31988L0660[1]

A Tanács irányelve (1988. december 19.) a húsipari termékek Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló 80/215/EGK irányelv módosításáról (88/660 EGK)

A Tanács irányelve

(1988. december 19.)

a húsipari termékek Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló 80/215/EGK irányelv módosításáról

(88/660 EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a legutóbb a 87/491/EGK rendelettel [4] módosított 80/215/EGK irányelv [5] 4. cikkének (1) bekezdése meghatározza a húsipari termékekben található, az állatállomány betegségeiért felelős kórokozókat feltehetően elpusztító kezelésfajtákat az ilyen termékek Közösségen belüli kereskedelmének bizonyos feltételek mellett történő megengedése céljából;

mivel a megszerzett tapasztalatok, valamint a tudományos ismeretek bővülése és a húsfeldolgozási technológia fejlődése a szükséges garanciákat biztosító új kezelés használatát teszi lehetővé;

mivel e kezelés felvétele a már előírt többi kezelés közé segíti a Közösségen belüli szabad mozgást, amely növeli a termelési értéket a betegségek terjedési veszélyének elkerülésével;

mivel egy tudományos vélemény azt állapította meg, hogy az ilyen húskészítményekre mostanáig alkalmazott öt kilogrammos súlyhatár biztonsággal elhagyható, amennyiben minden más meglévő óvintézkedést megtartanak és alkalmaznak,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 80/215/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdése a) pontja ii. alpontjának második franciabekezdése a következőképpen módosul:

1. a második franciabekezdést el kell hagyni;

2. a korábbi negyedik francia bekezdés első francia albekezdésében az "amelynek során a hőmérsékletnek legalább 70 oC-ot kell elérnie..." szöveg helyébe az "amelynek során a maghőmérsékletnek legalább 70 oC-ot kell elérnie..." szöveg lép.

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azon törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelvnek legkésőbb 1989. április 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1988. december 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

Y. Pottakis

[1] HL C 273., 1988.10.22., 9. o.

[2] 1988. december 16-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] 1988. december 14-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] HL L 279., 1987.10.2., 27. o.

[5] HL L 47., 1980.2.21., 4. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31988L0660 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31988L0660&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére