Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32005R0851[1]

A Tanács 851/2005/EK rendelete (2005. június 2.) a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról

A TANÁCS 851/2005/EK RENDELETE

(2005. június 2.)

a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 62. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) A 2001. március 15-i 539/2001/EK rendelet (2) 1. cikke (4) bekezdésében leírt mechanizmus alkalmatlannak bizonyult azoknak a viszonosság nélküli helyzeteknek a kezelésére, amelyekben az e rendelet II. mellékletében felsorolt harmadik ország, azaz egy olyan harmadik ország, amelynek állampolgárai mentesek a vízumkötelezettség alól, vízumkötelezettséget tart fenn vagy vezet be egy vagy több tagállam állampolgáraival szemben. A viszonosság nélküli helyzeteket elszenvedő tagállamokkal szembeni szolidaritás megköveteli a jelenlegi mechanizmus oly módon történő kiigazítását, hogy az hatékony legyen.

(2) E viszonosság nélküli helyzetek súlyát figyelembe véve fontos, hogy az ilyen helyzetekről az érintett tagállam(ok) kötelező módon értesítést küldjenek. Annak biztosítása érdekében, hogy a szóban forgó harmadik ország újból vízummentességet alkalmazzon az érintett tagállamok állampolgáraival szemben, olyan mechanizmust kell meghatározni, amely gyorsan végrehajtható, különböző szintű és erejű intézkedéseket egyesít. A Bizottságnak tehát haladéktalanul lépéseket kell tennie a harmadik országgal szemben, jelentést kell tennie a Tanácsnak, és lehetősége kell, hogy legyen arra, hogy javaslatot tegyen arra vonatkozóan, hogy a Tanács ideiglenes határozatot fogadjon el a vízumkötelezettség visszaállításáról a szóban forgó harmadik ország állampolgáraival szemben. Az ideiglenes határozathoz való folyamodás nem akadályozhatja meg annak lehetőségét, hogy a szóban forgó harmadik országot az 539/2001/EK rendelet I. mellékletébe helyezzék át. Ezenkívül időbeli kapcsolatot kell meghatározni az ideiglenes intézkedés hatálybalépése és az ország I. mellékletbe való áthelyezésére vonatkozó esetleges javaslattétel tekintetében.

(3) Amennyiben egy harmadik ország úgy határoz, hogy egy vagy több tagállam állampolgáraival szemben vízummentességet vezet be vagy állít vissza, a Tanács határozatával bevezetett azon ideiglenes vízumkötelezettségnek automatikusan meg kell szűnnie.

(4) A módosított szolidaritási mechanizmus a teljes viszonosság elérésére törekszik minden tagállam vonatkozásában, és ennek biztosítása érdekében hatékony és számonkérhető mechanizmust kíván megvalósítani.

(5) Az 539/2001/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Átmeneti rendelkezéseket kell meghatározni arra az esetre, ha egyes tagállamok tekintetében e rendelet hatálybalépésének időpontjában az 539/2001/EK rendelet II. mellékletében felsorolt harmadik országok részéről vízumkötelezettség áll fenn.

(7) Izlandot és Norvégiát illetően ez a rendelet az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között létrejött, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás (3) értelmében a schengeni vívmányok (4) azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek a megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat 1. cikkének B. pontjában említett terület hatálya alá tartoznak.

(8) Az Egyesült Királyságra és Írországra nézve az 539/2001/EK rendelet nem kötelező. Ezek az államok tehát nem vesznek részt e rendelet elfogadásában, ezért az rájuk nézve nem kötelező, és nem kötelesek azt alkalmazni.

(9) Svájcot illetően ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás (5) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek - a 2004. október 25-i 2004/849/EK tanácsi határozat (6) 4. cikke (1) bekezdésével és a 2004. október 25-i 2004/860/EK tanácsi határozat (7) 4. cikke (1) bekezdésével összefüggésben - az 1999/437/EK határozat 1. cikkének A. pontjában említett terület hatálya alá tartoznak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 539/2001/EK rendelet 1. cikke a következőképpen módosul:

1. A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: "(4) Amennyiben egy, a II. mellékletben található listán szereplő harmadik ország vízumkötelezettséget vezet be egy tagállam állampolgáraival szemben, a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

a) A harmadik ország általi bevezetés bejelentését vagy annak alkalmazását követő 90 napon belül az érintett tagállam írásban értesíti erről a Tanácsot és a Bizottságot; az értesítést az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában kell közzétenni. Az értesítés tartalmazza az intézkedés végrehajtásának időpontját, valamint az érintett útiokmányok és vízumok típusát.

Amennyiben a harmadik ország úgy határoz, hogy a vízumkötelezettséget e határidő lejárta előtt feloldja, az értesítés feleslegessé válik.

b) A Bizottság - a közzétételt követően haladéktalanul és az érintett tagállammal konzultációt folytatva - lépéseket tesz a harmadik ország hatóságaival együtt a vízummentesség visszaállítása érdekében.

c) A közzétételt követő 90 napon belül a Bizottság, az érintett tagállammal konzultációt folytatva, jelentést tesz a Tanácsnak. A jelentést a szóban forgó harmadik ország állampolgáraival szembeni vízumkötelezettség ideiglenes visszaállítására irányuló javaslat kíséri. A Bizottság az ilyen javaslatot azt követően is előterjesztheti, hogy jelentését megtárgyalták a Tanácsban. A Tanács az ilyen javaslatról három hónapon belül minősített többséggel határoz.

d) A Bizottság, amennyiben szükségesnek tartja, előzetes jelentés nélkül terjeszthet elő a c) pontban említett, a harmadik ország állampolgáraival szembeni vízumkötelezettség ideiglenes visszaállítására irányuló javaslatot. Erre a javaslatra a c) pontban előírt eljárást kell alkalmazni. Az érintett tagállam kifejezheti azon kívánságát, hogy a Bizottság tartózkodjon az ilyen vízumkötelezettség előzetes jelentés nélküli ideiglenes visszaállításától.

e) A c) és d) pontban említett eljárás nem érinti a Bizottság azon jogát, hogy javaslatot terjesszen elő ezen rendelet módosítására vonatkozóan az érintett harmadik országnak az I. mellékletbe való áthelyezése érdekében. Amennyiben a c) és d) pontban említettek szerinti ideiglenes intézkedésről határozat született, a Bizottság az ezen rendelet módosítására vonatkozó javaslatot legkésőbb az ideiglenes intézkedés hatálybalépését követő kilenc hónapon belül terjeszti elő. Az ilyen javaslat az 1. cikk (4) bekezdésének c) és d) pontjában említett eljárások szerint bevezetett ideiglenes intézkedések feloldására vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz. A köztes időszakban a Bizottság folytatja erőfeszítéseit annak érdekében, hogy rábírja a szóban forgó harmadik országot az érintett tagállam állampolgárait érintő vízummentesség visszaállítására.

f) Amennyiben a szóban forgó harmadik ország eltörli a vízumkötelezettséget, a tagállam haladéktalanul értesíti erről a Tanácsot és a Bizottságot. Az értesítést az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában kell közzétenni. A d) pont alapján hozott bármely ideiglenes intézkedés hét nappal a Hivatalos Lapban való kihirdetést követően hatályát veszti. Amennyiben a szóban forgó harmadik ország két vagy több tagállam állampolgáraival szemben vezetett be vízumkötelezettséget, az ideiglenes intézkedés kizárólag az utolsó közzétételt követően veszti hatályát."

2. A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"5. Amíg a II. mellékletben található listán szereplő bármelyik harmadik ország és bármelyik tagállam között továbbra sem létezik kölcsönös vízummentesség, a Bizottság jelentést nyújt be a kölcsönösség helyzetéről az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak minden páros év július 1-je előtt, és ha szükséges, benyújtja a megfelelő javaslatokat."

2. cikk

Azon tagállamok, amelyeknek állampolgárai e rendelet hatálybalépésének időpontjában vízumkötelezettség alá esnek, az 539/2001/EK rendelet II. mellékletében felsorolt valamely harmadik ország részéről, erről 2005. június 24-ig írásban értesítik a Bizottságot. Az értesítést az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában kell közzétenni.

Az 539/2001/EK rendelet 1. cikke (4) bekezdése b)-f) pontjának e rendelet által módosított rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Luxembourgban, 2005. június 2-án.

a Tanács részéről

az elnök

L. FRIEDEN

(1) 2005. április 28-án kiadott vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) HL L 81., 2001.3.21., 1. o.

(3) HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(4) HL L 176., 1999.7.10., 31. o.

(5) Az 13054/04 tanácsi dokumentum, amely a következő címen érhető el: http://register.consilium.eu.int

(6) HL L 368., 2004.12.15., 26. o.

(7) HL L 370., 2004.12.17., 78. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005R0851 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005R0851&locale=hu