy a 69/169/EGK irányelvet a bővítéshez és a Közösség új külső határaihoz kell igazítani, valamint hogy az egyértelműség kedvéért bizonyos rendelkezéseket át kell alakítani és egyszerűsíteni kell - a 69/169/EGK irányelv teljes hatályon kívül helyezése és helyettesítése indokolt.

(3) A mennyiségi korlátoknak és az értékhatárnak, amelyekre a mentesség vonatkozik, meg kell felelniük a tagállamok jelenlegi igényeinek.

(4) Az értékhatárok meghatározásakor tekintetbe kell venni a pénz valós értékének az 1994-es legutóbbi emelkedése óta történő változását, valamint azt, hogy tükrözni kell jövedéki adó-köteles termékekre vonatkozó mennyiségi korlátok néhány tagállam általi eltörlését, mivel rájuk most a HÉA általános értékhatárai érvényesek.

(5) A külföldön való vásárlás könnyű volta problémákat okozhat azon tagállamok számára, amelyeknek olyan harmadik országokkal vannak szárazföldi határaik, ahol jelentősen alacsonyabbak az árak. Indokolt ezért alacsonyabb értékhatárt megállapítani a légi és tengeri utazástól eltérő utazási formák esetére.

(6) A Bizottság tapasztalatai szerint a dohánytermékekre és az alkoholtartalmú italokra vonatkozó mennyiségek általánosságban véve megfelelőnek bizonyultak, és ezért meg kell tartani őket.

(7) A jövedéki termékek mentesítésére vonatkozó mennyiségi korlátoknak a tagállamokban az ilyen termékek esetében jelenleg alkalmazott adózási rendszert kell tükrözniük. Ennek megfelelően célszerű korlátozást alkalmazni a sör behozatalára, ugyanakkor a parfümre, a kávéra és a teára vonatkozóan meg kell szüntetni a korlátozást.

(8) Célszerű lehetővé tenni a tagállamoknak, hogy gyerekek esetében az értékhatárt alacsonyabb szinten határozzák meg, és hogy a kiskorúakat kizárják a dohánytermékekre és az alkoholtartalmú italokra vonatkozó mentességből, hogy ezzel az egészség magas szintű védelmét biztosítsák.

(9) Tekintettel arra, hogy biztosítani kell a közösségi polgárok egészségének magas szintű védelmét, célszerű lehetővé tenni a tagállamok számára, hogy alacsonyabb mennyiségi korlátot alkalmazzanak a dohánytermékek mentesítése tekintetében.

(10) Annak érdekében, hogy a szabályozás figyelembe vegye bizonyos személyek lakóhelyük vagy munkahelyük miatti különleges helyzetét, lehetővé kell tenni továbbá a tagállamok számára, hogy a határ menti ingázók, a közösségi határok közelében élők és a nemzetközi utazásra használt közlekedési eszközök személyzete esetében leszűkítsék a mentességet.

(11) Emlékeztetni kell arra, hogy Ausztriának közös szárazföldi határa van Samnauntal svájci enklávéval, ahol külön adórendszert használnak, amely jelentősen alacsonyabb adóztatást eredményez, mint amelyet a Svájc többi részében és - a Samnauntal-t is magában foglaló - Graubünden kantonban érvényes szabályok értelmében alkalmazni kell. E különleges helyzet tekintetében, amely következtében Ausztria a 69/169/EGK irányelv 5. cikkének (8) bekezdésének megfelelően alacsonyabb mennyiségi korlátokat alkalmaz ezen enklávéval szemben a dohánytermékek tekintetében, helyénvaló ezen irányelv által jóváhagyni, hogy ez a tagállam kizárólag Samnauntal esetében alacsonyabb mennyiségi korlátot alkalmazzon a dohánytermékekre.

(12) Azon tagállamok esetében, amelyek nem vezették be az eurót, létre kell hozni egy olyan mechanizmust, amelynek segítségével a nemzeti valutában kifejezett összegeket át lehet számolni euróba és ezzel biztosítani lehet a tagállamokban az egyenlő bánásmódot.

(13) A jelenlegi monetáris értékekhez való igazítás céljából növelni kell azt az összeget, amelynek esetében a tagállamok eldönthetik, hogy kivetnek-e adót a termékek behozatalára,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. FEJEZET

TÁRGY- ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Ez az irányelv az utasok személyi poggyászában importált termékek hozzáadottérték-adó (héa) és jövedéki adó alóli mentesítésére vonatkozóan a szabályokat határozza meg, amennyiben az utas a 3. cikkben meghatározottak szerinti harmadik országból vagy a 3. cikkben meghatározottak szerinti olyan területről utazik be, amely nem tartozik a héara vagy a jövedéki adóra vonatkozó közösségi rendelkezések, vagy egyik hatálya alá sem.

2. cikk

Ez az irányelv alkalmazandó abban az esetben, ha az utas útja során átutazik egy harmadik ország területén vagy az utazás az 1. cikkben említett területen kezdődik, és az utas nem tudja igazolni, hogy a poggyászában szállított termékeket egy tagállam hazai piacán az adózás ott érvényes általános feltételeinek megfelelően vásárolta, és hogy ezen termékek esetében héa vagy jövedéki adó nem téríthető vissza.

A leszállás nélküli átrepülés nem minősül átutazásnak.

3. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1. "harmadik ország": bármely olyan ország, amely az Európai Uniónak nem tagállama;

A Franciaország és a Monacói Hercegség között 1963. május 18-án létrejött adóügyi megállapodásra, valamint az Olaszország és San Marino Köztársaság között 1939. március 31-én létrejött barátsági és szomszédsági megállapodásra tekintettel Monaco nem tekintendő harmadik országnak, San Marino pedig a jövedéki adó tekintetében nem tekintendő harmadik országnak.

2. "a héara vagy a jövedéki adóra vonatkozó közösségi rendelkezések, vagy egyik hatálya alá sem tartozó terület": olyan - a harmadik országok területétől eltérő - terület, amely nem tartozik a 2006/112/EK irányelv (2) vagy a 92/12/EGK irányelv, vagy egyik hatálya alá sem;

Az Egyesült Királyság és a Man-sziget kormányai között 1979. október 15-én létrejött vámról, jövedéki adóról, valamint ezekhez kapcsolódó kérdésekről szóló megállapodásra tekintettel a Man-sziget nem minősül olyan területnek, amely nem tartozik a héara vagy a jövedéki adóra vonatkozó közösségi rendelkezések, vagy egyik hatálya alá sem.

3. "légi utas" és "tengeri utas": minden olyan utas, aki légi vagy tengeri közlekedés útján utazik, kivéve a magánjellegű, kedvtelési célú repülést vagy magánjellegű, kedvtelési célú tengeri hajózást;

4. "magánjellegű, kedvtelési célú repülés" és "magánjellegű, kedvtelési célú tengeri hajózás": egy légi jármű vagy tengerjáró hajó használati tulajdonosa, illetve azon természetes vagy jogi személy által, aki használatát akár annak bérlése alapján, akár más egyéb módon élvezi, amelynek használata nem kereskedelmi célt szolgál, és különösen nem személyek vagy termékek szállításának, illetve szolgáltatások ellenszolgáltatás fejében történő nyújtásának célját, illetve hatósági célokat szolgál;

5. "határövezet": olyan övezet, amely légvonalban 15 km-nél nem terjed messzebb egy tagország határától, és amelybe beletartoznak azok a helyi közigazgatási körzetek, amelyek területe részben az övezetben helyezkedik el; a tagállamok lehetőséget adhatnak ezektől a rendelkezésektől való eltérésre;

6. "határövezetben dolgozó munkavállaló": minden olyan személy, akinek szokásos tevékenysége szükségessé teszi, hogy munkanapján átjusson a határ túloldalára.

II. FEJEZET

MENTESSÉGEK

1. SZAKASZ

Közös rendelkezések

4. cikk

A tagállamok értékhatárok vagy mennyiségi korlátok alapján mentesítik a héa és a jövedéki adó alól az utasok személyi poggyászában behozott termékeket, amennyiben a behozatal nem kereskedelmi jellegű.

5. cikk

A mentességek alkalmazásának céljából személyi poggyásznak tekintendő azon csomag egésze, amelyet az utas belépéskor a vámhatóságnak be tud mutatni, illetve az a csomag, amelyet később mutat be ugyanazon hatóságnak, feltéve hogy igazolni tudja, hogy azt induláskor a szállító válallkozás kísérőpoggyászként regisztrálta. A 11. cikkben említett üzemanyagtól eltérő üzemanyag nem minősül személyi poggyásznak.

6. cikk

A mentességek alkalmazásának céljából az import nem kereskedelmi jellegűnek tekintendő, amennyiben megfelel a következő feltételeknek:

a) alkalmi jellegű;

b) kizárólag az utas vagy családtagjai személyes használatára vagy ajándék céljára szánt termékekből áll.

A termékek jellege és mennyisége nem lehet kereskedelmi célú behozatalra utaló.

2. SZAKASZ

Értékhatár

7. cikk

(1) A tagállamok mentesítik a héa és a jövedéki adó alól azon termékek importját, amelyek összértéke nem haladja meg személyenként a 300 EUR-t; ez alól kivételt képeznek a 3. szakaszban felsorolt termékek.

A légi és tengeri utasok esetében az első albekezdésben meghatározott értékhatár 430 EUR.

(2) A tagállamok a 15 év alatti utasok esetében az értékhatárt a közlekedés módjától függetlenül alacsonyabb összegben is meghatározhatják. Az értékhatár azonban nem lehet 150 EUR-nál alacsonyabb.

(3) Az értékhatár alkalmazásához egy termék értéke nem osztható meg.

(4) Az utas által ideiglenesen importált vagy az ideiglenes exportot követően újra behozott személyi poggyász értékét, valamint az utas személyes szükségleteinek kielégítéséhez szükséges gyógyszerkészítmények értékét nem lehet figyelembe venni az (1) és (2) bekezdésében említett mentesség alkalmazásához.

3. SZAKASZ

Mennyiségi korlátok

8. cikk

(1) A tagállamok mentesítik a dohánytermékek alábbi típusait a héa és a jövedéki adó alól; a termékekre a mennyiségi korlátok közül vagy az alábbi magasabb vagy az alacsonyabb vonatkozik:

a) 200 db cigaretta vagy 40 db cigaretta;

b) 100 db szivarka vagy 20 db szivarka;

c) 50 db szivar vagy 10 db szivar;

d) 250 g fogyasztási dohány vagy 50 g fogyasztási dohány.

Az a)-d) pontokban megjelölt mennyiségi korlátok a (4) bekezdés alkalmazásában a dohánytermékekre vonatkozó teljes keret 100 %-át jelentik.

A szivarka legfeljebb 3 g súlyú szivar.

(2) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy különbséget tesznek a légi utasok és egyéb utasok között azzal, hogy az (1) bekezdésben meghatározott alacsonyabb mennyiségi korlátokat kizárólag a légi utasoktól eltérő utasok esetében alkalmazzák.

(3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve Ausztriának lehetősége van arra, hogy amíg Samnauntal svájci enklávé adórendszere eltér a Graubünden kanton többi részében alkalmazott rendszertől, korlátozza az alacsonyabb mennyiségi korlát alkalmazását a tagállam területére azon személyek által behozott dohánytermékekre, akik Samnauntal svájci enklávéból közvetlenül lépnek a területére.

(4) A mentesség minden utas esetében a dohánytermékek bármilyen kombinációjára azzal a kikötéssel alkalmazható, hogy az egyes keretek esetében felhasznált százalékok összege nem haladhatja meg a 100 %-ot.

9. cikk

(1) A tagállamok mentesítik a csendes bortól és sörtől eltérő alkoholt és alkoholtartalmú italokat a héa és a jövedéki adó alól, az alábbi mennyiségi korlátok szerint:

a) összesen 1 liter 22 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú alkohol és alkoholtartalmú ital, vagy legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalmú nem denaturált etilalkohol;

b) összesen 2 liter 22 térfogatszázaléknál nem nagyobb alkoholtartalmú alkohol és az alkoholtartalmú ital.

Az a) és b) pontban megjelölt mennyiségek a (2) bekezdés alkalmazásában az alkoholra és alkoholtartalmú italokra vonatkozó teljes keret 100 %-át jelentik.

(2) A mentesség minden utas esetében az (1) bekezdésben említett alkohol és alkoholtartalmú italok bármilyen kombinációjára azzal a kikötéssel alkalmazható, hogy az egyes keretek esetében felhasznált százalékok összege nem haladhatja meg a 100 %-ot.

(3) A tagállamok összesen 4 liter csendes bort és 16 liter sört mentesítenek a héa és a jövedéki adó alól.

10. cikk

A 8. és a 9. cikkben foglalt mentességek nem alkalmazhatók 17 éven aluli utasok esetében.

11. cikk

A tagállamok mentesítik mindenfajta motoros jármű esetében a héa és a jövedéki adó alól a gépjárművek szabványos üzemanyagtartályában található üzemanyagot, továbbá a 10 litert meg nem haladó mennyiségű, hordozható tartályban szállított üzemanyagot.

12. cikk

A 8., 9., vagy 11. cikkben említett termékek értékét nem lehet figyelembe venni a 7. cikk (1) bekezdésében foglalt mentesség alkalmazásakor.

III. FEJEZET

KÜLÖNLEGES ESETEK

13. cikk

(1) A tagállamok a következő kategóriákba tartozó utasok esetében alacsonyabban állapíthatják meg az értékhatárt vagy a mennyiségi korlátot vagy mindkettőt:

a) határövezetben lakóhellyel rendelkező személyek;

b) határövezetben dolgozó munkavállalók;

c) harmadik országból vagy egy olyan területről való beutazásra használt közlekedési eszköz személyzete, amely nem tartozik a héara vagy a jövedéki adóra vonatkozó közösségi rendelkezések, vagy egyik hatálya alá sem.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha az abban felsorolt kategóriák valamelyikébe tartozó utas igazolni tudja, hogy túllépi a tagállam határövezetét vagy nem tér vissza a szomszédos harmadik ország határövezetéből.

Mindazonáltal az említett bekezdést alkalmazni kell abban az esetben, ha a határövezetben dolgozó személy vagy nemzetközi utazásban használt közlekedési eszköz személyzete munkája során terméket importál.

IV. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. cikk

A tagállamoknak jogában áll, hogy ne vessenek ki héát vagy jövedéki adót az utas által behozott termékekre, ha a fizetendő adó összege nem haladja meg a 10 EUR-t.

15. cikk

(1) Az ezen irányelv végrehajtása során alkalmazandó euróösszeggel egyenértékű, nemzeti valutában kifejezett összeget évente egyszer kell megállapítani. Az alkalmazandó átváltási árfolyamok az október első munkanapján fennálló átváltási árfolyamok. Ezeket az árfolyamok az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni, és azokat a következő év január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A tagállamok kerekíthetik a 7. cikkben megállapított euróösszegek átváltásából keletkező, nemzeti valutában kifejezett összeget, amennyiben a kerekítés nem haladja meg az 5 EUR-t.

(3) A tagállamok fenntarthatják az (1) bekezdésben meghatározott éves kiigazítás idején hatályos értékhatárokat, ha - a (2) bekezdésben szabályozott kerekítést megelőzően - az euróban kifejezett megfelelő összegek átszámítása a nemzeti valutában kifejezett mentesség 5 %-nál kisebb változását vagy e mentesség összegének csökkenését eredményezné.

16. cikk

A Bizottság négyévente - első alkalommal 2012-ben - jelentést nyújt be a Tanácsnak ezen irányelv végrehajtásáról, mellékelve adott esetben a módosításra vonatkozó javaslatokat.

17. cikk

A 69/169/EGK irányelv 5. cikkének (9) bekezdésében szereplő 2007. december 31-i időpont helyébe 2008. november 30. lép.

18. cikk

2008. december 1-jétől kezdődő hatállyal a 69/169/EGK irányelv hatályát veszti és helyébe ezen irányelv lép.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat az ezen irányelvre történő hivatkozásoknak kell tekinteni a mellékletben található megfelelési táblázatnak megfelelően.

19. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ezen irányelv 1-15. cikkeinek 2008. december 1-jétől kezdődő hatállyal megfeleljenek. Az említett intézkedések szövegét haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

20. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ezt az irányelvet 2008. december 1-jétől kell alkalmazni.

A 17. cikket azonban 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

21. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. NUNES CORREIA

(1) HL L 133., 1969.6.4., 6. o. A legutóbb a 2005/93/EK irányelvvel (HL L 346., 2005.12.29., 16. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 347., 2006.12.11., 1. o. A 2006/138/EK irányelvvel (HL L 384., 2006.12.29., 92. o.) módosított irányelv.

MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

A 69/169/EGK irányelvEzen irányelv
1. cikk, (1) bekezdés7. cikk, (1) bekezdés
1. cikk, (2) bekezdés7. cikk, (2) bekezdés
1. cikk, (3) bekezdés7. cikk, (3) bekezdés
2. cikk
3. cikk, 1. pont7. cikk, (4) bekezdés
3. cikk, 2. pont6. cikk
3. cikk, 3. pont, első albekezdés5. cikk
3. cikk, 3. pont, második albekezdés5. és 11. cikk
4. cikk, (1) bekezdés, bevezető szöveg8. cikk, (1) bekezdés, bevezető szöveg, 9. cikk, (1) bekezdés, bevezető szöveg
4. cikk, (1) bekezdés, második oszlop
4. cikk, (1) bekezdés, a) pont, első oszlop8. cikk, (1) bekezdés
4. cikk, (1) bekezdés, b) pont, első oszlop9. cikk, (1) bekezdés
4. cikk, (1) bekezdés, c), d) és e) pont, első oszlop
4. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés10. cikk
4. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés
4. cikk, (3) bekezdés12. cikk
4. cikk, (4) bekezdés2. cikk
4. cikk, (5) bekezdés
5. cikk, (1) bekezdés
5. cikk, (2) bekezdés13. cikk, (1) bekezdés
5. cikk, (3) bekezdés
5. cikk, (4) bekezdés13. cikk, (2) bekezdés
5. cikk, (5) bekezdés
5. cikk, (6) bekezdés, bevezető szöveg, első franciabekezdés3. cikk, (5) bekezdés
5. cikk, (6) bekezdés, bevezető szöveg, második franciabekezdés3. cikk, (6) bekezdés
5. cikk, (7) bekezdés
5. cikk, (8) bekezdés
5. cikk, (9) bekezdés
7. cikk, (1) bekezdés
7. cikk, (2) bekezdés15. cikk, (1) bekezdés
7. cikk, (3) bekezdés15. cikk, (2) bekezdés
7. cikk, (4) bekezdés15. cikk, (3) bekezdés
7. cikk, (5) bekezdés
7a. cikk, (1) bekezdés
7a. cikk, (2) bekezdés14. cikk
7b. cikk
7c. cikk
7d. cikk
8. cikk, (1) bekezdés19. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés
8. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés19. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés
8. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés
9. cikk21. cikk

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007L0074 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007L0074&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék