32015L1955[1]

A Bizottság (EU) 2015/1955 végrehajtási irányelve (2015. október 29.) a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló 66/402/EGK tanácsi irányelv I. és II. mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1955 VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2015. október 29.)

a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló 66/402/EGK tanácsi irányelv I. és II. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/402/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 21b. cikkére,

mivel:

(1) Az elmúlt években egyre több, a citoplazmás hímsterilitás technikájával előállított hibrid árpafajta került a 2002/53/EK tanácsi irányelv 17. cikkének megfelelően a Mezőgazdasági Növényfajok Közös Fajtajegyzékébe (2).

(2) A citoplazmás hímsterilitás világszerte elfogadott nemesítési technika a hibrid árpafajták előállítása terén. A növények citoplazmájában természetes módon előforduló genetikai rendszeren alapul. E genetikai rendszer keresztezéssel juttatható be a növényekbe. A technika alapján kombinálható két vagy több szülői vonal genetikai sokfélesége. Így javulhat e fajták teljesítménye, például a betegségeknek való ellenálló képesség és a terméshozam tekintetében. A technikai fejlődésre tekintettel helyénvaló a hibrid árpafajták vonatkozásában meghatározott feltételeket megállapítani.

(3) Figyelembe véve a technikai hasonlóságokat a hibrid rozsvetőmagok előállításával, valamint a hibrid árpavetőmagok felhasználóinak igényeit, helyénvaló e vetőmagokra a hibrid rozsvetőmagokra vonatkozó feltételekhez hasonló feltételeket megállapítani.

(4) A tapasztalatok alapján a szántóföldi keverékes vetőmag-előállítási rendszer, a virágzási időszak alatti, időjárással kapcsolatos kockázatokkal kombinálva, a fajtatisztasági előírás 85 %-ra való csökkentését követelné meg citoplazmás hímsterilitás alkalmazása esetén, ami kedvezőtlenebb időjárási körülmények között is stabil vetőmag-előállítást tenne lehetővé. Ezért helyénvaló a más hibridek esetében előírtnál alacsonyabb fajtatisztasági szint engedélyezése.

(5) A 66/402/EGK irányelv I. és II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 66/402/EGK irányelv módosításai

A 66/402/EGK irányelv I. és II. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1) A tagállamok legkésőbb 2016. június 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezeket a rendelkezéseket 2016. július 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2015. október 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

(1) HL 125., 1966.7.11., 2309/66. o.

(2) A Tanács 2002. június 13-i 2002/53/EK irányelve a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékéről (HL L 193., 2002.7.20., 1. o.).

MELLÉKLET

A 66/402/EGK irányelv I. és a II. melléklete az alábbiak szerint módosul:

1. Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az 5. pont első mondatának helyébe a következő szöveg lép: "Tanúsított vetőmag termesztésére való termény az Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta és az önbeporzó xTriticosecale hibridjeiből, valamint tanúsított vetőmag termesztésére való termény a Hordeum vulgare hibridjeiből a citoplazmás hímsterilitástól eltérő technikával."

b) A szöveg az 5. pont után a következő ponttal egészül ki:

"5a. Tanúsított vetőmag termesztésére való termény a Hordeum vulgare hibridjeiből citoplazmás hímsterilitás technikájával:

a) A terménynek meg kell felelnie a következő szabványoknak a nemkívánatos idegen beporzást eredményezhető, szomszédos pollenforrásoktól való távolság tekintetében:

TerményMinimális távolság
elit vetőmag előállítására szánt100 m
tanúsított vetőmag előállítására szánt50 m

b) Az egyedek tulajdonságai tekintetében a termény megfelelő mértékben fajtaazonos és fajtatiszta. A vetőmag különösen a következő szabványoknak felel meg:

i. A nyilvánvalóan nem fajtaazonos egyedek számának megengedett legmagasabb százalékos aránya:

- az elit vetőmag előállítására szánt termények esetében a fenntartó és a helyreállító vonal tekintetében 0,1 %, a citoplazmás hímsteril anyai szülőkomponens esetében 0,2 %;

- a tanúsított vetőmag előállítására szánt termények esetében a helyreállító vonal és a citoplazmás hímsteril anyai szülőkomponens tekintetében 0,3 %, amennyiben pedig a citoplazmás hímsteril anyai szülőkomponens egyetlen hibrid, 0,5 %.

ii. A nőivarú komponens hímsterilitásának szintje legalább:

- 99,7 % az elit vetőmag előállítására szánt termények esetében;

- 99,5 % a tanúsított vetőmag előállítására szánt termények esetében.

iii. Az i. és a ii. pont követelményeit hivatalos utóellenőrzéssel vizsgálják.

c) A tanúsított vetőmag egy nőivarú hímsteril komponens és egy, a hímivarú termékenységet visszaállító hímivarú komponens vegyes művelésében termeszthető."

2. A II. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az 1.C. pont helyébe a következő szöveg lép:

"C. Az Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum és Triticum spelta hibridjei, valamint az önbeporzó xTriticosecale

A tanúsított vetőmag kategória vetőmagjának legkisebb fajtatisztasága 90 %.

A citoplazmás hímsterilitással előállított Hordeum vulgare esetében 85 %. A szennyezettség a helyreállító vonal kivételével nem lehet 2 %-nál nagyobb.

A minimális fajtatisztaságot megfelelő számú minta hivatalos utóellenőrzésével vizsgálják."

b) A II. melléklet 1.E. pontjában a cím helyébe a következő szöveg lép:

"E. A Secale cereale hibridjei és a Hordeum vulgare citoplazmás hímsterilitással előállított hibridjei"

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32015L1955 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32015L1955&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék