Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32006R1932[1]

A Tanács 1932/2006/EK rendelete ( 2006. december 21 .) a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1932/2006/EK RENDELETE

(2006. december 21.)

a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról

1. cikk

Az 539/2001/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"A menekültek vízumkötelezettségének eltörléséről szóló, 1959. április 20-án Strasbourgban aláírt európai megállapodásból fakadó kötelezettségek sérelme nélkül, a menekültnek elismert és a hontalan személyeknek vízummal kell rendelkezniük a tagállamok külső határainak átlépésekor, amennyiben a tartózkodási helyük szerinti és az úti okmányaikat kiállító harmadik ország az e rendelet I. mellékletében szereplő harmadik országok egyike.";

b) a (2) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"Ezenkívül vízummentesség vonatkozik az alábbiakra:

- az I. mellékletben szereplő harmadik országok egyikének azon állampolgárai, akik a tagállamok által a tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1931/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( *1 ) alkalmazásában kiállított kishatárforgalmi engedéllyel rendelkeznek, amennyiben a kishatárforgalmi rendszer összefüggésében gyakorolják jogaikat,

- az I. mellékletben felsorolt harmadik országok egyikének állampolgárságával rendelkező és a Tanács által az Európai Uniót létrehozó szerződés K.3. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján elfogadott együttes fellépésről a valamely tagállamban tartózkodási hellyel rendelkező, harmadik országbeli diákok utazási könnyítéseiről szóló, 94/795/IB tanácsi határozatot ( *2 ) alkalmazó tagállamok egyikében tartózkodási hellyel rendelkező azon iskolai tanulók, akik iskolai kirándulás keretében, az iskolai tanulók csoportjának tagjaként az adott iskola 1994. november 30-i tanárának kíséretében utaznak,

- a tagállamok egyikében tartózkodó menekültnek elismert és hontalan személyek, valamint más olyan személyek, akik egyik ország állampolgárságával sem rendelkeznek, és akik az említett tagállam által kibocsátott úti okmánnyal rendelkeznek.

2. Az 539/2001/EK rendelet 3. cikke hatályát veszti.

3. A 4. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"a) a diplomata-útlevéllel, szolgálati/hivatali útlevéllel vagy különleges útlevéllel rendelkező személyek - a vízumkérelmek megvizsgálására vonatkozó egyes részletes rendelkezések és gyakorlati eljárások végrehajtási hatásköreinek a Tanács részére történő fenntartásáról szóló, 2001. április 24-i 789/2001/EK rendelet ( *3 ) 1. cikkének (1) bekezdésében és 2. cikkének (1) bekezdésében előírt eljárások egyikének megfelelően.

b) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A tagállamok mentesíthetik a vízumkötelezettség alól:

a) azokat az I. mellékletben felsorolt harmadik állam, illetőleg Svájc vagy Liechtenstein állampolgárságával rendelkező iskolai tanulókat, akik a II. mellékletben felsorolt valamely harmadik országban rendelkeznek tartózkodási hellyel, és iskolai kirándulás keretében, az iskolai tanulók csoportjának tagjaként az adott iskola tanárának kíséretében utaznak;

b) a menekültnek elismert és a hontalan személyeket, amennyiben a tartózkodási helyük szerinti, valamint az úti okmányukat kiállító harmadik ország a II. mellékletben szereplő harmadik országok közé tartozik;

c) a fegyveres erők NATO vagy a Békepartnerség keretében utazó tagjait, valamint az Észak-atlanti Szerződés tagállamai közötti, 1951. június 19-i megállapodás által előírt személyazonosító okmányokkal és menetparanccsal rendelkező személyeket."

4. Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a) az 1. részben:

i. a Bolívia bejegyzést be kell illeszteni;

ii. az Antigua és Barbuda, Bahama-szigetek, Barbados, Mauritius, Saint Kitts és Nevis, valamint a Seychelle-szigetek bejegyzéseket el kell hagyni;

iii. a "Kelet-Timor" bejegyzés helyébe a "Timor-Leste" kifejezés lép;

iv. a "Szerbia és Montenegró (Jugoszláv Szövetségi Köztársaság)" bejegyzés helyébe a "Szerbia" és a "Montenegró" kifejezések lépnek;

v. a "Nyugat-Szamoa" bejegyzés helyébe a "Szamoa" kifejezés lép;

b) a szöveg a következő résszel egészül ki:

"3. OLYAN BRIT POLGÁROK, AKIK NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGÁNAK A KÖZÖSSÉGI JOG ÉRTELMÉBEN NEM ÁLLAMPOLGÁRAI:

a brit tengerentúli területek azon polgárai, akik nem rendelkeznek tartózkodási jogcímmel az Egyesült Királyságban

a tengerentúli brit polgárok

a Brit Nemzetközösség azon tagjai, akik nem rendelkeznek tartózkodási jogcímmel az Egyesült Királyságban

az Egyesült Királyság védelmét élvező személyek".

5. A II. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az 1. részben:

i. a Bolívia bejegyzést el kell hagyni;

ii. a felsorolás a következő bejegyzésekkel egészül ki:

"Antigua és Barbuda(*) (Andorra és Argentína közé);

Bahama-szigetek(*) és

Barbados(*) (Ausztrália és Brazília közé);

Mauritius(*) (Málta és Mexikó közé);

Saint Kitts és Nevis(*) (Románia és Salvador közé);

Seychelle-szigetek(*) (San Marino és Szingapur közé)";

iii. a szöveg az alábbi lábjegyzettel egészül ki:

"(*) A vízumkötelezettség alóli mentességet az Európai Közösséggel kötendő vízummentességi megállapodás hatálybalépésének időpontjától kell alkalmazni.";

iv. a "Brunei" bejegyzés helyébe "Brunei Darussalam" kifejezés lép;

b) a szöveg a következő résszel egészül ki:

"3. OLYAN BRIT POLGÁROK, AKIK NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGÁNAK A KÖZÖSSÉGI JOG ÉRTELMÉBEN NEM ÁLLAMPOLGÁRAI:

a (tengerentúli) brit állampolgárok".

2. cikk

A tagállamok 2007. április 1-jétől bevezetik a bolíviai állampolgárokra vonatkozó vízumkötelezettséget.

A tagállamok bevezetik az Antigua és Barbuda, Bahama-szigetek, Barbados, Mauritius, Saint Kitts és Nevis, valamint a Seychelle-szigetek állampolgáraira vonatkozó vízummentességet, amint hatályba lép az Európai Közösségek és az érintett harmadik ország között a vízummentesség tekintetében kötendő megállapodás.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban, az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek megfelelően.

( *1 ) HL L 405., 2006.12.30., 1. o.

( *2 ) HL L 327., 1994.12.19., 1. o."

( *3 ) HL L 116., 2001.4.26., 2. o. A 2004/927/EK határozattal (HL L 396., 2004.12.31., 45. o.) módosított rendelet."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R1932 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R1932&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006R1932-20070119 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006R1932-20070119&locale=hu