32004L0085[1]

A Tanács 2004/85/EK irányelve (2004. június 28.) az Európai Parlament és a Tanács 2003/54/EK irányelvének módosításáról egyes rendelkezések Észtországban való alkalmazására tekintettel

A TANÁCS 2004/85/EK IRÁNYELVE

(2004. június 28.)

az Európai Parlament és a Tanács 2003/54/EK irányelvének módosításáról egyes rendelkezések Észtországban való alkalmazására tekintettel

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződésre (a továbbiakban: "csatlakozási szerződés") és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről szóló okmányra és az Európai Unió alapszerződéseinek kiigazítására (a továbbiakban: "csatlakozási okmány") és különösen annak 57. cikkére,

tekintettel Észtország kérelmére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A csatlakozási tárgyalások során Észtország villamosenergia-ágazatának sajátos jellegére hivatkozva átmeneti időszakot kért a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 1996. december 19-i 96/92/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) alkalmazására vonatkozóan.

(2) A csatlakozási okmány VI. mellékletében Észtország 2008. december 31-ig átmeneti időszakot kapott a 96/92/EK irányelv 19. cikke (2) bekezdésének alkalmazására, a piac fokozatos megnyitására vonatkozóan.

(3) A csatlakozási okmányhoz csatolt 8. nyilatkozat elismerte továbbá, hogy az észtországi olajpala-ágazat szerkezetátalakításához kapcsolódó sajátos helyzet 2012 végéig különleges erőfeszítéseket igényel.

(4) A 96/92/EK irányelv helyébe a 2003/54/EK irányelv lépett, amelyet 2004. július 1-jéig végre kell hajtani, és amely 21. cikkének célja, hogy felgyorsítsa a villamosenergia-piac megnyitását.

(5) 2003. szeptember 17-i levelével Észtország arra irányuló kérelmet terjesztett elő, hogy a 2003/54/EK irányelv - a piacnak a nem háztartási fogyasztók számára való megnyitására vonatkozó - 21. cikke (1) bekezdése b) pontjának alkalmazását 2012. december 31-ig mellőzhesse. Ezt követő, 2003. december 5-i levelében Észtország jelezte, hogy a piacnak az említett rendelet 21. cikke (1) bekezdésének c) pontjában előírt teljes megnyitását 2015. december 31-ig tervezi elérni.

(6) Észtország kérelme az olajpala-ágazat 2012. december 31-ig tartó, hitelt érdemlő szerkezetátalakítási tervén alapul.

(7) Észtországban az olajpala az egyetlen valódi belföldi energiaforrás, amelynek termelése a világtermelés csaknem 84 %-át teszi ki. Az Észtországban termelt villamos energia 90 %-a ebből a szilárd tüzelőanyagból származik, ezért az az észtországi ellátás biztonságára nézve jelentős stratégiai fontossággal bír.

(8) A 2009-2012-es időszakra vonatkozó további eltérés engedélyezése biztosítja az erőművekbe való befektetések és az észtországi ellátás biztonságát, ugyanakkor lehetővé teszi az ezen erőművek által okozott komoly környezetvédelmi problémák megoldását.

(9) Észtország kérelmének helyt kell adni, és a 2003/54/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2003/54/EK irányelv 26. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3) Észtországnak 2012. december 31-ig átmeneti eltérést kell engedélyezni a 21. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontja alkalmazása tekintetében. Észtország megteszi a villamosenergia-piaca megnyitásának biztosításához szükséges intézkedéseket. A piac megnyitását a referencia-időszak során folyamatosan kell elvégezni, azzal a céllal, hogy a piac teljes megnyitására 2013. január 1-jéig sor kerüljön. 2009. január 1-jén a piac megnyitásának legalább a fogyasztás 35 %-ára kell kiterjednie. Észtország évente tájékoztatja a Bizottságot a fogyasztói küszöbértékekről, a jogosultságot a végső fogyasztókra is kiterjesztve."

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2004. július 1-jéig hatályba léptetik az ezen irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényeket, rendeleteket és közigazgatási rendelkezéseket. Ezen intézkedések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Ezen intézkedések elfogadásakor a tagállamoknak hivatkozniuk kell erre az irányelvre, illetőleg az ilyen hivatkozást az intézkedések hivatalos közzétételekor kell megtenni. A hivatkozás módjáról a tagállamok rendelkeznek.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. cikk

Ezen irányelv címzettjei a tagállamok.

Kelt Luxembourgban, 2004. június 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. CULLEN

(1) HL L 27., 1997.1.30., 20. o. A 2003/54/EK irányelvvel (HL L 176., 2003.7.15., 37. o.) hatályon kívül helyezett irányelv.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004L0085 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004L0085&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére