32005D0629[1]

2005/629/EK: A Bizottság határozata (2005. augusztus 26.) a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság létrehozásáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. augusztus 26.)

a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság létrehozásáról

(2005/629/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 33. cikke (1) bekezdésére,

(1)

A halászatra és akvakultúrára vonatkozó közösségi politika magasan képzett tudományos személyzet segítségével hajtható végre, különösen a tenger- és halászatbiológia, a halászati technológia, a halászat-gazdaságtan vagy hasonló tudományok alkalmazása terén, illetve a halászatra és akvakultúrára vonatkozó adatgyűjtés és kutatás követelményeinek kidolgozásával kapcsolatban.

(2)

Ezt a segítségnyújtást a Bizottságon belül felállítandó halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság (HTMGB) hivatott biztosítani.

(3)

A Bizottság a 2371/2002/EK rendelet 33. cikkével összhangban rendszeres időközönként egyeztet a HTMGB-vel az élő vízi erőforrások védelmével és kezelésével kapcsolatos ügyekről - a biológiai, gazdasági, környezeti, társadalmi és műszaki szempontokat is beleértve -, valamint figyelembe veszi a HTMGB véleményét, amikor az említett rendelet alapján javaslatokat terjeszt elő a halászati gazdálkodásra vonatkozóan.

(4)

A HTMGB halászati kérdésekben adott véleményének a kiváló minőség, a függetlenség, a pártatlanság és az átláthatóság elvén kell alapulnia.

(5)

Elengedhetetlen, hogy az adott kérdések megválaszolásához a HTMGB a lehető legjobban használja fel a Közösségben és azon kívül rendelkezésre álló külső szakértelmet.

(6)

Tekintve a módosítások számát és jelentőségét, a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság létrehozásáról szóló, 1993. november 19-i 93/619/EK bizottsági határozatot ( 2 ) hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A bizottság létrehozása

Létrejön a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság (a továbbiakban: "HTMGB").

2. cikk

A HTMGB szerepe

(1) A Bizottság rendszeres időközönként, illetve szükség esetén felkéri a HTMGB-t, hogy a 2371/2002/EK rendelet 33. cikkének (1) bekezdésében említett kérdésekben véleményt adjon. A Bizottság kérheti egy ilyen vélemény meghatározott időszakon belül történő elfogadását.

(2) A HTMGB a 2371/2002/EK rendelet 33. cikkének (1) bekezdésében említett kérdésekben saját kezdeményezésére is adhat véleményt.

(3) A HTMGB éves jelentést készít:

a) az Európai Közösség számára jelentős halászati erőforrások helyzetéről;

b) e halászati erőforrások helyzetének várható gazdasági hatásairól;

c) a halászati tevékenységek fejleményeiről, hivatkozással a biológiai, ökológiai, műszaki és gazdasági tényezőkre;

d) a halászatokat befolyásoló egyéb gazdasági tényezőkről.

3. cikk

Felépítés

(1) A HTMGB legalább 30 és legfeljebb 35 tagból áll.

(2) A HTMGB tagjai a tengerbiológia, a tengerökológia, a halászati tudomány, a természetvédelem, az állománydinamika, a statisztika, a halászeszközökre vonatkozó technológia, az akvakultúra, valamint a halászat- és akvakultúra-gazdaságtan területén dolgozó tudományos szakértők.

4. cikk

A HTMGB-tagok kinevezése és a tartaléklista létrehozása

(1) A Bizottság a megfelelő jelöltek listájából választja ki a HTMGB tagjait. Ez a lista a szándéknyilatkozat benyújtására vonatkozó nyílt pályázati felhívásnak a Bizottság honlapján való közzétételét követően készül el.

(2) A HTMGB tagjait szaktudásuk alapján jelölik ki, figyelembe véve egy olyan földrajzi megoszlást, amely tükrözi a tudományos kérdések és megközelítések sokféleségét a Közösségben.

(3) A HTMGB tagjainak listáját közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és azt valamennyi tag rövid életrajzával együtt a Bizottság internetes oldalán is hozzáférhetővé teszik.

(4) A HTMGB szolgálati követelményeinek megfelelő, de ki nem nevezett jelöltek tartaléklistára kerülnek. A tartaléklistát a Bizottság felhasználhatja azon tagok megfelelő jelöltekkel való felváltására, akik a HTMGB-t elhagyják az 6. cikk (3) bekezdésével összhangban.

(5) A tartaléklistát közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és azt a Bizottság honlapján is hozzáférhetővé teszik.

