32003R1727[1]

A Tanács 1727/2003/EK rendelete (2003. szeptember 29.) a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni egyes korlátozó intézkedésekről

A Tanács 1727/2003/EK rendelete

(2003. szeptember 29.)

a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni egyes korlátozó intézkedésekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 60. és 301. cikkére,

tekintettel az egyes felszereléseknek a Kongói Demokratikus Köztársaságba való szállításáról szóló 2002/829/KKBP közös álláspont módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 2003/680/KKBP tanácsi közös álláspontra [1],

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) 2003. július 28-án az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa az 1493 (2003) határozatában - a továbbiakban: UNSCR 1493 (2003) - úgy döntött, hogy egy a Kongói Demokratikus Köztársaságot sújtó embargót vezet be a fegyverek és az ezekkel kapcsolatos eszközök szállítására, továbbá a Kivu északi és déli részén, illetve Ituri területén működő fegyveres csoportok és milíciák, illetve az olyan csoportok, amelyek nem szerződő felei a Globális és Átfogó Megállapodásnak, katonai tevékenységével kapcsolatos segítségnyújtásra, tanácsadásra és képzésre.

(2) Az egyes felszereléseknek a Kongói Demokratikus Köztársaságba való szállításáról szóló, 2002. október 21-i 2002/829/KKBP közös álláspont [2] az országot sújtó embargót vezet be a fegyverek és az ezekkel kapcsolatos eszközök szállítására és eladására.

(3) A 2003/680/KKBP tanácsi közös álláspont rendelkezik az UNSCR 1493 (2003) által előírt intézkedések végrehajtásáról, beleértve többek között a katonai eszközökkel kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadás és képzés tilalmát.

(4) Ez az intézkedés a Szerződés hatálya alá tartozik, és ezért, különösen a verseny torzulásának elkerülése érdekében, közösségi jogszabályra van szükség a Biztonsági Tanács határozatának a Közösség területén való végrehajtásához. E rendelet alkalmazásában a Közösség területe azon tagállamok területeit foglalja magába, ahol a Szerződést alkalmazni kell a Szerződésben megállapított feltételek alapján.

(5) A Bizottságnak és a tagállamoknak tájékoztatniuk kell egymást az e rendelet alapján meghozott intézkedéseikről és minden e rendelettel kapcsolatos, rendelkezésükre álló vonatkozó információról, továbbá együtt kell működniük az Egyesült Nemzetek főtitkárával, különösen a számára nyújtandó információszolgáltatás terén.

(6) E rendelet rendelkezéseinek megsértését szankciókkal kell sújtani, és a tagállamoknak e célból megfelelő szankciókat kell bevezetniük. Ezen kívül kívánatos, hogy a szankciókat e rendelet hatálybalépésének napján vezessék be,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A tagállamok közhatalmuk gyakorlásával kapcsolatos hatáskörének sérelme nélkül, tilos:

a) a finanszírozási és pénzügyi segítségnyújtás, beleértve különösen a különböző típusú fegyverek és az ezekkel kapcsolatos eszközök - beleértve a lőfegyvereket és lőszereket, a katonai járműveket és felszereléseket, a katonai jellegű felszereléseket és az ezekhez való alkatrészeket - közvetlen vagy közvetett eladására, ellátására, szállítására és kivitelére nyújtott támogatást, kölcsönt és kiviteli hitelbiztosítást bármely személy, testület vagy szerv számára a Kongói Demokratikus Köztársaságban;

b) a katonai tevékenységekkel kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai tanácsadás, segítségnyújtás és képzés, beleértve különösen a különböző típusú fegyverek és az ezekkel kapcsolatos eszközök gyártására, karbantartására és használatára vonatkozó képzést és segítségnyújtást bármely személy, testület vagy szerv számára a Kongói Demokratikus Köztársaságban.

(2) Tilos a tudatos és szándékos részvétel az olyan tevékenységekben, amelyeknek közvetlen vagy közvetett célja vagy eredménye az (1) bekezdésben említett ügyletek előmozdítása.

2. cikk

Az 1. cikk nem alkalmazandó az Egyesült Nemzetek Szervezetének a Kongói Demokratikus Köztársaságban lévő missziója és az integrált kongói nemzeti hadsereg és rendőri szervek számára biztosított, a katonai felszerelések eladásával, ellátásával, szállításával és kivitelével kapcsolatos finanszírozási és pénzügyi segítségnyújtásra, és a katonai tevékenységekkel kapcsolatos technikai tanácsadásra, segítségnyújtásra vagy képzésre, amennyiben ezeket a tevékenységeket engedélyezte a mellékletben felsorolt, azon tagállam illetékes hatósága, ahol a szolgáltatót bejegyezték.

3. cikk

Az 1. cikk nem alkalmazandó a kizárólag humanitárius vagy védelmi célokat szolgáló, halált nem okozó katonai felszerelések eladásával, ellátásával, szállításával és kivitelével kapcsolatos finanszírozási és pénzügyi segítségnyújtásra, és az ilyen halált nem okozó felszerelésekkel kapcsolatos technikai tanácsadásra, segítségnyújtásra vagy képzésre, feltéve, hogy:

a) az illetékes hatóság előre értesíti az ilyen rendelkezésekről az Egyesült Nemzetek főtitkárát különleges képviselőjén keresztül; és

b) a mellékletben felsorolt, azon tagállam illetékes hatósága, ahol a szolgáltatót bejegyezték, engedélyezte ezeket a tevékenységeket.

4. cikk

Az illetékes hatóságokra vonatkozó információt a Bizottság módosítja a tagállamok által szolgáltatott információk alapján.

5. cikk

A Bizottság és a tagállamok haladéktalanul tájékoztatják egymást az e rendelet alapján meghozott intézkedéseikről, és ellátják egymást az e rendelettel kapcsolatos, rendelkezésükre álló vonatkozó információkkal, különös tekintettel a jogsértési és végrehajtási problémákkal és a nemzeti bíróságok által hozott ítéletekkel kapcsolatos információkra.

6. cikk

(1) A tagállamok szankciókat állapítanak meg e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetére. E szankciók hatékonyak, arányosak és visszatartó erejűek.

Az e célt szolgáló jogszabályok elfogadásáig, amennyiben szükséges, az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetére bevezetett szankciók adott esetben az egyes Libériával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2002. július 22-i 1318/2002/EK tanácsi rendelet [3] 7. cikkét érvényre juttató, az egyes tagállamok által megállapított szankciók.

(2) Minden egyes tagállam felelőssége, hogy a joghatósága alá tartozó azon természetes és jogi személyek, testületek és szervek ellen eljárást indítson, amelyek megsértették az e rendeletben megállapított tilalmak bármelyikét.

7. cikk

Ezt a rendeletet alkalmazni kell

- a Közösség területén, beleértve annak légterét,

- a tagállamok joghatósága alá tartozó légi járművek vagy hajók fedélzetén,

- a tagállamok minden állampolgárára, és

- minden jogi személyre, testületre és szervre, amelyet a tagállamok joga szerint bejegyeztek vagy létrehoztak.

8. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2003. szeptember 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. Frattini

[1] HL L 249., 2003.10.1., 64. o.

[2] HL L 285., 2002.10.23., 1. o.

[3] HL L 194., 2002.7.23., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Az illetékes hatóságok 2. cikkben említett jegyzéke

BELGIUM

Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement

Egmont 1

Rue des Petits Carmes 19

B-1000 Bruxelles

Direction générale des affaires bilatérales

Service "Afrique du sud du Sahara"

Téléphone (32-2) 501 85 77

Service des transports

Téléphone (32-2) 501 37 62

Télécopieur (32-2) 501 88 27

Direction générale coordination et des affaires européennes

Coordination de la politique commerciale

Téléphone (32-2) 501 83 20

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

ARE 4e o division, service des licences

Avenue du Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Téléphone (32-2) 206 58 16/27

Télécopieur (32-2) 230 83 22

Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Region de Bruxelles-Capitale:

Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering

Kunstlaan 9

B-1210 Brussel

Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Avenue des Arts, 9

B-1210 Bruxelles

Téléphone (32-2) 209 28 25

Télécopieur (32-2) 209 28 12

Région wallonne:

Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon

Rue Mazy, 25-27

B-5100 Jambes-Namur

Téléphone (32-81) 33 12 11

Télécopieur (32-81) 33 13 13

Vlaams Gewest:

Administratie Buitenlands Beleid

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 553 59 28

Fax (32-2) 553 60 37

DÁNIA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

NÉMETORSZÁG

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel. (49) 61 96 908-0

Fax (49) 61 96 908-800

GÖRÖGORSZÁG

Ministry of Economy and Finance

General Secretariat for International Economic Relations

General Directorate for Policy Planning and Management

1 Kornarou str.

GR-105 63 Athens

Tel. (30) 210 328 64 01-3

Fax (30) 210 328 64 04

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ.: (30) 210 328 64 01-3

Φαξ: (30) 210 328 64 04

SPANYOLORSZÁG

Ministerio de Economía

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34) 913 49 38 60

Fax: (34) 914 57 28 63

FRANCIAORSZÁG

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirectsCellule embargo - Bureau E2

Téléphone (33) 144 74 48 93

Télécopieur (33) 144 74 48 97

Ministère des affaires étrangères

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Téléphone (33) 143 17 59 68

Télécopieur (33) 143 17 46 91

ÍRORSZÁG

Department of Enterprise

Trade and Employment Licensing Unit

Earlsfort Centre

Lower Hatch St

Dublin 2

Ireland

Tel. (353-1) 631 21 21

Fax (353-1) 631 25 62

OLASZORSZÁG

Ministero degli Affari esteri

DGAE - Uff. X

Roma

Tel. (39) 06 36 91 37 50

Fax (39) 06 36 91 37 52

Ministero del Commercio estero

Gabinetto

Roma

Tel. (39) 06 59 93 23 10

Fax (39) 06 59 64 74 94

Ministero dei Trasporti

Gabinetto

Roma

Tel. (39) 06 44 26 71 16/06 84 90 40 94

Fax (39) 06 44 26 71 14

LUXEMBURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

21, rue Philippe II

L- 2340 Luxembourg

Téléphone (352) 478 23 70

Télécopieur (352) 46 61 38

HOLLANDIA

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Team II

Postbus 3003

9700 RD Groningen

Nederland

Tel. (31) 50 523 81 11

Fax (31) 50 523 22 10

E-mail: cdiusgs@bart.nl

AUSZTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel. (43-1) 711 00

Fax (43-1) 711 00-8386

PORTUGAL

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 60 72

Fax: (351) 21 394 60 73

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relaçőes Internacionais

Ministério das Finanças

Av. Infante D. Henrique, no 1 C - 1o

P-1100-278 Lisboa

Tel.: (351) 21 882 33 90

Fax: (351) 21 882 33 99

E-mail: mf.dgaeri@dgaeri.pt

FINNORSZÁG

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Puhelin/Tfn (358-9) 16 05 59 00

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8

PL/PB 31

FIN-00131 Helsinki/Helsingfors

Puhelin/Tfn (358-9) 1608 8128

Faksi/Fax (358-9) 1608 8111

SVÉDORSZÁG

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

Box 70 252

S-107 22 Stockholm

Tfn (46) 8 406 31 00

Fax (46) 8 20 31 00

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

United Kingdom

Tel. (44-20) 72 15 05 94

Fax (44-20) 72 15 05 93

EURÓPAI KÖZÖSSÉG

Az európai közösségek bizottsága

Külkapcsolati Főigazgatóság

KKBP Igazgatóság

A.2. egység: külkapcsolati jogi és intézményi ügyek - szankciók

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel. (32-2) 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63

E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003R1727 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003R1727&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék