32013R0733[1]

A Tanács 733/2013/EU rendelete ( 2013. július 22. ) az Európai Közösséget létrehozó szerződés 92. és 93. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról szóló 994/98/EK tanácsi rendelet módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A TANÁCS 733/2013/EU RENDELETE

(2013. július 22.)

az Európai Közösséget létrehozó szerződés 92. és 93. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról szóló 994/98/EK tanácsi rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 109. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1) A 994/98/EK tanácsi rendelet (1) felhatalmazza a Bizottságot, hogy a támogatások bizonyos meghatározott fajtáit rendeletek útján a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítsa, és mentesítse azokat az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 108. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alól.

(2) Az állami támogatás az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdésében meghatározott objektív fogalom. A Bizottság 994/98/EK rendeletben előírt, csoportmentességek elfogadására vonatkozó felhatalmazása kizárólag azokra az intézkedésekre vonatkozik, amelyek megfelelnek az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdésében foglalt valamennyi kritériumnak, és ezért állami támogatásnak minősülnek. Az, hogy egy bizonyos támogatásfajta szerepel a 994/98/EK rendeletben vagy valamely mentességi rendeletben, nem feltétlenül jelenti azt, hogy az adott intézkedés az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül.

(3) A 994/98/EK rendelet felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy megállapítsa, hogy a kis- és középvállalkozásoknak (kkv-k) nyújtott támogatás, a kutatás-fejlesztési, a környezetvédelmi, a foglalkoztatási és képzési támogatás, valamint a Bizottság által az egyes tagállamok esetében a regionális támogatás nyújtására vonatkozóan jóváhagyott térképnek megfelelő támogatás bizonyos feltételek mellett összeegyeztethető a belső piaccal, és nem tartozik a bejelentési kötelezettség hatálya alá.

(4) A 994/98/EK rendelet felhatalmazza a Bizottságot, hogy mentességet biztosítson a kutatás-fejlesztési támogatások számára, de ez a mentesség nem vonatkozik az innovációs támogatásokra. Az azóta eltelt időszak alatt az innováció az Európa 2020 stratégia egyik kiemelt kezdeményezésének számító "Innovatív Unió" keretében uniós szakpolitikai prioritássá vált. Ezenfelül az innovációs támogatások közül számos viszonylag kismértékű és nem jár jelentős versenytorzító hatással.

(5) A kultúrának és a kulturális örökség megőrzésének az ágazatában a tagállamok által hozott több intézkedés is esetleg azért nem minősül állami támogatásnak, mert nem felel meg az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdésében foglalt valamennyi kritériumnak, például azért, mert a kedvezményezett nem folytat gazdasági tevékenységet, vagy mert az intézkedés nem befolyásolja a tagállamok közötti kereskedelmet. Amennyiben azonban a kultúra és a kulturális örökség megőrzése területéhez tartozó intézkedések az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülnek, a tagállamoknak jelenleg ezeket az intézkedéseket be kell jelenteniük a Bizottságnak. A kkv-knek nyújtott támogatások esetében a 994/98/EK rendelet felhatalmazza a Bizottságot a mentesség biztosítására, de a kulturális ágazatban ez a mentesség csak korlátozott mértékben lenne alkalmazható, mivel e területen a támogatások kedvezményezettjei gyakran nagyvállalatok. Ugyanakkor a kultúrára, az alkotásra és a kulturális örökség megőrzésére irányuló kisprojektek, még akkor is, ha azokat nagyobb vállalatok valósítják meg, jellemzően nem járnak számottevő torzító hatással, és a legutóbbi esetek arra is rámutattak, hogy ezek a támogatások a kereskedelmet csekély mértékben befolyásolják.

(6) A kultúrának és a kulturális örökség megőrzésének az ágazatában biztosított mentességek kialakítása során a Bizottságnak a különböző - például a filmművészeti és audiovizuális alkotásokra vonatkozó - iránymutatásokban foglalt tapasztalataira lehetne támaszkodni, illetve eseti alapon lehetne kidolgozni azokat. Az ilyen csoportmentességek kialakításakor a Bizottságnak figyelembe kell vennie, hogy azok kizárólag állami támogatásnak minősülő intézkedésekre terjedhetnek ki, elviekben olyan intézkedésekre kell irányulniuk, amelyek segítik az állami támogatások uniós szabályozásának korszerűsítésével kapcsolatos célok elérését, és csak olyan támogatásra lehet csoportmentességet megállapítani, amellyel kapcsolatban a Bizottságnak már jelentős tapasztalata van. Figyelembe kell venni továbbá a kulturális terület különleges voltát, valamint azt, hogy a kultúra területe elsősorban tagállami hatáskörbe tartozik, és a kulturális sokféleség az EUMSZ 167. cikkének (1) bekezdése alapján különleges védelmet élvez.

(7) A tagállamok szintén kötelesek bejelenteni a Bizottságnak a természeti csapások által okozott károk helyreállítását célzó állami támogatási intézkedéseket. Az ezen a területen nyújtott támogatások általában alacsony összegeket érintenek, és egyértelmű összeegyeztethetőségi feltételek állapíthatók meg. A 994/98/EK rendelet arra hatalmazza fel a Bizottságot, hogy e támogatásokat kizárólag abban az esetben mentesítse a bejelentési kötelezettség alól, amennyiben azokat kkv-k számára nyújtják. A természeti csapások azonban a nagyvállalatokat is sújthatják. A Bizottság tapasztalata azt mutatja, hogy az ilyen jellegű támogatások nem járnak számottevő torzító hatással, és a megszerzett tapasztalatok alapján egyértelmű összeegyeztethetőségi feltételek határozhatók meg.

(8) A tagállamok szintén kötelesek bejelenteni a Bizottságnak a halászati ágazatot érintő kedvezőtlen időjárási körülmények okozta károk helyreállítását célzó állami támogatási intézkedéseket. Az ezen a területen nyújtott támogatások általában alacsony összegeket érintenek, és egyértelmű összeegyeztethetőségi feltételek állapíthatók meg. A 994/98/EK rendelet arra hatalmazza fel a Bizottságot, hogy e támogatásokat kizárólag abban az esetben mentesítse a bejelentési kötelezettség alól, amennyiben azokat kkv-k számára nyújtják. A halászati ágazatot érintő kedvezőtlen időjárási körülmények azonban a nagyvállalatokat is sújthatják. A Bizottság tapasztalata azt mutatja, hogy az ilyen jellegű támogatások nem járnak számottevő torzító hatással, és a megszerzett tapasztalatok alapján egyértelmű összeegyeztethetőségi feltételek határozhatók meg.

(9) Az EUMSZ 42. cikke értelmében az állami támogatási szabályok bizonyos feltételek teljesülése esetén nem alkalmazandók egyes, az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos támogatási intézkedésekre. A 42. cikk azonban nem vonatkozik az erdészetre és az I. mellékletben nem szereplő termékekre. Jelenleg tehát a 994/98/EK rendelet értelmében az erdészet, illetve az I. mellékletben nem szereplő élelmiszer-ipari termékek támogatása csak akkor élvezhet mentességet, ha azt kkv-k számára nyújtják. Lehetővé kell tenni a Bizottság számára, hogy a - többek között a vidékfejlesztési programok részét képező - erdészeti, illetve az I. mellékletben nem szereplő élelmiszer-ipari termékek promóciójához és reklámozásához nyújtott támogatások bizonyos típusai számára mentességet biztosítson, amennyiben a tapasztalatai szerint a verseny nem torzul jelentős mértékben, és egyértelmű összeegyeztethetőségi feltételek állapíthatók meg.

(10) Az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet (2) 7. cikke értelmében a tagállamok által a halászati ágazatban működő vállalkozások számára nyújtott támogatásokra az EUMSZ 107., 108. és 109. cikkét kell alkalmazni, kivéve a tagállamok által az 1198/2006/EK rendelet alapján és annak megfelelően végrehajtott kifizetéseket. A tengeri és édesvízi biológiai erőforrások megőrzését célzó kiegészítő állami támogatások jellemzően csekély mértékben befolyásolják az Unión belüli kereskedelmet, elősegítik az uniós tengerpolitika és halászati politika célkitűzéseinek megvalósítását, és nem járnak jelentős versenytorzító hatással. A támogatások általában alacsony összegeket érintenek, és egyértelmű összeegyeztethetőségi feltételek állapíthatók meg.

(11) A sportágazatban és különösen az amatőr sport területén, a tagállamok által hozott több intézkedés is esetleg azért nem minősül állami támogatásnak, mert nem felel meg az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdésében foglalt valamennyi kritériumnak, például azért, mert a kedvezményezett nem folytat gazdasági tevékenységet, vagy mert az intézkedés nem befolyásolja a tagállamok közötti kereskedelmet. Amennyiben azonban a sport területéhez tartozó intézkedések az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülnek, a tagállamoknak jelenleg ezeket az intézkedéseket be kell jelenteniük a Bizottságnak. A sportra vonatkozó állami támogatási intézkedések - különösen az amatőr sport, valamint a kisebb méretű sportesemények területén - gyakran csekély mértékben befolyásolják az Unión belüli kereskedelmet és nem járnak jelentős versenytorzító hatással. Ezek a támogatások is jellemzően alacsony összegeket érintenek. A tapasztalatok alapján egyértelmű összeegyeztethetőségi feltételek határozhatók meg annak biztosítására, hogy a sport számára nyújtott támogatások ne idézzenek elő számottevő torzulást.

(12) A légi és tengeri közlekedési támogatással kapcsolatban a Bizottság tapasztalata azt mutatja, hogy a félreeső területeken - például a legkülső régiókban és szigeteken, az egyetlen régióból álló sziget-tagállamokat és a ritkán lakott területeket is beleértve - élők számára a közlekedéshez nyújtott szociális jellegű támogatások, feltéve, hogy azokat a fuvarozó személyére vonatkozó megkülönböztetés nélkül nyújtják, nem okoznak számottevő torzulást, és egyértelmű összeegyeztethetőségi feltételek állapíthatók meg.

(13) Az utóbbi években a Bizottság jelentős tapasztalatra tett szert a széles sávú ágazatnak nyújtott támogatásokkal kapcsolatban, és kidolgozta a területre vonatkozó iránymutatást (3). A Bizottság tapasztalata szerint bizonyos fajta széles sávú infrastruktúrák támogatása nem idéz elő számottevő torzulást és biztosítható számára a csoportmentesség, feltéve, hogy a támogatás megfelel bizonyos, az összeegyeztethetőségre vonatkozó feltételeknek, továbbá hogy az infrastruktúrát "fehér területen" építik ki, azaz - az irányelvben foglalt kritériumok szerint - olyan területen, amely nem rendelkezik ugyanabba a kategóriába eső infrastruktúrával (széles sávú infrastruktúra vagy új generációs hozzáférés), és annak kiépítésére a közeljövőben valószínűleg nem kerül sor. Ez érvényes az alapszintű széles sáv biztosításához kapcsolódó támogatások esetében, továbbá az olyan kismértékű egyedi támogatási intézkedések esetében, amelyek a nagyon nagy sebességű új generációs hozzáférési (NGA) hálózatokra vonatkoznak, valamint a széles sávú infrastruktúrához kapcsolódó építőmérnöki munkákat, illetve a passzív széles sávú infrastruktúrát célzó támogatások esetében.

(14) Az infrastruktúra területén a tagállamok által hozott több intézkedés is esetleg azért nem minősül állami támogatásnak, mert nem felel meg az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdésében foglalt valamennyi kritériumnak, például azért, mert a kedvezményezett nem folytat gazdasági tevékenységet, az intézkedés nem befolyásolja a tagállamok közötti kereskedelmet, vagy mert az intézkedés általános gazdasági érdekű szolgáltatásért nyújtott kompenzációnak minősül, amely az Altmark-ügyben hozott ítéletben (4) foglalt minden kritériumnak megfelel. Amennyiben azonban az infrastruktúra finanszírozása az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, a tagállamoknak ezeket az intézkedéseket be kell jelenteniük a Bizottságnak. Az infrastruktúrát illetően, az infrastrukturális projektekre vonatkozó kis összegű támogatások hatékony módját jelenthetik az uniós célkitűzések megvalósítása elősegítésének, amennyiben a támogatás minimálisra csökkenti a költségeket, és korlátozza az esetleges versenytorzító hatást. A Bizottság részére lehetővé kell ezért tenni, hogy mentességet biztosítson az olyan infrastrukturális projektekre vonatkozó állami támogatások számára, amelyek elősegítik az az e rendeletben említett célkitűzések, valamint egyéb, a közös érdeket szolgáló célkitűzések megvalósítását, különös tekintettel az Európa 2020 stratégia célkitűzéseire (5). Ide tartozhat az olyan multiszektorális hálózatokkal vagy létesítményekkel kapcsolatos projektekre adott támogatás, amelyeknél viszonylag kismértékű beavatkozásra van szükség. Csoportmentesség azonban csak az olyan infrastrukturális projektek esetében adható, amelyeket illetően a Bizottság már elegendő tapasztalattal rendelkezik az egyértelmű és szigorú összeegyeztethetőségi kritériumok meghatározásához, amelyek biztosítják, hogy korlátozott legyen a támogatás esetleges versenytorzító hatása, továbbá hogy a nagy összegű támogatások továbbra is az EUMSZ 108. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozzanak.

(15) A 994/98/EK rendelet hatályát tehát ennek megfelelően ki kell terjeszteni e támogatási kategóriákra is. E rendelet új kategóriákkal történő kiegészítése nem befolyásolja az intézkedések állami támogatássá minősítését az olyan kategóriákban vagy ágazatokban, amelyekben a tagállamok már aktívak.

(16) A 994/98/EK rendelet előírja, hogy minden olyan támogatási kategória esetében, amelyre vonatkozóan a Bizottság csoportmentességi rendeletet fogad el, a küszöbértékeket vagy az elszámolható költségek valamely csoportjához viszonyított támogatási intenzitásban, vagy a támogatások maximális összegében kifejezve kell megadni. Ez a feltétel megnehezíti az állami támogatást tartalmazó intézkedések bizonyos fajtáinak - például a pénzügyi konstrukciók, illetve a kockázatitőke-befektetés ösztönzésére irányuló intézkedések meghatározott formáinak - csoportmentesítését, amelyek sajátos kialakításuk miatt sem támogatási intenzitásban, sem pedig a támogatás maximális összegében nem fejezhetők ki pontosan. Az ilyen összetett intézkedések esetében ez elsősorban arra a tényre vezethető vissza, hogy a támogatás akár több szintet is (a közvetlen kedvezményezetteket, a közvetítői kedvezményezetteket, a közvetett kedvezményezetteket) érinthet. Növekvő jelentőségük miatt, valamint az uniós célok elérésében játszott szerepükből adódóan, ezeknek az intézkedéseknek a mentesítése érdekében nagyobb rugalmasságot kell biztosítani. Ezen intézkedések esetében lehetővé kell ezért tenni az egy adott támogatásra vonatkozó küszöbértékek oly módon történő meghatározását, hogy a szóban forgó intézkedésen belül, vagy az intézkedéssel kapcsolatban mekkora lehet az állami segítségnyújtás maximális szintje. Az állami segítségnyújtás maximális szintje magában foglalhat nem állami támogatásnak minősülő segítségnyújtási elemet, feltéve, hogy az intézkedés tartalmaz legalább valamennyi, az EUMSZ 107. cikke (1) bekezdésének értelmében vett állami támogatást tartalmazó elemet, és ezek nem marginálisak.

(17) A 994/98/EK tanácsi rendelet előírja, hogy a tagállamoknak a mentesítési rendelet hatálya alá tartozó, általuk nyújtott támogatások adatairól összefoglalást kell benyújtaniuk. A tagállamok által elfogadott intézkedések átláthatóságának érdekében ezeket az összefoglalásokat közzé kell tenni. A 994/98/EK rendelet elfogadásakor az átláthatóság biztosításának leghatékonyabb módját az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététel jelentette. Tekintettel azonban az elektronikus kommunikációs eszközök fejlődésére, a közzététel hasonlóan gyors és hatékonyabb módját jelenti, ha az összefoglalásokat a Bizottság honlapján teszik közzé, ami egyben az érdekelt felek javát szolgáló átláthatóságot is fokozza. Indokolt tehát ezeket az összefoglalásokat a Hivatalos Lap helyett a Bizottság honlapján közzétenni.

(18) A nagyobb átláthatóság, az adminisztratív terhek csökkentése és a késedelem nélküli közzététel érdekében szintén a Bizottság honlapján, nem pedig a Hivatalos Lapban kell közzétenni azon rendelettervezeteket és dokumentumokat, amelyeket a 994/98/EK rendelet értelmében az Állami Támogatások Tanácsadó Bizottságának kell megvizsgálnia.

(19) A 994/98/EK rendelet 8. cikke szerinti konzultációs eljárás előírja, hogy az Állami Támogatások Tanácsadó Bizottságának véleményét még a rendelettervezet közzététele előtt kell kikérni. Az átláthatóság fokozása érdekében azonban a rendelettervezetet a Bizottság és a Tanácsadó Bizottság közötti első egyeztetéssel egyidejűleg közzé kell tenni az interneten.

