31999R2691[1]

A Bizottság 2691/1999/EK rendelete (1999. december 17.) a közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló 1172/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásának szabályairólEGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság 2691/1999/EK rendelete

(1999. december 17.)

a közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló 1172/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásának szabályairól

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre;

tekintettel a közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló, 1998. május 25-i 1172/98/EK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 9. cikkére,

mivel:

(1) Az 1172/98/EK rendelet 5. cikkével összhangban a Bizottságnak meg kell állapítania a tagállamok adatközlésére vonatkozó rendelkezéseket.

(2) Szükséges az említett rendelet 5. cikkében meghatározott átmeneti időszakban a nemzetközi szállítmányozásra vonatkozó országkódok megadása.

(3) Az 1172/98/EK rendelet A és G mellékletében meghatározott két eltérő országkód-rendszer használata nem egyeztethető össze a tagállamok hatékony adatközlésével.

(4) Kívánatos lenne egy, a NUTS-régiókódok esetében használt rendszeren alapuló új országkódlista összeállítása.

(5) Az 1172/98/EK rendelet A és G mellékletében foglaltakat ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 89/382/EGK Euratom határozattal [2] létrehozott statisztikai programbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1172/98/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az A. melléklet A2. részében a 7. pont helyébe a következő szöveg lép:

"7. A tranzitországokat (legfeljebb 5) a G melléklet szerint kódolva."

2. A G. melléklet helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1999. december 17-én.

a Bizottság részéről

Pedro Solbes Mira

a Bizottság tagja

[1] HL L 163., 1998.6.6., 1. o.

[2] HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

G MELLÉKLET

ORSZÁG- ÉS RÉGIÓKÓDOK

1. Amennyiben az 1172/98/EK rendelet 5. cikke eltérően nem rendelkezik az átmeneti időszakban egyes változók egyszerűsített kódolásáról, a berakodási és kirakodási helyeket a következők szerint kell kódolni:

a) az Európai Közösség tagállamai esetében a Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája (NUTS) 3. szintjéig történő regionális bontásban;

b) azon országok esetében, amelyek nem tagállamai az Európai Közösségnek, viszont szerződő felei az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodásnak, nevezetesen Izland, Liechtenstein és Norvégia, az érintett harmadik ország által megállapított közigazgatási régiók listája szerint;

c) egyéb harmadik országok esetében a 2-alpha ISO-3166 kódokat kell használni. A leggyakrabban használt kódok az alábbi táblázatban szerepelnek.

2. A nemzetközi szállítmányozásnak az 1172/98/EK rendelet 5. cikkében említett átmeneti időszakban való egyszerűsített kódolására, valamint a tranzitországok kódolására (A melléklet, A2 rész 7. szakasz) a következő országkódokat kell alkalmazni:

a) az Európai Közösség tagállamai esetében az alábbi táblázatban szereplő NUTS kódok 2-alpha részét;

b) minden egyéb ország esetében a 2-alpha ISO-3166 kódokat kell használni. A leggyakrabban használt kódok az alábbi táblázatban szerepelnek.

Az országkódok táblázata

a) EU-tagállamok (a NUTS 2-alpha országkódok szerint)

Megjegyzés:

az országok a hivatalos EU-sorrendben követik egymást

Ország | Kód |

Belgium | BE |

Dánia | DK |

Németország | DE |

Görögország | GR |

Spanyolország | ES |

Franciaország | FR |

Írország | IE |

Olaszország | IT |

Luxemburg | LU |

Hollandia | NL |

Ausztria | AT |

Portugália | PT |

Finnország | FI |

Svédország | SE |

Egyesült Királyság | UK |

b) Egyéb országok (ISO-3166 2-alpha kódok)

Megjegyzés:

az országok a kód szerinti sorrendben követik egymást

Ország | Kód |

Albánia | AL |

Bosznia-Hercegovina | BA |

Bulgária | BG |

Belarusz Köztársaság | BY |

Svájc | CH |

Ciprus | CY |

Cseh Köztársaság | CZ |

Észtország | EE |

Horvátország | HR |

Magyarország | HU |

Izland | IS |

Liechtenstein | LI |

Litvánia | LT |

Lettország | LV |

Moldávia | MD |

Macedón Köztársaság | MK |

Málta | MT |

Norvégia | NO |

Lengyelország | PL |

Románia | RO |

Oroszországi Föderáció | RU |

Szlovénia | SI |

Szlovákia | SK |

Törökország | TR |

Ukrajna | UA |

Jugoszlávia | YU |

A fenti jegyzékben nem szereplő országok esetében az ISO-3166 2-alpha kódot kell használni.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999R2691 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999R2691&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére