62014CJ0230

A Bíróság ítélete (harmadik tanács), 2015. október 1-je. Weltimmo s.r.o. kontra Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. A Kúria (Magyarország) által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem. Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - A természetes személyek védelme a személyes adatok kezelése vonatkozásában - 95/46/EK irányelv - A 4. cikk (1) bekezdése, valamint a 28. cikk (1), (3) és (6) bekezdése - Formálisan más tagállam területén letelepedett adatkezelő - A természetes személyek személyes adatainak védelméhez való jog megsértése egy másik tagállamban - Az alkalmazandó jog és a joghatósággal rendelkező felügyelő hatóság meghatározása - A felügyelő hatóság hatásköreinek gyakorlása - Szankcionálási jogkör. C-230/14. sz. ügy.

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (harmadik tanács)

2015. október 1-je ( * )

"Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - A természetes személyek védelme a személyes adatok kezelése vonatkozásában - 95/46/EK irányelv - A 4. cikk (1) bekezdése, valamint a 28. cikk (1), (3) és (6) bekezdése - Formálisan más tagállam területén letelepedett adatkezelő - A természetes személyek személyes adatainak védelméhez való jog megsértése egy másik tagállamban - Az alkalmazandó jog és a joghatósággal rendelkező felügyelő hatóság meghatározása - A felügyelő hatóság hatásköreinek gyakorlása - Szankcionálási jogkör"

A C-230/14. sz. ügyben,

az EUMSZ 267. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Kúria (Magyarország) a Bírósághoz 2014. május 12-én érkezett, 2014. április 22-i határozatával terjesztett elő az előtte

a Weltimmo s. r. o.

és

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

között folyamatban lévő eljárásban,

A BÍRÓSÁG (harmadik tanács),

tagjai: M. Ilešič tanácselnök, A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas és C. G. Fernlund (előadó) bírák,

főtanácsnok: P. Cruz Villalón,

hivatalvezető: Illéssy I. tanácsos,

tekintettel az írásbeli szakaszra és a 2015. március 12-i tárgyalásra,

figyelembe véve a következők által előterjesztett észrevételeket:

- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság képviseletében Péterfalvi A., meghatalmazotti minőségben, segítője: Dudás G. ügyvéd,

- a magyar kormány képviseletében Fehér M. Z., Koós G. és Pálfy A., meghatalmazotti minőségben

- a lengyel kormány képviseletében B. Majczyna, M. Kamejsza és M. Pawlicka, meghatalmazotti minőségben

- a szlovák kormány képviseletében B. Ricziová, meghatalmazotti minőségben

- az Egyesült Királyság Kormánya képviseletében M. Holt, meghatalmazotti minőségben, segítője: J. Holmes barrister,

- az Európai Bizottság képviseletében Tokár A., B. Martenczuk és J. Vondung, meghatalmazotti minőségben,

a főtanácsnok indítványának a 2015. június 25-i tárgyaláson történt meghallgatását követően,

meghozta a következő

Ítéletet

1 Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem a személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 281., 31. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 15. kötet, 355. o.) 4. cikke (1) bekezdése a) pontjának, valamint 28. cikke (1), (3) és (6) bekezdésének értelmezésére irányul.

2 E kérelmet a szlovákiai székhelyű Weltimmo s. r. o. társaság (a továbbiakban: Weltimmo) és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: magyar adatvédelmi hatóság) között, az ez utóbbi hatóság által a 95/46 irányelvet a magyar jogba átültető, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: adatvédelmi törvény) megsértése miatt kiszabott bírság tárgyában indult jogvitában terjesztették elő.

Jogi háttér

Az uniós jog

3 A 95/46 irányelv (3), (18) és (19) preambulumbekezdése a következőket mondja ki: [...]

"(3) mivel egy olyan belső piac kialakítása és működése, amelyben [az EUMSZ 26. cikknek] megfelelően biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása, nemcsak azt kívánja meg, hogy a személyes adatok szabadon áramolhassanak egyik tagállamból a másikba, hanem azt is, hogy az egyének alapvető jogai biztosítva legyenek;

(18) mivel annak biztosítása érdekében, hogy az egyéneket ne lehessen megfosztani attól a védelemtől, amelyre az irányelv értelmében jogosultak, a Közösség területén végzett minden személyesadat-feldolgozási [helyesen: személyesadat-kezelési] tevékenységet a tagállamok valamelyikének jogszabályai szerint kell végrehajtani; mivel ezzel összefüggésben, a valamely tagállamban letelepedett adatkezelő felelőssége mellett végzett adatfeldolgozásra [helyesen: adatkezelésre] ennek a tagállamnak a jogszabályai vonatkoznak;

(19) mivel a valamely tagállamban való letelepedés magában foglalja a tevékenység tényleges gyakorlását tartós jelleggel; e letelepedés - legyen akár egyszerűen fióktelep, akár jogi személyiséggel rendelkező leányvállalat - jogi formája e tekintetben nem meghatározó tényező; mivel ha egy adatkezelő több tagállamban is letelepedett, főként leányvállalatok révén, a nemzeti szabályozás megkerülésének kizárása érdekében gondoskodnia kell arról, hogy minden egyes szervezete megfeleljen a tevékenységére alkalmazandó nemzeti jogszabályok által meghatározott kötelezettségeknek."

4 A 95/46 irányelv 2. cikke előírja: "Ezen irányelv alkalmazásában: [...] [...]"

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére