32017L1920[1]

A Bizottság (EU) 2017/1920 végrehajtási irányelve (2017. október 19.) a 2000/29/EK tanácsi irányelv IV. mellékletének a Solanum tuberosum L. Unióból származó magjainak mozgása tekintetében történő módosításáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1920 VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2017. október 19.)

a 2000/29/EK tanácsi irányelv IV. mellékletének a Solanum tuberosum L. Unióból származó magjainak mozgása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 14. cikke második bekezdésének d) pontjára,

mivel:

(1) A 2000/29/EK irányelv 5. cikkének (1) bekezdése, összefüggésben az irányelv IV. melléklete A. része II. szakaszának 18.3. pontjával, különleges előírásokat állapít meg a Solanum L. sztóló- vagy gumóképző fajaihoz vagy azok hibridjeihez tartozó, ültetésre szánt növények tekintetében, de az irányelv IV. melléklete A. része II. szakaszának 18.1., 18.1.1. vagy 18.2. pontjában meghatározott Solanum tuberosum L. gumók és a génbankokban vagy genetikai anyagok gyűjteményeiben tárolt tenyészetfenntartó anyagok kivételével.

(2) Egyes tagállamok konkrétabb követelmények meghatározását kérték a Solanum tuberosum L. Unióból származó magjainak mozgása kapcsán (a továbbiakban: a szóban forgó magok). E követelményeknek biztosítaniuk kell az Unió területének növényegészségügyi védelmét a szóban forgó magok által esetleg hordozott kórokozók ellen.

(3) A Solanum L. sztóló- vagy gumóképző fajaihoz vagy azok hibridjeihez tartozó, ültetésre szánt növényeknek minősülő, génbankokban vagy genetikai anyagok gyűjteményeiben tárolt tenyészetfenntartó anyagok nem tekintendők e szóban forgó magoknak, mivel kutatási és fajtamegőrzési célt szolgálnak.

(4) mivel a szóban forgó magok kapcsán a fő növényegészségügyi kockázatot a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, a Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann és Kotthoff) Davis et al., a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. és a burgonyagumó orsósodás viroid jelentik, és figyelembe véve a Holland Élelmiszer-biztonsági és Fogyasztóvédelmi Hatóság által 2015-ben végzett, a károsítók jelentette kockázatokra vonatkozó elemzést (2), helyénvaló úgy rendelkezni, hogy a szóban forgó magoknak vagy az említett szervezetektől ismerten mentes területekről kell származniuk, vagy azoknak és előállítási helyüknek különleges előírásoknak kell megfelelniük.

(5) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2000/29/EK irányelv IV. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2018. március 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok e rendelkezéseket 2018. április 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2017. október 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) PRA EU internal movement of True Potato Seeds of official varieties, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, 2015. június.

MELLÉKLET

A 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. részének II. szakasza a következőképpen módosul:

1. A 18.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

SZÖVEG HIÁNYZIK

2. A szöveg a 18.3. pont után a következő 18.3.1. ponttal egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32017L1920 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32017L1920&locale=hu

Tartalomjegyzék