31995D0161[1]

A Bizottság határozata (1995. április 21.) a Finnországba és Svédországba irányuló tojótyúkok szállítmányai szalmonellára vonatkozó kiegészítő garanciáinak megállapításáról

A Bizottság határozata

(1995. április 21.)

a Finnországba és Svédországba irányuló tojótyúkok szállítmányai szalmonellára vonatkozó kiegészítő garanciáinak megállapításáról

(95/161/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmányával módosított, a baromfi és a keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1990. október 15-i 90/539/EGK irányelve [1] és különösen annak 9. cikke b) pontjának 2. alpontjára,

mivel a Bizottság elfogadta a Finnország és Svédország által a szalmonella-ellenőrzésekre benyújtott operatív programokat; mivel e programok kifejezetten tojótyúkokra, különösen az árutojás-termelő baromfiállományra vonatkozó különös intézkedéseket tartalmaznak;

mivel 1994. június 10-én az Állat-egészségügyi Tudományos Bizottság meghatározta a baromfiban invazív szalmonella-szerotípusok listáját;

mivel a Finnország és Svédország által operatív programjuk keretében végrehajtottakkal egyenértékű garanciákat kell meghatározni;

mivel e kiegészítő garanciáknak különösen a Finnországba és Svédországba szánt baromfi mikrobiológiai vizsgálatán kell alapulniuk;

mivel szabályokat kell meghatározni a minták mikrobiológiai vizsgálatára, különösen a mintavétel módszerére, a minták számára és a minták mikrobiológiai vizsgálati módszerére vonatkozóan;

mivel e kiegészítő biztosítékokat nem lehet alkalmazni olyan állományokra, amelyekre a Finnország és Svédország által végrehajtottal egyenértékűként elismert program vonatkozik;

mivel Finnországnak és Svédországnak legalább az e határozatban megállapítottaknak megfelelően szigorú behozatali követelményeket kell alkalmazniuk a harmadik országokból származó szállítmányokra;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Finnországba és Svédországba szánt tojótyúkokat, azaz az árutojás-termelő baromfiállományt a származási állományban mintavétellel végrehajtott mikrobiológiai vizsgálatoknak kell alávetni.

2. cikk

Az 1. cikkben említett mikrobiológiai vizsgálatokat az I. mellékletben megállapítottak szerint kell végezni.

3. cikk

(1) A Finnországba és Svédországba szánt tojótyúkszállítmányokat a II. mellékletben meghatározott bizonyítványnak kell kísérnie.

(2) Az (1) bekezdésben előírt bizonyítvány:

- mellé csatolni kell a 90/539/EGK irányelv IV. mellékletében szereplő 3. minta szerinti bizonyítványt, vagy

- az első francia bekezdésben említett bizonyítvány részét képezheti.

4. cikk

Az e határozatban előírt kiegészítő biztosítékok nem vonatkoznak a 90/539/EGK irányelv 32. cikkében megállapított eljárás szerint a Finnország és Svédország által végrehajtott programmal egyenértékűnek elismert program alá eső állományokra.

5. cikk

E határozatot legkésőbb 1996. december 31-ig felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat alapja a Finnország és Svédország által a tapasztalataikat tükröző - legkésőbb 1996. szeptember 30-ig benyújtott - jelentés.

6. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1995. április 21-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 303., 1990.10.31., 6. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

1. Általános szabályok

A származási állományt legalább 15 napra el kell különíteni.

A mikrobiológiai vizsgálatot a szállítmány továbbküldését megelőző 10 napon belül kell elvégezni.

A mikrobiológiai vizsgálatnak tartalmaznia kell a következő invazív szerotípusokat:

- Salmonella gallinarum,

- Salmonella pullorum,

- Salmonella enteritidis,

- Salmonella berta,

- Salmonella typhimurium,

- Salmonella thompson,

- Salmonella infantis.

2. Mintavételi módszer

Különálló friss bélsármintákból álló, vegyes bélsármintákat kell venni, amelynél minden minta különböző, egyenként legalább 1 gramm súlyú friss bélsármintából áll, s ezek véletlenszerűen, a tyúkok tartására szolgáló épület egy bizonyos számú pontjáról származnak, vagy amennyiben a tyúkoknak egy adott gazdaságban szabad bejárásuk van több épületbe is, a mintavételt minden olyan gazdasági épületcsoportban el kell végezni, amelyben a tyúkokat tartják.

3. Minták száma

A minták számának lehetővé kell tenniük a szalmonellafertőzés 5 %-os jelenlétének megállapítását 95 %-os biztonsággal.

4. Mikrobiológiai próba a minták vizsgálatához

A szalmonellafertőzést a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet ISO 6579:1993-as szabványmódszerével összhangban kell elkülöníteni.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31995D0161 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31995D0161&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék