Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32011D0765[1]

2011/765/EU: A Bizottság határozata ( 2011. november 22. ) a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban a mozdonyvezetők képzésében részt vevő képzési központok elismerésére, a mozdonyvezetők vizsgáztatóinak elismerésére és a vizsgák szervezésére vonatkozó feltételekről (az értesítés a C(2011) 7966. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2011. november 22.)

a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban a mozdonyvezetők képzésében részt vevő képzési központok elismerésére, a mozdonyvezetők vizsgáztatóinak elismerésére és a vizsgák szervezésére vonatkozó feltételekről

(az értesítés a C(2011) 7966. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2011/765/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 23. cikke (3) bekezdésének b) pontjára és 25. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1) Annak érdekében, hogy a mozdonyvezetők és a mozdonyvezető-jelöltek minősítés céljából történő képzésének és vizsgáinak színvonala megfelelő és összehasonlítható szintet érjen el valamennyi tagállamban, közös, uniós szintű kritériumokat szükséges megállapítani a képzési központok és a mozdonyvezetőket vizsgáztatók elismerésére vonatkozó eljárások tekintetében.

(2) A vizsgák kölcsönös elfogadásának lehetővé tétele érdekében indokolt a képzést és a vizsgákat valamennyi tagállamban megfelelő módon, ésszerű és összehasonlítható minőségi szinten végrehajtani.

(3) A képzési központok legyenek jól felkészültek az általuk folytatott képzés tekintetében. A képzési központok jellemzője különösen a műszaki és operatív szakértelem és a képzések szervezéséhez szükséges alkalmasság kell legyen, valamint megfelelő személyzettel és felszereltséggel kell rendelkezniük.

(4) Különleges rendelkezéseket szükséges rögzíteni a biztonsági tanúsítványt vagy biztonsági engedélyt kérelmező vasúttársaságokhoz, illetve a pályahálózat-működtetőkhöz tartozó képzési központok tekintetében. Az adminisztratív terhek csökkentése érdekében a tagállam számára meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy ezen képzési központok elismerését összekapcsolhassák a biztonsági tanúsítvány vagy biztonsági engedély kiadási folyamatával.

(5) A mozdonyvezetők vizsgáztatóinak szakképesítéssel és szakértelemmel kell rendelkezniük az általuk lebonyolítani kívánt vizsgák témáját illetően. A vizsgáztató szakértelmére vonatkozó követelményeknek célszerű olyan szempontokat felölelniük, mint a vizsgáztatás módja, képességek és pedagógiai alkalmasság. Célszerű, hogy az illetékes hatóság egyedi alapon ellenőrizze, hogy egy, a mozdonyvezetők vizsgáztatójaként való elismerését kérelmező személy vagy jogalany alkalmas-e az adott kompetenciaterületeken történő vizsgáztatásra.

(6) A mozdonyvezetők vizsgáztatói a vizsgákat függetlenül és pártatlanul bonyolítják le. E célból az elismerési eljárást kérelmező személyek vagy jogalanyok bizonyítják az illetékes hatóság felé, hogy betartják a követelményeket.

(7) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2007/59/EK irányelv 32. cikkében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy és hatály

E határozat a 2007/59/EK irányelvvel összhangban meghatározza a mozdonyvezetők és mozdonyvezető-jelöltek számára szakképzést nyújtó képzési központok elismerésére, a mozdonyvezetők és mozdonyvezető-jelöltek vizsgáztatóinak elismerésére, valamint a vizsgák szervezésére vonatkozó feltételeket.

A határozat az alábbiakra vonatkozik:

a) a mozdonyvezetők és mozdonyvezető-jelöltek számára képzést nyújtó képzési központokra a 2007/59/EK irányelv 23. cikkében meghatározott képzési feladatok tekintetében;

b) a mozdonyvezető-jelöltek, valamint azon mozdonyvezetők szakértelmének ellenőrzésére jogosult vizsgáztatókra, akik számára a 2007/59/EK irányelv 25. cikkével összhangban kell tanúsítványt kiadni.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában a következő meghatározások alkalmazandók:

a) "kérelmező": egy jogalany vagy egyetlen személy, aki olyan céget alapított, amely a 2007/59/EK irányelv 23. cikkének (5) és (6) bekezdésében említett képzési feladatokkal összefüggő képzés nyújtásának elismerését kérelmezi, beleértve a 2007/59/EK irányelv 25. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett vizsgáztatóként való elismerését kérelmező egyetlen személyt is;

b) "oktató": a képzés előkészítéséhez, megszervezéséhez és lebonyolításához megfelelő képességekkel és szakértelemmel rendelkező személy;

c) "vizsgáztató": a 2007/59/EK irányelv alkalmazásában megfelelő képességekkel és szakértelemmel rendelkező, a vizsgák lebonyolítása és értékelése tekintetében elismert személy;

d) "vizsga": a mozdonyvezető vagy mozdonyvezető-jelölt szakértelmének ellenőrzésére irányuló folyamat a 2007/59/EK irányelvvel összhangban, amely egy- vagy többféle, azaz írásbeli, szóbeli és gyakorlati részből állhat;

e) "vizsgaközpont": a mozdonyvezetők 2007/59/EK irányelv 25. cikkének megfelelő vizsgáztatására létrehozott hely;

f) "elismerés": egy személynek vagy jogalanynak a képzési feladatok vagy vizsgák lebonyolításával kapcsolatos szakértelméről szóló hivatalos igazolása, amelyet egy, a tagállam által erre a célra kinevezett hatóság ad ki;

g) "illetékes hatóság": a 2007/59/EK irányelv 3. cikkében meghatározottak szerinti illetékes hatóság, vagy a tagállam által kinevezett vagy delegálás útján az illetékes hatóság által a képzési központok és vizsgáztatók elismerésének feladatával megbízott bármilyen egyéb testület.

2. FEJEZET

KÉPZÉSI KÖZPONTOK

3. cikk

Függetlenség és pártatlanság

A képzési központok valamennyi résztvevő tekintetében pártatlanul nyújtanak képzéseket.

Különösen olyan esetben, amikor a képzési központ a képzési központot tulajdonló vállalat alkalmazásában álló személyek és egyéb személyek számára nyújt képzést, azt a képzési központot tulajdonló vállalat érdekeitől függetlenül és valamennyi résztvevő tekintetében pártatlanul kell nyújtani. A képzési központoknak azonos szabályokat kell alkalmazniuk a képzési központot tulajdonló vállalat alkalmazásában álló személyek és egyéb személyek tekintetében. A tagállamok biztosítják, hogy intézkedéseket hoznak ezen elv védelmében.

4. cikk

A szakértelemre vonatkozó követelmények

(1) A kérelmező a képzési feladatoknak megfelelő képzések szervezéséhez szükséges műszaki és operatív szakértelméről és alkalmasságáról tesz tanúbizonyságot. A kérelmezőnek megfelelő személyzettel és felszereltséggel kell rendelkeznie, és olyan környezetben kell működnie, amely megfelelő a mozdonyvezetőknek a 2007/59/EK irányelvvel összhangban engedélyek és tanúsítványok megszerzésének vagy megtartásának céljából szervezett vizsgákra való felkészítésére irányuló képzés lebonyolításához.

(2) A kérelmezők mindenekelőtt:

a) hatékony irányítási rendszerrel rendelkeznek, amely biztosítja, hogy megfelelő képzettségű és gyakorlattal rendelkező oktatókat alkalmazzanak a 2007/59/EK irányelvben meghatározott előírásokkal összhangban lévő képzés nyújtása érdekében;

b) rendelkeznek a szükséges személyzettel, létesítményekkel, felszereltséggel, valamint a kínált képzésnek és a képzésen résztvevők becsült számának megfelelő szállással;

c) biztosítják, hogy a gyakorlati képzést érvényes mozdonyvezetői vagy hasonló vonal-/gördülőállomány-típusra vonatkozó engedéllyel és a képzés tematikáját lefedő érvényes tanúsítvánnyal, valamint a mozdonyvezetés terén legalább három éves szakmai gyakorlattal rendelkező oktatók bonyolítsák le. Amennyiben az oktató nem rendelkezik érvényes tanúsítvánnyal a vonatkozó pályahálózatra/gördülőállományra, akkor a képzésen a 2007/59/EK irányelv 4. cikke (2) bekezdése e) pontjának megfelelően jelen kell lennie egy, az adott pályahálózatra/gördülőállományra vonatkozó tanúsítvánnyal rendelkező mozdonyvezetőnek;

d) biztosítják a képzési tanfolyamok, a képzési tervek, illetve a szakismereti rendszerek tartalmának, felépítésének és időtartamának kidolgozása során felhasznált módszertant;

e) biztosítják a képzési tevékenységek nyilvántartására szolgáló rendszereket, beleértve a résztvevőkről, oktatókról és a tanfolyamok számáról és céljáról szóló információkat is;

f) rendelkeznek minőségirányítási rendszerrel vagy azzal egyenértékű érvényes eljárásokkal, hogy nyomon kövessék azon rendszerek és eljárások megfelelőségét, amelyek biztosítják, hogy a nyújtott képzés eleget tesz a 2007/59/EK irányelvben meghatározott követelményeknek, valamint az e rendszereknek és eljárásoknak való megfelelést;

g) biztosítják az alkalmassági nyilvántartást, a folyamatos továbbképzést és az oktatók szakképesítésének naprakészen tartására irányuló intézkedéseket;

h) igazolják a képzési módszerek, eszközök és felszerelések frissítésére irányuló eljárások meglétét, beleértve a képzés tananyagának, a szoftvernek, valamint a pályahálózat-működtető által nyújtott dokumentumoknak (például a működési szabályokról, a jelzésekről vagy a biztonsági rendszerekről szóló szabályzatoknak) az aktualizálását.

(3) A tagállamok további követelményeket támaszthatnak a saját területük pályahálózatával összefüggő képzéssel szemben.

(4) A vasútüzemeltetési és biztonsági eljárásokra vonatkozó egyedi kommunikációról és terminológiáról szóló képzést megpályázó kérelmezőknek kérelmüket azon tagállam illetékes hatóságához kell benyújtaniuk, amelyben az a pályahálózat található, amelyre a kommunikáció és a terminológia vonatkozik.

5. cikk

Vasúttársasághoz vagy pályahálózat-működtetőhöz tartozó képzési központok

(1) A tagállamok a 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (2) megfelelően - a biztonsági tanúsítási vagy a biztonsági engedélyezési folyamattal összefüggésben - engedélyezhetik egy vasúttársasághoz vagy pályahálózat-működtetőhöz tartozó olyan kérelmező elismerését, aki kizárólag azon vállalat személyzete részére nyújt képzést, amelyhez tartozik, és eleget tesz e határozat 4. cikkében foglalt valamennyi követelménynek.

(2) Ebben az esetben az elismerésről szóló igazolást fel lehet tüntetni a vonatkozó biztonsági tanúsítványon vagy a biztonsági engedélyen.

(3) Az (1) bekezdésben említett kérelmező munkaszervezését és igazgatását oly módon kell végrehajtani, hogy ne alakulhasson ki összeférhetetlenség.

6. cikk

Új vagy újonnan felszerelt vonal és újonnan bevezetett gördülőállomány

Új vagy újonnan felszerelt vonalak, illetve újonnan bevezetett gördülőállomány tekintetében a tagállamok feltételeket határozhatnak meg, amelyek betartásával az elismert képzési központok a 4. cikk (2) bekezdésének c) pontjától eltérve szervezhetnek gyakorlati képzést.

Ezen eltérés alkalmazása szigorúan arra az esetre korlátozódik, amikor még nem áll rendelkezésre a már az új vagy az újonnan felszerelt vonalra vagy az új gördülőállományra is kiterjedő tanúsítvánnyal rendelkező oktató.

Az oktató a 2007/59/EK irányelv 14. és 15. cikke szerinti engedély és tanúsítvány, valamint a szakmai gyakorlat elvárt időszaka tekintetében teljesíti a 4. cikk (2) bekezdésének c) pontjában szereplő valamennyi egyéb követelményt.

