32005L0075[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/75/EK irányelve ( 2005. november 16. ) az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/18/EK irányelv helyesbítéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/75/EK IRÁNYELVE

(2005. november 16.)

az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/18/EK irányelv helyesbítéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 47. cikke (2) bekezdésére, valamint 55. és 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére, (1)

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárással összhangban (2),

mivel:

(1) Az 50 %-nál magasabb arányban támogatott bizonyos szolgáltatások megrendelésére irányuló szerződésekre irányadó értékhatárt és a központi kormányzati szerveken kívüli ajánlatkérő szervek által odaítélt szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződésekre irányadó értékhatárt egymáshoz kell igazítani, amint azt a jogalkotó az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) elfogadásával előírni kívánta.

(2) Ezt az egymáshoz igazítást a 2004/18/EK irányelv 78. cikke szerinti értékhatárok felülvizsgálata keretében is biztosítani kell.

(3) Elírás miatt a 2004/18/EK irányelv 78. cikke jelenleg nem biztosítja a megkívánt egymáshoz igazítást. Ezért a 78. cikk (2) bekezdésének b) és c) pontját helyesbíteni kell úgy, hogy a 8. cikk első bekezdésének b) pontjára való hivatkozás átkerül a 78. cikk (2) bekezdésének b) pontjából a 78. cikk (2) bekezdésének c) pontjába,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2004/18/EK irányelv 78. cikke (2) bekezdésének b) és c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"b) a 67. cikk (1) bekezdésének a) pontjában megállapított értékhatárt a IV. mellékletben említett ajánlatkérő szervek által odaítélt, szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződésekre alkalmazandó, felülvizsgált értékhatárhoz;

c) a 8. cikk első albekezdésének b) pontjában és a 67. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában megállapított értékhatárokat a IV. mellékletben nem szereplő ajánlatkérő szervek által odaítélt, szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződésekre alkalmazandó, felülvizsgált értékhatárokhoz."

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelv rendelkezéseinek legkésőbb 2006. január 31-ig megfeleljenek.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2005. november 16-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

Bach of LUTTERWORTH

(1) 2005. szeptember 28-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) Az Európai Parlament 2005. szeptember 27-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2005. november 14-i határozata.

(3) HL L 134., 2004.4.30., 114. o. Az 1874/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 326., 2004.10.29., 17. o.) módosított irányelv.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005L0075 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005L0075&locale=hu