32011R0201[1]

A Bizottság 201/2011/EU rendelete ( 2011. március 1. ) engedélyezett vasúti jármű típusmegfelelőségi nyilatkozatának modelljéről EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 201/2011/EU RENDELETE

(2011. március 1.)

engedélyezett vasúti jármű típusmegfelelőségi nyilatkozatának modelljéről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2008. június 17-i 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 26. cikkének (4) bekezdésére,

mivel:

(1) A Bizottságnak indokolt elfogadni az irányelvben előírt, az engedélyezett vasúti jármű típusmegfelelőségi nyilatkozat modelljét.

(2) Az Európai Vasúti Ügynökség 2010. június 30-án ajánlást adott ki az engedélyezett vasúti jármű típusmegfelelőségi nyilatkozat modelljéről.

(3) A típusmegfelelőségi nyilatkozat mellékleteinek bizonyítaniuk kell, hogy az ellenőrzés vonatkozó eljárásainak végrehajtása az alkalmazandó uniós jogszabályoknak és a bejelentett nemzeti szabályoknak megfelelően történt, valamint fel kell tüntetniük az irányelvek, a kölcsönös átjárhatóságra vonatkozó műszaki előírások, a nemzeti szabályok és egyéb rendelkezések hivatkozásait. Az európai azonosító szám által beazonosított típusengedélynek információkat kell nyújtani valamennyi jogi követelményről, amelyek alapján a típusengedélyt kiadták az adott tagállamban.

(4) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2008/57/EK irányelv 29. cikkének (1) bekezdése szerint létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2008/57/EK irányelv 26. cikkének (4) bekezdésében említett típusmegfelelőségi nyilatkozat modellje e rendelet mellékletében kerül meghatározásra.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2011. június 2-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban, Ciprus és Málta kivételével, mindaddig, amíg az említett tagállamok területükön nem hoznak létre vasúti hálózatot.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 191., 2008.7.18., 1. o.

MELLÉKLET

ENGEDÉLYEZETT JÁRMŰ TÍPUSMEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATÁNAK MODELLJE

Mi,

kérelmező (1):
[Cégnév]
[Teljes cím]
A meghatalmazott képviselő:
[Cégnév]
[Teljes cím]
a kérelmező:
[Cégnév]
[Teljes cím]

kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az e nyilatkozatban említett jármű [európai járműszám] (2)

- megfelel az alábbi tagállamokban engedélyezett jármű típusának [a jármű típusának ERATV-azonosítója]:

- [1. tagállam] engedélyszámú [az 1. tagállamban EIN típusengedély]

- [2. tagállam] engedélyszámú [az 2. tagállamban EIN típusengedély]

- ... (Kérjük feltüntetni valamennyi tagállamot, ahol a jármű típusa engedélyezett).

- megfelel a vonatkozó uniós jogszabályoknak, a kölcsönös átjárhatóságra vonatkozó műszaki előírásoknak és alkalmazandó nemzeti szabályoknak, e nyilatkozat mellékleteiben meghatározottak szerint,

- e nyilatkozat létrehozásához szükséges valamennyi ellenőrzési eljárásnak eleget tett.

Mellékletek jegyzéke (3)

[a mellékletek címe]

Aláírással [a kérelmező neve] nevében ellátta

Kelt [helyszín], [időpont NN/HH/ÉÉÉÉ]

[név, beosztás] [aláírás]

A nemzeti biztonsági hatóság részére fenntartott hely:

A járműhöz rendelt európai járműszám: [EJSZ]

(1) A kérelmező lehet az ajánlatkérő vagy a kivitelező, vagy azoknak az Unióban letelepedett meghatalmazott képviselője.

(2) Ha e nyilatkozat létrehozásának pillanatában a járműhöz még nem rendeltek európai járműszámot (EJSZ), a járművet a kérelmező által is elfogadott, egyéb azonosító rendszer és az illetékes nemzeti biztonsági hatóság azonosítja be. Ebben az esetben, amikor egy EJSZ-t rendelnek a járműhöz, az erre a célra fenntartott mezőt a nemzeti biztonsági hatóság tölti ki.

(3) A mellékletek tartalmazzák azon dokumentumok másolatait, amelyek bizonyítják az alkalmazandó uniós jogszabályoknak (az ellenőrzés EK-nyilatkozatai) és a nemzeti szabályoknak megfelelően végzett vonatkozó ellenőrzési eljárások teljesítését.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011R0201 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011R0201&locale=hu

Tartalomjegyzék