3. FEJEZET

A VIZSGÁZTATÓK

7. cikk

Függetlenség és pártatlanság

A kérelmezők megerősítik, hogy a vizsgákat pártatlanul és megkülönböztetéstől mentes módon fogják lebonyolítani, mindenféle olyan nyomástól és ösztönzéstől mentesen, amely hatással lehet a vizsga megítélésére vagy eredményeire, valamint lebonyolításának módjára.

Ebből a célból az illetékes hatóság nyilatkozatot dolgoz ki és foglal bele a kérelmező által aláírandó pályázati űrlapba.

8. cikk

A szakértelemre vonatkozó követelmények

(1) A kérelmezők szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek az általuk lebonyolítani kívánt vizsga tartalmát illetően.

A kívánt tapasztalatot legalább négyévnyi szakmai gyakorlat során, a kérelem benyújtási határidejét megelőző legfeljebb ötéves időtartamon belül kell megszerezni.

A szakmai tapasztalat kívánt időtartama magában foglalhat érvényes mozdonyvezetői engedéllyel és kiegészítő tanúsítvánnyal rendelkező mozdonyvezető-igazgatóként szerzett tapasztalatot, illetve a benyújtott kérelemmel kapcsolatos képzési feladatok ellátása terén oktatóként szerzett tapasztalatot is.

(2) A vonaton szervezett gyakorlati vizsgákat illetően a kérelmezőnek érvényes mozdonyvezetői engedéllyel, illetve hasonló vonal-/gördülőállomány-típusra vonatkozó engedéllyel és a vizsga tárgyát lefedő érvényes tanúsítvánnyal kell rendelkeznie. Amennyiben a vizsgáztató nem rendelkezik érvényes tanúsítvánnyal a vonatkozó infrastruktúrára/gördülőállományra, akkor a 2007/59/EK irányelv 4. cikke (2) bekezdésének e) pontjával összhangban a képzésen jelen kell lennie egy, az adott infrastruktúrára/gördülőállományra vonatkozó tanúsítvánnyal rendelkező mozdonyvezetőnek.

A kérelmező mozdonyvezetés terén legalább négyévnyi szakmai gyakorlattal rendelkezik, amelyet a kérelem benyújtási dátumát megelőző legfeljebb ötéves időtartamon belül kell megszerezni. A kérelmező tudása a kérelem benyújtásának időpontjában naprakész.

(3) Ezen túlmenően a kérelmezőknek az alábbi minimumkövetelményeknek kell megfelelniük:

a) a vizsganyelvből a hallás utáni értés és a szóbeli interakció terén legalább az Európa Tanács által kifejlesztett közös európai nyelvi referenciakeret (KER) (3) B2 szintjét teljesítik;

b) a vizsgák lebonyolításához szükséges képességekkel és pedagógiai alkalmassággal, továbbá alapos ismeretekkel rendelkeznek az adott vizsgáztatás módszereiről és vizsgadokumentumairól;

c) ismertetik, hogyan szándékoznak az általuk vizsgáztatott témakörökkel kapcsolatos ismereteiket naprakészen tartani;

d) ismerik a mozdonyvezetők tanúsítási rendszerét.

(4) A tagállamok további követelményeket támaszthatnak a saját infrastruktúrájukkal összefüggő vizsgák lebonyolításával kapcsolatban.

4. FEJEZET

A VIZSGÁK SZERVEZÉSE

9. cikk

A vizsgák szervezésére vonatkozó közös kritériumok

A 2007/59/EK irányelv 25. cikkével összhangban a mozdonyvezetők szakismeretének értékelésére szervezett vizsgáknak az alábbi feltételeket kell teljesíteniük:

a) két vagy több személy által lebonyolított vizsgák esetén legalább a vizsgát vezető személy legyen e határozat rendelkezéseivel összhangban elismert vizsgáztató;

b) amennyiben a vizsga a mozdonyvezetéssel összefüggő szakismeretek gyakorlati részét érinti, a vizsgáztatónak mozdonyvezetői engedéllyel, valamint kiegészítő tanúsítvánnyal kell rendelkeznie, amely engedélyezi a vizsga tárgyát képező vagy hasonló pályahálózat használatát és a vizsga tárgyát képező vagy hasonló gördülőállomány vezetését. Amennyiben a vizsgáztató nem rendelkezik érvényes tanúsítvánnyal a vonatkozó infrastruktúrára/gördülőállományra, akkor a 2007/59/EK irányelv 4. cikke (2) bekezdésének e) pontjával összhangban a képzésen jelen kell lennie egy, az adott infrastruktúrára/gördülőállományra vonatkozó tanúsítvánnyal rendelkező mozdonyvezetőnek;

c) a vizsgákat átlátható módon kell lebonyolítani, és azoknak megfelelő hosszúságúnak kell lenniük, hogy elegendően dokumentált bizonyítékkal alátámasztható legyen, hogy a 2007/59/EK irányelv mellékleteinek valamennyi releváns témáját érintették;

d) azokban az esetekben, amikor a vizsga tárgyából a képzést a vizsgán résztvevő vizsgáztató nyújtotta a mozdonyvezető vagy mozdonyvezető-jelölt részére, a vizsgát egy második, a felkészítő képzésben részt nem vevő vizsgáztatónak kell lebonyolítania;

e) a vizsgát különös gonddal kell előkészíteni a vizsga során előreláthatólag felmerülő kérdések bizalmas kezelése tekintetében.

10. cikk

Új vagy újonnan felszerelt vonal és újonnan bevezetett gördülőállomány

Új vagy újonnan felszerelt vonalak, illetve újonnan bevezetett gördülőállomány tekintetében a tagállamok meghatározhatják azon feltételeket, amelyek mellett az elismert vizsgáztatók a 9. cikktől eltérve vizsgákat bonyolíthatnak le.

Ezen eltérés alkalmazása szigorúan arra az esetre korlátozódik, amikor még nem áll rendelkezésre a már az új vagy az újonnan felszerelt vonalra vagy az új gördülőállományra is kiterjedő tanúsítvánnyal rendelkező vizsgáztató.

A vizsgáztató a 2007/59/EK irányelv 14. és 15. cikke szerinti engedély és tanúsítvány, valamint a szakmai gyakorlat elvárt időszaka tekintetében teljesíti a 4. cikk (2) bekezdésének c) pontjában szereplő valamennyi egyéb követelményt.

5. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. cikk

Átmeneti időszak

Amennyiben egy vasúttársaság vagy pályahálózat-működtető már kiválasztott vizsgáztatókat a személyzete részére szervezett vizsgák lebonyolításához, a tagállam - az e határozat hatálybalépését megelőzően alkalmazandó nemzeti rendelkezéseknek és követelményeknek megfelelően - határozhat úgy, hogy a kiválasztott vizsgáztatók az alábbi feltételekkel összhangban folytathatják a vizsgák lebonyolítását:

a) a vasúttársaság vagy pályahálózat-működtető a 2004/49/EK irányelvnek megfelelően kiadott biztonsági tanúsítvány vagy a biztonsági engedély keretén és az illetékes hatóság által kiadott alkalmazási kör korlátain belül, a szóban forgó biztonsági tanúsítvány vagy biztonsági engedély lejárati idejéig választott vizsgáztatót;

b) a vasúttársaság vagy pályahálózat-működtető ellenőrzi az ebben a határozatban rögzített követelmények teljesítését a kiválasztott vizsgáztatókat illetően; amennyiben egy vizsgáztató nem tud teljesíteni valamely követelményt, a vasúttársaság vagy a pályahálózat-működtető megteszi azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a vizsgáztatók teljesítsék a követelményeket.

12. cikk

Alkalmazás

Ezt a határozatot 2012. május 15-től kell alkalmazni.

E határozat alkalmazásának napján már képzési szolgáltatást nyújtó képzési központok tekintetében e határozat 2013. július 1-jétől alkalmazandó.

13. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 22-én.

a Bizottság részéről

Siim KALLAS

alelnök

(1) HL L 315., 2007.12.3., 51. o.

(2) HL L 164., 2004.4.30., 44. o.

(3) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei: Learning, Teaching, Assessment, 2001 (Cambridge University Press (az angol változat) - ISBN 0-521-00531-0). Az Európa Tanács honlapján is elérhető: http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/Common%20European%20Framework%20hyperlinked.pdf

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011D0765 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011D0765&locale=hu