(20) Ezért a 994/98/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 994/98/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A rendelet címének helyébe a következő szöveg lép:

"A Tanács 994/98/EK rendelete (1998. május 7.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról"

2. Az 1. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) támogatás a következők javára:

i. kis- és középvállalkozások;

ii. kutatás, fejlesztés és innováció;

iii. környezetvédelem;

iv. foglalkoztatás és képzés;

v. kultúra és a kulturális örökség megőrzése;

vi. természeti csapások által okozott károk helyreállítása;

vii. a halászati ágazatot érintő kedvezőtlen időjárási körülmények okozta károk helyreállítása;

viii. erdészet;

ix. az EUMSZ I. mellékletében nem szereplő élelmiszer-ipari termékek promóciója;

x. a tengeri és édesvízi biológiai erőforrások megőrzése;

xi. sport;

xii. félreeső területeken élők közlekedése, amennyiben a támogatás szociális jellegű, és azt a fuvarozó személyére vonatkozó megkülönböztetés nélkül nyújtják;

xiii. alapszintű széles sávú infrastruktúra, az új generációs hozzáférési hálózatok kismértékű egyedi infrastrukturális intézkedései, valamint a széles sávú infrastruktúrához kapcsolódó építőmérnöki munkák és a passzív széles sávú infrastruktúra azokon a területeken, ahol nem áll rendelkezésre, illetve ahol a közeljövőben sem valószínű ilyen infrastruktúra kialakítása;

xiv. az i-xiii. pontban és az e bekezdés b) pontjában felsorolt célkitűzéseket és egyéb, a közös érdeket szolgáló célkitűzéseket - különös tekintettel az Európa 2020 stratégia célkitűzéseire - támogató infrastruktúra.";

b) a (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"c) a küszöbértékek, az elszámolható költségek valamely csoportjához viszonyított támogatási intenzitásban vagy a támogatások maximális összegében kifejezve, illetve bizonyos olyan típusú támogatások esetében, ahol esetleg nehéz lehet pontosan meghatározni a támogatási intenzitást vagy a támogatások összegét - különös tekintettel a pénzügyi konstrukciókra, a kockázatitőke-befektetésre és a hasonló intézkedésekre -, oly módon megadva, hogy a szóban forgó intézkedésen belül, vagy az intézkedéssel kapcsolatban mekkora lehet az állami segítségnyújtás maximális szintje, az érintett intézkedéseknek az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdésére tekintettel történő minősítésének sérelme nélkül;";

3. a 3. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az olyan támogatási rendszerek vagy az e rendszereken kívül nyújtott olyan egyedi támogatások végrehajtásakor, amelyeket az 1. cikk (1) bekezdésében említett rendeletek alapján mentesítettek, a tagállamok a mentesített támogatási rendszerek által le nem fedett támogatási rendszerekkel vagy egyedi támogatásokkal kapcsolatos adatok összefoglalását a Bizottság honlapján való közzététel céljából eljuttatják a Bizottsághoz.";

4. a 8. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) valamely rendelettervezet 6. cikknek megfelelő közzétételével egy időben;";

b) a (2) bekezdés második mondatának helyébe a következő szöveg lép:

"A megvizsgálandó tervezeteket és dokumentumokat mellékelni kell az értesítéshez, és ezeket a Bizottság közzéteheti a honlapján."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. július 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON

(1) HL L 142., 1998.5.14., 1. o.

(2) HL L 223., 2006.8.15., 1. o.

(3) Uniós iránymutatás az állami támogatásra vonatkozó szabályoknak a széles sávú hálózatok mielőbbi kiépítésére való alkalmazásáról (HL C 25., 2013.1.26., 1. o.).

(4) A Bíróság C-280/00 sz., Altmark Trans GmbH és Regierungspräsidium Magdeburg kontra Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH ügyben 2003. július 24-én hozott ítélete (EBHT 2003., I-7747. o.).

(5) Lásd a tagállamok és az Unió gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó iránymutatásokról szóló, 2010. július 13-i 2010/410/EU tanácsi ajánlást (HL L 191., 2010.7.23., 28. o.) és a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2010. október 21-i 2010/707/EU tanácsi határozatot (HL L 308., 2010.11.24., 46. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013R0733 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013R0733&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.