5. cikk

Az elnök és az alelnökök megválasztása

A HTMGB tagjai közül hároméves időszakra egy elnököt és két alelnököt választ. A HTMGB elnöke és alelnökei legfeljebb két egymást követő időszakra választhatók meg.

6. cikk

Hivatali idő

(1) A HTMGB-tagok hivatali ideje három év, amely hároméves időszakokra megújítható.

(2) Egy adott hároméves időszak leteltét követően az elnök, az alelnökök és a HTMGB tagjai addig maradnak hivatalban, amíg a helyükbe lépő tagokat kinevezik, vagy a megbízatásukat meghosszabbítják.

(3) Ha egy tag nem vesz tevékenyen részt a HTMGB munkájában, tevékenysége során összeférhetetlenség lép fel, vagy tisztségéről le akar mondani, a Bizottság megszüntetheti tagságát.

7. cikk

Külső szakértők

A HTMGB a Bizottság illetékes szervezeti egységével folytatott konzultációt követően meghívhat olyan szakértőket is, akik nem tagjai a HTMGB-nek, és releváns tudományos ismeretekkel és szakértelemmel rendelkeznek ahhoz, hogy segítsék a bizottság munkáját.

8. cikk

Munkacsoportok

A HTMGB a Bizottság illetékes szervezeti egységével folytatott konzultációt követően világosan meghatározott feladatok elvégzésére külön munkacsoportokat hozhat létre. A munkacsoportok külső szakértőkből és legalább két HTMGB-tagból állnak. A munkacsoportok adott határidőn belül jelentést tesznek a HTMGB-nek.

9. cikk

Költségtérítés és ellentételezés

(1) A HTMGB-tagok és a külső szakértők a mellékletben előírtak szerint ellentételezésre jogosultak a HTMGB tevékenységeiben való részvételükért.

(2) A HTMGB-tagok és a külső szakértők úti- és tartózkodási költségeit a Bizottság téríti meg.

10. cikk

A HTMGB és a Bizottság közötti kapcsolat

(1) A HTMGB plenáris üléseinek, illetve a HTMGB-munkacsoportok üléseinek megszervezése előtt a HTMGB konzultál a Bizottság illetékes szervezeti egységével.

(2) A Bizottság részt vehet a HTMGB és munkacsoportjai ülésein.

(3) A Bizottság illetékes szervezeti egységének kérésére a HTMGB ülésein és munkacsoportjaiban való részvételre meghívhatók olyan szakértők, akik nem tagjai a HTMGB-nek.

11. cikk

Eljárási szabályzat

(1) A HTMGB a Bizottság illetékes szervezeti egységével folytatott konzultációt követően elfogadja eljárási szabályzatát. Az eljárási szabályzat biztosítja, hogy a HTMGB a kiváló minőség, a függetlenség, a pártatlanság és az átláthatóság alapelveinek megfelelően lássa el feladatait, ugyanakkor tiszteletben tartva a kereskedelmi és adótitkok bizalmas kezelése iránti jogos kérelmeket.

(2) Az eljárási szabályzat különösen a következők szabályozására terjed ki:

a) a HTMGB elnökének és alelnökeinek megválasztása;

b) az alábbi eljárások:

i. a vélemények iránti kérelmek kezelése;

ii. a vélemények elfogadása rendes feltételek mellett, illetve - ha azt a kérdés sürgőssége megköveteli - gyorsított, levelezés útján lebonyolított írásbeli eljárás keretében;

c) munkacsoportok létrehozása és szervezése, a munkacsoportok elnökeinek kinevezése és feladataik ismertetése;

d) az ülések jegyzőkönyvei, beleértve az elfogadott véleményektől eltérő vélemények részleteit;

e) a külső szakértők szerepe;

f) az előadók kijelölése és feladataik ismertetése;

g) a tudományos vélemények formátuma és tartalma, valamint az ezek következetességének biztosítását és javítását célzó eljárások;

h) a HTMGB-tagok és a külső szakértők felelősségei és kötelezettségei külső kapcsolataik vonatkozásában;

i) a HTMGB képviselete a halászati és akvakultúra-ágazati tanácsadó bizottságban (ACFA);

j) a HTMGB-tagok regionális tanácsadó bizottságokban (RAC-k) való részvétele.

(3) Az eljárási szabályzatot közzéteszik a Bizottság honlapján.

12. cikk

Határozatok és vélemények

(1) A HTMGB az ülésen jelen levő tagjai többségével szavaz. A határozatok és vélemények csak abban az esetben fogadhatók el, ha a HTMGB-tagok 70 %-a leadta szavazatát vagy tartózkodott.

(2) Az indokolással ellátott kisebbségi véleményeket az érintett tagok megjelölésével belefoglalják a HTMGB által kiadott véleményekbe.

(3) A HTMGB véleményeit - az üzleti titoktartás tiszteletben tartásával - haladéktalanul közzéteszik a Bizottság internetes honlapján.

13. cikk

Függetlenség

(1) A HTMGB tagjainak kinevezése és a külső szakértők meghívása személyre szóló. Hatáskörüket nem ruházhatják át másra.

(2) A HTMGB tagjai és a külső szakértők a tagállamoktól vagy az érdekelt felektől függetlenül kötelesek eljárni. Ennek érdekében nyilatkozatot tesznek arról az elkötelezettségükről, hogy a közérdeknek megfelelően fognak tevékenykedni, továbbá olyan érdeknyilatkozatot tesznek, amely jelzi mindazon érdekek hiányát vagy meglétét, amelyek a függetlenségüket befolyásolhatják. Ezeket a nyilatkozatokat írásban kell megtenni, és közzé kell tenni. A HTMGB tagjai évente elkötelezettségi nyilatkozatot tesznek.

(3) A HTMGB tagjai és a külső szakértők a HTMGB és a munkacsoportok valamennyi ülése során bejelentenek bármely olyan érdeket, amely a napirendi pontokkal összefüggésben veszélyeztetheti függetlenségüket.

14. cikk

Titoktartási kötelezettség

(1) A HTMGB tagjai és a külső szakértők a HTMGB véleményeinek kivételével nem hoznak nyilvánosságra olyan adatokat, amelyekhez a HTMGB-ben vagy a munkacsoportok valamelyikében végzett munkájuk során jutottak hozzá.

(2) Ha a Bizottság arról tájékoztatja a HTMGB-t, hogy a kért vélemény bizalmas jellegű, az adott munkacsoportban csak a HTMGB tagjai és a Bizottság képviselője lehet jelen.

15. cikk

A HTMGB titkársága

(1) A Bizottság titkárságot biztosít a HTMGB és munkacsoportjai részére.

(2) A titkárság felelős a technikai és adminisztratív támogatás és koordináció biztosításáért a HTMGB hatékony működése és a munkacsoportok ülései szervezésének megkönnyítése érdekében.

(3) A titkárság a HTMGB és munkacsoportjai tevékenységét szükség esetén összehangolja más közösségi vagy nemzetközi szervek tevékenységével.

16. cikk

Záró rendelkezések

(1) A 93/619/EK határozat hatályát veszti.

(2) A 93/619/EK bizottsági határozat 1. cikkével összhangban kinevezett HTMGB-tagok az e határozattal létrehozott bizottság tagjaiként mindaddig hivatalban maradnak, amíg a HTMGB új tagjainak kinevezése meg nem történik az e határozat 3. cikkével összhangban.

(3) Az e cikk (2) bekezdésében említett tagok hivatali idejének lejártát követően az 5. cikk rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók.

MELLÉKLET

ELLENTÉTELEZÉS

A HTMGB-tagok és a külső szakértők a HTMGB tevékenységeiben való részvételükért a következő ellentételezésre jogosultak:

- A HTMGB plenáris ülésein és a HTMGB munkacsoportjaiban való részvétel

EUR/teljes napHTMGB plenáris ülésekHTMGB munkacsoportok
Elnök300300
Alelnök (1)3000
Egyéb résztvevők250250
(1) Csak a HTMGB plenáris ülésein vesz részt.

- Amennyiben valamely tag vagy külső szakértő csak délelőtt vagy délután vesz részt a munkában, a teljes napra járó ellentételezés 50 %-ára jogosult.

- Jelentések

EURHTMGB-vélemények a plenáris üléseken vagy levelezés útján (1)Előkészítő jelentések (2) a HTMGB plenáris ülései vagy munkacsoportok előtt
Előadó300300 (3)
(1) Az ellentételezés a vélemény végleges változatának megírásáért fizetendő.
(2) Összefoglalók, vizsgálatok, háttérinformációk.
(3) Az ellentételezést legfeljebb 15 napra kell kifizetni a Bizottság által megállapított időkorlát alapján az előzetes írásos megállapodásban meghatározottak szerint. A Bizottság azonban szükség esetén további napokkal meghosszabbíthatja a határidőt.

( 1 ) HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

( 2 ) HL L 297, 1993.2.12., 25. o..

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005D0629 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005D0629&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02005D0629-20100210 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02005D0629-20100210&locale=hu

Tartalomjegyzék