31994R1733[1]

A Tanács 1733/94/EK rendelete (1994. július 11.) az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 757/1992 számú határozata és a kapcsolódó határozatok által a teljesítés tekintetében érintett szerződésekhez és ügyletekhez kapcsolódó követelések kielégítésének tilalmáról

A Tanács 1733/94/EK rendelete

(1994. július 11.)

az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 757/1992 számú határozata és a kapcsolódó határozatok által a teljesítés tekintetében érintett szerződésekhez és ügyletekhez kapcsolódó követelések kielégítésének tilalmáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 228a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés J.2. cikke alapján elfogadott, az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 757/1992. számú határozatának 9. pontjában említett követelések kielégítésének megtiltásáról szóló tanácsi közös álláspontról szóló, 1994. június 13-i 94/366/KKBP tanácsi határozatra [1],

mivel az 1432/92/EGK rendeletben [2], a 2656/92/EGK rendeletben [3] és a 990/93/EGK rendeletben [4] a Közösség lépéseket tett annak érdekében, hogy a Közösség és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság (Szerbia és Montenegró) között folytatott kereskedelmet megakadályozza;

mivel a Jugoszláv Szövetségi Köztársasággal (Szerbia és Montenegró) szemben alkalmazott embargó következtében a Közösség és harmadik országok gazdasági szereplőivel szemben a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság (Szerbia és Montenegró) követelésekkel léphet fel;

mivel az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa elfogadta az 1992. május 30-i 757/1992 számú határozatot, amely 9. pontjában foglalkozik az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának a 757/1992 számú határozatban és a kapcsolódó határozatokban megállapított intézkedései által a teljesítés tekintetében érintett szerződéseken és ügyleteken alapuló, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság (Szerbia és Montenegró) által támasztott követelésekkel;

mivel szükséges a gazdasági szereplőknek e követelésekkel szemben tartós védelmet nyújtani és meg kell akadályozni, hogy a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság (Szerbia és Montenegró) az embargó negatív következményeiért kompenzációban részesüljön,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

1. "szerződés vagy ügylet": bármely ügylet bármilyen alakban, bármilyen alkalmazandó jog vonatkozik rá, függetlenül attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettségeket foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek közt; a "szerződés" magában foglalja a kötvényt, a pénzügyi garanciát, a viszontgaranciát vagy a hitelt, akár jogilag független, akár nem, és bármely olyan kapcsolódó megállapodást, amely az ügyletből származik vagy azzal kapcsolatos;

2. "követelés": bármely e rendelet hatálybalépését megelőzően vagy azt követően szerződés vagy ügylet alapján vagy ezekhez kapcsolódóan keletkezett követelés, akár jogi eljárásban érvényesítik, akár nem, mely különösen az alábbiakat foglalja magában:

a) szerződés vagy ügylet alapján vagy ezekhez kapcsolódóan felmerülő kötelezettség teljesítése iránti követelés;

b) kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia kifizetése vagy meghosszabbítása iránt követelés;

c) szerződés vagy ügylet vonatkozásában kártérítés iránti követelés;

d) ellenkövetelés;

e) bárhol meghozott ítélet, választottbírósági határozat vagy ezzel egyenértékű határozat elismerése vagy végrehajtása - beleértve a külföldön hozott határozat belföldön történő érvényesítését - iránti követelés;

3. "az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 757/1992 számú határozatában és a kapcsolódó határozatokban megállapított intézkedések": az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának intézkedései, vagy az Európai Közösségek, illetve bármely állam, ország vagy nemzetközi szervezet által az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának megfelelő határozatai szerint, azokhoz kapcsolódóan, vagy azok végrehajtása céljából bevezetett intézkedések, vagy a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság (Szerbia és Montenegró) tekintetében bevezetett embargóhoz kapcsolódóan az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa által engedélyezett intézkedések, beleértve a katonai intézkedéseket.

4. "jugoszláv szövetségi köztársaságbeli (szerbiai és montenegrói) természetes vagy jogi személy":

a) a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság (Szerbia és Montenegró) állama vagy annak bármely hatósága,

b) bármely jugoszláv szövetségi köztársaságbeli (szerbiai és montenegrói) tartózkodási hellyel, vagy lakóhellyel rendelkező természetes személy,

c) bármely jogi személy, amelynek székhelye vagy döntéshozatali központja a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságban (Szerbia és Montenegró) található,

d) bármely jogi személy, amely közvetlenül vagy közvetve a fent említett természetes vagy jogi személyek közül egy van több ellenőrzése alatt áll.

A 2. cikk sérelme nélkül egy szerződés vagy ügylet teljesítését akkor is az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 757/1992. számú határozatában és a kapcsolódó határozatokban megállapított intézkedések által érintettnek kell tekinteni, ha a követelés keletkezése vagy tartalma közvetlenül vagy közvetve ezekre az intézkedésekre visszavezethető.

