32014L0083[1]

A Bizottság 2014/83/EU végrehajtási irányelve ( 2014. június 25. ) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I., II., III., IV. és V. mellékletének módosításáról

A BIZOTTSÁG 2014/83/EU VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2014. június 25.)

a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I., II., III., IV. és V. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 14. cikke második bekezdésének c) és d) pontjára,

az érintett tagállamokkal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) Portugália területének bizonyos részeit védett övezetnek ismerték el a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) tekintetében. A Portugália által benyújtott információk tanúsága szerint a Bemisia tabaci Madeirán jelen van. A 2013-ban e károsító felszámolására tett intézkedések hatástalannak bizonyultak. Ezért Madeira a Bemisia tabaci vonatkozásában a továbbiakban nem tekinthető Portugália védett övezete részének. A 2000/29/EK irányelv I., illetve IV. mellékletének B. részét ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(2) Spanyolország területének bizonyos részeit védett övezetnek ismerték el az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében. A Spanyolország által benyújtott információk tanúsága szerint az Erwinia amylovora Aragónia autonóm közösségben, Alt Vinalopó és Vinalopó Mitjà járások (Alicante tartomány), valamint Valencia (Comunidad Valenciana) tartományban Alborache és Turís településeken is jelen van. A 2013-ban e károsító felszámolására tett intézkedések hatástalannak bizonyultak. Ezért Aragónia autonóm közösség, Alt Vinalopó és Vinalopó Mitjà járások (Alicante tartomány), valamint Valencia (Comunidad Valenciana) tartományban Alborache és Turís települések a továbbiakban nem tekinthetők az Erwinia amylovora tekintetében Spanyolország védett övezetébe tartozó részeknek. A 2000/29/EK irányelv II., III., illetve IV. mellékletének B. részét ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(3) Írország teljes területét védett övezetnek ismerték el az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében. Az Írország által benyújtott információk tanúsága szerint az Erwinia amylovora Galway városában jelen van. A 2005 és 2013 között e károsító felszámolására tett intézkedések hatástalannak bizonyultak. Ezért Galway városa az Erwinia amylovora vonatkozásában a továbbiakban nem tekinthető Írország védett övezete részének. A 2000/29/EK irányelv II., III., illetve IV. mellékletének B. részét ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(4) Litvánia teljes területét védett övezetnek ismerték el az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében. A Litvánia által benyújtott információk tanúsága szerint az Erwinia amylovora Kėdainiai és Babtai településeken (Kaunas megye) jelen van. A két egymást követő évben, 2012-ben és 2013-ban e károsító felszámolására tett intézkedések hatástalannak bizonyultak. Ezért Kėdainiai és Babtai települések (Kaunas megye) az Erwinia amylovora vonatkozásában a továbbiakban nem tekinthetők Litvánia védett övezete részének. A 2000/29/EK irányelv II., III., illetve IV. mellékletének B. részét ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(5) Szlovénia területének bizonyos részeit védett övezetnek ismerték el az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében. A Szlovénia által benyújtott információk tanúsága szerint az Erwinia amylovora jelen van Renče-Vogrsko (a H4 autópályától délre), valamint Lendva/Lendava településeken. A két egymást követő évben, 2012-ben és 2013-ban e károsító felszámolására tett intézkedések hatástalannak bizonyultak. Ezért Renče-Vogrsko (a H4 autópályától délre), valamint Lendva/Lendava települések az Erwinia amylovora vonatkozásában a továbbiakban nem tekinthetők Szlovénia védett övezete részének. A 2000/29/EK irányelv II., III., illetve IV. mellékletének B. részét ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(6) Szlovákia területének bizonyos részeit védett övezetnek ismerték el az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében. A Szlovákia által benyújtott információk tanúsága szerint az Erwinia amylovora jelen van Csenke (Čenkovce) településen (Dunaszerdahely járás/Dunajská Streda). A két egymást követő évben, 2012-ben és 2013-ban e károsító felszámolására tett intézkedések hatástalannak bizonyultak. Ezért Csenke (Čenkovce) település (Dunaszerdahely járás/Dunajská Streda) az Erwinia amylovora vonatkozásában a továbbiakban nem tekinthető Szlovákia védett övezete részének. A 2000/29/EK irányelv II., III., illetve IV. mellékletének B. részét ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(7) A Ceratocystis fimbriata f. spp. platani Walter károsító tudományos nevét a károsító módosított tudományos nevével összhangban Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. elnevezésre kell módosítani. A 2000/29/EK irányelv II. és IV. mellékletét ezért ki kell igazítani.

