32001L0049[1]

A Bizottság 2001/49/EK irányelve (2001. június 28.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének a DPX KE 459 (flupirszulfuron-metil) hatóanyagként történő felvétele céljából történő módosításáról

A Bizottság 2001/49/EK irányelve

(2001. június 28.)

a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének a DPX KE 459 (flupirszulfuron-metil) hatóanyagként történő felvétele céljából történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2001/236/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv (a továbbiakban "az irányelv") 6. cikkének (2) bekezdése szerint Franciaország 1995. október 26-án kérelmet kapott a Du Pont de Nemours SAS-től ("a kérelmező") a DPX KE 459 (flupirszulfuron-metil) hatóanyagnak az irányelv I. mellékletébe történő felvétele céljából.

(2) Az irányelv 6. cikke (3) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban, a Bizottság a 97/164/EK határozatában [3] megerősítette, hogy a flupirszulfuron-metilre vonatkozóan benyújtott dokumentációt úgy lehet tekinteni, mint ami elvben megfelel az irányelv II. mellékletében, és - egy érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében - az irányelv III. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

(3) Az irányelv 6. cikke (2) és (4) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban, Franciaország kijelölt referens tagállamként eljárva - a kérelmező által javasolt felhasználásra vonatkozóan - értékelte a flupirszulfuron-metil az emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásait. Franciaország 1997. december 2-án benyújtotta a Bizottsághoz a hatóanyagra vonatkozó értékelő jelentés tervezetét.

(4) A dokumentációt és a flupirszulfuron-metil felülvizsgálatából származó információkat véleményezés céljából 1999. július 15-én benyújtották a Növényügyi Tudományos Bizottsághoz. Ez a bizottság 2000. november 20-án adta meg véleményét [4].

(5) E vizsgálatokat figyelembe véve kiderült, hogy a flupirszulfuron-metilt tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában megfelelnek az irányelv 5. cikkének (1) és (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek, különös tekintettel a bizottsági felülvizsgálati jelentésben felülvizsgált és részletezett felhasználásra vonatkozóan. Emiatt az érintett hatóanyagot helyénvaló felvenni az irányelv I. mellékletébe annak biztosítása céljából, hogy az irányelvvel összhangban, az összes tagállamban engedélyezhessék az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szereket.

(6) A felvételt követően belátható időszakra van szükség ahhoz, hogy a tagállamok végrehajthassák az ezen irányelv rendelkezéseit és különösen, hogy felülvizsgálhassák a flupirszulfuron-metilt tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozóan megadott - a 91/414/EGK irányelv 4. cikke szerint új engedélyekkel helyettesítendő - ideiglenes engedélyeket. A flupirszulfuron-metilt és az I. mellékletben szereplő más hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozóan hosszabb időszak is előírható.

(7) A felülvizsgálati jelentés a hatóanyagnak az irányelv I. mellékletébe történő felvételének céljából benyújtott adatok értékelésére vonatkozó, az irányelv VI. mellékletében meghatározott egységes alapelvek több szakaszának a tagállamok által történő megfelelő végrehajtáshoz szükséges. Ezért helyénvaló előírni, hogy a véglegesített felülvizsgálati jelentéseket (a bizalmas információk kivételével) a tagállamok az érdekelt felek számára konzultációs célból rendelkezésre bocsássák, vagy hozzáférhetővé tegyék.

(8) Amennyiben a felülvizsgálati jelentést a technikai és tudományos fejlődés figyelembe vétele céljából naprakésszé kell tenni, az irányelvben meghatározott eljárással összhangban, a flupirszulfuron-metilnek az irányelv I. mellékletébe történő felvételére vonatkozó feltételeket is módosítani kell.

(9) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság 2001. április 27-i véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő táblázat, a mellékletben meghatározott, a DPX KE 459 (flupirszulfuron-metil)-re vonatkozó bejegyzés felvétele céljából módosul.

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2001. december 31-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Tekintettel azonban a felülvizsgálati jelentés figyelembevételével megadott átmeneti engedélyek felülvizsgálatára, és a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvek alkalmazása érdekében, az átmeneti engedélyeket visszavonják, és - adott esetben - 2002. november 30-ig végleges engedélyeket adnak meg. A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében még nem szereplő más hatóanyaggal együtt DPX KE 459 (flupirszulfuron-metil)-t tartalmazó növényvédő szerek esetében azonban, a fent említett időszakot olyan mértékben hosszabbítják meg, hogy az a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének a másik anyag felvétele céljából történő módosításról szóló irányelvben megállapított rendelkezésekben előírt hosszabb végrehajtási időszak legyen.

4. cikk

A tagállamok, a DPX KE 459 flupirszulfuron-metilre vonatkozó felülvizsgálati jelentéseket (az irányelv 14. cikke szerinti bizalmas információk kivételével) konzultációs célból, az érdekelt felek számára rendelkezésre bocsátják, vagy - külön kérésre - hozzáférhetővé teszik.

5. cikk

Ez az irányelv 2001. július 1-jén lép hatályba.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. június 28-án.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 164., 2001.6.20., 1. o.

[2] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

[3] HL L 64., 1997.3.5., 7. o.

[4] A Növényügyi Tudományos Bizottságnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelvvel összefüggő véleménye a flupirszulfuron-metilről. A 2000. december 11-i végleges SCP/FLUPYR/002 változat.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 91/414/EGK IRÁNYELV I. MELLÉKLETÉBEN SZEREPLŐ TÁBLÁZATBA BEILLESZTENDŐ BEJEGYZÉS

"Sorszám | Közismert elnevezés, azonosító számok | IUPAC-név | Tisztaság | Hatálybalépés | A felvétel lejárta | Különös rendelkezések |

| DPX KE 459 (flupirszulfuron-metil) CAS-szám: 144740-54-5 CIPAC-szám: 577 | 2-(4,6-dimetoxi-pirimidin-2-ilkarbamoil-szulfamoil)-6-trifluro-metil-nikotinát mononátrium só | 903 g/kg | 2001. július 1. | 2011. június 30. | Felhasználása csak gyomirtó szerként engedélyezhető. Az egységes alapelveknek megfelelően történő döntéshozatal során a tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a talajvíz védelmére. A Növény-egészségügyi Állandó Bizottság felülvizsgálati jelentése véglegesítésének időpontja: 2001. április 27. |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001L0049 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001L0049&locale=hu

Tartalomjegyzék