32005R0889[1]

A Tanács 889/2005/EK rendelete (2005. június 13.) a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről és az 1727/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A TANÁCS 889/2005/EK RENDELETE

(2005. június 13.)

a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről és az 1727/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 60. és 301. cikkére,

tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2005. június 13-i 2005/440/KKBP közös álláspontra ( 1 ),

tekintettel a Bizottság javaslatára,

(1)

Az egyes felszereléseknek a Kongói Demokratikus Köztársaságba való szállításáról szóló, 2002. október 21-i 2002/829/KKBP tanácsi közös álláspont ( 2 ) embargót rendelt el a fegyverek és a kapcsolódó eszközök Kongói Demokratikus Köztársaságba ("KDK") történő szállítására vonatkozóan.

(2)

2003. július 28-án az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa az 1493 (2003) határozatában - a továbbiakban: UNSCR 1493 (2003) határozat - úgy döntött, hogy egy a KDK-t sújtó embargót vezet be a fegyverek és az ezekkel kapcsolatos eszközök szállítására, továbbá a Kivu északi és déli részén, illetve Ituri területén működő fegyveres csoportok és milíciák, illetve az olyan csoportok, amelyek nem szerződő felei a Globális és Átfogó Megállapodásnak, katonai tevékenységével kapcsolatos segítségnyújtásra, tanácsadásra és képzésre.

(3)

A 2003/680/KKBP közös álláspont előírja a 2002/829/KKBP közös álláspont összehangolását az ENSZ BT 1493 (2003) határozat intézkedéseivel. Ezen intézkedések közül néhány közösségi szinten az 1727/2003/EK tanácsi rendelettel ( 3 ).

(4)

Tekintettel arra, hogy a fegyverek tiltott áramlása a KDK területén, illetve a területére továbbra is folytatódik, az Egyesült Nemzetek Biztonsági, Tanácsa az Egyesült Nemzetek Alapokmányának VII. fejezete alapján elfogadta a 2005. április 18-i 1596 (2005) számú határozatot ("ENSZ BT 1596 (2005) határozat"), amely többek között kiterjeszti a már meglevő fegyverembargót bármely fogadó félre a KDK területén. Az ENSZ BT 1596 (2005) határozat meghatározott mentességeket engedélyez az embargó alól.

(5)

A 2005/440/KKBP közös álláspont megerősíti a 2002/829/KKBP közös állásponttal előírt embargót és a kapcsolódó segítségnyújtásra vonatkozó tilalmat, valamint a fegyverembargó és a kapcsolódó segítségnyújtás tilalma alóli további mentességekről rendelkezik, annak érdekében, hogy a mentességi lista az ENSZ BT 1596 (2005) határozattal összhangba kerüljön.

(6)

A katonai tevékenységekkel kapcsolatos technikai és pénzügyi segítségnyújtás tilalma a Szerződés hatálya alá tartozik. A verseny torzulásának elkerülése érdekében közösségi intézkedésekre van szükség a tilalomnak a Közösség tekintetében való végrehajtásához.

(7)

E rendelet alkalmazásában a Közösség területe azon tagállamok területeit foglalja magába, ahol a Szerződést alkalmazni kell a Szerződésben megállapított feltételek alapján.

(8)

Célszerűségi okokból a Bizottságot fel kell hatalmazni e rendelet mellékletének módosítására.

(9)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek kihirdetése napján hatályba kell lépnie.

(10)

Az átláthatóság érdekében az 1727/2003/EK rendeletet ezzel az új rendelettel kell felváltani, amely tartalmazza a KDK-beli katonai tevékenységekhez kapcsolódó technikai és pénzügyi segítségnyújtás tilalmára vonatkozó valamennyi megfelelő intézkedést,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E határozat alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1. "technikai segítségnyújtás": a javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz és minden egyéb technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, amely lehet betanítás, tanácsadás, képzés, munkatapasztalatok vagy készségek átadása, vagy konzultációs szolgáltatások; a technikai segítségnyújtás magában foglalja a segítségnyújtás szóbeli formáit is;

2. "szankcióbizottság": az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának ENSZ BT 1533 (2004) határozata 8. bekezdése alapján létrehozott bizottság.

2. cikk

(1) Tilos:

a) katonai tevékenységekhez kapcsolódó technikai segítségnyújtást biztosítani, közvetve vagy közvetlenül, a KDK területén tevékenykedő bármely nem kormányzati jogalanynak vagy személynek;

b) katonai tevékenységekkel kapcsolatos finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani, beleértve különösen a támogatás, hitel és exporthitel-biztosítás nyújtását fegyverek és a kapcsolódó eszközök eladásához, szállításához, továbbadásához vagy exportjához, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtásra és egyéb szolgáltatásokra irányuló támogatáshoz, eladáshoz, szállításhoz vagy továbbadáshoz, közvetlenül vagy közvetve, a KDK területén működő bármely nem kormányzati jogalany vagy személy részére;

c) tudatosan és szándékosan részt venni olyan tevékenységben, amelynek közvetlen vagy közvetett célja vagy hatása az a) és b) pontban említett ügyletek elősegítése.

(2) A KDK-ban tevékenykedő kormányzati vagy más személyek, jogalanyok és szervek számára biztosított vagy a KDK-ban felhasználandó technikai segítségnyújtást, finanszírozást vagy pénzügyi támogatást - a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban az Egyesült Nemzetek Szervezete KDK-beli missziójának ("MONUC") számára nyújtott támogatás kivételével - előzetesen be kell jelenteni a szankcióbizottságnak. A bejelentésnek valamennyi szükséges információt tartalmaznia kell, többek között adott esetben a végső felhasználót, a szállítás tervezett időpontját és a szállítás útvonalát.

2a. cikk

A 2(b) cikk szerinti tilalom semmilyen felelősséget nem ró az érintett természetes vagy jogi személyekre vagy jogalanyokra, amennyiben nem tudtak arról, illetve nem volt ésszerű okuk arra gyanakodni, hogy tevékenységükkel ezen tilalmat megszegik.

3. cikk

(1) A szolgáltató letelepedési helye szerinti tagállamnak - a mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett - illetékes hatóságai, a 2. cikktől eltérve engedélyezhetik az alábbiak nyújtását:

a) olyan fegyverekre és azokhoz kapcsolódó felszerelésekre irányuló technikai segítségnyújtás, finanszírozás és pénzügyi támogatás, amelyeket kizárólag a MONUC támogatására vagy az általa történő felhasználásra szánnak;

b) a kizárólag humanitárius vagy védelmi célokra szánt, halált nem okozó katonai felszereléshez kapcsolódó technikai segítségnyújtás, finanszírozás és pénzügyi támogatás, amennyiben a segítség vagy a szolgáltatások nyújtásáról a szankcióbizottságot a 2. cikk (2) bekezdésével összhangban előzetesen értesítették;

c) a kizárólag az afrikai uniós regionális akciócsoport támogatására vagy általa való használatra szánt fegyverekhez és kapcsolódó anyagokhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, finanszírozás és pénzügyi támogatás.

(2) A már végrehajtott tevékenységek nem engedélyezhetők.

4. cikk

A Bizottság és a tagállamok azonnal tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és átadnak egymásnak minden egyéb rendelkezésükre álló, e rendelethez kapcsolódó lényeges információt, különös tekintettel e rendelet megsértésére, illetve ennek végrehajtásával kapcsolatos problémákra, illetve a nemzeti bíróságok által hozott ítéletekre vonatkozóan.

5. cikk

(1) A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a tagállamok által nyújtott információk alapján módosítsa a mellékletet.

(2) A tagállamoknak az Egyesült Nemzetek Alapokmányában rögzített jogai és kötelezettségei sérelme nélkül, e rendelet hatékony végrehajtása érdekében a Bizottság fenntartja a szükséges kapcsolatot a szankcióbizottsággal.

6. cikk

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges intézkedést azok végrehajtásának biztosítására. A megállapított szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot ezekről a szabályokról, valamint azok minden további módosításáról.

6a. cikk

(1) A tagállamok kijelölik a 3. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóságokat és feltüntetik azokat a mellékletben felsorolt honlapokon.

(2) A tagállamok e cikk hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot illetékes hatóságaikról, illetve bármilyen későbbi módosításról.

7. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a) a Közösség területén, beleértve annak légterét;

b) valamely tagállam joghatósága alá tartozó légi vagy vízi járművek fedélzetén;

c) a Közösség területén vagy azon kívül tartózkodó bármely olyan személyre vonatkozóan, aki valamely tagállam állampolgára;

d) minden olyan jogi személyre, jogalanyra vagy szervre, amely valamely tagállam területén székhellyel rendelkezik vagy valamely tagállam joga szerint hozták létre;

e) minden olyan jogi személyre, jogalanyra vagy szervre, amely üzleti tevékenységét teljes egészében vagy részben a Közösségen belül folytatja.

8. cikk

Az 1727/2003/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

9. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

A 3. és a 6a. cikkben említett illetékes hatóságokra vonatkozó információkat tartalmazó honlapok és az Európai Bizottság értesítési címe

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.government.bg

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNIA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

GÖRÖGORSZÁG

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPANYOLORSZÁG

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAGYARORSZÁG

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MÁLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLLANDIA

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SZLOVÁKIA

http://www.foreign.gov.sk

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Az Európai Bizottság értesítési címe:

Commission of the European Communities

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

e-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 29 91176/55585

Fax: (32 2) 29 90873

( 1 ) A Hivatalos Lap 22-ik oldalán található.

( 2 ) HL L 285., 2002.10.23., 1. o. A 2003/680/KKBP közös állásponttal (HL L 249., 2003.10.1., 64. o.) módosított közös álláspont.

( 3 ) HL L 249., 2003.10.1., 5. o. Az 1567/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 285., 2004.9.4., 10. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005R0889 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005R0889&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02005R0889-20140319 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02005R0889-20140319&locale=hu

Tartalomjegyzék