Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

31991L0338[1]

A Tanács irányelve (1991. június 18.) az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 76/769/EGK irányelv tizedik módosításáról

A Tanács irányelve

(1991. június 18.)

az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 76/769/EGK irányelv tizedik módosításáról

(91/338/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

az Európai Parlamenttel együttműködve [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a belső piac fokozatos kialakítása érdekében 1992. december 31-ig intézkedéseket szükséges elfogadni; mivel a belső piac olyan belső határok nélküli térség, amelyben biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása;

mivel a Tanács 1988. január 25-i állásfoglalásában [4] felkéri a Bizottságot, hogy késedelem nélkül törekedjék meghozni a Közösség cselekvési programja részére azokat a különleges intézkedéseket, amelyekkel leküzdik a kadmium okozta környezetszennyezést; mivel az emberi egészséget védeni kell, és egy átfogó stratégiát kell kialakítani, amely különösen korlátozza a kadmium felhasználását és ösztönzi a helyettesítő termékekre irányuló kutatásokat;

mivel a helyettesítő termékekre vonatkozó ismeretekben és eljárásokban fejlődés következett be; mivel ezért tanácsos szisztematikusan újraértékelni a helyzetet a tudományos és műszaki vizsgálatok eredményeire tekintettel az említett állásfoglalás keretében;

mivel a polivinilklorid (PVC) nem színezhető kadmiumalapú színezőanyaggal; mivel bizonyos különleges alkalmazások esetén a kadmiumalapú stabilizátorok használata még mindig szükséges a technika jelenlegi állása szerint;

mivel bizonyos tagállamok által elfogadott, a fent említett anyagok és ezeket tartalmazó készítmények felhasználására és forgalomba hozatalára vonatkozó korlátozásoknak közvetlen hatásuk van a belső piac kialakítására és működésére; mivel ezért szükséges a tagállamok jogszabályainak közelítése e téren, valamint a legutóbb a 89/678/EGK irányelvvel [5] módosított 76/769/EGK irányelv [6] I. mellékletének módosítása,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/769/EGK irányelv I. melléklete a mellékletben előírtak szerint módosul. Az új rendelkezéseket azonban nem kell alkalmazni azokra a kadmiumtartalmú termékekre, amelyekre egyéb közösségi előírások vonatkoznak.

2. cikk

A kadmiumnál és vegyületeinél kevésbé veszélyes helyettesítő anyagokra vonatkozó ismeretek és eljárások fejlődésének köszönhetően a Bizottság, a tagállamokkal egyeztetve, értékeli a helyzetet, első alkalommal a 3. cikk (1) bekezdésében említett időponttól számított három év elteltével, majd azt követően szabályos időközönként, a 76/769/EGK irányelv 2a. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően.

3. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1992. december 31-től megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) Amikor a tagállamok elfogadják az (1) bekezdésben említett intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1991. június 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

G. Wohlfart

[1] HL C 8., 1990.1.13, 8. o. és az 1990. november 26-án közzétett módosítás.

[2] HL C 260., 1990.10.15., 92. o. és HL C 129., 1991.5.20.

[3] HL C 112., 1990.5.7., 1. o.

[4] HL C 30., 1988.2.4, 1. o.

[5] HL L 262., 1976.9.27., 201. o.

[6] HL L 398., 1989.12.30., 24. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 76/769/EGK irányelv I. melléklete a következő anyagokkal egészül ki:

"24.Kadmium (CAS szám: 7440-43-9) és vegyületei | 1.1.Nem használható fel az alább felsorolt anyagokból és készítményekből gyártott késztermékek színezésére: |

-polivinilklorid (PVC) | [3904 10] [3904 21] [3904 22] | |

-poliuretán (PUR) | [3909 50] |

-kis sűrűségű polietilén, kivéve a színezett mesterkeverék gyártására használt kis sűrűségű polietilén | [3901 10] |

-cellulóz-acetát (CA) | [3912 11] [3912 12] |

-cellulóz-acetát-butirát (CAB) | [3912 11] [3912 12] |

-epoxigyanták | [3907 30] |

A használatuktól és a tervezett végső céltól függetlenül, a fent felsorolt anyagokból és készítményekből gyártott és kadmiummal színezett késztermékek vagy termékösszetevők nem hozhatók forgalomba, ha azokban a kadmium koncentrációja (fém Cd-ban kifejezve), a műanyag 0,01 tömegszázalékát meghaladja. |

1.2.Az 1.1. pont a következőkre is alkalmazandó 1995. december 31. után: |

a)az alább felsorolt anyagokból és készítményekből gyártott késztermékek: |

-melamin-formaldehid (MF) gyanták | [3909 20] | |

-karbamid-formaldehid (UF) gyanták | [3909 10] |

-telítetlen poliészterek (UP) | [3907 91] |

-polietilén tereftalát (PET) | [3907 60] |

-polibutilén tereftalát (PBT) | |

-átlátszó/általános felhasználású polisztirol | [3903 11] [3903 19] |

-akrilnitril-metilmetakrilát (AMMA) | |

-térhálósított polietilén (VPE) | |

-ütésálló polisztirén | |

-polipropilén (PP) | [3902 10] |

b)festékek | [3208] [3209] |

Ha a festéknek nagy a cinktartalma, akkor a kadmium koncentrációjának a lehető legkisebbnek kell lennie, és semmilyen esetben sem haladhatja meg a 0,1 tömegszázalékot. |

1.3.Az 1.1. és 1.2. pont azonban nem vonatkozik a biztonsági okból színezett termékekre. |

2.1.Nem használható a vinilklorid-polimerekből vagy -kopolimerekből gyártott, alább felsorolt késztermékek stabilizálására: |

-csomagolóanyagok (zacskók, tartályok, flakonok, kupakok) | [3923 29 10] [3920 41] [3920 42] | |

-iroda- és iskolaszerek | [3926 10] |

-bútorok, karosszéria- és egyéb tartozékok | [3926 30] |

-ruhák és ruházati kiegészítők (beleértve a kesztyűket) | [3926 20] |

-padló- és falburkolatok | [3918 10] |

-impregnált, bevont és laminált textiltermékek | [5903 10] |

-bőrutánzatok | [4202] |

-hanglemezek | [8524 10] |

-csövek és csőillesztések, valamint szerelvényeik | [3917 23] |

-lengőajtók ("szalon" típusú) | |

-közúti gépjárművek (belső, külső, alváz) | |

-építő- és egyéb iparban használt acéllemez-borítások | |

-elektromos vezeték szigetelése | |

A használatuktól és a tervezett végső céltól függetlenül, a vinilklorid-polimerekből, illetve kopolimererekből gyártott, kadmiumtartalmú anyaggal stabilizált késztermékek vagy termékösszetevők nem hozhatók forgalomba, ha azokban a kadmium koncentrációja (fém Cd-ban kifejezve) a polimer 0,01 tömegszázalékát meghaladja. Ezek a rendelkezések 1994. június 30-án lépnek hatályba. |

2.2.A 2.1. pont nem vonatkozik a kadmiumalapú stabilizálószert biztonsági okokból használó késztermékekre. |

3.Ezen irányelv alkalmazásában a "kadmiumbevonat": bármelyik fémfelületre történő fém-kadmium-felhordás, illetve fém-kadmium-bevonat készítése. |

3.1.Nem használható fel az alább felsorolt ágazatokban/alkalmazásoknál használt fém-termékek és termékösszetevők kadmiumbevonatához. |

a)az alábbi felszerelések és gépek esetében: |

-élelmiszerek gyártása | [8210] | |

[8417 20] |

[8419 81] |

[8421 11] |

[8421 22] |

[8422] |

[8435] [8437] [8438] |

[8476 11] |

-mezőgazdaság | [8419 31] |

[8424 81] |

[8432] [8433] |

[8434] [8436] |

-hűtés és mélyhűtés | [8418] |

-nyomtatás és könyvkötészet | [8440] |

[8442] |

[8443] |

b)az alábbiak gyártásánál alkalmazott készülékek és gépek esetében: |

-háztartási gépek | [7321] | |

[8421 12] |

[8450] |

[8509] |

[8516] |

-bútorok | [8465] [8466] |

[9401] [9402] |

[9403] [9404] |

-szaniter-áruk | [7324] |

-központi fűtés és légkondicionáló berendezés | [7322] |

[8403] [8404] |

[8415] |

A felhasználásuktól és a tervezett végső céltól függetlenül, a fenti a) és b) listán szereplő ágazatokban/alkalmazásokban használt, valamint a fenti b) listán szereplő ágazatokban gyártott kadmiumbevonatú késztermékek vagy ilyen termékösszetevők nem hozhatók forgalomba. |

3.2.A 3.1. pontban említett rendelkezések 1995. június 30-tól alkalmazandók az alábbi a) és b) listán szereplő ágazatokban/alkalmazásokban használt, valamint az alábbi b) listán szereplő ágazatokban gyártott kadmiumbevonatú késztermékek vagy ilyen termékösszetevők esetén: |

a)Az alábbiak gyártására használt készülékek és gépek esetén: |

-papír és karton | [8419 32] | |

[8439] |

[8441] |

-textil és ruházat | [8444] [8445] |

[8447] [8448] |

[8449] [8451] |

[8452] |

b)Az alábbiak gyártására használt készülékek és gépek esetén: |

-ipari anyagmozgatás során használt berendezések és gépek | [8425] [8426] [8427] | |

[8428] |

[8429] |

[8430] |

[8431] |

-közúti és mezőgazdasági gépjárművek | [87. fejezet] |

-vonatok | [86. fejezet] |

-vízi járművek | [89. fejezet] |

3.3.A 3.1. és a 3.2 pont a következőkre nem alkalmazandó:a repülési, az űrhajózási, a bányászati, a nyílt tengeri és az atomenergia ágazatban használt termékekre és termékösszetevőkre, amelyek alkalmazása szigorú biztonsági előírásokat követel meg, továbbá közúti és mezőgazdasági járművek, vonatok és a vízi járművek biztonsági berendezései esetében,elektromos csatlakozások esetében, bármely felhasználási ágazatban, figyelembe véve a berendezéssel szemben támasztott megbízhatóságot, amelybe ilyen elektromos csatlakozókat építettek be. |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31991L0338 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31991L0338&locale=hu

Tartalomjegyzék