31997L0015[1]

A Bizottság 97/15/EK irányelve (1997. március 25.) az Eurocontrol-szabványok elfogadásáról és a légiforgalom-irányítási berendezések és rendszerek beszerzéséhez szükséges kompatibilis műszaki előírások meghatározásáról és használatáról szóló 93/65/EGK tanácsi irányelv módosításárólEGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság 97/15/EK irányelve

(1997. március 25)

az Eurocontrol-szabványok elfogadásáról és a légiforgalom-irányítási berendezések és rendszerek beszerzéséhez szükséges kompatibilis műszaki előírások meghatározásáról és használatáról szóló 93/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésére,

tekintettel a légiforgalom-irányítási berendezések és rendszerek beszerzéséhez szükséges kompatibilis műszaki előírások meghatározásáról és használatáról szóló, 1993 július 19-i 93/65/EGK tanácsi irányelvre és különösen annak 3. cikkére és 5. cikkének (2) bekezdésére [1], a zejména článek 3 a čl. 5 odst. 2 uvedené směrnice,

mivel a 93/65/EGK irányelv 3. cikkének megfelelően a Bizottság azonosítja és elfogadja az Eurocontrol-szabványokat;

mivel a 93/65/EGK irányelv I. melléklete tartalmazza a megjelölt Eurocontrol-szabványok indikatív jegyzékét; mivel e jegyzéknek a lehető legteljesebbnek kell lennie;

mivel a 93/65/EGK irányelv II. melléklete meghatározza a légiirányítási berendezések beszerzéséért felelős ajánlatkérőket; mivel ezt a jegyzéket folyamatosan frissíteni kell;

mivel az Eurocontrol két szabványt fogadott el, és szükséges e szabványok kötelezővé tétele; mivel az Eatchip-program Eurocontrol általi beindítása nyomán az I. mellékletben szereplő indikatív jegyzéket szintén módosítani kell;

mivel a tagállamok által közölt változások figyelembe vétele érdekében és az új tagállamok ajánlatkérőivel történő kiegészítése végett szükség van a II. melléklet módosítására;

mivel az ezen irányelvben előírt intézkedések megfelelnek a 93/65/EGK irányelvnek megfelelően létrehozott bizottság véleményének,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Az alábbi Eurocontrol-szabványokat tartalmazó dokumentumokban szereplő Eurocontrol műszaki előírások kötelező elemeit olyan mértékben fogadják el, amilyen mértékben azok szükségesek az európai légiforgalmat irányító integrált rendszer kialakításához:

- az on-line adatcsere Eurocontrol-szabványa (OLDI), 1. kiadás, (001-92 hivatkozási számú Eurocontrol-dokumentum),

- légiforgalmi szolgáltatások adatcseréjének formáját szabályozó Eurocontrol-szabvány (ADEXP), (002-93 hivatkozási számú Eurocontro-dokumentum).

2. cikk

A 93/65/EGK irányelv I. melléklete helyébe ezen irányelv melléklete lép.

3. cikk

Az irányelv II. melléklete az alábbiak szerint módosul:

1. Az Eurocontrol, Belgium, Dánia, Franciaország, Görögország, Írország, Olaszország, Portugália és az Egyesült Királyság ajánlatkérői az alábbiak szerint módosulnak:

EUROCONTROL Rue de la Fusée, 96 B-1130

Belgium

Régie des Voies Aériennes (RVA/RLW)

Centre Communication Nord (CCN)

rue du Progrès 80 Bte 2

B-1030 Bruxelles

Dánia

Statens Luftfartsvæsen

(Civil Aviation Administration)

Postbox 744

DK-Copenhagen SV

Billund Lufthavn

PO Box 10

DK-7190 Billund

Københavns Lufthavne A/S

PO Box 74

Flyvervej 11

DK-2770 Kastrup

Franciaország

Ministre chargé de l'aviation civile

Direction générale de l'aviation civile

48, rue Camille Desmoulins

F-92452 Issy-les-Moulineaux Cedex

és illetékességi területén:

Aéroport de Paris

291, Boulevard Raspail

F-75675 Paris Cedex 14

Görögország

Ministry of Transport and Communications

Civil Aviation Authority

General Directorate of Air Navigation

megbízásából az

Electronics Division

Vasileos Georgiou 1

PO Box 73751-16604-Athens

Elliniko

GR-Athens

Írország

The Irish Aviation Authority

Aviation House

Hawkins Street

IRL-Dublin 2

Aer Rianta Cpt.

Dublin Airport

IRL-County Dublin

Olaszország

ENAV

Ente Nazionale di Assistenza al Volo

Via Salaria, 715

I-00138 Roma

Portugália

ANA-E.P. (Empresa Pública de Aeroportos e Navegação Aérea).

Rua D, Edifício 120

Aeroporto de Lisboa

P-1700 Lisboa

Egyesült Királyság

National Air Traffic Services Ltd

CAA House

45-59 Kingsway

UK-London WC2B 6TE

2. A jegyzék az alábbi ajánlatkérőkkel egészül ki:

Ausztria

Austro Control GmbH

Schnirchgasse 11

A-1030 Wien

Finnország

Ilmailulaitos/Luftfartsverket

(CAA Finnland)

PO Box 50

FIN-01531 Vantaa

Svédország

Swedish Civil Aviation Administration

Luftfartsverket

Vikboplan 11

S-601 79 Norrköping

4. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 1997. december 1-ig hatályba léptetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el. A Bizottság tájékoztatja erről a többi tagállamot.

5. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1997. március 25-én.

a Bizottság részéről

Neil KINNOCK

a Bizottság tagja

[1] HL 187., 1993.7.29., 52. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

A 3. CIKKBEN EMLÍTETT EUROCONTROL-SZABVÁNYOK

Indikatív jegyzék

Hírközlési rendszerek

Navigációs rendszerek

Felügyelő rendszerek

Adatfeldolgozó rendszerek

Légtérgazdálkodási és légiforgalom-irányítási eljárások

Légiforgalom-irányítási működési szabályzat és üzemeltetési követelmények

Humán erőforrás

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997L0015 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997L0015&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére