31985L0346[1]

A Tanács irányelve (1985. július 8.) a 77/388/EGK irányelv 14. cikkének (1) bekezdése d) pontja hatályának bizonyos termékek végleges behozatalára kivetett hozzáadottérték-adó alóli mentességek tekintetében történő meghatározásáról szóló 83/181/EGK irányelv módosításáról

A Tanács irányelve

(1985. július 8.)

a 77/388/EGK irányelv 14. cikkének (1) bekezdése d) pontja hatályának bizonyos termékek végleges behozatalára kivetett hozzáadottérték-adó alóli mentességek tekintetében történő meghatározásáról szóló 83/181/EGK irányelv módosításáról

(85/346/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 99. és 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a 83/181/EGK [4] irányelv meghatározta azon minimális üzemanyag-mennyiséget, amelyet a haszongépjárművek tartályában hozzáadottértékadó-mentesen be lehet hozni;

mivel a Közösség belső határain való áthaladás megkönnyítése érdekében első lépésként növelni kell az említett mennyiséget azon járműveknél, amelyek a tagállamok között közlekednek, és amelyeket személyfuvarozásra szántak és arra alkalmasak; mivel második lépésként a Bizottság javaslatára a Tanács dönteni fog a mennyiség emeléséről a tagállamok között közlekedő, árufuvarozásra szánt és arra alkalmas járműveknél,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 83/181/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 83. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"83. cikk

A tagállamok a következők szerint korlátozhatják a haszongépjárművek szabványos tartályában lévő üzemanyagra adott mentességet:

a) ha a gépjármű harmadik országból érkezik, legfeljebb 200 liter/jármű/utazás;

b) ha a jármű egy másik tagállamból érkezik:

- legfeljebb 200 liter/jármű/utazás ellenérték fejében vagy anélkül történő árufuvarozásra szánt és alkalmas járműveknél,

- legfeljebb 600 liter/jármű/utazás ellenérték fejében vagy anélkül, a gépkocsivezetővel együtt több mint kilenc fő szállítására szánt és alkalmas járműveknél.

A Szerződésben ezzel kapcsolatban megállapított eljárásokkal összhangban a Bizottság javaslata alapján a Tanácsnak 1986. július 1-jéig határoznia kell az első albekezdés b) pontjának első francia bekezdésében említett járművek szabványos tartályában lévő, adómentesen behozható üzemanyag mennyiségének emeléséről."

2. A 84. cikk a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"a) a nemzetközi fuvarozással foglalkozó haszongépjárművek harmadik országból légvonalban legfeljebb 25 kilométer mélyen mennek be a határsávba, ha az ilyen fuvar az e sávban élő személyek által megtett utakból áll;".

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 1985. október 1-jéig hatályba léptetik azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1985. július 8-án.

a Tanács részéréről

az elnök

J. Santer

[1] HL C 95., 1984.4.6., 3. o.

[2] HL C 172., 1984.7.2., 15. o.

[3] HL C 248., 1984.9.17., 13. o.

[4] HL L 105., 1983.4.23., 38. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31985L0346 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31985L0346&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére