31980R0565[1]

A Tanács 565/80/EGK rendelete (1980. március 4.) a mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítés előzetes kifizetéséről

A TANÁCS 565/80/EGK RENDELETE

(1980. március 4.)

a mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítés előzetes kifizetéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1574/79/EGK rendelettel ( 1 ) módosított, a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2727/75/EGK tanácsi rendeletre ( 2 ) és különösen annak 16. cikke (5) bekezdésére, valamint a mezőgazdasági termékek piacának közös szervezésére vonatkozó egyéb rendeletek megfelelő rendelkezéseire,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a legutóbb a 269/78/EGK rendelettel ( 3 ) módosított, az egységes árrendszerbe tartozó, feldolgozatlanul vagy egyes olyan áruk formájában exportált termékekre, amelyek nem tartoznak a Szerződés II. mellékletének hatálya alá, nyújtott export-visszatérítések kiegészítő általános szabályairól szóló, 1969. március 4-i 441/69/EGK tanácsi rendeletet ( 4 ) többször módosították; mivel a tapasztalat azt mutatta, hogy további módosításokra van szükség; mivel a világosság érdekében kívánatos a szóban forgó szabályok átdolgozása;

mivel az egyes mezőgazdasági termékekre nyújtott export-visszatérítés általános szabályait meghatározó rendeletek és az említett visszatérítések összegének rögzítésénél alkalmazott feltételek előírják, hogy az export-visszatérítés kifizetéséhez bizonyítani kell, hogy ezek a termékek a Közösségből kivitelre kerültek;

mivel annak az elvnek megfelelően, hogy biztosítani kell a közösségi alaptermékeknek - a legutóbb a 707/78/EGK rendelettel ( 5 ) módosított 2682/72/EGK rendelet ( 6 ) B. és C. mellékletében felsorolt - feldolgozott termékek vagy áruk harmadik országokba történő exportálására történő felhasználása, és - a legutóbb a 76/119/EGK irányelvvel ( 7 ) módosított, az aktív feldolgozásra vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1969. március 4-i 69/73/EGK tanácsi irányelv ( 8 ) alapján - az aktív feldolgozással kapcsolatos intézkedésekben elfogadott ezen harmadik országokból származó termékek felhasználása közötti egyensúlyt, egy, az export-visszatérítés összegének megfelelő összeget kell kifizetni akkor, amikor a közösségi alaptermékek, amelyekből a kivitelre szánt közösségi termékeket vagy árukat előállítják, vámfelügyelet alá kerülnek;

mivel a valamely piac közös szervezése alá tartozó és harmadik országokból behozott termékek, bizonyos feltételek között, vámraktározási vagy vámszabad területi eljárás alá kerülhetnek, a behozatali vámok felfüggesztésével; mivel rendelkezni kell egy, az export-visszatérítés összegének megfelelő összeg kifizetéséről, amint a kivitelre szánt közösségi termékek vagy áruk ilyen eljárás alá kerülnek;

mivel az export-visszatérítés összegével megegyező összeg kifizetése semmiféle módon nem befolyásolja azokat a feltételeket, amelyek alapján az export-visszatérítésre való jogosultságot megállapítják; mivel biztosítékot kell letétbe helyezni annak érdekében, hogy a kifizetett összegtől nem kisebb összeg visszatérítésre kerüljön akkor, ha később megállapításra kerül, hogy az export-visszatérítést jogosulatlanul vették fel, vagy hogy azok a termékek vagy áruk, amelyek esetében ezen intézkedéseket alkalmazták, nem kerültek a meghatározott határidőn belül ténylegesen kivitelre a Közösség területéről,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet rögzíti az export-visszatérítés összegével megegyező összeg előzetes, a kivitelt megelőző kifizetésének általános szabályait, a következő rendeletekben szabályozott termékekre:

- 136/66/EGK számú rendelet (olaj és zsír),

- 804/68/EGK számú rendelet (tej és tejtermékek),

- 805/68/EGK számú rendelet (marha- és borjúhús),

- 727/70/EGK számú rendelet (nyersdohány),

- 1035/72/EGK számú rendelet (gyümölcs- és zöldségfélék),

- 3330/74/EGK számú rendelet (cukor),

- 2727/75/EGK számú rendelet (gabonafélék),

- 2759/75/EGK számú rendelet (sertéshús),

- 2771/75/EGK számú rendelet (tojás),

- 2777/75/EGK számú rendelet (baromfihús),

- 100/76/EGK számú rendelet (halászati termékek),

- 1418/76/EGK számú rendelet (rizs),

- 516/77/EGK számú rendelet (feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek),

- 337/79/EGK számú rendelet (bor).

2. cikk

E rendelet alkalmazásában:

- "termékek": az 1. cikkben említett termékek;

- "alaptermékek": olyan termékek, amelyeket feldolgozott termékekké vagy árukká történő feldolgozásuk után kivitelre szánnak; a feldolgozásukat követően kivitelre szánt áruk szintén alaptermékeknek tekintendők;

b) "feldolgozott termékek": olyan termékek,

- amelyeket alaptermékek feldolgozásával állítottak elő, és

- amelyek export-visszatérítésre jogosultak;

c) "áruk": a 3035/80/EGK rendelet B és C mellékletében felsorolt áruk.

3. cikk

E rendelet kedvezményei azon termékekre vonatkoznak, amelyek 0-val egyenlő vagy annál nagyobb visszatérítésre jogosultak.

4. cikk

1. Egy, az export-visszatérítéssel megegyező összeget kell kifizetni, az érdekelt fél kérelmére, amint a termékek vagy áruk vámfelügyelet alá kerülnek, annak biztosítására, hogy a feldolgozott termékek vagy áruk a meghatározott határidőn belül kivitelre kerüljenek.

2. E rendeletben előírt intézkedések az alaptermékekből előállított feldolgozott termékekre és árukra vonatkoznak, feltéve hogy az aktív feldolgozással kapcsolatos intézkedések nincsenek megtiltva a hasonló termékek vonatkozásában.

E rendeletben előírt intézkedések mindazonáltal nem vonatkoznak olyan kivételes esetekre, amikor a feldolgozott termékeket vagy az árukat olyan alaptermékekből állították elő, amelyek minden nehézség nélkül forgalomba hozhatók.

3. Az ellenőrzési eljárások és az elszámolási kulcsok tekintetében az alaptermékekre - a szabványos elszámolási kulcsokra vonatkozó szabályok kivételével - ugyanazon szabályok vonatkoznak, mint az azonos jellegű termékekre az aktív feldolgozás tekintetében.

Az 520/2000/EK bizottsági rendelet ( 9 ) C. mellékletében felsorolt áruk gyártásánál használt alaptermékekre az említett mellékletben meghatározott elszámolási kulcsokat kell alkalmazni.

4. Az 1. cikkben említett export-visszatérítés összege:

a) feldolgozott termékek esetében a feldolgozott termékre adható export-visszatérítés;

b) áruk esetében az alaptermékekre kifejezetten előírt export-visszatérítés, amennyiben:

- ilyen áruk előállítására használják őket, vagy

- a közösségi rendelkezések értelmében úgy tekintendők, hogy ilyen áruk előállítására használják őket.

5. Az export-visszatérítés mértéke, amennyiben nincs előzetesen rögzítve az alaptermékek vámfelügyelet alá helyezésének napján hatályos összeg.

6. Amennyiben az export-visszatérítést előzetesen rögzítették, az a nap számít mértékadónak az alkalmazandó export-visszatérítés mértékének kiigazítása tekintetében, amelyen az alaptermékek vámfelügyelet alá kerültek.

7. Amennyiben az export-visszatérítés a felhasználástól vagy rendeltetéstől függően változik, a visszatérítés mértéke a legalacsonyabb összeg. Mindazonáltal, ha nyilatkoznak a felhasználásról vagy a rendeltetésről, az alkalmazandó mérték az arra a felhasználásra vagy rendeltetésre rögzített mérték, amelyre a feldolgozott termékeket szánják.

5. cikk

1. Egy, az export-visszatérítéssel megegyező összeg fizetendő ki az érintett fél kérelmére, amint a termékek vagy áruk vámraktározási vagy vámszabad területi eljárás alá kerülnek, tekintettel a meghatározott határidőn belüli kivitelükre.

2. E rendeletben előírt intézkedések a további feldolgozás nélkül kivitelre szánt termékekre és árukra vonatkoznak, amennyiben ezek tárolható jellegűek.

Mindazonáltal, ezen intézkedések nem vonatkoznak olyan kivételes esetekre, amikor a termékek vagy áruk minden nehézség nélkül forgalomba hozhatók.

3. Amennyiben az export-visszatérítés a felhasználástól vagy rendeltetéstől függően változik, a visszatérítés mértéke a legalacsonyabb összeg. Mindazonáltal, ha nyilatkoznak a felhasználásról vagy a rendeltetésről, az alkalmazandó mérték az arra a felhasználásra vagy rendeltetésre rögzített mérték, amelyre a feldolgozott termékeket szánják.

6. cikk

Az e rendeletben meghatározott intézkedések kedvezményeiben való részesedés feltétele biztosíték letétbe helyezéséhez kötött, amely a kifizetett összegnek, továbbá egy kiegészítő összegnek a visszatérítését biztosítja.

A vis maior esetek sérelme nélkül, ez a biztosíték részben vagy egészben elvész:

- amennyiben a visszatérítésre nem került sor, mivel a kivitel nem történt meg a 4. cikk (1) bekezdésében és az 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül, vagy

- amennyiben bebizonyosodik, hogy az export-visszatérítésre nem volt jogosultság, vagy az csak alacsonyabb visszatérítésre állt fenn.

7. cikk

A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai megtagadhatják az e rendeletben meghatározott intézkedésekből származó kedvezmények kifizetését, amennyiben a kérelmező személye nem biztosítja azt, hogy az egész ügylet a hatályos rendelkezésekkel összhangban fog lebonyolódni.

Ezt a hatáskört az egyes tagállamokban a kérelmezők közötti megkülönböztetés tilalmát, valamint a kereskedelem és ipar szabadságát rendező, az adott tagállamban hatályos alapelvekkel összhangban kell gyakorolni.

8. cikk

Szükség esetén azokat az alaptermékeket, termékeket és árukat, amelyek nem jogosultak e rendelet kedvezményeire, jegyzékben kell megállapítani.

9. cikk

A 441/69/EGK rendelet 1980. április 1-jétől kezdődően hatályát veszti. Az említett rendelet hatálya alatt megkezdett ügyletekre azonban továbbra is alkalmazni kell.

10. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való megjelenését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1980. április 1-jétől kell alkalmazni azokra az alaptermékekre, amelyek ezen időpontot követően kerülnek felügyelet alá.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL L 188., 1979.7.26., 1. o.

( 2 ) HL L 281., 1975.11.1., 1. o.

( 3 ) HL L 40., 1978.2.10., 7. o.

( 4 ) HL L 59., 1969.3.10., 1. o.

( 5 ) HL L 94., 1978.4.8., 7. o.

( 6 ) HL L 289., 1972.12.27., 13. o.

( 7 ) HL L 24., 1976.1.30., 58. o.

( 8 ) HL L 58., 1969.3.8., 1. o.

( 9 ) HL L 177., 2000.7.15., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31980R0565 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31980R0565&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01980R0565-20030315 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01980R0565-20030315&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére