32006L0001[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/1/EK irányelve ( 2006. január 18. ) a gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használatáról (kodifikált változat) (EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/1/EK IRÁNYELVE

(2006. január 18.)

a gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használatáról

(kodifikált változat)

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 71. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1) A gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használatáról szóló, 1984. december 19-i 84/647/EGK tanácsi irányelvet (3) jelentősen módosították (4). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt az irányelvet kodifikálni kell.

(2) Makrogazdasági szempontból egyes helyzetekben a bérelt járművek használata a termelési tényezők pazarló használatának korlátozásával hozzájárul az optimális forráselosztáshoz.

(3) Mikrogazdasági szempontból ez a lehetőség rugalmassá teszi a fuvarozás szervezését, és így növeli az érintett vállalkozások termelékenységét.

(4) Ez az irányelv nem érinti az I. melléklet B. részében említett irányelvek nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

a) "jármű": kizárólag áruk fuvarozására szánt gépjármű, pótkocsi, félpótkocsi vagy járműegyüttes;

b) "bérelt jármű": minden olyan jármű, amelyet egy ellenszolgáltatás fejében közúti árufuvarozást vagy saját számlás áruszállítást végző vállalkozásnak szerződés alapján, meghatározott időtartamra és fizetés ellenében használatba adnak.

2. cikk

(1) Minden tagállam megengedi területén a másik tagállam területén letelepedett vállalkozás által bérelt jármű használatát a tagállamok közötti közlekedés céljából, feltéve hogy:

a) a járművet e másik tagállam jogszabályainak megfelelően vették nyilvántartásba vagy helyezték forgalomba;

b) a szerződés kizárólag gépkocsivezető nélküli jármű bérbevételére vonatkozik, amelyet nem kísér ugyanazzal a vállalkozással megkötött, foglalkoztatásra irányuló szerződés, amely járművezető vagy kísérő személyzet igénybevételére vonatkozik;

c) a bérelt jármű a bérleti szerződés tartama alatt kizárólagosan az azt használó vállalkozás rendelkezésére áll;

d) a bérelt járművet az azt használó vállalkozás személyzete vezeti.

(2) Az (1) bekezdés a)-d) pontjában említett feltételeknek való megfelelést a következő okmányok igazolják, amelyeknek a járműben kell lenniük:

a) a bérleti szerződés vagy e szerződés egy hiteles kivonata, amely különösen a bérbeadó nevét, a bérlő nevét, a szerződés megkötésének napját és időtartamát és a jármű azonosítását tartalmazza;

b) amennyiben a gépjárművezető nem a járművet bérlő személy, akkor a gépjárművezető munkaviszonyát igazoló szerződés, vagy ennek a szerződésnek egy hiteles kivonata, amely különösen a munkaadó nevét, a munkavállaló nevét és a munkaviszonyt igazoló szerződés megkötésének napját és időtartamát tartalmazza, vagy egy újabb keletű fizetési igazolás.

Adott esetben az a) és b) pontban említett okmányok a tagállam illetékes hatóságai által kiadott, ezzel egyenértékű okmánnyal helyettesíthetők.

3. cikk

(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy a vállalkozásaik számára - amennyiben e vállalkozások teljesítik a 2. cikkben előírt feltételeket - a tulajdonukban lévő járművekre vonatkozó azonos feltételekkel biztosítsák a tagállami jogszabályoknak megfelelően nyilvántartásba vett vagy forgalomba helyezett bérelt járművek használatát.

(2) A tagállamok kizárhatják az (1) bekezdés rendelkezéseinek hatálya alól az olyan saját számlás áruszállítást, amelyet 6 tonnánál nagyobb megengedett összsúlyú járművekkel hajtanak végre.

4. cikk

Ez az irányelv nem érinti a tagállamok azon rendelkezéseit, amelyek a bérelt járművek használata tekintetében a 2. és 3. cikkben meghatározottaknál kevésbé korlátozó feltételeket állapítanak meg.

5. cikk

A 2. és a 3. cikk sérelme nélkül, ezen irányelv nem érinti a következőket:

a) az ellenszolgáltatás fejében végzett és a saját számlás közúti áruszállítás piacának szervezéséről, illetve különösen a piacra való belépésről és a közúti áruszállítási kapacitással kapcsolatos kvótakorlátozásokról szóló jogszabályok;

b) a közúti árufuvarozás árairól és feltételeiről szóló jogszabályok;

c) a bérleti díjak kialakításáról szóló jogszabályok;

d) a járművek behozataláról szóló jogszabályok;

e) a közúti gépjármű-bérbeadói tevékenység vagy szakma gyakorlásának megkezdését szabályozó feltételekről szóló jogszabályok.

6. cikk

A 84/647/EGK irányelv hatályát veszti, az I. melléklet B. részében említett irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre való hivatkozásokat erre az irányelvre való hivatkozásként kell értelmezni, a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban.

7. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

8. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2006. január 18-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BORREL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

H. WINKLER

(1) HL C 108., 2004.4.30., 56. o.

(2) Az Európai Parlament 2004. február 10-i véleménye (HL C 97. E, 2004.4.22., 66. o.) és a Tanács 2005. december 8-i határozata.

(3) HL L 335., 1984.12.22., 72. o. A 90/398/EGK irányelvvel (HL L 202., 1990.7.31., 46. o.) módosított irányelv.

(4) Lásd az I. melléklet A. részét.

I. MELLÉKLET

A. rész

A hatályon kívül helyezett irányelv és annak módosítása

(lásd a 6. cikket)

A Tanács 84/647/EGK irányelve(HL L 335., 1984.12.22., 72. o)
A Tanács 90/398/EGK irányelve(HL L 202., 1990.7.31., 46. o)

B. rész

A nemzeti jogba való átültetésre előírt határidők listája

(lásd a 6. cikket)

IrányelvÁtültetés határideje
84/647/EGK irányelv1986. június 30.
90/398/EGK irányelv1990. december 31.

II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

84/647/EGK irányelvEz az irányelv
1. cikk, bevezető mondat1. cikk, bevezető mondat
1. cikk, első francia bekezdés1. cikk a) pont
1. cikk, második francia bekezdés1. cikk b) pont
2. cikk, bevezető mondat2. cikk, (1) bekezdés, bevezető mondat
2. cikk, 1–4. pont2. cikk, (1) bekezdés, a)–d) pont
2. cikk, 5. pont, első albekezdés, bevezető mondat2. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, bevezető mondat
2. cikk, 5. pont, első albekezdés, a) és b) pont2. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, a) és b) pont
2. cikk, 5. pont, második albekezdés2. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés
3. cikk3. cikk
4. cikk (1) bekezdés4. cikk
5. cikk, bevezető mondat5. cikk, bevezető mondat
5. cikk, első francia bekezdés5. cikk, a) pont
5. cikk, második francia bekezdés5. cikk, b) pont
5. cikk, harmadik francia bekezdés5. cikk, c) pont
5. cikk, negyedik francia bekezdés5. cikk, d) pont
5. cikk, ötödik francia bekezdés5. cikk, e) pont
6. cikk
7. cikk
8. cikk
6. cikk
7. cikk
9. cikk8. cikk
I. melléklet
II. melléklet

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006L0001 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006L0001&locale=hu

Tartalomjegyzék