A Fővárosi Ítélőtábla Pf.20424/2019/5. számú határozata védjegybitorlás megállapítása tárgyában. [1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. §, (1) bek., 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 1. §, (2) bek., 16. §, (1) bek., 23. §, (1) bek., 94. §, (1) bek., 101. §, (1) bek.] Bírók: Békefiné dr. Mózsik Tímea, Lesenyei Terézia, Pullai Ágnes

Fővárosi Ítélőtábla

8.Pf...../2019/5.

.

Kijavító végzés 8.Pf...../2019/8. szám alatt

Budapest, 2019. október 1.

Dr. Lesenyei Terézia s.k.

a tanács elnöke

A Fővárosi Ítélőtábla a Bérczes Ügyvédi Iroda (...., ügyintéző: dr. Bérczes László ügyvéd) által képviselt felperes neve (...) felperesnek a Nehéz-Posony Ügyvédi Iroda (1300 ...., ügyintéző: dr. Nehéz-Posony Márton ügyvéd) által képviselt alperes neve (....) alperes ellen szerzői jogsértés és védjegybitorlás megállapítása és jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt indított perében a Fővárosi Törvényszék 2019. április 17. napján kelt 3.P...../2018/26. számú ítélete ellen az alperes 27. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán meghozta az alábbi

í t é l e t e t:

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett részét nem érinti, fellebbezett rendelkezéseit részben megváltoztatja és az adatszolgáltatási kötelezettség köréből mellőzi a reklámozás költségeiről való tájékoztatást, valamint a reklámozással kapcsolatos szerződések és számlák kiadását. Egyebekben az elsőfokú ítéletet helybenhagyja.

Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 150.000 (Százötvenezer) forint ügyvédi munkadíjból álló másodfokú perköltséget.

Az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek.

I n d o k o l á s

Az elsőfokú bíróság ítéletével megállapította, miszerint az alperes azzal, hogy a Superman karakternek - az ingét tépő mozdulattal széttáró és e karakterre jellemző "S" jelzést ilyen módon feltáró - ábrázolását a felperes engedélye nélkül átdolgozta és az átdolgozott művet a "h.." című magazin 2016. szeptember 8-i számának címlapján engedély nélkül terjesztette, megsértette a felperes szerzői jogát. Eltiltotta az alperest attól, hogy a Superman karakter ábrázolását a felperes engedélye nélkül átdolgozza és az átdolgozott művet engedély nélkül terjessze. Kötelezte az alperest, hogy az ítélet megállapításra vonatkozó rendelkező részét és azzal együtt az ítélet I. mellékletét 60 napon belül egy alkalommal tegye közzé a "h.." című hetilapban, színesben, Times New Roman betűtípussal, 12-es betűméretben a szöveg és a kép együttesével egy egész oldalt kitöltő terjedelemben. Kötelezte az alperest, hogy 15 nap alatt adjon írásbeli tájékoztatást a felperes részére a "h.." című hetilap 2016. szeptember 8. napján megjelent lapszámának összesen kiadott és forgalmazott mennyiségéről, a forgalmazott példányok nettó eladási áráról, e lapszám reklámozásának valamennyi módjáról, az egyes reklámozási módok kezdő és befejező időpontjáról és költségeiről, továbbá a tájékoztatáshoz mellékelje a lapszám nyomtatására, terjesztésére és reklámozására kötött szerződéseket, a forgalmazás során és a reklámozás díjáról kiállított számlák másolatait. Ezt meghaladóan a keresetet elutasította. Kötelezte továbbá az alperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg a felperesnek 226.600 forint perköltséget és úgy rendelkezett, hogy ezt meghaladóan a felek a perköltségüket maguk viselik.

Az ítélet tényállása szerint a felperes a kiadója és szerzői jogi jogosultja azoknak a képregényeknek (1/F/2/1-4, és 9/F/18), amelyekből az akcióhős Superman karaktere ismerhető meg. A karakternek testhez tapadó kék színű ruházata van, amit derekán és csizmáján megjelenő piros szín egészít ki; mellkasán ötszögletű, hegyére állított, csiszolt gyémánt alakú pajzsra emlékeztető mezőben, sárga háttér előtt, piros színű "S" jel látható (a továbbiakban: Superman karakter). A képregényekből megismerhető ennek a karakternek olyan jellegzetes ábrázolása, ahol felső ruházatát szétfeszíti és ezáltal feltárul a mellkasán lévő "S" jel és annak színei (a továbbiakban: Superman ábrázolás). Ezt az ábrázolást az Amerikai Egyesült Államok Szerzői Jogi Hivatala 23-..... szám alatt vette nyilvántartásba.

A felperes a jogosultja az .....19-i elsőbbségű, ..... lajstromszámú ábrás védjegynek, amely egyebek mellett a Nizzai Megállapodás 16 osztályába sorolt folyóiratok körében áll oltalom alatt. Az oltalom tárgya a Superman ábrázoláson látható, pajzs alakú mezőbe foglalt "S" jel.

Az alperes által kiadott "h.." hetilap 2016. szeptember 18-án megjelent számának külső címlapja (1/F/6) egy olyan mozdulatot ábrázol, ahol a két kézzel szétfeszített felsőruházat alatt sötétkék háttér előtt egy ötszögletű, hegyére állított, csiszolt gyémánt alakú pajzsra emlékeztető, piros színű keretben, sárga háttér előtt elhelyezett piros színű dollárjel ("j") tárul fel, alatta balról jobbra folyamatosan csökkenő betűméretű, egyedi tipográfiájú "STRÓMAN" felirat olvasható.

A felperes módosított keresetében a fenti alperesi magatartást sérelmezte és szerzői vagyoni jogainak megsértését és védjegybitorlás megállapítását kérte, meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásával.

Az alperes ellenkérelme a kereset teljes elutasítására irányult, a szerzői jogi kérdésben arra hivatkozva, hogy a címlapja egyfajta paródia, a felhasználás nem függ a felperes engedélyétől és kétségbe vonta a perbeli, inget szétfeszítő Superman ábrázolás szerzői jogi védelmét.

Az elsőfokú bíróság a keresetet a szerzői jogi igény tekintetében részben alaposnak találta. Döntését e körben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 1. § (1)-(3) bekezdéseire, 16. § (1) és (3) bekezdéseire, 17. § b) és f) pontjára, 23. § (1) bekezdésére és 29. §-ára, valamint a Szerzői Jogi Szakértői Testület (SzJSzT) által SzJSzT-07/19. szám alatt adott szakvéleményre alapította.

Rögzítette, miszerint a perben nem volt vitatott, hogy a felperes és jogelődje által 1938. óta kiadott képregényekből a közismert szuperhős, Superman alakja szerzői jogi oltalom alatt áll és ennek a felperes a jogosultja. Nem volt vitás az sem, hogy Superman karaktere, mint jellegzetes és eredeti alak magában is szerzői jogi védelem alatt áll Magyarországon.

Az aggálymentesnek talált szakvélemény alapján - annak lényegét ismertetve - megállapította, hogy a Superman grafikai ábrázolás önmagában is egyéni és eredeti jelleggel bír, ezért "teljes" szerzői jogi oltalmat élvez az Szjt. 1. § (2) bekezdés h) pontja alapján, önálló szerzői alkotásként is értelmezhető. Megállapította továbbá, hogy a Superman karakternek az a jellegzetes ábrázolása, ahol a felső ruházat szétfeszítésével az "S" jel feltárul, önmagában is szerzői jogi védelmet élvez, mert a fej és a lábak nélküli ábrázolás is hordozza azt az egyéni, eredeti jelleget, amely megalapozza a szerzői jogi védelmet. A karakternek ugyanis az egyik leginkább meghatározó eleme a mellkasán lévő "S" jel, ami a két kar szétfeszítésével válik láthatóvá, továbbá a megjelenő ruházat kék-piros színe.

A panaszolt grafikai mű ennek a Superman ábrázolásnak az átdolgozása, mert az eredeti figura és a címlapon megjelenő ábrázolás közti kapcsolat nyilvánvaló; a címlap a Superman figura karakterének meghatározó elemeit használja fel. A kék-piros ruházat, az ing szétfeszítésével a mellkason megjelenő jelet feltáró mozdulat egyértelműen beazonosítóhatóvá teszi az alapul szolgálató művet. A figurának lényegében csak a mellkasa látszik a címlapon, ami a grafikus részéről tudatos döntésnek látszik: a kép azt sugallja, hogy nem egy konkrétan beazonosítóható személyt kíván ábrázolni. A mellkas ábrázolása azzal száll humoros hatás elérése útján vitába a Superman karakterrel, hogy éppen nem egy sportos, izmos, gyors, emberfeletti mozgásra alkalmas mozgást mutat, hanem egy olyan alakot, amely feltűnően elhízott, túlsúlya a ruháján keresztül is szembeötlő. Ez a Superman mögötti eszmei mondanivalóval való vitát jelent. A kép a szöveges feliratozásban is ilyen ellenvéleményt fejez ki: a csökkenő betűméretű Superman felirat helyett a stróman felirat látszik, hasonlóan csökkenő méretű (és az eredetihez nagyon hasonló) betűtípussal. A mez feliratában is beazonosítható a hasonlóság és az eredetitől való tudatos eltérés: Superman nevének kezdőbetűje helyett az "S" betűből származtatott dollárjel látható, ami ismét csak az ismert Superman eszmei kontextussal vitatkozó szellemiséget fejez ki: Supermannek a fizikai képességei, strómannak a pénz adja az emberfeletti erőt. A kép üzenete is világos: a stróman csak a saját, emberi képességeit meghaladó erővel tudja elérni az extrém mértékű gazdagodás célját. A Testület megjegyezte, hogy a magyar szerzői jogi törvény nem tartalmazza a paródia célú szabad felhasználást.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!