A Fővárosi Törvényszék P.23174/2018/26. számú határozata védjegybitorlás megállapítása tárgyában. [1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. §, 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 1. §, 16. §, 17. §, 23. §, 29. §, 94. §] Bírók: Bors Csaba, Csóti Tamás, Csüllög Katalin

Fővárosi Törvényszék

3.P.23.174/2018/26.

A Fővárosi Törvényszék dr. Bérczes László ügyvéd által képviselt felperes neve (felperes címe) felperesnek dr. Nehéz-Posony Márton ügyvéd által képviselt alperes neve (alperes címe.) alperes elleni, védjegybitorlás és szerzői jogsértés megtörténtének megállapítása és jogkövetkezményeinek alkalmazása iránti perében meghozta az alábbi

í t é l e t e t:

A bíróság megállapítja, hogy az alperes azzal, hogy a ...filmhős karakternek az - ingét tépő mozdulattal széttáró és e karakterre jellemző "..." jelzést ilyen módon feltáró - ábrázolását a felperes engedélye nélkül átdolgozta és az átdolgozott művet a "magazin címe" című magazin 2016. szeptember 8-i számának címlapján - az ítélet I. melléklete szerinti kialakítással - engedély nélkül terjesztette, megsértette a felperes szerzői jogát.

A bíróság eltiltja az alperest attól, hogy a ...filmhős karakter ábrázolását a felperes engedélye nélkül átdolgozza és az átdolgozott művet engedély nélkül terjessze.

A bíróság kötelezi az alperest, hogy az ítélet megállapításra vonatkozó rendelkező részét és azzal együtt az ítélet I. mellékletét 60 napon belül egy alkalommal tegye közzé a "magazin címe" című hetilapban, színesben, Times New Roman betűtípussal, 12-es betűméretben a szöveg és a kép együttesével 1 egész oldalt kitöltő terjedelemben.

A bíróság kötelezi az alperest, hogy 15 nap alatt adjon írásbeli tájékoztatást a felperes részére a "magazin címe" című hetilap 2016. szeptember 8. napján megjelent lapszámának összesen kiadott és forgalmazott mennyiségéről, a forgalmazott példányok nettó eladási áráról, e lapszám reklámozásának valamennyi módjáról, az egyes reklámozási módok kezdő és befejező időpontjáról és költségeiről, továbbá a tájékoztatáshoz mellékelje a lapszám nyomtatására, terjesztésére és reklámozására kötött szerződéseket, a forgalmazás során, és a reklámozás díjáról kiállított számlák másolatait.

A bíróság az azt meghaladó keresetet elutasítja.

A bíróság kötelezi az alperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg a felperesnek 226.600 (Ketőszázhuszonhatezer-hatszáz) forint perköltséget; a felek az ezt maghaladó perköltségeiket maguk viselik.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a Fővárosi Ítélőtáblának címezve a Fővárosi Törvényszéknél kell elektronikus úton, vagy a nem elektronikusan kapcsolatot tartó fellebbező fél esetén papír alapon három egyező példányban benyújtani.

I n d o k o l á s

I.

A felperes a kiadója és szerzői jogosultja azoknak a képregényeknek (1/F/2/1-4, és 9/F/18.), amelyekből az ismert akcióhős alakja, ...filmhős karaktere ismerhető meg. A karakternek ....színű ruházata van, amelyet ...szín egészít ki; mellkasán ötszögletű...színű "..." jel látható (a továbbikban: ...filmhős karakter).

A felperesi képregényekből megismerhető ennek a karakternek olyan jellegzetes ábrázolása, ahol felsőruházatát szétfeszíti és ezáltal a mellkasán lévő, fentiek szerinti "..." jel és annak színei feltárulnak. Az ábrázolás különböző verziói az F/2/3. számmal csatolt - teljes képregényújságot tartalmazó - fájl utolsó oldalán, továbbá az F/2/1. szám alatt csatolt - teljes képregényújságot tartalmazó - fájl 9. oldalának jobb alsó sarkában, valamint 9/F/19. számon csatolt képregény kivonat 2. oldalán láthatók (a továbbikban: ...filmhős ábrázolás). Ezt az ábrázolást az Amerikai Egyesült Államok Szerzői Jogi Hivatala ... szám alatt nyilvántartásba vette.

A felperes a jogosultja az 1998. január 19-i elsőbbségű, ... ..9 lajstromszámú ábrás védjegynek, amely a Nizzai Megállapodás szerinti, mások mellett a 16. osztályba sorolt folyóiratok körében áll oltalom alatt. A védjegyoltalom tárgya a fenti részletezett ...filmhős ábrázoláson látható, pajzs alakú mezőbe foglalt "..." jel színek nélküli ábrázolása.

Az alperes Magyarországon lapkiadással foglalkozik, kiadója a "magazin címe" című hetilapnak, üzemeltetője továbbá a www.magazin címe.hu cím alatt elérhető honlapnak, ahol különböző publicisztikákat, cikkeket és más audiovizuális média tartalmakat jelentet meg.

"Az ábrák az anonimizálás során törlésre kerültek"

A "magazin címe" című nyomtatott heti magazin 2016. szeptember 8. napján megjelentetett számának külső címlapja (a továbbikban: címlap; 1/F/6.) egy olyan mozdulat pillanatképét ábrázolja, ahol a két kézzel szétfeszített felsőruházat alatt ...sötétkék háttér előtt egy ötszögletű...keretben, ...háttér előtt elhelyezett ... színű dollár jel ("$") tárul fel. E grafikai ábrázolás alatt a balról jobbra folyamatosan csökkentő betűméretű, egyedi tipográfiájú "..man" felirat olvasható. E címlap képe a www.magazin címe.hu weboldalon jelenleg is megtekinthető.

A felek a pert megelőző levélváltása során az alperes vitatta, hogy a címlappal megsértette a felperes szerzői jogát (1/F/9-10.)

II.

A felperes a 2018. július 20. napján benyújtott, majd 2019. szeptember 18. napján ismét benyújtott és 2019. január 21. napján módosított keresetével azt kérte a bíróságtól, hogy

I. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.). 1. §, 16., 17., 29., és 94. §-a alapján

1. állapítsa meg, hogy alperes megsértette a felperes által kiadott képregényekben megjelent ...filmhős karakterhez fűződő és a ...filmhős karakternek az Amerikai Egyesült Államok Szerzői Jogi Hivatala által ... szám alatt nyilvántartásba vett, a ...filmhős című film reklámját képező, a ...filmhős karakter mellkasán az inget széttépve feltáró jellegzetes ábrázolásához fűződő szerzői vagyoni jogait azzal, hogy ezeket a felperes engedélye nélkül használta fel az általa kiadott "magazin címe" című hetilap 2016. szeptember 8-án megjelent számának címlapján látható grafikában, amely egy, a ...filmhős karakterhez és annak előbb említett jellegzetes ábrázolásához nagymértékben hasonló férfi alakot ábrázol, amint az az ingét a mellkasán szétfeszítő mozdulattal feltárja az ing alatt a ...filmhős karakter mellkasán látható jellegzetes ... betű kissé módosított változatát; a felperes kérte, hogy a bíróság a jogsértő magazincímlapot az ítélet mellékletében tüntesse fel, és az ítélet jogsértést megállapító rendelkező részében arra - a melléklet számával vagy más egyértelműen azonosítható módon - hivatkozzon;

2. állapítsa meg, hogy az alperes megsértette a felperes fent említett szerzői vagyoni jogait azzal, hogy a "magazin címe" című magazin 2016. szeptember 8. napján megjelent számát a jogsértő grafikát tartalmazó címlappal a megjelenés napja és 2016. szeptember 15. napja között reklámozta és terjesztette;

3. tiltsa el a fentiek szerint megállapítani kért jogsértés további elkövetésétől, azaz attól, hogy:

a) az alperes a felperes által kiadott képregényekben megjelent ...filmhős karaktert és a ...filmhős karakternek az Amerikai Egyesült Államok Szerzői Jogi Hivatala által ... szám alatt nyilvántartásba vett, a "...filmhős" című film reklámját képező, a ...filmhős karakter mellkasán az inget széttépve feltáró jellegzetes ábrázolását a felperes engedélye nélkül felhasználja a "magazin címe" című hetilap címlapjának grafikájában, a jogsértés megállapítására irányuló fenti, 3.1. pontban foglalt kereseti kérelemben meghatározott módon;

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!