Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

A Kúria Kfv.37033/2020/4. számú precedensképes határozata közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata tárgyában. [1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 48. §] Bírók: Figula Ildikó, Kovács András, Rák-Fekete Edina

A határozat elvi tartalma:

Az építmény telekalakítási eljárással történő szabályozássá tétele lehetőségének vizsgálata.

***********

A Kúria

mint felülvizsgálati bíróság

ítélete

Az ügy száma: Kfv.II.37.033/2020/4.

A tanács tagjai: dr. Kovács András a tanács elnöke

dr. Rák-Fekete Edina előadó bíró

dr. Figula Ildikó bíró

A felperes: (...)

A felperes képviselője: dr. Pajor Levente egyéni ügyvéd

Az alperes: alperes neve

Az alperes képviselője: (..) kamarai jogtanácsos

A per tárgya: közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: felperes

A felülvizsgálni kért jogerős határozat: (...)i Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

8.K.27.119/2018/37. számú ítélete

Rendelkező rész

A Kúria a (...)i Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.K.27.119/2018/37. számú ítéletét hatályában fenntartja.

A Kúria kötelezi a felperest, hogy az állami adóhatóság felhívására az ott megjelölt számlára és módon fizessen meg további 20.000 (húszezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket.

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A (...) Megyei Kormányhivatal (...)i Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) 2016. szeptember 30-án felvett hivatalos feljegyzés szerint a (...) (...)/3 hrsz.-ú, (...) szám alatti társasház udvarán egy új, vendéglátás célját szolgáló három oldalról zárt, a szomszédos épülethez közvetlenül nem kapcsolódó építmény (a továbbiakban: építmény) került elhelyezésre. A 2016. november 15-én felvett hivatalos feljegyzés szerint a vendéglátás célját szolgáló építményt tovább építették, az eddig szabadon álló építmény a szomszédos épülettel (...., (...)/1 hrsz., amely a Sz. Kft. tulajdonában áll) egy "nyaktaggal" került összeépítésre.

[2] Az elsőfokú hatóság az Országos Építésügyi Nyilvántartás alkalmazásainak használatával megállapította, hogy az építmény építésére vonatkozóan építési-engedélyezési eljárás nem került lefolytatásra, illetőleg elektronikus építési napló nem került megnyitásra. (...) Megyei Jogú Város Jegyzőjének tájékoztatása szerint a tárgyi építmény ügyében építéshatósági eljárás lefolytatására nem került sor, továbbá sem fennmaradási, sem használatbavételi, sem fennmaradási és továbbépítési engedélyezési eljárás nincs folyamatban. A tényállás tisztázása céljából 2017. január 23-án az érintettek - köztük a felperes - előzetes értesítését követően az építmény ügyében hatósági ellenőrzés keretében helyszíni szemlét foganatosított, amelyen a felperes nem jelent meg. Az elsőfokú hatóság a tényállás tisztázása érdekében a felperest és a Sz. Kft.-t nyilatkozattételre hívta fel. A nyilatkozattételre felhívottak képviseletében az ügyvezetők nyilatkozatot tettek.

[3] Az elsőfokú hatóság a felperessel, mint építtetővel szemben az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 48. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdés aa) alpontja alapján jogszerűtlen építési tevékenység végzése miatt építésrendészeti eljárást indított, melynek eredményeként meghozott VE-09D/EOH/00254-19/2017. számú határozatában a felperest, mint építtetőt a szabálytalan állapot megszüntetésére, az ingatlan területén - műemléki környezetben - létesített vendéglátás célját szolgáló épület bontására kötelezte; a kötelezettség teljesítésére 90 napos határidőt állapított meg. Indokai szerint az építmény létesítése nem felel meg az az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 36. § (1) bekezdésben meghatározottaknak, így az építmény fennmaradásának feltételei nem állnak fenn.

[4] A felperes fellebbezése folytán eljárt alperes a 2017. november 17-én meghozott, BP/1007/00148-15/2017. ügyiratszámú határozatában az elsőfokú határozatot - az indokolás megváltoztatásával - helybenhagyta.

[5] Indokai szerint a szomszédos (...)/1 hrsz. alatti ingatlanon lévő épület telekhatáron lévő homlokzati falában kialakított nyílászárók az OTÉK vonatkozó előírásainak nem felelnek meg. Rámutatott továbbá, hogy az 1998. október 22-én kelt építési engedélyhez tartozó záradékolt tervdokumentáció nem lelhető fel az ügyiratok között, melynek hiányában nem állapítható meg, hogy a (...)/1. hrsz. alatti ingatlanon lévő épület telekhatáron lévő homlokzati falában kialakított nyílászárók az engedélyes tervnek megfelelően valósultak-e meg; beépítésük azonban az OTÉK akkor hatályos 37. § (1) bekezdése szerinti előírással is ellentétes.

[6] Az OTÉK 33. § (1) bekezdésére és 37. § (3) bekezdésére utalással megállapította, hogy a funkcionális kapcsolódásból adódóan az eljárással érintett épület a szomszédos ingatlanon meglévő épület részének tekintendő, és mint ilyennek azzal azonos telken kellene elhelyezkednie, azonban a perbeli építmény a jogszabályban engedélyezett mértéken túl átnyúlik a szomszédos ingatlan területére.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!