Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

31980L0215[1]

A Tanács irányelve (1980. január 22.) a húsipari termékek Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról

A Tanács irányelve

(1980. január 22.)

a húsipari termékek Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról

(80/215/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. és 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság ajánlására,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

mivel a húsipari termékek Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1976. december 21-i 77/99/EGK tanácsi irányelvet [2] 1976. július 1-je óta kell alkalmazni;

mivel a fenti irányelv alkalmazása mindaddig nem éri el a kívánt hatást, amíg a tagállamok húsipari termékekkel kapcsolatos állat-egészségügyi követelményei közötti különbségek akadályozzák a Közösségen belüli kereskedelmet; mivel, különösen a különbségek kiküszöbölése érdekében ezen a téren közös rendelkezéseket kell megállapítani;

mivel a járványos állatbetegségek húsipari termékek útján történő terjedésének elkerülése érdekében rögzíteni kell, hogy a húsnak, melyből meghatározott húsipari termékeket állítanak elő, meg kell felelnie a friss húsra alkalmazandó egészségügyi rendelkezéseknek;

mivel gondoskodni kell arról, hogy a közösségi szabályoknak nem megfelelő húsipari termékeket ne lássák el az említett szabályokban előírt állat-egészségügyi jelöléssel;

mivel az állatoknak átadható betegségek kórokozóit elpusztító kezelésnek alávetett húsipari termékek esetében az érintett húsipari terméket kísérő egészségügyi bizonyítványon fel kell tüntetni az említett kezelést;

mivel a tagállamoknak rendelkezniük kell azzal a lehetőséggel, hogy megtagadják azon húsipari termékek területükön történő szabad forgalomba bocsátását, melyekben fertőző vagy járványos betegségek kórokozóinak jelenlétét állapították meg, illetve melyek nem felelnek meg a közösségi egészségügyi rendelkezéseknek;

mivel a feladó számára - saját vagy képviselője kérelmére - engedélyezni kell a húsipari termékek visszaszállítását, hacsak ennek ellenkezőjét egészségügyi okok nem indokolják;

mivel annak érdekében, hogy az érintettek tisztában legyenek az elrendelt tilalmak vagy korlátozások alapjával, a feladóval vagy annak képviselőjével, valamint bizonyos esetekben a feladó ország illetékes hatóságaival is tudatni kell a tilalom vagy korlátozás okait;

mivel amennyiben a feladó és a rendeltetési ország hatóságai között vita alakul ki a tilalom vagy korlátozás indokoltságát illetően, a feladó számára lehetővé kell tenni, hogy állat-egészségügyi szakértőtől véleményt kérhessen;

mivel a tagállamoknak rendelkezniük kell azzal a lehetőséggel, hogy megtiltsák az olyan tagállamból származó húsipari termékek területükre történő behozatalát, ahol járványos állatbetegség tört ki; mivel e járványos állatbetegség természetétől és jellegétől függően az említett tilalom az exportáló ország területének egy részéről származó húsipari termékekre korlátozható, vagy pedig annak teljes egészére kiterjeszthető; mivel abban az esetben, ha egy tagállam területén fertőző vagy járványos betegség tör ki, a betegséggel szembeni védekezésre irányuló megfelelő intézkedéseket gyorsan kell megtenni; mivel az említett betegségekkel járó veszélyeket, valamint a szükséges védőintézkedéseket az egész Közösségben ugyanúgy kell megítélni;

mivel a tervezett rendelkezések végrehajtásának elősegítése érdekében egy eljárást kell megállapítani, mely szoros együttműködést hoz létre a tagállamok és a Bizottság között, az 1968. október 15-i tanácsi határozattal [3] létrehozott Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretén belül,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ezen irányelv a húsipari termékek Közösségen belüli kereskedelmére vonatkozó állat-egészségügyi követelményeket határozza meg.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában a 78/54/EGK irányelvvel [4] módosított, a friss hús Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1972. december 12-i 72/461/EGK tanácsi irányelv [5] 2. cikkében, valamint a 77/99/EGK irányelv 2. cikkében szereplő meghatározásokat kell alkalmazni megfelelő esetben.

A hosszú ideig tartó természetes erjesztésnek és érlelésnek kitett termékeket teljes kezelésen átment termékeknek kell tekinteni mindaddig, amíg a Tanács a Bizottság javaslata alapján egyhangúlag eljárva nem módosítja a 77/99/EGK irányelv A. melléklete V. fejezetének 27. b) pontjában szereplő határértékeket.

3. cikk

Minden tagállam biztosítja, hogy a Közösségen belüli kereskedelemre szánt húsipari termékeket a következőkből, illetve a következők felhasználásával állítsák elő:

- a legutóbb a 75/379/EGK irányelvvel [6] módosított, a friss hús Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/433/EGK tanácsi irányelv [7] 1. cikkében meghatározott, valamint a 72/461/EGK irányelv 3. és 4. cikkében előírt állat-egészségügyi követelményeknek megfelelő friss hús,

- a legutóbb a 77/98/EGK irányelvvel [8] módosított, a szarvasmarhafélék, a sertés és a friss hús harmadik országból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi és állat-egészségügyi vizsgálatok problémáiról szóló, 1972. június 26-i 72/462/EGK tanácsi irányelv [9] 2. cikkének a) pontjában meghatározott, valamint a 72/462/EGK irányelv 3. és 4. cikkében előírt állat-egészségügyi követelményeknek megfelelő friss hús.

4. cikk

(1) A 3. cikk első francia bekezdésétől eltérve, valamint a (2) bekezdés alkalmazására is figyelemmel, azon húsipari termékek Közösségen belüli kereskedelme lehetséges, amelyeket teljesen vagy részben a 64/433/EGK irányelv 1. cikkében meghatározott, a 72/461/EGK irányelv 5a. cikkében előírt követelményeknek megfelelő friss húsból vagy annak felhasználásával állítottak elő, továbbá amelyek átestek a következő kezelések valamelyikén:

a) 3,00-at meghaladó Fc érték mellett légmentesen lezárt tartályban történő hőkezelés;

b) ha a friss hús olyan állatokból származik, melyek nem egy a 64/432/EGK irányelv 3. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján előírt tiltó intézkedések hatálya alá tartozó fertőzött gazdaságból származnak:

i. az a) pontban említettől eltérő hőkezelés, ahol a belső hőmérséklet legalább 70 °C-ot ér el; vagy

ii. legalább kilenc hónapig tartó természetes erjesztésből és érlelésből álló kezelés a legalább 5,5 kilogramm súlyú csontos vagy kicsontozott sonkák esetében, amelyek a következő jellemzőkkel rendelkeznek:

- az aw érték nem haladja meg a 0,93-at,

- a pH érték nem haladja meg a 6-ot.

(2) Minden tagállam biztosítja, hogy:

a) az (1) bekezdésben említett friss húst:

i. a 3. cikkben említett friss hústól elkülönítve, vagy pedig azzal nem egy időben szállítják és tárolják;

ii. oly módon használják fel, hogy elkerüljék az (1) bekezdésben említettektől különböző, Közösségen belüli kereskedelmi forgalomba szánt húsipari termékek előállítására történő felhasználást;

b) a 77/99/EGK irányelv A. mellékletének VIII. fejezetében meghatározott egészségügyi bizonyítvány - az adott bizonyítvány 3. lábjegyzetének sérelme nélkül - a "Termékek jellege" címszó alatt a következő szöveget tartalmazza: "A 80/215/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően kezelt".

5. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy azon húsipari termékeket, melyek nem felelnek meg a 3. és 4. cikk követelményeinek, nem látják el a 77/99/EGK irányelv A. mellékletének VII. fejezetében meghatározott állat-egészségügyi jelöléssel.

(2) A rendeltetési ország megtilthatja a húsipari termékek saját területén történő forgalomba hozatalát, amennyiben megállapítást nyer, hogy azok nem felelnek meg a 3. és 4. cikk rendelkezéseinek.

(3) Ilyen esetekben a rendeltetési országnak - a feladó vagy képviselője kérelmére - engedélyeznie kell a teljes húsipari termékszállítmány visszaszállítását, amennyiben ez nem áll ellentétben az állat-egészségügyi megfontolásokkal.

(4) Amennyiben, a (2) bekezdés értelmében megtiltják a húsipari termékek forgalomba hozatalát, és amennyiben az exportáló ország, illetve - adott esetben - a tranzitország nem engedélyezi a szállítmány visszaszállítását, a rendeltetési ország illetékes hatósága elrendelheti a szállítmánynak a feladó, a címzett vagy azok képviselője költségén történő megsemmisítését, állami kártalanítás nélkül.

(5) Az illetékes hatóságoknak a (2), (3) és (4) bekezdés értelmében meghozott határozatait közölni kell a feladóval vagy annak képviselőjével, a határozatok indoklásával együtt. E határozatokat, és indoklásukat a feladó vagy annak képviselője kérelmére haladéktalanul el kell küldeni a feladónak írásban, megjelölve a hatályos jogszabályokban meghatározott jogorvoslati lehetőségeket, azok formai követelményeit valamint a határidőket, amelyeken belül e jogorvoslati lehetőségekkel élni lehet. A határozatokat az exportáló ország illetékes központi hatóságával szintén közölni kell.

6. cikk

(1) Ezen irányelv nem érinti a tagállamok hatályos jogszabályai által az ezen irányelvben említett illetékes hatóságok határozataival szemben meghatározott jogorvoslati lehetőségeket.

(2) A 3. és 4. cikk alapján forgalomba nem hozható húsipari termékek esetében minden tagállam biztosítja a feladóknak azt a jogot, hogy állat-egészségügyi szakértői véleményt kérjen.

Minden tagállam alkalmat biztosít az állat-egészségügyi szakértő számára annak meghatározásához, hogy a 3. és 4. cikk feltételei teljesültek-e az illetékes hatóságok bármilyen más intézkedése - például a húsipari termékek megsemmisítése - előtt.

Az állat-egészségügyi szakértőnek az exportáló országtól valamint a rendeltetési országtól különböző tagállam állampolgárának kell lennie.

A tagállamok javaslata alapján a Bizottság jegyzéket állít össze azon állat-egészségügyi szakértőkről, akik ilyen vélemények kialakításával megbízhatók. A tagállamokkal folytatott konzultációt követően a Bizottság meghatározza az alkalmazandó általános szabályokat, különös tekintettel a szakértői vélemény kialakítására irányuló eljárásra vonatkozókat.

7. cikk

(1) A tagállam a következő intézkedéseket teheti, amennyiben a húsipari termékek egy másik tagállamból az adott tagállam területére történő bevitele állatbetegségek terjedésének veszélyével járhat:

a) ha a másik tagállamban klasszikus száj- és körömfájás, klasszikus sertéspestis vagy tescheni betegség tör ki, a 4. cikk (1) bekezdésében említett kezeléseken átment termékek kivételével ideiglenesen megtilthatja vagy korlátozhatja az említett betegségekre fogékony állatok húsából előállított termékek behozatalát az adott tagállam területének azon részeiről, ahol az említett betegségek megjelentek;

b) ha egy járványos állatbetegség széles körben elterjed, illetve ha egy másik súlyos járványos vagy fertőző állatbetegség tör ki, ideiglenesen megtilthatja vagy korlátozhatja az említett betegségekre fogékony állatok húsából előállított termékek behozatalát az adott tagállam területének egészéről.

(2) Minden tagállamnak haladéktalanul értesítenie kell a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) bekezdésben említett betegségek területén történt kitöréseiről, valamint a leküzdésükre tett intézkedésekről. A betegség megszűnéséről szintén haladéktalanul értesítenie kell a többi tagállamot és a Bizottságot.

(3) A tagállam által az (1) bekezdés értelmében tett intézkedésekről, valamint ezek hatályon kívül helyezéséről haladéktalanul tájékoztatni kell a többi tagállamot és a Bizottságot, az ilyen intézkedések indokaival együtt.

A 8. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően úgy lehet határozni, hogy ezen intézkedéseket - különösen a többi tagállam által elfogadott intézkedésekkel történő összehangolás érdekében - módosítani kell, vagy hatályon kívül kell helyezni.

(4) Ha az (1) bekezdésben említett helyzet alakul ki, és ha az említett bekezdés értelmében meghozott intézkedéseket - a (3) bekezdéssel összhangban végzett módosításokkal együtt - más tagállamoknak is alkalmazniuk kell, a megfelelő rendelkezéseket a 8. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(5) A (3) bekezdés második albekezdésében említett módosítások, illetve a (4) bekezdésben említett rendelkezések kidolgozása során ugyanazon eljárásnak megfelelően lehet dönteni azoknak az érintett betegség, az érintett termékeken elvégzett kezelések, a felhasznált hús előállításának időpontja, valamint a feldolgozási időszak függvényében történő kiigazításáról.

8. cikk

(1) Amennyiben az e cikkben meghatározott eljárást kell követni, az ügyet az elnök - saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam kérelmére - haladéktalanul az 1968. október 15-i tanácsi határozattal létrehozott Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: bizottság) elé terjeszti.

(2) A bizottságban a tagállamok szavazatait a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében előírt módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(3) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a meghozandó intézkedésekről. A bizottság két napon belül véleményt nyilvánít az intézkedésekről. A véleményeket 41 szavazatos többséggel kell meghozni.

(4) Amennyiben az intézkedések összhangban vannak a bizottság véleményével, a Bizottság elfogadja és azonnal alkalmazza azokat. Amennyiben az intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács az intézkedéseket minősített többséggel fogadja el.

Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított 15 napon belül a Tanács semmilyen intézkedést nem fogadott el, a javasolt intézkedéseket a Bizottság fogadja el és azonnal alkalmazza azokat, kivéve ha a Tanács ezen intézkedéseket egyszerű többséggel elutasította.

9. cikk

A 8. cikket 1981. június 21-ig kell alkalmazni.

10. cikk

A friss sertéshús Közösségen belüli kereskedelmével kapcsolatban elfogadott megoldások tükrében, bizonyos termékekre vonatkozóan a Tanács 1980. július 1-je előtt a Bizottság javaslata alapján egyhangúlag eljárva határoz a sertéspestisre vonatkozó rendelkezések ezen irányelvbe történő beillesztéséről.

11. cikk

(1) A Tanács a Bizottság javaslata alapján megállapítja a friss baromfihús Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országokból történő behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelményeket.

(2) Az (1) bekezdésben említett közösségi rendelkezések hatálybalépéséig, a Szerződés általános rendelkezéseire is figyelemmel, a teljesen vagy részben friss baromfihúsból vagy baromfihús felhasználásával előállított húsipari termékek behozatalára vonatkozó nemzeti állat-egészségügyi rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. cikk

A 11. cikk (2) bekezdésében említettektől eltérő húsipari termékek harmadik országokból történő behozatalára vonatkozó közösségi állat-egészségügyi irányelvek alkalmazásáig, az e termékek behozatalára alkalmazandó nemzeti rendelkezések nem lehetnek kedvezőbbek, mint az ezen irányelven alapuló rendelkezések.

13. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy:

- a 3. cikk második francia bekezdésének a 72/462/EGK irányelv 32. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében előírt időpontig,

- ezen irányelv többi rendelkezésének legkésőbb 1980. december 31-ig

megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

14. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1980. január 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. Marcora

[1] HL C 114., 1971.11.11., 40. o.

[2] HL L 26., 1977.1.31., 85. o.

[3] HL L 255., 1968.10.28., 23. o.

[4] HL L 16., 1978.1.20., 22. o.

[5] HL L 302., 1972.12.31., 24. o.

[6] HL L 172., 1975.7.3., 17. o.

[7] HL L 121., 1964.7.29., 2012/64. o.

[8] HL L 26., 1977.1.31., 81. o.

[9] HL L 302., 1972.12.31., 28. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31980L0215 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31980L0215&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.