2. cikk

(1) Tilos olyan követeléseket kielégíteni, illetve olyan követelések kielégítése céljából intézkedéseket tenni, amelyeket a következő személyek támasztanak:

a) jugoszláv szövetségi köztársaságbeli (szerbiai és montenegrói) természetes vagy jogi személy, illetve olyan személy, akinek nevében jugoszláv szövetségi köztársaságbeli (szerbiai és montenegrói) természetes vagy jogi személy jár el,

b) természetes vagy jogi személy, aki közvetlenül vagy közvetve jugoszláv szövetségi köztársaságbeli (szerbiai és montenegrói) természetes vagy jogi személy(ek) megbízásából vagy ilyen személy(ek) javára jár el,

c) természetes vagy jogi személy, aki jugoszláv szövetségi köztársaságbeli (szerbiai és montenegrói) természetes vagy jogi személy(ek) jogának vagy jogainak átruházásából előnyben részesül, vagy ilyen személy(ek) nevében érvényesít követelést,

d) minden, az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 757/1992. számú határozatának 9. pontjában megjelölt egyéb természetes vagy jogi személy,

e) bármely természetes vagy jogi személy, aki kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia alapján felmerülő vagy ezek kifizetésével kapcsolatos követelést támaszt a fent említett személy(ek) javára,

olyan szerződések vagy ügyletek alapján vagy azokhoz kapcsolódóan, melyek teljesítését az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 757/1992 számú határozatában és a kapcsolódó határozatokban megállapított intézkedések részben vagy egészben, közvetlenül vagy közvetetten érintették.

(2) E tilalmat alkalmazni kell a Közösség területén és a tagállamok bármely állampolgárára, továbbá minden olyan jogi személyre, amelyet valamely tagállam joga szerint alapítottak vagy hoztak létre.

3. cikk

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 757/1992 számú határozatában és a kapcsolódó határozatokban megállapított intézkedések sérelme nélkül a 2. cikket nem kell alkalmazni a következőkre:

a) olyan szerződésekhez és ügyletekhez kapcsolódó követelések, a kötvények, pénzügyi garancia és viszontgarancia kivételével, amelyek tekintetében az említett cikkben meghatározott természetes és jogi személyek egy tagállam bírósága előtt igazolják, hogy a követelést a felek elfogadták az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 757/1992 számú határozatában és a kapcsolódó határozatokban megállapított intézkedések elfogadása előtt, és ezeknek az intézkedéseknek nem volt hatásuk a követelés keletkezésére és tartalmára;

b) a 2. cikkben meghatározott intézkedések elfogadása előtt történt esemény tekintetében felmerülő, biztosítási szerződés alapján fennálló fizetési követelések, vagy olyan biztosítási szerződésen alapuló fizetési követelések, amelyek esetében a biztosítás egy tagállam joga szerint kötelező;

c) olyan számlákra befizetett összegek visszafizetésére vonatkozó követelések, amelyekről a kifizetést a 2. cikkben említett intézkedések alapján megtiltották, feltéve, hogy e visszafizetés nem érinti az említett cikkben meghatározott szerződések tekintetében kötvények alapján kifizetett összegeket;

d) bármely tagállam jogának hatálya alá tartozó munkaszerződésekhez kapcsolódó követelések;

e) olyan árukért történő fizetésre vonatkozó követelések, amelyek tekintetében a 2. cikkben említett természetes vagy jogi személyek egy tagállam bírósága előtt igazolják, hogy azokat az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 757/1992 számú határozatában és a kapcsolódó határozatokban megállapított intézkedések elfogadása előtt exportálták, és ezeknek az intézkedéseknek nem volt hatásuk a követelés keletkezésére és tartalmára;

f) olyan összegekre vonatkozó követelések, amelyek tekintetében a 2. cikkben említett természetes vagy jogi személyek egy tagállam bírósága előtt igazolják, hogy azok az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 757/1992 számú határozatában és a kapcsolódó határozatokban megállapított intézkedések elfogadása előtt nyújtott kölcsön alapján esedékesek, és ezeknek az intézkedéseknek nem volt hatásuk a követelés keletkezésére és tartalmára,

feltéve, hogy a követelés nem tartalmaz olyan összeget, sem kamat, sem díj formájában vagy egyéb módon, amely annak kompenzálására szolgál, hogy a teljesítés az említett intézkedések miatt az adott szerződés vagy ügylet eredeti feltételeitől eltérően történt.

4. cikk

Egy követelés érvényesítésére vonatkozó bármely eljárás során a követelést érvényesítő személyt illeti a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy a követelés kielégítése nem ütközik a 2. cikk tilalmába.

5. cikk

Minden tagállam meghatározza azokat a szankciókat, amelyeket e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazni kell.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1994. július 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

Th. Waigel

[1] HL L 165., 1994.7.1., 1. o.

[2] HL L 151., 1992.6.3, 1. o. A 990/93/EGK rendelettel (HL L 102., 1993.4.28, 14. o.) hatályon kívül helyezett rendelet.

[3] HL L 266., 1992.9.12, 27. o. A 990/93/EGK rendelettel (HL L 102., 1993.4.28, 14. o.) hatályon kívül helyezett rendelet.

[4] HL L 102., 1993.4.28, 14. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994R1733 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994R1733&locale=hu