3283/2017. (XI. 2.) AB végzés

alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

végzést:

Az Alkotmánybíróság a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 39/K. § (1) bekezdésének "kivéve, ha korábban sikertelen minősítési eljárásban vett részt" szövegrésze, továbbá a (2)-(7) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.

Indokolás

[1] 1. A személyesen eljáró indítványozó az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (2) bekezdése alapján alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz, melyben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt-Vhr.) 39/K. § (1) bekezdésének "kivéve, ha korábban sikertelen minősítési eljárásban vett részt" szövegrésze, továbbá a (2)-(7) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítását és visszamenőleges hatályú megsemmisítését kérte, hivatkozva az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése, ezen belül a visszamenőleges hatályú szabályozás tilalmának, a kellő felkészülési időnek, a normavilágosság követelményének sérelmére, továbbá az Alaptörvény II. cikk szerinti emberi méltósága, valamint az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdése szerinti diszkrimináció tilalma, valamint az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes hatósági eljáráshoz való joga és az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdése szerinti jogorvoslathoz való joga sérelmét állítva.

[2] 2. Az Alkotmánybíróság az Abtv. 50. § (1) bekezdése és az Ügyrend 5. § (1) bekezdése alapján jelen ügyben tanácsban jár el. Az Abtv. 56. § (1) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság elsődlegesen az alkotmányjogi panasz befogadhatóságáról dönt, ennek során a tanács megvizsgálja az alkotmányjogi panasz befogadhatóságának törvényben előírt feltételeit. A befogadás visszautasítása esetén a tanács rövidített indokolással ellátott végzést hoz, amelyben megjelöli a visszautasítás indokát.

[3] Az indítványozó alkotmányjogi panaszát az Abtv. 26. § (2) bekezdésére alapítottan terjesztette elő, mely szerint az Alkotmánybíróság eljárása kivételesen akkor is kezdeményezhető, ha az alaptörvény-ellenes jogszabály rendelkezésének alkalmazása vagy hatályosulása folytán közvetlenül, bírói döntés nélkül következett be a jogsérelem, és nincs a jogsérelem orvoslására szolgáló jogorvoslati eljárás, vagy a jogorvoslati lehetőségeit az indítványozó már kimerítette. Az Abtv. 30. § (1) bekezdése szerint az alkotmányjogi panaszt az Abtv. 26. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az alaptörvény-ellenes jogszabály hatálybalépésétől számított száznyolcvan napon belül lehet írásban benyújtani. Míg az Abtv. 30. § (4) bekezdése értelmében az Abtv. 26. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az alaptörvény-ellenes jogszabály hatálybalépésétől számított száznyolcvan nap elteltével az alkotmánybírósági eljárás megindításának nincs helye.

[4] Az Alkotmánybíróság jelen ügyben megállapította, hogy a Kjt-Vhr. kifogásolt rendelkezései 2016. október 28-án léptek hatályba, míg az indítványozó alkotmányjogi panaszát 2017. július 11-én, azaz száznyolcvan napon túl nyújtotta be az Alkotmánybírósághoz. Az Ügyrend 30. § (2) bekezdés d) pontja értelmében amennyiben az indítvány elkésett, az Alkotmánybíróság az indítványt visszautasítja.

[5] 3. A fentiekre figyelemmel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítvány az Abtv. 30. § (1) bekezdése szerinti feltételnek nem felel meg, ezért az Alkotmánybíróság mellőzve a további vizsgálatot, az alkotmányjogi panaszt - annak elkésettsége okán - az Ügyrend 30. § (2) bekezdésének d) pontja alapján, az Abtv. 56. § (3) bekezdésében előírtakra figyelemmel, visszautasította.

Budapest, 2017. október 17.

Dr. Schanda Balázs s. k.,

tanácsvezető, előadó alkotmánybíró

Dr. Pokol Béla s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Stumpf István s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Szívós Mária s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Varga Zs. András s. k.,

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: IV/1464/2017.

Tartalomjegyzék