(8) A Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. az információk szerint előfordul Svájcban. A 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. részének I. szakaszát és V. melléklete B. részének I. pontját ennek megfelelően módosítani kell.

(9) Figyelembe véve a tudományos ismeretek fejlődését, mérlegelni kell, hogy a Platanus L. fája tekintetében a kéreg eltávolítása nem hárítja el a Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. károsítóval összefüggő kockázatot. A 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. részének I. szakaszát ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(10) A Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. által jelentett kockázatra tekintettel, az egyes veszélyeztetett területeken a növények és növényi termékek előállításának és kereskedelmének védelme érdekében technikailag indokolt e károsító felvétele a 2000/29/EK irányelv II. mellékletébe.

(11) Az Egyesült Királyság kérelmezte, hogy területét a Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. tekintetében ismerjék el védett övezetként. A 2010 és 2013 között elvégzett felmérések alapján az Egyesült Királyság bizonyítékokat szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy az érintett károsító nincs jelen területén, annak ellenére, hogy meghonosodása szempontjából kedvezőek ott a feltételek. Ugyanakkor további vizsgálatok elvégzésére van szükség. E vizsgálatokat a Bizottság felügyelete alatt álló szakértőknek kell ellenőrizniük. Az Egyesült Királyságot ezért a Ceratocystis platani tekintetében csak 2016. április 30-ig kell védett övezetként elismerni. A 2000/29/EK irányelv II., illetve IV. mellékletének B. részét ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell. Hasonlóképpen a 2000/29/EK irányelv IV. mellékletének B. részét és V. melléklete A.II. részét módosítani kell egyes növényeknek, növényi termékeknek és más termékeknek a védett övezetekbe történő behozatalára vonatkozó követelmények bevezetése érdekében.

(12) Következésképpen a 2000/29/EK irányelv I., II., III., IV. és V. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(13) Az ebben az irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Növényegészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2000/29/EK irányelv I., II., III., IV. és V. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2014. szeptember 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezeket a rendelkezéseket 2014. október 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. június 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

MELLÉKLET

1. Az I. melléklet a következőképpen módosul, a B. rész a) címsorának 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

2. A II. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az A. rész II. szakasza c) címsorának 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

b) A B. rész b) címsorának 2. pontjában a harmadik oszlopban (védett övezet(ek)) szereplő szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

"E (kivéve Aragónia, Kasztília-La Mancha, Kasztília és León, Extremadura, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, valamint Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], Alt Vinalopó és Vinalopó Mitjà járások (Alicante tartomány) és Alborache és Turís település Valencia tartományban [Comunidad Valenciana]), EE, F (Korzika), IRL (kivéve Galway városa), I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna [Parma és Piacenza megye], Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantua és Sondrio megye], Marche, Molise, Piemont, Szardínia, Szicília, Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto [kivéve Rovigo és Velence megye, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana települések Padova megyében és az A4 autópályától délre fekvő terület Verona megyében]), LV, LT (kivéve Babtai és Kėdainiai település [Kaunas megye]), P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régiók, valamint Lendava/Lendva és Renče-Vogrsko [a H4 autópályától délre], SK (kivéve Blahová/Sárrét, Čenkovce/Csenke, Horné Mýto/Felsővámos, Okoč/Ekecs, Topoľníky/Nyárasd és Trhová Hradská/Vásárút települések [Dunajská Streda - Dunaszerdahely járás], Hronovce/Lekér és Hronské Kľačany/Garamkelecsény [Levice/Léva járás], Dvory nad Žitavou/Udvard [Nové Zámky/Érsekújvári járás], Málinec/Málnapatak [Poltár járás], Hrhov/Tornagörgő [Rožňava/Rozsnyó járás] Veľké Ripňany/Nagyrépény [Topoľčany/Nagytapolcsányi járás], Kazimír/Kázmér, Luhyňa/Legenye, Malý Horeš/Kisgéres, Svätuše/Szentes és Zatín/Zétény [Trebišov County/Tőketerebesi járás]), FI, UK (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek)."

c) A B. rész c) címsora alatt a szöveg a 0.1. pont előtt a következő ponttal egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

3. A III. melléklet a következőképpen módosul:

a) A B. rész 1. pontjában a második oszlopban (védett övezet(ek)) szereplő szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

"E (kivéve Aragónia, Kasztília-La Mancha, Kasztília és León, Extremadura, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, valamint Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], Alt Vinalopó és Vinalopó Mitjà járások (Alicante tartomány) és Alborache és Turís település Valencia tartományban [Comunidad Valenciana]), EE, F (Korzika), IRL (kivéve Galway városa), I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna [Parma és Piacenza megye], Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantua és Sondrio megye], Marche, Molise, Piemont, Szardínia, Szicília, Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto [kivéve Rovigo és Velence megye, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana települések Padova megyében és az A4 autópályától délre fekvő terület Verona megyében]), LV, LT (kivéve Babtai és Kėdainiai település [Kaunas megye]), P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régiók, valamint Lendava/Lendva és Renče-Vogrsko [a H4 autópályától délre], SK (kivéve Blahová/Sárrét, Čenkovce/Csenke, Horné Mýto/Felsővámos, Okoč/Ekecs, Topoľníky/Nyárasd és Trhová Hradská/Vásárút települések [Dunajská Streda - Dunaszerdahely járás], Hronovce/Lekér és Hronské Kľačany/Garamkelecsény [Levice/Léva járás], Dvory nad Žitavou/Udvard [Nové Zámky/Érsekújvári járás], Málinec/Málnapatak [Poltár járás], Hrhov/Tornagörgő [Rožňava/Rozsnyó járás] Veľké Ripňany/Nagyrépény [Topoľčany/Nagytapolcsányi járás], Kazimír/Kázmér, Luhyňa/Legenye, Malý Horeš/Kisgéres, Svätuše/Szentes és Zatín/Zétény [Trebišov County/Tőketerebesi járás]), FI, UK (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek)."

b) A B. rész 2. pontjában a második oszlopban (védett övezet(ek)) szereplő szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

"E (kivéve Aragónia, Kasztília-La Mancha, Kasztília és León, Extremadura, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, valamint Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], Alt Vinalopó és Vinalopó Mitjà járások (Alicante tartomány) és Alborache és Turís település Valencia tartományban [Comunidad Valenciana]), EE, F (Korzika), IRL (kivéve Galway városa), I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna [Parma és Piacenza megye], Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantua és Sondrio megye], Marche, Molise, Piemont, Szardínia, Szicília, Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto [kivéve Rovigo és Velence megye, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana települések Padova megyében és az A4 autópályától délre fekvő terület Verona megyében]), LV, LT (kivéve Babtai és Kėdainiai település [Kaunas megye]), P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régiók, valamint Lendava/Lendva és Renče-Vogrsko [a H4 autópályától délre], SK (kivéve Blahová/Sárrét, Čenkovce/Csenke, Horné Mýto/Felsővámos, Okoč/Ekecs, Topoľníky/Nyárasd és Trhová Hradská/Vásárút települések [Dunajská Streda - Dunaszerdahely járás], Hronovce/Lekér és Hronské Kľačany/Garamkelecsény [Levice/Léva járás], Dvory nad Žitavou/Udvard [Nové Zámky/Érsekújvári járás], Málinec/Málnapatak [Poltár járás], Hrhov/Tornagörgő [Rožňava/Rozsnyó járás] Veľké Ripňany/Nagyrépény [Topoľčany/Nagytapolcsányi járás], Kazimír/Kázmér, Luhyňa/Legenye, Malý Horeš/Kisgéres, Svätuše/Szentes és Zatín/Zétény [Trebišov County/Tőketerebesi járás]), FI, UK (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek)."

4. A IV. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az A. rész I. szakasza a következőképpen módosul:

i. Az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

ii. A 7.1. pont helyébe a következő 7.1.1. és 7.1.2. pont lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

iii. A 12. pont helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

b) Az A. rész II. szakasza a következőképpen módosul:

i. A 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

ii. A 8. pont helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

c) A B. rész a következőképpen módosul:

i. A szöveg a 6.3. pont után a következő ponttal egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

ii. A szöveg a 12. pont után a következő ponttal egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

iii. A 21. pontban a második oszlopban (védett övezet(ek)) szereplő szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

"E (kivéve Aragónia, Kasztília-La Mancha, Kasztília és León, Extremadura, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, valamint Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], Alt Vinalopó és Vinalopó Mitjà járások (Alicante tartomány) és Alborache és Turís település Valencia tartományban [Comunidad Valenciana]), EE, F (Korzika), IRL (kivéve Galway városa), I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna [Parma és Piacenza megye], Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantua és Sondrio megye], Marche, Molise, Piemont, Szardínia, Szicília, Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto [kivéve Rovigo és Velence megye, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana települések Padova megyében és az A4 autópályától délre fekvő terület Verona megyében]), LV, LT (kivéve Babtai és Kėdainiai település [Kaunas megye]), P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régiók, valamint Lendava/Lendva és Renče-Vogrsko [a H4 autópályától délre], SK (kivéve Blahová/Sárrét, Čenkovce/Csenke, Horné Mýto/Felsővámos, Okoč/Ekecs, Topoľníky/Nyárasd és Trhová Hradská/Vásárút települések [Dunajská Streda - Dunaszerdahely járás], Hronovce/Lekér és Hronské Kľačany/Garamkelecsény [Levice/Léva járás], Dvory nad Žitavou/Udvard [Nové Zámky/Érsekújvári járás], Málinec/Málnapatak [Poltár járás], Hrhov/Tornagörgő [Rožňava/Rozsnyó járás] Veľké Ripňany/Nagyrépény [Topoľčany/Nagytapolcsányi járás], Kazimír/Kázmér, Luhyňa/Legenye, Malý Horeš/Kisgéres, Svätuše/Szentes és Zatín/Zétény [Trebišov County/Tőketerebesi járás]), FI, UK (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek)."

iv. A 21.3. pontban a harmadik oszlopban (védett övezet(ek)) szereplő szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

"E (kivéve Aragónia, Kasztília-La Mancha, Kasztília és León, Extremadura, Murcia, Navarra és La Rioja autonóm közösségek, valamint Guipuzcoa tartomány [Baszkföld], Alt Vinalopó és Vinalopó Mitjà járások (Alicante tartomány) és Alborache és Turís település Valencia tartományban [Comunidad Valenciana]), EE, F (Korzika), IRL (kivéve Galway városa), I (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna [Parma és Piacenza megye], Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantua és Sondrio megye], Marche, Molise, Piemont, Szardínia, Szicília, Toszkána, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto [kivéve Rovigo és Velence megye, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana települések Padova megyében és az A4 autópályától délre fekvő terület Verona megyében]), LV, LT (kivéve Babtai és Kėdainiai település [Kaunas megye]), P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régiók, valamint Lendava/Lendva és Renče-Vogrsko [a H4 autópályától délre], SK (kivéve Blahová/Sárrét, Čenkovce/Csenke, Horné Mýto/Felsővámos, Okoč/Ekecs, Topoľníky/Nyárasd és Trhová Hradská/Vásárút települések [Dunajská Streda - Dunaszerdahely járás], Hronovce/Lekér és Hronské Kľačany/Garamkelecsény [Levice/Léva járás], Dvory nad Žitavou/Udvard [Nové Zámky/Érsekújvári járás], Málinec/Málnapatak [Poltár járás], Hrhov/Tornagörgő [Rožňava/Rozsnyó járás] Veľké Ripňany/Nagyrépény [Topoľčany/Nagytapolcsányi járás], Kazimír/Kázmér, Luhyňa/Legenye, Malý Horeš/Kisgéres, Svätuše/Szentes és Zatín/Zétény [Trebišov County/Tőketerebesi járás]), FI, UK (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek)."

v. A 24.1. pontban a harmadik oszlopban (védett övezet(ek)) szereplő szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

"IRL, P (Azori-szigetek, belső Beira, tengerparti Beira, Douro és Minho köze, Ribatejo és Oeste (Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche és Torres Vedras települések) és Trás-os-Montes), FI, S, UK."

vi. A 24.2. pontban a harmadik oszlopban (védett övezet(ek)) szereplő szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

"IRL, P (Azori-szigetek, belső Beira, tengerparti Beira, Douro és Minho köze, Ribatejo és Oeste (Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche és Torres Vedras települések) és Trás-os-Montes), FI, S, UK."

vii. A 24.3. pontban a harmadik oszlopban (védett övezet(ek)) szereplő szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

"IRL, P (Azori-szigetek, belső Beira, tengerparti Beira, Douro és Minho köze, Ribatejo és Oeste (Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche és Torres Vedras települések) és Trás-os-Montes), FI, S, UK."

5. Az V. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az A. rész II. szakasza a következőképpen módosul:

i. Az 1.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"1.2. A Platanus L., a Populus L. és a Beta vulgaris L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével."

ii. Az 1.10. pont a) alpontjának helyébe a következő szöveg lép:

"a) azt teljes egészében vagy részben tűlevelűekből (Coniferales) nyerték, kivéve a kérgezett fát;

Castanea Mill., kivéve a kéregmentes fát,

Platanus L., beleértve az olyan fát, amely nem tartotta meg természetes hengeres felületét;

valamint"

b) A B. rész I. szakaszának 6. pont a) alpontjában a második francia bekezdés helyére a következő szöveg lép:

"- Örményországból, Svájcból vagy az USA-ból származó Platanus L., beleértve az olyan fát, amely nem tartotta meg természetes hengeres felületét,".

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014L0083 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014L0083&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék