32001R1726[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1726/2001/EK rendelete (2001. július 23.) az élelmiszersegélyezési politikáról, az élelmiszersegélyek kezeléséről és az élelmezésbiztonság elősegítésére szolgáló különleges műveletekről szóló 1292/96/EK tanácsi rendelet 21. cikkének módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 1726/2001/EK rendelete

(2001. július 23.)

az élelmiszersegélyezési politikáról, az élelmiszersegélyek kezeléséről és az élelmezésbiztonság elősegítésére szolgáló különleges műveletekről szóló 1292/96/EK tanácsi rendelet 21. cikkének módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 179. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [2],

mivel:

(1) A Közösség és annak tagállamai több, az élelmiszersegélyezési politikával, az élelmiszersegélyek kezelésével és az élelmezésbiztonság támogatására szolgáló különleges műveletekkel kapcsolatos nemzetközi megállapodás, köztük az 1999. évi élelmiszersegély-egyezmény tagjai.

(2) Az 1999. évi élelmiszersegély-egyezménynek az Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló, 2000. június 13-i 2000/421/EK tanácsi határozat hagyta jóvá az egyezményt [3].

(3) Szükséges a 1292/96/EK tanácsi rendelet [4] 21. cikkét az 1999. évi élelmiszersegély-egyezmény III. és IV. cikkéhez hozzáigazítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1292/96/EK rendelet 21. cikke a következőképpen módosul:

"21. cikk

(1) A Tanács, a Bizottság javaslata alapján az Európai Parlamenttel való konzultációt követően minősített többséggel eljárva határozza meg a segély teljes mennyiségének a Közösségre eső részét, az élelmiszersegély-egyezményben a Közösség és tagállamainak közös hozzájárulásaként megállapított, tonnában kifejezett búzaegyenértékben, vagy annak értékében, vagy a tonna és az érték kombinációjában.

(2) A Bizottság koordinálja a Közösség és a tagállamok élelmiszersegély-egyezmény alapján történő segélyműveleteit, és biztosítja, hogy a Közösség és a tagállamok teljes hozzájárulása elérje legalább az ezen egyezményben előírt kötelezettségvállalás szintjét."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2001. július 23-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

N. Fontaine

a Tanács részéről

az elnök

A. Neyts-uyttebroeck

[1] HL C 154. E., 2001.5.29., 108. o.

[2] Az Európai Parlament 2001. május 16-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2001. július 10-i határozata.

[3] HL L 163., 2000.7.4., 37. o.

[4] HL L 166., 1996.7.5., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001R1726 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001R1726&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére