32006L0094[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/94/EK irányelve ( 2006. december 12. ) a közúti árufuvarozás egyes típusaira vonatkozó közös szabályok létrehozásáról (kodifikált változat) (EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/94/EK IRÁNYELVE

(2006. december 12.)

a közúti árufuvarozás egyes típusaira vonatkozó közös szabályok létrehozásáról

(kodifikált változat)

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 71. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával történt konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1) A nemzetközi szállításra (az ellenszolgáltatás fejében végzett közúti árufuvarozásra) vonatkozó egyes közös szabályok létrehozásáról szóló, 1962. július 23-i első tanácsi irányelvet (3) több alkalommal jelentősen módosították (4). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt az irányelvet kodifikálni kell.

(2) A közös közlekedéspolitika többek között magában foglalja a valamely tagállam területére vagy területéről való, illetve egy vagy több tagállam területén átmenő nemzetközi közúti árufuvarozásról szóló közös szabályok meghatározását. Ezeket a szabályokat oly módon kell megállapítani, hogy hozzájáruljanak a belső közlekedési piac megfelelő működéséhez.

(3) Biztosítani kell a nemzetközi közúti árufuvarozás fokozatos bővítését, figyelembe véve a Közösségen belüli áruk kereskedelmében és mozgásában bekövetkező fejlődés követelményeit.

(4) A fuvarozási típusok bizonyos száma kivételt képez minden kvóta- és engedélyezési-rendszer alól. A tagállamok területére vagy területéről történő, illetve a tagállamok területén áthaladó, Közösségen belüli közúti árufuvarozási piacra való bejutásról szóló 1992. március 26-i 881/92/EGK tanácsi rendelet (5) által bevezetett piaci szervezet keretein belül a közösségi engedélyezés és minden más fuvarozási engedélyezés alóli felmentést fenn kell tartani néhány fuvarozási típusra vonatkozóan, tekintettel azok sajátos természetére.

(5) Ez az irányelv nem érinti az irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére és alkalmazására vonatkozó, a II. melléklet B. részében meghatározott határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) A (2) bekezdésben megállapított feltételek alapján a tagállamok liberalizálják az I. mellékletben felsorolt, ellenszolgáltatás fejében történő nemzetközi közúti árufuvarozás és saját számlára történő nemzetközi közúti áruszállítás azon típusait, amelyeket a területükre, a területükről vagy azon keresztül végeznek.

(2) Az I. mellékletben felsorolt fuvarozással összefüggésben lebonyolított fuvarozási típusok vagy üresjárati utak nem tartoznak a közösségi engedély vagy bármely más fuvarozási engedély hatálya alá.

2. cikk

Ezen irányelv nem érinti azon feltételeket, amelyeket valamely tagállam állapít meg saját állampolgárai számára, amennyiben részt vesznek az irányelvben említett tevékenység egyikében.

3. cikk

A közúti árufuvarozás egyes típusaira vonatkozó közös szabályok létrehozásáról szóló, 1962. július 23-i első tanácsi irányelv hatályát veszti, az irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére és alkalmazására vonatkozó, a II. melléklet B. részében meghatározott határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre való hivatkozásokat ezen irányelvre való hivatkozásként kell értelmezni, a III. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2006. december 12.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

M. PEKKARINEN

(1) HL C 241., 2004.9.28., 19. o.

(2) Az Európai Parlament 2004. április 21-i véleménye (HL C 104 E, 2004.4.30., 545. o.) és a Tanács 2006. november 14-i határozata.

(3) HL L 70., 1962.8.6., 2005/62. o. A legutóbb a 881/92/EGK rendelettel (HL L 95., 1992.4.9., 1. o.) módosított irányelv.

(4) Lásd a II. melléklet A. részét.

(5) HL L 95., 1992.4.9., 1. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

I. MELLÉKLET

A valamennyi közösségi engedély és valamennyi fuvarozási engedély alól mentesített fuvarozások típusai

1. Közszolgáltatásként végzett postai szállítás.

2. Sérült vagy műszaki hibás járművek szállítása.

3. Árufuvarozás olyan gépjárművekkel, amelyek megengedett össztömege, beleértve a pótkocsikat is, nem haladja meg a 6 tonnát, vagy amelyek megengedett terhelhetősége, beleértve a pótkocsikat is, nem haladja meg a 3,5 tonnát.

4. Áruszállítás gépjárművekkel a következő feltételek teljesítése esetén:

a) a szállított árunak a vállalkozás tulajdonában kell lennie, vagy a vállalkozás által eladottnak, megvásároltnak, bérbe adottnak vagy bérbe vettnek, előállítottnak, kivontnak, feldolgozottnak vagy javítottnak kell lennie;

b) a szállítás célja az áruknak a vállalkozásba vagy a vállalkozásból történő elszállítása vagy elmozdítása a vállalkozáson belül vagy azon kívül a vállalkozás saját céljaira;

c) az ilyen szállításhoz használt gépjárműveket a vállalkozás saját alkalmazottainak kell vezetniük;

d) az áruszállító járműveknek a vállalkozás saját tulajdonában kell lenniük, vagy a vállalkozás által részletfizetésre megvásároltnak vagy béreltnek kell lenniük, feltéve hogy az utóbbi esetben megfelelnek az áruszállítás céljából vezető nélkül bérelt járművek használatáról szóló, 2006. január 18-i 2006/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (1).

Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni az általában használt gépjármű műszaki hibája miatt rövid helyettesítésre használt járműre;

e) a szállítás a vállalkozás tevékenységi körében csak melléktevékenység lehet.

5. Gyógyszerek, készülékek, gyógyászati berendezések és felszerelések, valamint egyéb, vészhelyzet esetén szükséges cikkek szállítása, különösen természeti katasztrófák esetén.

(1) HL L 33., 2006.2.4., 82. o.

II. MELLÉKLET

A. RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv és annak módosításai

A Tanács 1962. július 23-i első irányelve a nemzetközi szállításra (ellenszolgáltatás fejében végzett közúti árufuvarozásra) vonatkozó egyes közös szabályok létrehozásáról
(HL 70., 1962.8.6, 2005/62. o.)
A Tanács 72/426/EGK irányelve
(HL L 291., 1972.12.28., 155. o.)
A Tanács 74/149/EGK irányelve
(HL L 84., 1974.3.28., 8. o.)
A Tanács 77/158/EGK irányelve
(HL L 48., 1977.2.19., 30. o.)
A Tanács 78/175/EGK irányelve
(HL L 54., 1978.2.25., 18. o.)
A Tanács 80/49/EGK irányelve
(HL L 18., 1980.1.24., 23. o.)
A Tanács 82/50/EGK irányelve
(HL L 27., 1982.2.4., 22. o.)
A Tanács 83/572/EGK irányelve
(HL L 332., 1983.11.28., 33. o.)
Kizárólag a 2. cikk
A Tanács 84/647/EGK irányelve
(HL L 335., 1984.12.22., 72. o.)
Kizárólag a 6. cikk
A Tanács 881/92/EGK irányelve
(HL L 95., 1992.4.9., 1. o.)
Kizárólag a 13. cikk

B. RÉSZ

A nemzeti jogba való átültetésre és alkalmazásra előírt határidők listája (lásd a 3. cikket)

IrányelvÁtültetés határidejeAlkalmazás napja
A Tanács 1962. július 23-i első irányelve a nemzetközi szállításra (ellenszolgáltatás fejében végzett közúti árufuvarozásra) vonatkozó egyes közös szabályok létrehozásáról1962. szeptember 31.
72/426/EGK__
74/149/EGK__1974. július 1.
77/158/EGK1977. július 1.
78/175/EGK1978. július 1.
80/49/EGK__1980. július 1.
82/50/EGK1983. január 1.
83/572/EGK1984. január 1.
84/647/EGK1986. június 30.

III. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

A Tanács 1962. július 23-i első irányelve a közúti árufuvarozás egyes típusaira vonatkozó közös szabályok létrehozásárólEz az irányelv
1. cikk1. cikk
2. cikk
3. cikk2. cikk
3. cikk
4. cikk
4. cikk5. cikk
MellékletI. Melléklet
II. Melléklet
III. Melléklet

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006L0094 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006L0094&locale=hu

Tartalomjegyzék