32003L0028[1]

A Bizottság 2003/28/EK irányelve (2003. április 7.) a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 94/55/EK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő negyedik hozzáigazításárólEGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság 2003/28/EK irányelve

(2003. április 7.)

a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 94/55/EK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő negyedik hozzáigazításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2001/7/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1994. november 21-i 94/55/EK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 8. cikkére,

mivel:

(1) A 94/55/EK irányelv A és B melléklete tartalmazza a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) A és B mellékletét 2001. július 1-jétől hatályos formában.

(2) Az ADR korszerűsítésére kétévente kerül sor. Ezért a módosított változat 2003. január 1-jétől hatályos 2003. június 30-ig tartó átmeneti időszakkal.

(3) A C melléklet szélzetszámokra való hivatkozásokat tartalmaz, amelyeknek pontokra kell változniuk.

(4) Ezért a 94/55/EK irányelv mellékleteit módosítani kell.

(5) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a veszélyes áruk szállításával foglakozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 94/55/EK irányelv mellékletei a következőképpen módosulnak:

1. Az A melléklet helyébe a következő szöveg lép:

A MELLÉKLET

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) A mellékletének 2003. január 1-jétől hatályos előírásai, azzal az eltéréssel, hogy a "szerződő fél" kifejezés helyébe a "tagállam" szó lép.

Az ADR A mellékletének 2003. évi módosításait közzéteszik, amint a szöveg a Közösség összes hivatalos nyelvén rendelkezésre áll.

2. A B melléklet helyébe a következő szöveg lép:

B MELLÉKLET

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) B mellékletének 2003. január 1-jétől hatályos előírásai, azzal az eltéréssel, hogy a "szerződő fél" kifejezés helyébe a "tagállam" szó lép.

Az ADR B mellékletének 2003. évi módosításait közzéteszik, amint a szöveg a Közösség összes hivatalos nyelvén rendelkezésre áll.

3. A C melléklet ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2003. július 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal a nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2003. április 7-én.

a Bizottság részéről

Loyola De Palacio

alelnök

[1] HL L 30., 2001.2.1., 43. o.

[2] HL L 319., 1994.12.12., 7. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

C MELLÉKLET

1. A 2. pontban a "B melléklet 10 599 szélzetszáma" helyébe az "A melléklet 1.9. fejezete" szöveg lép.

2. A 4. pontban az "A melléklet 2211 szélzetszáma" szöveg helyébe az "A melléklet 1.2.1. szakaszában megadott "palack", "nagypalack", "gázhordó", "mélyhűtő tartály" és "palackköteg" meghatározásaiból áll" szöveg lép.

3. Az 5. pontban az "A és B melléklet 2 010 és 10 602 szélzetszáma" szöveg helyébe az "A melléklet 1.5. fejezete" szöveg lép.

.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003L0028 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003L0028&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére