31983R2026[1]

A Tanács 2026/83/EGK rendelete (1983. július 18.) a mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítés előzetes kifizetéséről szóló 565/80/EGK rendelet módosításáról

A Tanács 2026/83/EGK rendelete

(1983. július 18.)

a mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítés előzetes kifizetéséről szóló 565/80/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésére,

tekintettel a legutóbb az 1451/82/EGK rendelettel [1] módosított, a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2727/75/EGK tanácsi rendeletre [2] és különös tekintettel annak 16 cikke (5) bekezdésére, valamint a mezőgazdasági termékek piacának közös szervezésére vonatkozó egyéb rendeletek megfelelő rendelkezéseire,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel az 565/80/EGK rendelet 2. cikke [3] úgy határozza meg az alaptermékeket, mint olyan, piacszervezés alá tartozó termékek, amelyeket feldolgozás után kivitelre szánnak; mivel az alaptermékek jogosultak az export-visszatérítés előzetes kifizetésére;

mivel a legutóbb a 764/82/EGK rendelettel [4] módosított 3035/80/EGK rendelet [5] által meghatározott termékek jelenleg nem tartoznak az alaptermékek fogalomkörébe;

mivel ezeket a termékeket be kell vonni a meghatározásba, annak biztosítása érdekében, hogy ugyanúgy kezeljék őket, mint a piacszervezésben szereplő termékeket;

mivel az 565/80/EGK rendelet 4 cikkének (3) bekezdése értelmében a feldolgozásnál alkalmazandó hozamarány egyenlő az aktív feldolgozás esetében alkalmazandóval; mivel a visszatérítéseket a 3035/80/EGK rendelet C. mellékletében felsorolt áruk előállításánál felhasznált termékek eszmei mennyiségére fizetik; mivel ezen áruk tekintetében ezeket az eszmei mennyiségeket kellene alkalmazni hozamarányként,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 565/80/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a) - "termékek": az 1. cikkben említett termékek;

- "alaptermékek": olyan termékek, amelyeket feldolgozott termékekké vagy árukká történő feldolgozásuk után kivitelre szánnak; a feldolgozásukat követően kivitelre szánt áruk szintén alaptermékeknek tekintendők;

b) "feldolgozott termékek": olyan termékek,

- amelyeket alaptermékek feldolgozásával állítottak elő, és

- amelyek export-visszatérítésre jogosultak;

c) "áruk": a 3035/80/EGK rendelet B és C mellékletében felsorolt áruk."

2. A 4 cikk (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A felügyeleti eljárás és a hozamarány tekintetében az alaptermékekre ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint az azonos természetű termékekre az aktív feldolgozás keretében.

A 3035/80/EGK rendelet C. mellékletében felsorolt áruk előállításánál felhasznált alaptermékek esetében alkalmazandó hozamarány azonban az említett mellékletben megállapítottal egyenlő."

2. cikk

Ez a rendelet 1983. október 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1983. július 18-án.

a Tanács nevében

az elnök

C. Simitis

[1] HL L 164., 1982.6.14., 1. o.

[2] HL L 281., 1975.11.1., 1. o.

[3] HL L 62., 1980.3.7., 5. o.

[4] HL L 87., 1982.4.1., 4. o.

[5] HL L 323., 1980.11.29., 27. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31983R2026 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31983R2026&locale=hu