32008D0766[1]

2008/766/EK: A Bizottság határozata ( 2008. augusztus 25. ) a vezetőiengedély-kategóriák közötti egyenértékűségről (az értesítés a C(2008) 3790. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. augusztus 25.)

a vezetőiengedély-kategóriák közötti egyenértékűségről

(az értesítés a C(2008) 3790. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/766/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vezetői engedélyekről szóló, 1991. július 29-i 91/439/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1) A 91/439/EGK irányelv úgy rendelkezik, hogy kölcsönösen el kell ismerni a tagállamok által kiadott vezetői engedélyeket, beleértve azokat is, amelyeket a kölcsönös elismerési elv alkalmazásának időpontja előtt adtak ki.

(2) A vezetői engedélyek kölcsönös elismerésének elve magában foglalja valamennyi olyan jogosultság teljes elismerését, amelyet az engedély jogosultjának a kiadáskor érvényes nemzeti rendelkezésekkel összhangban biztosítottak.

(3) A 91/439/EGK irányelv úgy rendelkezik, hogy a tagállamoknak egyenértékűséget kell megállapítaniuk a szóban forgó irányelv végrehajtását megelőzően kiadott és a közösségi minta szerinti vezetői engedélyek kategóriái között. Ezeket az egyenértékűségeket a Bizottságnak jogilag kötelező érvényű formában kell elfogadnia.

(4) A vezetőiengedély-kategóriák közötti, az egyes vezetőiengedély-kategóriák egyenértékűségéről szóló, 2000. március 21-i 2000/275/EK tanácsi határozatban (2) megállapított egyenértékűségre vonatkozó táblázatokat frissíteni kell, különös tekintettel a Közösség legutóbbi bővítésére.

(5) A 2000/275/EK határozatot ezért hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

E határozat valamennyi, a tagállamok által kiadott érvényes, forgalomban lévő vezetői engedélyre alkalmazandó.

2. cikk

A tagállamokban a 91/439/EGK irányelv maradéktalan végrehajtása előtt kiadott vezetői engedélyek és a 91/439/EGK irányelv 3. cikkében meghatározott egységesített vezetőiengedély-kategóriák közötti egyenértékűségre vonatkozó táblázatok e határozat I. mellékletében szerepelnek.

3. cikk

(1) A 91/439/EGK irányelv végrehajtása előtt kiadott vezetői engedélyekben feltüntetett kategóriák a vezetői engedély cseréje nélkül feljogosítanak az e határozat I. mellékletében ismertetett megfelelő kategóriákba tartozó járművek vezetésére. Érvényesülhetnek bizonyos korlátozások, amelyek az adott jogosítvány vonatkozásában e határozat I. mellékletében feltüntetésre kerülnek.

(2) Valamely vezetői engedélynek a 91/439/EGK irányelv I. és Ia. mellékletében leírt közösségi mintájú vezetői engedélyre való lecserélése esetén jogosultja számára az e határozat I. melléklete szerinti egyenértékű jogosultságokat kell biztosítani.

(3) A megfelelő jogosultságok korlátozását jelző kódok a 91/439/EGK irányelv 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett harmonizált közösségi kódok.

(4) A vezetői engedélyeknek a 91/439/EGK irányelv 1. cikkének (2) bekezdése szerinti kölcsönös elismerése nem vonatkozik a nemzeti vezetőiengedély-kategóriákra.

4. cikk

A 2000/275/EK határozat e határozat hatálybalépésének napján hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett határozatra történő utalásokat úgy kell tekinteni, mintha erre a határozatra vonatkoznának és a II. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell alkalmazni.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. augusztus 25-én.

a Bizottság részéről

Antonio TAJANI

alelnök

(1) HL L 237., 1991.8.24., 1. o.

(2) HL L 91., 2000.4.12., 1. o.

I. MELLÉKLET

BELGIUMBAN KIADOTT MINTÁK

Belgiumi 1. minta (B1)

Kiadva Belgiumban 1967.1.1-jétől1988.12.31-ig

Leírás: A mintát a holland, francia vagy német nyelvek egyikén állítják ki. Eltérések vannak a minta színét és nyomtatását illetően. Hatoldalas rózsaszínű papírminta.

Egyenértékűségi táblázat

A B1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA
BA, B, BE
B *A, B, BE
CA, B, BE, C, CE
DA, B, BE, C, CE, D, DE
AFA 51
BFB 51

További információ:

A B* olyan B kategóriájú járműveket jelent, amelyek taxiként, bérelt autóként, utasok szállítására stb. használnak. Az AF és/vagy BF járművek vezetésének jogosultságához az A és/vagy B kategória, valamint az F kategória érvényesítése szükséges, valamint a rendszám feltüntetése a vezetői engedélyen.

Belgiumi 2. minta (B2)

Kiadva Belgiumban 1989.1.1-jétől1998.9.30-ig

Leírás: A mintát a holland, francia vagy német nyelvek egyikén állítják ki. Eltérések vannak a minta színét és nyomtatását illetően. Hatoldalas rózsaszínű papírminta.

Egyenértékűségi táblázat

A B2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
(A3)–––
A2A
A1A
BB
BEB, BE
CB, C
CEB, BE, C, CE
DB, D
DEB, BE, D, DE

Belgiumi 3. minta (B3)

Kiadva Belgiumban 1998.1.1-jétől

Leírás: A 91/439/EGK irányelv I. melléklete szerinti minta.

A következő harmonizált kategóriákat vezették be:

A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D és DE.

Ezenfelül a következő nemzeti kategóriákat vezették be:

A3, G.

BULGÁRIÁBAN KIADOTT MINTÁK

Bulgáriai 1. minta (BG1)

Kiadva Bulgáriában 1999.12.1-től2000.8.3-ig

Leírás: Kétoldalas rózsaszínű laminált kártyás minta.

Egyenértékűségi táblázat

A BG1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA
BB
BEBE
CB, C
CEBE, CE
DD
DEDE
(T)–––
(M)

Bulgáriai 2. minta (BG2)

Kiadva Bulgáriában 2000.9.1-jétől2002.9.30-ig

Leírás: Kétoldalas rózsaszínű laminált kártyás minta.

Egyenértékűségi táblázat

A BG2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA
BB
BEBE
CB, C
CEBE, CE
DD
DEDE
(T)–––
(M)

Bulgáriai 3. minta (BG3)

Kiadva Bulgáriában 2002.10.1-jétől

Leírás: Kétoldalas rózsaszínű laminált kártyás minta.

Egyenértékűségi táblázat

A BG3 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA
BB
BEBE
CB, C
CEBE, CE
DD
DEDE
(T)–––
(M)

A CSEH KÖZTÁRSASÁGBAN KIADOTT MINTÁK

Cseh Köztársaságbeli 1. minta (CZ1)

Kiadva Csehszlovákiában 1964.7.1-jétől1986.6.30-ig

Leírás: Háromrészes vezetői engedély; rugalmas műanyagborítóval ellátott papíroldalak. Rózsaszínű, de a borító színe ettől kissé eltérhet. A papír biztonsági hálómintás. A fénykép (35 mm x 45 mm) az 1. oldalon keretben található az engedélykiállító hatóság nevével és az állami címerrel ellátott hivatalos bélyegzővel.

Egyenértékűségi táblázat

A CZ1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA
BB
BEBE
CC
CECE
DD
DEDE
(M)–––
(T)–––

Cseh Köztársaságbeli 2. minta (CZ2)

Kiadva Csehszlovákiában 1986.7.1-jétől1991.6.30-ig

Leírás: Biztonsági mintával ellátott, bankjegy minőségű nehézpapír (rózsaszínű). A fénykép (35 mm x 45 mm) az előlapon keretben található az engedélykiállító hatóság nevével és az állami címerrel ellátott hivatalos bélyegzővel.

Egyenértékűségi táblázat

A CZ2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA
BB
BEBE
CC
CECE
DD
DEDE
(A/50)–––
(T)–––

További információ:

Az A/50 kategória feltüntetése a hátlapon található bélyegzéssel és az alatta olvasható "Zvláštní záznamy" szöveggel történik.

Cseh Köztársaságbeli 3. minta (CZ3)

Kiadva Csehszlovákiában 1991.7.1-jétől1992.12.31-ig

Kiadva a Cseh Köztársaságban 1993.1.1-jétől1993.6.30-ig

Leírás: Bankjegy minőségű laminált papír (rózsaszínű). A fénykép (35 mm x 45 mm) az előlapon keretben található az engedélykiállító hatóság nevével és az állami címerrel ellátott hivatalos bélyegzővel.

Egyenértékűségi táblázat

A CZ3 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA
BB
BEBE
CC
CECE
DD
DEDE
(A/50)–––
(T)–––

Cseh Köztársaságbeli 4. minta (CZ4)

Kiadva a Cseh Köztársaságban 1993.7.1-jétől1996.6.30-ig

Leírás: Bankjegy minőségű laminált papír (rózsaszínű). Az iraton könnyű kötés lehet. A fénykép (35 mm x 45 mm) az előlapon keretben található az engedélykiállító hatóság nevével és az állami címerrel ellátott hivatalos bélyegzővel.

Egyenértékűségi táblázat

A CZ4 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA
BB
BEBE
CC
CECE
DD
DEDE
(A/50)–––
(T)–––

Cseh Köztársaságbeli 5. minta (CZ5)

Kiadva a Cseh Köztársaságban 1996.7.1-jétől2000.12.31-ig

Leírás: Bankjegy minőségű papír (rózsaszínű és kék) biztonsági bélyegzővel ellátott műanyagborítóval. A borítón kör alakú hologram (közepén a "CZ" betűkkel) részlegesen fedi a balra lent található fényképet. A fénykép (35 mm x 45 mm) az előlapon keretben található az engedélykiállító hatóság nevével és az állami címerrel ellátott hivatalos bélyegzővel.

Egyenértékűségi táblázat

A CZ5 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA
BB
BEBE
CC
CECE
DD
DEDE
(A/50)–––
(T)–––

További információ:

Az A/50 kategória feltüntetése a hátlapon található bélyegzéssel és az alatta olvasható "Zvláštní záznamy" szöveggel történik.

Cseh Köztársaságbeli 6. minta (CZ6)

Kiadva a Cseh Köztársaságban 2001.1.1-jétől2004.4.30-ig

Leírás: Többszínű (rózsaszínű, kék, zöld), bankjegy minőségű papír műanyag borítóval. A borítón kör alakú hologram (közepén a "CZ" betűkkel) részlegesen fedi a balra lent található fényképet. A fénykép (35 mm x 45 mm) az előlapon keretben található az engedélykiállító hatóság nevével és az állami címerrel ellátott hivatalos bélyegzővel.

Egyenértékűségi táblázat

A CZ6 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
A1A1
AA
B1B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
(AM, T)–––

Cseh Köztársaságbeli 7. minta (CZ7)

Kiadva a Cseh Köztársaságban 2004.5.1-jétől

Leírás: A 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti műanyag kártyás minta. A következő harmonizált kategóriákat vezették be:

A1, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D és DE.

Ezenfelül a következő nemzeti kategóriákat vezették be:

AM és T.

DÁNIÁBAN KIADOTT MINTÁK

Dániai 1. minta (DK1)

Kiadva Dániában 1986.4.30-ig

Leírás: Négyoldalas rózsaszínű minta.

Egyenértékűségi táblázat

A DK1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
A1A1, A; oldalkocsi nélküli motorkerékpárokra korlátozódik; jogosultjai korlátozásmentes A1 és A kategóriás vezetői engedély megszerzésére jogosultak más tagállamokban
A2A1, A
BB
BEBE
CC1, C
CEC1E, CE
DD1, D
DED1E, DE

További információ:

Ez a minta már nem jogosít vezetésre Dániában, mivel az 1991-1993-as években kötelező vezetőiengedély-cserét hajtottak végre. Ezek az engedélyek azonban megújíthatók: a Dánia által így kiadott új vezetői engedélyeket a tagállamok kötelesek elismerni 2038.4.30-ig.

Dániai 2. minta (DK2)

Kiadva Dániában 1986.5.1-jétől1996.6.30-ig

Leírás: A négyoldalas minta rózsaszínű és bézs színű vonalakat tartalmaz.

Egyenértékűségi táblázat

A DK2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
A1A1, A; oldalkocsi nélküli motorkerékpárokra korlátozódik; jogosultjai korlátozásmentes A1 és A kategóriás vezetői engedély megszerzésére jogosultak más tagállamokban
A2A1, A
BB
BEBE
CC1, C
CEC1E, CE
DD1, D
DED1E, DE

Dániai 3. minta (DK3)

Kiadva Dániában 1996.7.1-jétől1997.4.13-ig

Leírás: A négyoldalas minta rózsaszínű és bézs színű vonalakat tartalmaz.

Egyenértékűségi táblázat

A DK3 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA1, A
BB
BEBE
CC1, C
CEC1, CE
DD1
DED1E, DE

Dániai 4. minta (DK4)

Kiadva Dániában 1997.4.14-től

Leírás: A 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti műanyag kártyás minta.

A következő harmonizált kategóriákat vezették be:

A, B, BE, C, CE, D és DE.

További információ:

Az 1986.5.1-je előtt kiadott vezetőiengedély-kategóriák első kiadásának időpontja utólag nem állapítható meg. Ilyen esetekben az engedély 10-es oszlopában a "<", illetve "≤" jel szerepel, amely után egy évszám áll, jelezve, hogy a kategóriát abban az évben, illetve azt megelőzően adták ki.

NÉMETORSZÁGBAN KIADOTT MINTÁK

Általános megjegyzés: Az 1999.1.1-je előtt kiadott német minták esetében fennállhatnak további olyan, igen különleges és korlátozott jogosultságok, amelyek nem szerepelnek a táblázatban. Amennyiben ez a ritka eset előfordul, az adott jogosultság hatályát illető kétség esetén a német kibocsátó hatóságokhoz kell fordulni.

Németországi 1. minta (D1)

Kiadva a Német Szövetségi Köztársaságban 1986.4.1-jéig (különleges esetekben a kibocsátás időpontja 1986.4.1-je utáni is lehet)

Leírás: Szürke, négyoldalas minta. A gyakorlatban sokféle eltérés előfordulhat a minta színét és formátumát illetően, tekintettel arra, hogy ezt a mintát több mint 40 éven át adták ki. A Saarland tartományban kiadott minták eltérő méretűek lehetnek és kétnyelvűek (német és francia).

Egyenértékűségi táblázat

A D1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
1A (lásd 1)
1 beschränkt auf Leichtkrafträder: 1980.4.1. –1986.3.31.A1
2B, BE, C, CE (lásd 2., 3., 5.)
3B, BE, C1, C1E (lásd 3., 4., 5.)
4––– (lásd 6.)
5–––

További információ:

1. Az 1954.12.1-je (Saarland tartományban 1960.10.1-je) előtt megszerzett 1-es kategória esetén az engedély jogosultja B 79 kategóriájú (≤ 700 cm3) jármű vezetésére is jogosult, az engedély kicserélése nélkül. Ilyen engedély cseréje esetén jogosultja korlátozás nélkül jogosult B kategóriájú jármű vezetésére.

2. Ha a 2-es kategóriájú jogosítvány birtokosa 1999.12.31. előtt betöltötte 50. életévét, jogosultságának érvényessége 2000.12.31-én megszűnt. Amennyiben az ilyen engedéllyel rendelkező személy 2000.12.31-ig új mintára cserélte engedélyét, ezt követően az új mintára vonatkozó érvényességi időtartam és orvosi vizsgálati gyakoriság érvényes. Ha az engedély birtokosa 1999.12.31. után tölti be 50. életévét, 50. életévének betöltésekor ki kell cseréltetnie engedélyét új mintára, amelyre az ötéves érvényességi időtartam vonatkozik.

Ha egy ilyen engedéllyel rendelkező személy egy másik tagállamban létesít állandó tartózkodási helyet anélkül, hogy eleget tett volna a fenti előírásoknak, 2-es kategóriára való jogosultsága nem ismerhető el (kivéve, ha állandó lakhelyét azelőtt változtatta meg, hogy a fenti előírások vonatkoznak rá).

3. 1954.12.1-je előtt (Saarland tartományban 1960.10.1-je előtt) megszerzett 2-es vagy 3-as kategóriás engedély esetében az engedély birtokosa jogosult A1 és A 79 kategóriájú (≤ 250 cm3) jármű vezetésére is. Mindkét esetben az engedély cseréjekor birtokosa korlátozás nélküli A kategóriás vezetői engedélyt kap.

A fenti időpontok után, de 1980.4.1-je előtt kiadott 2-es vagy 3-as kategóriájú engedély A1 kategóriájú jármű vezetésére is jogosít.

4. A 3-as kategóriájú engedély ezen kívül CE 79 kategóriájú (> 12 t, de összesen legfeljebb három tengelyes) jármű vezetésére jogosít.

Ezt a jogosultságot a csereként kiadott új engedélyen csak a birtokos kifejezett kérésére kell feltüntetni.

5. A 3-as kategóriájú jármű tulajdonosa jogosult utasok nélküli 7,5 tonna maximális össztömegű autóbusz vezetésére, nemzetközi utakon is. A 2-es kategóriájú jármű tulajdonosa jogosult utasok nélküli autóbusz vezetésére nemzetközi utakon. A németországi mintacsere után az utasok nélküli autóbusz vezetésére vonatkozó engedély Németország területére korlátozódik egy nemzeti kód alkalmazása mellett.

6. 1954.12.1-je (Saarland tartományban 1960.10.1-je) előtt kiadott 4-es kategória esetében nem csupán nemzeti kategóriáról van szó, az ilyen jogosítvány az alábbi kategóriák vezetésére is feljogosítja birtokosát:

A1, A 79 (≤ 250 cm3) és B 79 (≤ 700 cm3). Mindkét esetben az engedély cseréjekor birtokosa korlátozás nélküli A és B kategóriás vezetői engedélyt kap.

A fenti időpontok után, de 1980.4.1-je előtt kiadott 4-es kategóriájú engedély A1 kategória vezetésére is jogosít.

Németországi 2. minta (D2)

Kiadva a Német Demokratikus Köztársaságban 1969-ig

Leírás: Szürke, négyoldalas minta.

Egyenértékűségi táblázat

D2a minta, kiadva 1957.3.31-ig
A D2a minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
1A, B (lásd 5.)
2A1, A, B, BE, C, CE (lásd 1., 3., 4.)
3A1, A, B, BE, C1, C1E (lásd 2., 3., 4.)
4A1, A, B (lásd 4., 5.)

D2b minta, kiadva 1957.4.1-jétől 1969-ig
A D2b minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
1A
2A1, B (lásd 4., 5.)
3A1
4A1, B, BE, C1, C1E (lásd 2., 3., 4.)
5A1, B, BE, C, CE (lásd 1., 3., 4.)

További információ:

Egy 1957.4.1-jén hatályba lépett törvénymódosítás megváltoztatta a kategóriák hatályát és meghatározását. Ezért ehhez a mintához két egyenértékűségi táblázat szükséges.

1. Ha egy 1957.4.1-je előtt kiadott 2-es kategóriájú vagy 1957.3.31. után kiadott 5-ös kategóriájú vezetői engedély birtokosa 1999.12.31. előtt betöltötte 50. életévét, jogosultságának érvényessége 2000.12.31-én megszűnt. Amennyiben az ilyen engedéllyel rendelkező személy 2000.12.31-ig új mintára cserélte engedélyét, ezt követően az új mintára vonatkozó érvényességi időtartam és orvosi vizsgálati gyakoriság érvényes. Ha az engedély birtokosa 1999.12.31. után tölti be 50. életévét, 50. életévének betöltésekor ki kell cseréltetnie engedélyét új mintára, amelyre az ötéves érvényességi időtartam vonatkozik.

Ha egy ilyen engedéllyel rendelkező személy egy másik tagállamban létesít állandó tartózkodási helyet anélkül, hogy eleget tett volna a fenti előírásoknak, 2-es kategóriára való jogosultsága nem ismerhető el (kivéve, ha állandó lakhelyét azelőtt változtatta meg, hogy a fenti előírások vonatkoznak rá).

2. Az 1957.4.1-je előtt kiadott 3-as kategóriájú és az 1957.3.31. után kiadott 4-es kategóriájú engedély birtokosa jogosult a CE 79 kategóriájú (> 12 t, de összesen legfeljebb háromtengelyes) járművek vezetésére is.

Ezt a jogosultságot a csereként kiadott új engedélyen csak a birtokos kifejezett kérésére kell feltüntetni.

3. Az 1957.4.1-je előtt kiadott 3-as (D2a), illetve az 1957.3.31. után kiadott 4-es (D2b) kategóriájú jármű tulajdonosa jogosult 7,5 tonna maximális össztömegű, utasok nélküli autóbusz vezetésére, nemzetközi utakon is.

Az 1957.4.1-je előtt kiadott 2-es (D2a), illetve az 1957.3.31. után kiadott 5-ös (D2b) kategóriájú jármű tulajdonosa jogosult utasok nélküli autóbusz vezetésére, nemzetközi utakon is.

A németországi mintacsere után az utasok nélküli autóbusz vezetésére vonatkozó engedély Németország területére korlátozódik egy nemzeti kód alkalmazása mellett.

4. Az 1954.12.1-je előtt kiadott D2a mintájú 2-es, 3-as, illetve 4-es kategóriájú engedélyek, illetve D2b mintájú 2-es, 4-es, illetve 5-ös engedélyek birtokosai csak az engedély cseréje után jogosultak korlátozás nélkül A kategóriájú járművek vezetésére. Az engedély cseréje nélkül a minta birtokosát csak A 79 kategóriájú (≤ 250 cm3) járművek vezetésére jogosítja.

5. Az engedély cseréjének elmaradása esetén az alábbi szabályok érvényesek:

Az 1954.12.1-je előtt kiadott 1-es, illetve 4-es kategóriájú engedély birtokosa csak B 79 kategóriájú (≤ 700 cm3) járművek vezetésére jogosult. Az említett időpont után és 1957.4.1-je előtt kiadott 1-es, illetve 4-es kategóriájú engedélyek, illetve az 1957.3.31. után kiadott 2-es kategóriájú engedélyek birtokosai csak A 79 kategóriájú (≤ 250 cm3) járművek vezetésére jogosultak.

Az engedély új engedélyre való kicserélése esetén birtokosa korlátozás nélkül jogosult B kategóriájú járművek vezetésére.

Németországi 3. minta (D3)

Kiadva a Német Demokratikus Köztársaságban 1969-től 1982.5.31-ig

Leírás: 12 oldalas füzet, szürke borítóval.

Egyenértékűségi táblázat

A D3 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
1A
2B (lásd 4., 5., 6.)
3––– (lásd 6.)
4B, BE, C1, C1E (lásd 2., 3., 4., 6.)
5B, BE, C, CE (lásd 1., 3., 4., 6.)
§ 6 StVZO, § 85 StVZO––– (lásd 6.)

További információ:

1. Ha az 5-ös kategóriájú jogosítvány birtokosa 1999.12.31. előtt betöltötte 50. életévét, jogosultságának érvényessége 2000.12.31-én megszűnt. Amennyiben az ilyen engedéllyel rendelkező személy 2000.12.31-ig új mintára cserélte engedélyét, ezt követően az új mintára vonatkozó érvényességi időtartam és orvosi vizsgálati gyakoriság érvényes. Ha az engedély birtokosa 1999.12.31. után tölti be 50. életévét, 50. életévének betöltésekor ki kell cseréltetnie engedélyét új mintára, amelyre az ötéves érvényességi időtartam vonatkozik.

Ha egy ilyen engedéllyel rendelkező személy egy másik tagállamban létesít állandó tartózkodási helyet anélkül, hogy eleget tett volna a fenti előírásoknak, 2-es kategóriára való jogosultsága nem ismerhető el (kivéve, ha állandó lakhelyét azelőtt változtatta meg, hogy a fenti előírások vonatkoznak rá).

2. A 4-es kategóriájú engedély birtokosa jogosult CE 79 kategóriájú (> 12 t, de összesen legfeljebb háromtengelyes) járművek vezetésére is.

Ezt a jogosultságot a csereként számára kiadott új engedélyen csak a birtokos kifejezett kérésére kell feltüntetni.

3. A 4-es kategóriájú jármű tulajdonosa jogosult utasok nélküli 7,5 tonna maximális össztömegű autóbusz vezetésére, nemzetközi utakon is. A 5-ös kategóriájú jármű tulajdonosa jogosult utasok nélküli autóbusz vezetésére nemzetközi utakon. A németországi mintacsere után az utasok nélküli autóbusz vezetésére vonatkozó jogosultság nemzeti kód alkalmazása mellett Németország területére korlátozódik.

4. Az eredetileg 1954.12.1-je előtt kiadott 2-es, 4-es, illetve 5-ös kategóriájú engedélyek birtokosai csak az engedély cseréje után jogosultak korlátozás nélkül A kategóriájú járművek vezetésére. Az engedély cseréje nélkül a minta csak A 79 (≤ 250 cm3) járművek vezetésére jogosítja birtokosát.

5. Az engedély cseréjének elmaradása esetén az alábbi szabályok érvényesek:

1954.12.1-je előtt kiadott 1-es kategóriájú engedély csak B 79 (≤ 700 cm3) jármű vezetésére jogosít. Az említett időpont után és 1957.4.1-je előtt kiadott 1-es, illetve az 1957.4.1-je után kiadott 2-es kategóriájú engedélyek csak B 79 kategóriájú (≤ 250 cm3) járművek vezetésére jogosítanak.

Az engedély új engedélyre való kicserélése esetén birtokosa korlátozás nélküli B kategóriára jogosult.

6. Az 1980.4.1-je előtt kiadott 2-es, 3-as, 4-es, vagy 5-ös kategóriájú, illetve a közúti gépjárművek engedélyezéséről szóló német rendtartás (StVZO) 6. § -a vagy 85. § -a szerinti engedély A1 kategóriájú jármű vezetésére is jogosít. Ebben az esetben a 3-as kategória nem csupán nemzeti kategória.

Németországi 4. minta (D4)

Kiadva a Német Demokratikus Köztársaságban 1982.6.1-jétől1990.10.2-ig

Leírás: Négyoldalas élénk rózsaszínű papírminta.

Egyenértékűségi táblázat

A D4 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA1, A
BB, BE, C1 (lásd 2., 3.)
CB, BE, C1, C1E, C (lásd 1., 3.)
DB, BE, C1, C1E, D (lásd 1.)
BEB, BE, C1, C1E (lásd 2.)
CEB, BE, C1, C1E, C, CE (lásd 1.)
DEB, BE, C1, C1E, D, DE (lásd 1.)

További információ:

1. Ha a C, CE, D és DE jogosítvány birtokosa 1999.12.31-én vagy azt megelőzően betöltötte 50. életévét, jogosítványának érvényessége 2000.12.31-én megszűnt. Amennyiben az ilyen engedéllyel rendelkező személy 2000.12.31-ig engedélyét új mintára cserélte, ezt követően az új mintára vonatkozó érvényességi időtartam és orvosi vizsgálati gyakoriság érvényes. Ha az engedély birtokosa 1999.12.31. után tölti be 50. életévét, 50. életévének betöltésekor ki kell cseréltetnie engedélyét új mintára, amelyre az ötéves érvényességi időtartam vonatkozik.

Ha egy ilyen engedéllyel rendelkező személy egy másik tagállamban létesít állandó tartózkodási helyet anélkül, hogy eleget tett volna a fenti előírásoknak, C kategóriára való jogosultsága nem ismerhető el (kivéve, ha állandó lakhelyét azelőtt változtatta meg, hogy a fenti előírások vonatkoznak rá).

2. A B és BE kategóriás engedély CE 79 kategóriájú (> 12 t, de összesen legfeljebb háromtengelyes) járművek vezetésére is jogosít.

Ezt a jogosultságot a csereként számára kiadott új engedélyen csak a birtokos kifejezett kérésére kell feltüntetni.

3. A B kategóriájú jármű tulajdonosa jogosult utasok nélküli 7,5 tonna maximális össztömegű autóbusz vezetésére, nemzetközi utakon is.

A C kategóriájú jármű tulajdonosa jogosult utasok nélküli autóbusz vezetésére nemzetközi utakon. A németországi mintacsere után az utasok nélküli autóbusz vezetésére vonatkozó jogosultság nemzeti kód alkalmazása mellett Németország területére korlátozódik.

Németországi 5. minta (D5)

Kiadva a Németországi Szövetségi Köztársaságban 1986.4.1-jétől1998.12.31-ig

Leírás: Hatoldalas rózsaszínű papírminta.

Egyenértékűségi táblázat

A D5 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
1A1, A (lásd 2.)
1aA1, A
1bA1
2B, BE, C1, C1E, C, CE (lásd 1., 3., 5.)
3B, BE, C1, C1E (lásd 3., 4., 5.)
(4)––– (lásd 6.)
(5)–––

További információ:

1. Ha a 2-es kategóriájú jogosítvány birtokosa 1999.12.31-én vagy azt megelőzően betöltötte 50. életévét, jogosítványának érvényessége 2000.12.31-én megszűnt. Amennyiben az ilyen engedéllyel rendelkező személy 2000.12.31-ig engedélyét új mintára cserélte, ezt követően az új mintára vonatkozó érvényességi időtartam és orvosi vizsgálati gyakoriság érvényes. Ha az engedély birtokosa 1999.12.31. után tölti be 50. életévét, 50. életévének betöltésekor ki kell cseréltetnie engedélyét új mintára, amelyre az ötéves érvényességi időtartam vonatkozik.

Ha egy ilyen engedéllyel rendelkező személy egy másik tagállamban létesít állandó tartózkodási helyet anélkül, hogy eleget tett volna a fenti előírásoknak, 2-es kategóriára való jogosultsága nem ismerhető el (kivéve, ha állandó lakhelyét azelőtt változtatta meg, hogy a fenti előírások vonatkoznak rá).

2. Az 1954.12.1-je (Saarland tartományban 1960.10.1-je) előtt kiadott D1 mintájú 1-es kategóriájú engedély B 79 kategóriájú (≤ 700 cm3) jármű vezetésére is jogosít, az engedély kicserélése nélkül. Ilyen engedély cseréje esetén jogosultja korlátozás nélkül jogosult B kategóriájú jármű vezetésére.

A fentiek csak akkor érvényesek a D5 mintára, ha a birtokos számára a vonatkozó időpontokat megelőzően D1 mintát adtak ki, amelyet azután D5 mintára cseréltek.

3. Az 1954.12.1-je (Saarland tartományban 1960.10.1.) előtt kiadott D1 mintájú 2-es vagy 3-as engedély A1 és A 79 kategóriájú (≤ 250 cm3) jármű vezetésére is jogosít. Az engedély cseréje esetén birtokosa mindkét esetben korlátozás nélküli A kategóriás jogosítványt kap. A fenti időpontok után, de 1980.4.1-je előtt kiadott 2-es vagy 3-as kategóriájú engedély A1 kategóriájú jármű vezetésére is jogosít.

A fentiek csak akkor érvényesek a D5 mintára, ha a birtokos számára a vonatkozó időpontokat megelőzően D1 mintát adtak ki, amelyet azután D5 mintára cseréltek.

4. A 3-as kategóriájú engedély birtokosa jogosult CE 79 kategóriájú (> 12 t, de összesen legfeljebb háromtengelyes) járművek vezetésére is.

Ezt a jogosultságot a csereként kiadott új engedélyen csak a birtokos kifejezett kérésére kell feltüntetni.

5. A 3-as kategóriájú jármű tulajdonosa jogosult utasok nélküli 7,5 tonna maximális össztömegű autóbusz vezetésére, nemzetközi utakon is. A 2-es jármű tulajdonosa jogosult utasok nélküli autóbusz vezetésére nemzetközi forgalomban, a D2 minta megszerzésének kötelezettsége nélkül. A németországi mintacsere után az utasok nélküli autóbusz vezetésére vonatkozó engedély Németország területére korlátozódik egy nemzeti kód alkalmazása mellett.

6. Az 1954.12.1-je (Saarland tartományban 1960.10.1-je) előtt kiadott D1 mintájú 4-es kategória esetében nem csupán nemzeti kategóriáról van szó, az ilyen jogosítvány az alábbi kategóriájú járművek vezetésére is feljogosítja birtokosát: A1, A 79 (≤ 250 cm3) és B 79 (≤ 700 cm3). Mindkét esetben az engedély cseréjekor birtokosa korlátozás nélküli A és B kategóriás vezetői engedélyt kap. A fenti időpont után, de 1980.4.1-je előtt kiadott 4-es kategóriájú engedély A1 kategóriájú járművek vezetésére is jogosít.

A fentiek csak akkor érvényesek a D5 mintára, ha ugyanez a birtokos számára a vonatkozó időpontokat megelőzően D1 mintát adtak ki, amelyet azután D5 mintára cseréltek.

Németországi 6. minta (D6)

Kiadva Németországban 1999.1.1-jétől

Leírás: A 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti műanyag kártyás minta.

A következő harmonizált kategóriákat vezették be:

A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D és DE.

Ezenfelül a következő nemzeti kategóriákat vezették be:

M, L és T.

ÉSZTORSZÁGBAN KIADOTT MINTÁK

Észtországi 1. minta (EST1)

Kiadva Észtországban 1994.11.1-jétől2004.9.30-ig

Leírás: Rózsaszínű műanyag kártyás minta.

Egyenértékűségi táblázat

Az EST1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
A1A1
AA
B1B1
BB
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
(R)–––
(T)–––

További információ:

1999.2.1-je óta hologrammként tüntették fel az engedély előlapján (az 5. pont alatt) és hátlapján az engedélyt kibocsátó szerv nevét: Eesti Riiklik Autoregistrikeskus. A kibocsátás időpontját mindegyik kategória esetében a hátlapon tüntették fel. 1999.10.1-jén megváltoztak az engedélyre nyomtatott számadatok. R és T nemzeti kategóriás engedélyt 2001.2.1-je óta adnak ki.

Az előlap alján feltüntetett "ESMANE" szó arra utal, hogy az engedély jogosultja kezdő gépjárművezető; az ilyen engedélyek érvényességi ideje két év.

Észtországi 2. minta (EST2)

Kiadva Észtországban 2004.10.1-je óta

Leírás: A 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti műanyag kártyás minta.

A következő harmonizált kategóriákat vezették be:

A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D és DE.

Ezenfelül a következő nemzeti kategóriákat vezették be:

R és T.

További információ:

A hátlap alján feltüntetett "ESMANE" szó arra utal, hogy az engedély jogosultja kezdő gépjárművezető; az ilyen engedélyek érvényességi ideje két év.

GÖRÖGORSZÁGBAN KIADOTT MINTÁK

Görögországi 1. minta (GR1)

Kiadva Görögországban 1987.1.12-től1997.3.31-ig

Leírás: Hatoldalas rózsaszínű papírminta.

Egyenértékűségi táblázat

A GR1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA
BB
B Για επαγγελματική χρήσηB
ΓC
ΔD
BEBE
ΓΕCE
ΔΕDE

Görögországi 2. minta (GR2)

Kiadva Görögországban 1997.4.1-jétől2001.4.30-ig

Leírás: A 91/439/EGK irányelv I. melléklete szerinti hatoldalas rózsaszínű papírminta.

Egyenértékűségi táblázat

A GR2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
A1/A1A1
A/AA
B1/B1B1
B/BB
C/ΓC
D/ΔD
BE/BEBE
CE/Γ ECE
DE/Δ EDE

Görögországi 3. minta (GR3)

Kiadva Görögországban 2001.5.1-jétől

Leírás: Hatoldalas rózsaszínű papírminta a 91/439/EGK irányelv I. melléklete szerint.

A következő harmonizált kategóriákat vezették be:

A, B, BE, C, CE, D és DE.

SPANYOLORSZÁGBAN KIADOTT MINTÁK

Spanyolországi 1. minta (E1)

Kiadva Spanyolországban 1984.3.4-től1997.6.26-ig

Leírás: Hatoldalas rózsaszínű papírminta.

Egyenértékűségi táblázat

Az E1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
A1A1
A2A
B1B
B1E, B2EBE
B2B (hivatásos járművezető)
C1C1 (lásd 1.)
C1E, C2EC1E (lásd 1.)
C2C, CE (lásd 2.)
DD
DEDE

További információ:

1. Ha az engedély 6. oldalán nincs feltüntetve olyan korlátozás, amely szerint a megengedett legnagyobb tömeg 7 500 kg, a C1 kategória C kategóriájú járművek vezetésére is jogosít. Ha nincs ilyen korlátozás és a vezetői engedély birtokosa jogosult C1E vagy C2E kategóriájú járművek vezetésére, akkor e kategóriák tartalmazzák a CE kategóriájú járművek vezetésére vonatkozó engedélyt is.

2. A C2 kategóriás engedély tulajdonosa DE kategóriájú járművek vezetésére is jogosult, ha megszerezte a D kategóriára szóló engedélyt is.

Spanyolországi 2. minta (E2)

Kiadva Spanyolországban 1997.6.27-től2004.11.1-jéig

Leírás: A 91/439/EGK irányelv I. melléklete szerinti hatoldalas rózsaszínű papírminta.

A következő harmonizált kategóriákat vezették be:

A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D és DE.

Spanyolországi 3. minta (E3)

Kiadva Spanyolországban 2004.11.2-től

Leírás: A 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti műanyag kártyás minta.

A következő harmonizált kategóriákat vezették be:

A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D és DE.

Ezenfelül a következő nemzeti kategóriákat vezették be:

(btp).

FRANCIAORSZÁGBAN KIADOTT MINTÁK

Franciaországi 1. minta (F1)

Kiadva Franciaországban 1954-ig

Leírás: Kétoldalas rózsaszínű lap, előlapján fényképpel.

Egyenértékűségi táblázat

Az F1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
–––B (lásd 1.)
1° Voitures affectés à des transports en communD
2° véhicules pesant en charge plus de 3 000 kgC, CE
3° Motocycles à deux rouesA

További információ:

1. Ha az engedély hátoldalán nincs semmi feltüntetve, akkor az engedély nem biztosít jogosultságot az 1°, 2°, 3° kategóriájú járművek vezetésére. Ezért a B kategóriának megfelelő jogosultságot, amelyet a három ismertetett kategória egyike sem biztosít, nem tüntették fel a dokumentumban. Ezt a táblázat így jelzi: "---".

Franciaországi 2. minta (F2)

Kiadva Franciaországban 1954-től 1975.1.20-ig

Leírás: Hatoldalas rózsaszínű papírminta (lényegesen nagyobb, mint a 91/439/EGK irányelv I. melléklete szerinti minták).

Egyenértékűségi táblázat

Az F2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
A1A1, B1
AA, B1
BA1, B
CA1, B, BE, C, CE, D, DE
DA1, B, BE, C, CE, D, DE (lásd 1.)
BEA1, B, BE
CEA1, B, BE, C, CE, D, DE
DEA1, B, BE, C, CE, D, DE (lásd 1.)
FA1A1 + kód (10, 15, …)
FAA + kód (10, 15, …)
FBB + kód (10, 15, …)

További információ:

1. Ha az a jármű, amellyel az engedély birtokosa a D, illetve DE kategóriára vonatkozó gyakorlati vizsgát letette, 3,5 t vagy annál könnyebb volt, akkor az engedély birtokosa csak a következő kategóriák vezetésére jogosult: A1, B1, B, BE, D 79 (≤ 3 500 kg).

Franciaországi 3. minta (F3)

Kiadva Franciaországban 1975.1.20-tól1980.3.1-jéig

Leírás: Hatoldalas rózsaszínű papírminta (lényegesen nagyobb, mint a 91/439/EGK irányelv I. melléklete szerinti minták).

Egyenértékűségi táblázat

Az F3 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
A1A1, B1
AA, B1
BA1, B
CA1, B, BE, C, CE 79 (≤ 12,5 t)
C1A1, B, BE, C, CE, D, DE
DA1, B, BE, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D, DE (lásd 1.)
BEA1, B, BE
DEA1, B, BE, C, CE, D, DE
FA1A1 + kód (10, 15, …)
FAA + kód (10, 15, …)
FBB + kód (10, 15, …)
FBEBE + kód (10, 15, …)

További információ:

1. Ha az a jármű, amellyel az engedély birtokosa a D kategóriára vonatkozó gyakorlati vizsgát letette (1975.1.20. és 1979.5.31. között) 3,5 t vagy annál könnyebb, illetve (1979.6.1. és 1980.3.1. között) 7 t vagy annál könnyebb volt, akkor az engedély birtokosa csak a következő kategóriák vezetésére jogosult: A1, B1, B, BE, D 79 (≤ 3 500 kg).

Franciaországi 4. minta (F4)

Kiadva Franciaországban 1980.3.1-jétől1985.1.1-jéig

Leírás: Hatoldalas rózsaszínű papírminta (lényegesen nagyobb, mint a 91/439/EGK irányelv I. melléklete szerinti minták).

Egyenértékűségi táblázat

Az F4 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
A1A1, B1
A2A, B1
A3A, B1
A4B1
BA1, B
BEA1, B, BE
CA1, B, BE, C, CE 79 (≤ 12,5 t)
C1A1, B, BE, C, CE, D, DE
DA1, B, BE, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D, DE (lásd 1.)
DEA1, B, BE, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D, DE
FA1A1, B1 + kód (10, 15, …)
FA2A, B1 + kód (10, 15, …)
FA3A, B1 + kód (10, 15, …)
FA4B1 + kód (10, 15, …)
FBA1, B + kód (10, 15, …)

További információ:

1. Ha az a jármű, amellyel az engedély birtokosa a D kategóriára vonatkozó gyakorlati vizsgát letette 7 t vagy annál könnyebb volt, akkor az engedély birtokosa csak a következő kategóriák vezetésére jogosult: A1, B1, B, BE, D 79 (≤ 3 500 kg).

Franciaországi 5. minta (F5)

Kiadva Franciaországban 1985.1.1-jétől1990.6.30-ig

Leírás: Hatoldalas rózsaszínű papírminta.

Egyenértékűségi táblázat

Az F5 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
ATB1
ALA1, B1
AA, B1
BA1, B
BEA1, B, BE
CA1, B, BE, C, CE, D, DE
C limitéA1, B, BE, C, CE 79 (≤ 12,5 t)
CEA1, B, BE, C, CE
DA1, B, BE, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D, DE (lásd 1.)
DEA1, B, BE, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D, DE

További információ:

1. Ha az a jármű, amellyel az engedély birtokosa a D kategóriára vonatkozó gyakorlati vizsgát letette 3,5 t-nál könnyebb volt, akkor az engedély birtokosa csak a következő kategóriák vezetésére jogosult: A1, B1, B, BE, D 79 (≤ 3 500 kg).

Franciaországi 6. minta (F6)

Kiadva Franciaországban 1990.7.1-jétől1994.11.15-ig

Leírás: Hatoldalas rózsaszínű papírminta.

Egyenértékűségi táblázat

Az F6 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
ATB1
ALA1, B1
AA, B1
BA1, B
BEA1, B, BE
CC
CEC, CE
DD
DED, DE

Franciaországi 7. minta (F7)

Kiadva Franciaországban 1994.11.15-től1999.2.28-ig

Leírás: Hatoldalas rózsaszínű papírminta.

Egyenértékűségi táblázat

Az F7 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
ATB1
ALA1, B1
AA, B1
BA1, B
BEA1, B, BE
CC
CEC, CE
DD
DED, DE

Franciaországi 8. minta (F8)

Kiadva Franciaországban 1999.3.1-jétől

Leírás: A 91/439/EGK irányelv I. melléklete szerinti rózsaszínű papírminta.

A következő harmonizált kategóriákat vezették be:

A1, A, B1, B, BE, C, CE, D és DE.

ÍRORSZÁGBAN KIADOTT MINTÁK

Írországi 1. minta (IRL1)

Kiadva Írországban 1992.6.25-től1999.11.16-ig

Leírás: Hatoldalas rózsaszínű papírminta.

Egyenértékűségi táblázat

Az IRL1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
A1A1
AA
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
(M, W)–––

További információ:

Ezt a mintát kétnyelvű formában adták ki, az ír (gael) szöveg megelőzi az angolt. A mintához tartozó utolsó engedély érvényessége 2009.11.16-án jár le.

Írországi 2. minta (IRL2)

Kiadva Írországban kb. 1999.11.17-től

Leírás: A 91/439/EGK irányelv I. melléklete szerinti hatoldalas rózsaszínű papírminta.

A következő harmonizált kategóriákat vezették be:

A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D és DE.

További információ:

Ezt a mintát kétnyelvű formában adták ki, az ír (gael) szöveg megelőzi az angolt.

OLASZORSZÁGBAN KIADOTT MINTÁK

Általános megjegyzés: Ha az engedély birtokosa D vagy D + E hivatásos kategóriájú engedéllyel kíván vezetni, a vonatkozó engedély mellett a szakmai alkalmasságról szóló igazolást (Certificato di abilitazione professionale) is meg kell szereznie.

Olaszországi 1. minta (I1)

Kiadva Olaszországban 1959-től 1989-ig

Leírás: Hatoldalas rózsaszínű és kék papírminta.

Egyenértékűségi táblázat

Az I1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA
BA, B (lásd 1.)
BEA, B, BE (lásd 1.)
CC
CEC, CE
DD
DED, DE (lásd 2.)
(F)–––

További információ:

1. Motorkerékpár (A kategória) vezetése B/BE kategóriás engedéllyel 1986.1.1-jéig volt megengedett.

2. I1-I6 minták: Ha az engedély birtokosa D vagy DE hivatásos kategóriájú engedéllyel kíván vezetni, a vonatkozó engedély mellett a szakmai alkalmasságról szóló igazolást (Certificato di abilitazione professionale) is meg kell szereznie.

Olaszországi 2. minta (I2)

Kiadva Olaszországban 1990-től 1995-ig

Leírás: Hatoldalas rózsaszínű és kék papírminta.

Egyenértékűségi táblázat

Az I2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA
BB
BEB, BE
CC
CEC, CE
DD
DED, DE

Olaszországi 3. minta (I3)

Kiadva Olaszországban 1995-től 1996-ig

Leírás: Hatoldalas rózsaszínű papírminta.

Egyenértékűségi táblázat

Az I3 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA
BB
BEB, BE
CC
CEC, CE
DD
DED, DE

Olaszországi 4. minta (I4)

Kiadva Olaszországban 1996-től 1997-ig

Leírás: Hatoldalas rózsaszínű papírminta.

Egyenértékűségi táblázat

Az I4 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
A1A1
AA
B1B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE

További információ:

A 21. életévét be nem töltött, vezetői engedéllyel rendelkező személynek mindenképpen szakmai alkalmassági bizonyítvánnyal kell rendelkeznie ahhoz, hogy C és CE kategóriájú járművet vezethessen.

Olaszországi 5. minta (I5)

Kiadva Olaszországban 1997-től 1999-ig

Leírás: A 91/439/EGK irányelv I. melléklete szerinti hatoldalas rózsaszínű papírminta.

A következő harmonizált kategóriákat vezették be:

A1, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D és DE.

További információ:

A 21. életévét be nem töltött, vezetői engedéllyel rendelkező személynek mindenképpen szakmai alkalmassági bizonyítvánnyal kell rendelkeznie ahhoz, hogy C és CE kategóriájú járművet vezethessen.

Olaszországi 6. minta (I6)

Kiadva Olaszországban 1999-től

Leírás: A 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti műanyag kártyás minta.

A következő harmonizált kategóriákat vezették be:

A1, A, B, BE, C, CE, D és DE.

CIPRUSON KIADOTT MINTÁK

Ciprusi 1. minta (CY1)

Kiadva Cipruson 1996.11.20-tól2004.4.30-ig

Leírás: Hatoldalas zöld papírminta.

Egyenértékűségi táblázat

A CY1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
H (H)A
Θ (I)B1
Δ (D)B, BE
B (B)C
IB (L)CE
Γ (C)D 79, DE 79 (< 23 ülés), D1, D1E
A (A)D, DE

Ciprusi 2. minta (CY2)

Kiadva Cipruson 2004.5.1-jétől

Leírás: A 91/439/EGK irányelv I. melléklete szerinti hatoldalas rózsaszínű papírminta.

A következő harmonizált kategóriákat vezették be:

A1, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D és DE.

Ezenfelül a következő nemzeti kategóriákat vezették be:

ΣΤ (F), H (H), Z (G), Θ (Ι), I (J), IA (K), IB (L).

LETTORSZÁGBAN KIADOTT MINTÁK

Lettországi 1. minta (LV1)

Kiadva Lettországban 1993.9.28-tól2004.4.30-ig

Leírás: Rózsaszínű műanyag kártyás minta.

Egyenértékűségi táblázat

Az LV1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
A1A1
A2A (≤ 25 kW, ≤ 0,16 kW/kg)
AA
B1B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE

Lettországi 2. minta (LV2)

Kiadva Lettországban 2004.5.1-jétől

Leírás: A 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti műanyag kártyás minta.

A következő harmonizált kategóriákat vezették be:

A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D és DE.

Ezenfelül a következő nemzeti kategóriákat vezették be:

TRAM, TROL, M, T.

LITVÁNIÁBAN KIADOTT MINTÁK

Litvániai 1. minta (LT1)

Kiadva Litvániában 2000.4.1-jéig

Leírás: Sárga kétoldalas laminált kártyás minta.

Egyenértékűségi táblázat

Az LT1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA
BB
BEBE
CC
CECE
DD
DEDE

További információ:

Ezen a mintán nincs feltüntetve érvényességi idő. A mintához tartozó utolsó engedély érvényessége 2005.12.31-én jár le.

Litvániai 2. minta (LT2)

Kiadva Litvániában 2000.4.1-jétől2002.12.31-ig

Leírás: Sárga kétoldalas laminált kártyás minta.

Egyenértékűségi táblázat

Az LT2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA
BB
BEBE
CC
CECE
DD
DEDE

További információ:

A mintához tartozó engedélyek a dokumentumon feltüntetett érvényességi idő lejártáig érvényesek.

Litvániai 3. minta (LT3)

Kiadva Litvániában 2003.1.1-jétől

Leírás: Rózsaszínű műanyag kártyás minta. Az adatokat (fénykép, kategóriák, személyi adatok) lézertechnikával gravírozták a polikarbonát rétegbe.

Egyenértékűségi táblázat

Az LT3 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
A1A1
AA
B1B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
(T)–––

LUXEMBURGBAN KIADOTT MINTÁK

Luxemburgi 1. minta (L1)

Kiadva Luxemburgban 1985.12.31-ig

Leírás: Hatoldalas rózsaszínű papírminta.

Egyenértékűségi táblázat

Az L1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
A1A
(A2)–––
(A3)–––
B1/B2B (lásd 1.)
C1/C2C
CE2C, CE (lásd 2.)
DD
(F1/2/3)–––

További információ:

1. Az 1977.7.1-je előtt kiadott B1/B2 kategóriás engedély A kategóriájú jármű vezetésére is jogosít.

2. Az E2 kategória egyben 1 750 kg-nál nehezebb megengedett legnagyobb tömegű pótkocsik és félpótkocsik vezetésére is jogosít.

Luxemburgi 2. minta (L2)

Kiadva Luxemburgban 1985.12.31-ig

Leírás: Hatoldalas rózsaszínű papírminta.

Egyenértékűségi táblázat

Az L2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
A1A
(A3)–––
B1/B2B (lásd 1.)
C1 + 2C
CE2C, CE (lásd 2.)
DD
(F1/2/3)–––

További információ:

1. Az 1977.7.1-je előtt kiadott B1/B2 kategóriás engedély A kategóriájú jármű vezetésére is jogosít.

2. Az E2 kategória egyben 1 750 kg-nál nehezebb megengedett legnagyobb tömegű pótkocsik és félpótkocsik vezetésére is jogosít.

Luxemburgi 3. minta (L3)

Kiadva Luxemburgban 1986.1.1-jétől1996.9.30-ig

Leírás: Hatoldalas rózsaszínű papírminta.

Egyenértékűségi táblázat

Az L3 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
A1A
(A2)–––
(A3)–––
BB
BE1B
CC
CE2CE
DD

Luxemburgi 4. minta (L4)

Kiadva Luxemburgban 1996.10.1-jétől

Leírás: A 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti hatoldalas rózsaszínű papírminta.

A következő harmonizált kategóriákat vezették be:

A1, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D és DE.

MAGYARORSZÁGON KIADOTT MINTÁK

Magyarországi 1. minta (H1)

Kiadva Magyarországon 1964.1.1-jétől1981.12.31-ig

Leírás: Hatoldalas hajtogatott rózsaszínű papírminta.

Egyenértékűségi táblázat

A H1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA
BB
BEBE
CC
CECE
DD
DEDE
F5D (lásd 1.)
(F1, F2, F3, F4)–––

További információ:

1. Az F5-ös alkategória csuklósbuszok vezetésére jogosít.

Magyarországi 2. minta (H2)

Kiadva Magyarországon 1982.1.1-jétől2000.12.31-ig

Leírás: Négyoldalas rózsaszínű papírminta.

Egyenértékűségi táblázat

A H2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA
BB
BEBE
CC
CECE
DD
DEDE
F5D (lásd 1.)
(F1, F2, F3, F4)–––

További információ:

1. Az F5-ös alkategória csuklósbuszok vezetésére jogosít. Ezt az alkategóriát 1990.8.6-án eltörölték.

Magyarországi 3. minta (H3)

Kiadva Magyarországon 2001.1.1-jétől2004.8.4-ig

Leírás: Rózsaszínű műanyag kártyás minta. Ezt a mintát nemzeti személyi igazolványként ismerik el. Központilag kibocsátott, lézertechnikával készült, "A" biztonsági kategóriás dokumentum.

Egyenértékűségi táblázat

A H3 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
A72A1
AA
BB
BEBE
C74C1
C76C1E
CC
CECE
D75D1
D77D1E
DD
DEDE
(K, T, M, TR, V)–––

További információ:

A 91/439/EGK irányelv szerinti alkategóriák nincsenek feltüntetve; ezeket a dokumentum hátlapján (a 12. pontban) megadott főkategóriákkal együtt jelenítik meg a harmonizált közösségi kódok alkalmazásával.

Magyarországi 4. minta (H4)

Kiadva Magyarországon 2004.8.5-től

Leírás: A 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti műanyag kártyás minta.

A következő harmonizált kategóriákat vezették be:

A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D és DE.

Ezenfelül a következő nemzeti kategóriákat vezették be:

K, T, M, TR és V.

További információ:

Ezt a mintát nemzeti személyi igazolványként ismerik el. Központilag kibocsátott, lézertechnikával készült, "A" biztonsági kategóriás dokumentum.

MÁLTÁN KIADOTT MINTÁK

Máltai 1. minta (M1)

Kiadva Máltán 2000.12.31-ig

Leírás: Hatoldalas, hajtogatott fehér/rózsaszínű papírminta.

Egyenértékűségi táblázat

Az M1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA
BB
B1B (lásd 1.)
BEBE
CC
CECE
D1D79 (19-nél kevesebb ülés) (lásd 2.)
DD
DEDE

További információ:

1. Ez a kategória a vezetői ülésen kívül legfeljebb 8 ülőhelyes taxi vagy hivatásos gépjárművezető által vezethető jármű vezetésére jogosít. Ezt a kategóriát 2000.12.31-ig bocsátották ki. Az említett időpontot követően a B1 a 91/439/EGK irányelv szerinti három- és négykerekű járművekre (lásd az M2 mintát) vonatkozik.

2. A D1-es kategória (1998-ban vezették be) a vezetői ülésen kívül 18 ülőhelyes minibuszokra vonatkozik. 2001-ben nemzeti f kategóriára változtatták.

Máltai 2. minta (M2)

Kiadva Máltán 2001.1.2-tól2004.4.30-ig

Leírás: Rózsaszínű műanyag kártyás minta. A4-es méretű papír ellenpéldány tartozik hozzá, amelyet együtt kell tartani a vezetői engedéllyel.

Egyenértékűségi táblázat

Az M2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
A1A1
AA (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)
A+A
B1B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
fD79 (19 ülésnél kevesebb) (lásd 1.)
gMezőgazdasági vontató

További információ:

1. Az f kategória a vezetői üléssel együtt több mint 16 ülőhelyes, de legfeljebb 19 ülőhelyes személyszállító járművek vezetésére jogosít; csak B kategóriás engedéllyel rendelkező vezetők számára adható ki.

A következő nemzeti kategóriákat vezették be:

f és g.

Máltai 3. minta (M3)

Kiadva Máltán 2004.5.2-tól

Leírás: A 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti műanyag kártyás minta.

A következő harmonizált kategóriákat vezették be:

A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D és DE.

Ezenfelül a következő nemzeti kategóriákat vezették be:

f és g.

HOLLANDIÁBAN KIADOTT MINTÁK

Hollandiai 1. minta (NL1)

Kiadva Hollandiában 1987.7.1-jétől1996.6.1-jéig

Leírás: Hatoldalas rózsaszínű és szürke papírengedély.

Egyenértékűségi táblázat

Az NL1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA
BB
BEBE
CC
CECE
DD
DEDE

Hollandiai 2. minta (NL2)

Kiadva Hollandiában 1996.6.1-jétől2006.9.30-ig

Leírás: A 91/439/EGK irányelv I. melléklete szerinti rózsaszínű papírminta.

A következő harmonizált kategóriákat vezették be:

A, B, BE, C, CE, D és DE.

Hollandiai 3. minta (NL3)

Kiadva Hollandiában 2006.10.1-jétől

Leírás: A 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti műanyag kártyás minta.

A következő harmonizált kategóriákat vezették be:

A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D és DE.

Ezenfelül a következő nemzeti kategóriákat vezették be:

AM és T.

AUSZTRIÁBAN KIADOTT MINTÁK

Ausztriai 1. minta (A1)

Kiadva Ausztriában 1947.3.21-től1952.5.15-ig

Leírás: Négyoldalas szürkésbarna papírminta.

Egyenértékűségi táblázat

Az A1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
aA1
bA
c1B
c2B
dC, CE
(e)–––
(f1)–––
(f2)–––

Ausztriai 2. minta (A2)

Kiadva Ausztriában 1952.5.16-tól1955.12.31-ig

Leírás: Hatoldalas szürkésbarna papírminta.

Egyenértékűségi táblázat

Az A2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA1
BA
c1B
c2B
d1C, CE
d2D, DE
(e)–––
(f1)–––
(f2)–––

Ausztriai 3. minta (A3)

Kiadva Ausztriában 1956.1.1-jétől1997.10.31-ig

Leírás: Hatoldalas rózsaszínű papírminta.

Egyenértékűségi táblázat

Az A3 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA, B1 79 (≤ 400 kg)
BB
CC
DD
E(lásd 2.)
(F)–––
(G)–––
(H)–––

További információ:

1. E minta formája változó lehet. Azonban a minta kiadásának időszakában az engedély tartalmában jelentős változás nem történt.

2. A BE, CE és DE kategória a 91/439/EGK irányelv szerinti értelemben nem létezett az A4 minta bevezetése előtt. Az E külön kategóriát képezett és korlátlan érvényességi idejű volt. Csak másik kategóriákkal együtt volt érvényes a következő módon: E + B: BE; E + C: CE; E + D: DE. Az E kategóriájú járművek vezetésére vonatkozó jogosultság érvényessége megfelel az alapul szolgáló jogosultságok érvényességének, pl. a D kategóriára vonatkozó ötéves érvényesség a E + D-re is vonatkozik.

Ausztriai 4. minta (A4)

Kiadva Ausztriában 1997.1.11-től2006.2.28-ig

Leírás: A 91/439/EGK irányelv I. melléklete szerinti hatoldalas rózsaszínű papírminta.

A következő harmonizált kategóriákat vezették be:

A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D és DE.

Ezenfelül a következő nemzeti kategóriákat vezették be:

F.

Ausztriai 5. minta (A5)

Kiadva Ausztriában 2006.3.1-jétől

Leírás: A 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti műanyag kártyás minta.

A következő harmonizált kategóriákat vezették be:

A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D és DE.

Ezenfelül a következő nemzeti kategóriákat vezették be:

F.

LENGYELORSZÁGBAN KIADOTT MINTÁK

Lengyelországi 1. minta (PL1)

Kiadva Lengyelországban 1984.1.1-jétől1992.4.30-ig

Leírás: Négyoldalas rózsaszínű papírminta.

Egyenértékűségi táblázat

A PL1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA
BB
BEBE
CC
CECE
DD
DEDE

Lengyelországi 2. minta (PL2)

Kiadva Lengyelországban 1992.5.1-jétől1999.6.30-ig

Leírás: Négyoldalas rózsaszínű papírminta.

Egyenértékűségi táblázat

A PL2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA
BB
BEBE
CC
CECE
DD
DEDE

Lengyelországi 3. minta (PL3)

Kiadva Lengyelországban 1999.7.1-jétől2001.9.30-ig

Leírás: Rózsaszínű műanyagkártyás minta.

Egyenértékűségi táblázat

A PL3 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
A1A1
AA
B1B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
(T)–––

Lengyelországi 4. minta (PL4)

Kiadva Lengyelországban 2001.10.1-jétől2004.4.30-ig

Leírás: Rózsaszínű műanyag kártyás minta.

Egyenértékűségi táblázat

A PL4 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
A1A1
AA
B1B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
(T)–––

Lengyelországi 5. minta (PL5)

Kiadva Lengyelországban 2004.5.1-jétől

Leírás: A 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti műanyag kártyás minta.

A következő harmonizált kategóriákat vezették be:

A1, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D és DE.

PORTUGÁLIÁBAN KIADOTT MINTÁK

Portugáliai 1. minta (P1)

Kiadva Portugáliában 1990.2.19-ig

Leírás: Négyoldalas rózsaszínű papírminta.

Egyenértékűségi táblázat

A P1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
(A1)–––
AA
BB
BEBE
BG/BEGB/BE (lásd 1.)
CC
CECE
CG/CEGC/CE (lásd 1.)
DD
DEDE
DG/DEGD/DE (lásd 1.)
(F)–––

További információ:

1. A kategória járművek hivatásos vezetésére jogosít.

Portugáliai 2. minta (P2)

Kiadva Portugáliában 1990.2.19-től1994.7.1-jéig

Leírás: Hatoldalas rózsaszínű papírminta.

Egyenértékűségi táblázat

A P2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA
BB
BEBE
CC
CECE
DD
DEDE

Portugáliai 3. minta (P3)

Kiadva Portugáliában 1994.7.1-jétől1998.10.18-ig

Leírás: A 91/439/EGK irányelv I. melléklete szerinti hatoldalas rózsaszínű papírminta.

A következő harmonizált kategóriákat vezették be:

A, B, BE, C, CE, D és DE.

Portugáliai 4. minta (P4)

Kiadva Portugáliában 1998.10.19-től1999.12.31-ig

Leírás: A 91/439/EGK irányelv I. melléklete szerinti hatoldalas rózsaszínű papírminta.

A következő harmonizált kategóriákat vezették be:

A1, A, B, BE, C, CE, D és DE.

Portugáliai 5. minta (P5)

Kiadva Portugáliában 1999.7.1-jétől2005.5.25-ig

Leírás: A 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti műanyag kártyás minta.

A következő harmonizált kategóriákat vezették be:

A1, A, B, BE, C, CE, D és DE.

További információ:

1999.7.1. és 1999.12.31. között mind a P4, mind a P5 minta kiadásra került.

Portugáliai 6. minta (P6)

Kiadva Portugáliában 2005.5.25-től

Leírás: A 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti rózsaszínű műanyag kártyás minta.

A következő harmonizált kategóriákat vezették be:

A1, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D és DE.

Romániai 1. minta (RO1)

Kiadva Romániában 1966.4.29-től1984.6.28-ig

Leírás: Egylapos füzet. Rózsaszínű. Lapméret: 74 x 105 cm.

Egyenértékűségi táblázat

A RO1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA
BB
CC
DD
E(E) (lásd 1.)

1. Az E külön kategóriát képezett, mely csak más kategóriákkal együtt volt érvényes a következő módon: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

További információ:

Ez a minta már nem jogosít vezetésre Romániában, mivel az 1995-2001-es években kötelező vezetőiengedély-cserét hajtottak végre. Ezek az engedélyek azonban megújíthatók: a Románia által így kiadott új vezetői engedélyeket a tagállamok kötelesek elismerni 2033.1.19-ig.

Romániai 2. minta (RO2)

Kiadva Romániában 1984.7.1-jétől1990.4.9-ig

Leírás: Biztonsági mintával ellátott, bankjegy minőségű nehézpapír (rózsaszínű). Méretek: 76 x 112 mm.

Egyenértékűségi táblázat

A RO2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA
BB
CC
DD
E(E) (lásd 1.)
F–––
GA1
H–––
I–––

1. Az E külön kategóriát képezett, mely csak más kategóriákkal együtt volt érvényes a következő módon: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

További információ:

Ez a minta már nem jogosít vezetésre Romániában, mivel az 1995-2001-es években kötelező vezetőiengedély-cserét hajtottak végre.

Romániai 3. minta (RO3)

Kiadva Romániában 1990.4.9-től1995.12.1-jéig

Leírás: Hatoldalas rózsaszínű papírminta. Lapméret: 75 x 103 cm. A rendszeres orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos adatokat két külön lapon tüntetik fel.

Egyenértékűségi táblázat

A RO3 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA
BB
CC
DD
E(E) (lásd 1.)
F–––
GA1
H–––
I–––

1. Az E külön kategóriát képezett, mely csak más kategóriákkal együtt volt érvényes a következő módon: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

További információ:

Ez a minta már nem jogosít vezetésre Romániában, mivel az 1995-2001-es években kötelező vezetőiengedély-cserét hajtottak végre.

Romániai 4. minta (RO4)

Kiadva Romániában 1995.12.1-jétől 2008-ig

Leírás: Rózsaszínű műanyag kártyás minta.

Egyenértékűségi táblázat

A RO4 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
A1A1
AA
B1B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
Tb–––
Tr–––
Tv–––

További információ:

A mintához tartozó engedélyek a dokumentumon feltüntetett érvényességi idő lejártáig érvényesek (10 év).

A műanyag kártyás mintát fokozatosan vezették be 1995.12.1-jétől. 1995.12.1. és 1996.10.31. között mind a RO3, mind a RO4 minta kiadásra került.

SZLOVÉNIÁBAN KIADOTT MINTÁK

Szlovéniai 1. minta (SLO1)

Kiadva Szlovéniában 1992.2.15-től2004.12.31-ig

Leírás: Hatoldalas hajtogatott rózsaszínű papírminta.

Egyenértékűségi táblázat

A SLO1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA (lásd 1.)
BB (lásd 2.)
CB, C
DB, C, D
EBE, CE (lásd 3.)
(F)–––
(G)–––
HA1 79 (< 50 km/h)

További információ:

1. Az A kategória esetében az alábbi (a megjegyzésekben feltüntetett) korlátozásokat alkalmazhatják:

"A - LE DO 50 KM/H" vagy "21800 A LE DO 50 KM/H" vagy "A 79 (< 50 KM/H)": csak A1 79 kategóriás (< 50 km/h) motorkerékpár vezetésére jogosít.

"A - DO 125 CCM" vagy "20500 A ≤ 125 CCM" vagy "A ≤ 125 CCM IN ≤ 11KW" vagy "20800 A ≤ 125 CCM IN ≤ 11 KW" vagy "72. (A1)": csak A1 kategóriás motorkerékpár vezetésére jogosít.

"A ≤ 25 KW ALI ≤ 0,16 KW/KG" vagy "20 900 A ≤ 25 KW ALI ≤ 0,16 KW/KG" vagy "A 209. (≤ 25 KW ALI ≤ 0,16 KW/KG)": csak A kategóriás motorkerékpár vezetésére jogosít, amelynek teljesítménye nem haladja meg a 25 kW-ot és a motorteljesítmény és a legnagyobb tömeg közötti arány nem haladja meg a 0,16 kW/kg-ot.

"A - DO 350 CCM" vagy "20700 A ≤ 350 CCM": csak A kategóriás motorkerékpár vezetésére jogosít a betöltött húszadik életévtől.

2. Ha a megjegyzések között a következő szövegek valamelyike szerepel:

"E - LE Z VOZILI B KATEGORIJE" vagy "20600 E LE Z VOZILI B KATEGORIJE" vagy "E 206. LE Z VOZILI B KAT.", akkor az engedély BE kategóriájú járművek vezetésére is jogosít.

3. Az E kategóriás engedély DE kategóriájú járművek vezetésére is jogosít, ha birtokosa már rendelkezik D kategóriás engedéllyel.

A mintát az alábbi nyelveken bocsáthatják ki: szlovén; szlovén és olasz (kétnyelvű); szlovén és magyar (kétnyelvű).

Szlovéniai 2. minta (SLO2)

Kiadva Szlovéniában 2005.1.1-jétől

Leírás: A 91/439/EGK irányelv I. melléklete szerinti minta.

A következő harmonizált kategóriákat vezették be:

A, A1, B, BE, C, CE, D1, D1E, D és DE.

Ezenfelül a következő nemzeti kategóriákat vezették be:

F, G és H.

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁGBAN KIADOTT MINTÁK

Szlovák Köztársaságbeli 1. minta (SK1)

Kiadva a Szlovák Köztársaságban 1993.1.1-jétől2004.4.30-ig

Leírás: Kétoldalas rózsaszínű laminált kártyás minta.

Egyenértékűségi táblázat

Az SK1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
A/50–––
AA
BB
BEBE
CB, C
CEBE, CE
DB, C, D
DEBE, CE, DE
(T)–––

Szlovák Köztársaságbeli 2. minta (SK2)

Kiadva a Szlovák Köztársaságban 2004.5.1-jétől

Leírás: A 91/439/EGK irányelv Ia. melléklet szerinti rózsaszínű műanyag kártyás minta. A következő harmonizált kategóriákat vezették be:

A1, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D és DE.

Ezenfelül a következő nemzeti kategóriákat vezették be:

AM és T.

FINNORSZÁGBAN KIADOTT MINTÁK

Finnországi 1. minta (FIN1)

Kiadva Finnországban 1972.7.1-jétől1972.9.30-ig

Leírás: Kétoldalas rózsaszínű papírminta.

Egyenértékűségi táblázat

A FIN1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA
BB
BEBE
CC
CECE
DD
DEDE
KTA
(T)–––

Finnországi 2. minta (FIN2)

Kiadva Finnországban 1990.10.1-jétől1996.6.30-ig

Leírás: Rózsaszínű műanyag kártyás minta.

Egyenértékűségi táblázat

A FIN2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA
BB
BEBE
CC
CECE
DD
DEDE
(T)–––

Finnországi 3. minta (FIN3)

Kiadva Finnországban 1996.7.1-jétől1997.12.31-ig

Leírás: Rózsaszínű műanyag kártyás minta.

Egyenértékűségi táblázat

A FIN3 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
A1A1
AA
BB
BEBE
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
(T)–––

Finnországi 4. minta (FIN4)

Kiadva Finnországban 1998.1.1-jétől

Leírás: A 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti műanyag kártyás minta.

A következő harmonizált kategóriákat vezették be:

A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D és DE.

Ezenfelül a következő nemzeti kategóriákat vezették be:

M (2000.1.1-jétől) és T.

Finnországi 5. minta (FIN5)

Kiadva az Åland-szigetek területén 1973.8.1-jétől1992.5.31-ig

Leírás: Kétoldalas rózsaszínű papírminta műanyag tokban.

Egyenértékűségi táblázat

A FIN5 minta (Åland) kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA
BB
BEBE
CC
CECE
DD
DEDE
KTA
(T)–––

Finnországi 6. minta (FIN6)

Kiadva az Åland-szigetek területén 1992.6.1-jétől1997.12.31-ig

Leírás: Rózsaszínű műanyag kártyás minta.

Egyenértékűségi táblázat

A FIN6 minta (Åland) kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA
BB
BEBE
CC
CECE
DD
DEDE
(T)–––

Finnországi 7. minta (FIN7)

Kiadva az Åland-szigetek területén 1998.1.1-jétől

Leírás: A 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti műanyag kártyás minta.

A következő harmonizált kategóriákat vezették be:

A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D és DE.

Ezenfelül a következő nemzeti kategóriákat vezették be:

M (2004.6.1-jétől) és T.

SVÉDORSZÁGBAN KIADOTT MINTÁK

Svédországi 1. minta (S1)

Kiadva Svédországban 1988.10.1-jétől1996.6.30-ig

Leírás: Rózsaszínű műanyag kártyás minta (formája 1993.1.1-jén megváltozott)

Egyenértékűségi táblázat

Az S1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA (lásd 2.)
BB (lásd 3.)
BEBE
CC
CECE
DD
DEDE

További információ:

1. A mintához tartozó utolsó engedély érvényessége 2006.6.30-án jár le.

2. Azok az engedéllyel rendelkező személyek, akik A kategóriás engedélyüket 1996.7.1-je előtt, segédmotoros kerékpárra vonatkozó korlátozással kapták meg, jogosultak 125 cm3-t nem meghaladó térfogatú gépjármű vezetésére teljesítménykorlátozás (kW) nélkül. Ez a jog a vezetői engedély érvényességének lejártáig fennáll. Bevonás után az új vezetői engedély csak a 91/439/EGK irányelv szerinti A1 kategóriájú járművek vezetésére jogosít. A tízévenkénti szokásos csere nem befolyásolja az engedély érvényességét.

3. Azok az engedéllyel rendelkező személyek, akik 1996. július 1. előtt kaptak B kategóriás engedélyt, legfeljebb 3,5 t megengedett össztömegű személygépkocsi vezetésére jogosultak mindaddig, ameddig a jármű személygépkocsiként, és nem könnyű tehergépkocsiként van nyilvántartva. Ez a jog a vezetői engedély érvényességének lejártáig fennáll. Bevonás után az új vezetői engedély csak a 91/439/EGK irányelv szerinti B kategóriájú járművek vezetésére jogosít. A tízévenkénti szokásos csere nem befolyásolja az engedély érvényességét, így a fenti jogosultság a cserét követően is fenntartható.

Svédországi 2. minta (S2)

Kiadva Svédországban 1996.7.1-jétől

Leírás: A 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti műanyag kártyás minta (1997.1.1-jén és 1999.6.1-jén változtattak a minta kialakításán).

A következő harmonizált kategóriákat vezették be:

A1, A, B, BE, C, CE, D és DE.

A "Taxi" nemzeti kategóriát 1998.10.1-jén eltörölték.

AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN KIADOTT MINTÁK

Egyesült királyságbeli 1. minta (UK1)

Kiadva Nagy-Britanniában 1976 januárjától 1986 januárjáig

Leírás: Hosszúkás, zöld, összehajtogatott minta.

Egyenértékűségi táblázat

Az UK1 (Nagy-Britannia) minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AB, BE, C1, C1E 79 (≤ 8,25 t) (lásd 1.)
BB 78, BE 78, C1 78, C1E 78, 79 (≤ 8,25 t) (lásd 2.)
CB1 79 (≤ 425 kg)
DA
(E, F, G, H, J, K, L, M, N)–––

További információ:

1. Az A kategóriás engedéllyel rendelkező személyek jogosultak nem ellenszolgáltatásért bérbeadott (nem hivatásos használatú, és nem közvetlenül vagy közvetetten fizető utasokat szállító) D1 és D1E, valamint C1E kategóriájú járművek vezetésére, feltéve hogy a pótkocsi és a vontató jármű össztömege nem haladja meg a 8,25 tonnát.

2. Mint az A kategóriás engedélyek birtokosainál, de csak automata-sebességváltós járművek esetében.

Egyesült királyságbeli 2. minta (UK2)

Kiadva Nagy-Britanniában 1986 januárjától 1990 júniusáig

Leírás: Rózsaszínű, összehajtogatott minta. Csak egy része a tényleges vezetői engedély, a többi az ún. ellenpéldány.

Egyenértékűségi táblázat

Az UK2 (Nagy-Britannia) minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AB, BE, C1, C1E (lásd 1.)
BB 78, BE 78, C1 78, C1E 78 (lásd 2.)
CB1 79 (≤ 425 kg)
DA
(E, F, G, H, J, K, L, M, N)–––

További információ:

1. Az A kategóriás engedéllyel rendelkező személyek jogosultak nem ellenszolgáltatásért bérbeadott (nem hivatásos használatú, és nem közvetlenül vagy közvetetten fizető utasokat szállító) D1 és D1E, valamint C1E kategóriájú járművek vezetésére, feltéve hogy a pótkocsi és a vontató jármű össztömege nem haladja meg a 8,25 tonnát.

2. Mint az A kategóriás engedélyek birtokosainál, de csak automata-sebességváltós járművek esetében.

Egyesült királyságbeli 3. minta (UK3)

Kiadva Nagy-Britanniában 1990 júniusától 1996 decemberéig

Leírás: Rózsaszínű és zöld összehajtogatott minta. Csak egy része a tényleges vezetői engedély, a többi az ún. ellenpéldány.

Egyenértékűségi táblázat

Az UK3 (Nagy-Britannia) minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA
B1B1
BB, C1E (lásd 1.)
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
(F, G, H, K, P)–––

További információ:

1. A B kategóriás engedéllyel rendelkező személyek jogosultak nem ellenszolgáltatásért bérbeadott (nem hivatásos használatú, és nem közvetlenül vagy közvetetten fizető utasokat szállító) D1 és D1E járművek, valamint C1E járművek vezetésére, feltéve hogy a pótkocsi és a vontató jármű össztömege nem haladja meg a 8,25 tonnát.

Egyesült királyságbeli 4. minta (UK4)

Kiadva Nagy-Britanniában 1997 januárjától 2000 márciusáig

Leírás: Rózsaszínű és zöld összehajtogatott minta. Csak egy része a tényleges vezetői engedély, a többi az ún. ellenpéldány.

Egyenértékűségi táblázat

Az UK4 (Nagy-Britannia) minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
A1A1
AA
B1B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
(F, G, H, K, P)–––

További információ:

A 4. és 5. minta kibocsátási időszakai átfedésben vannak.

Egyesült királyságbeli 5. minta (UK5)

Kiadva Nagy-Britanniában 1998 júliusától 2007.6.17-ig

Leírás: A 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti műanyag kártyás minta.

Ellenpéldánya, amely a közlekedési szabálysértések miatti kiszabott büntetések feljegyzésére szolgál, külön kerül kiadásra. A minta kibocsátásának időszaka a fokozatos bevezetés következtében átfedésben van az UK4 minta kibocsátási időszakával.

A következő harmonizált kategóriákat vezették be:

A1, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D és DE.

Ezenfelül a következő nemzeti kategóriákat vezették be:

F, G, H, K és P.

Egyesült királyságbeli 6. minta (UK6)

Kiadva Nagy-Britanniában 2007.6.18-tól

Leírás: A 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti műanyag kártyás minta.

Ellenpéldánya, mely a közlekedési szabálysértések miatt kiszabott büntetések feljegyzésére szolgál, külön kerül kiadásra.

A következő harmonizált kategóriákat vezették be:

A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D és DE.

Ezenfelül a következő nemzeti kategóriákat vezették be:

F, G, H, K és P.

Egyesült királyságbeli 7. minta (UK7)

Kiadva Észak-Írországban 1991.1.1-jétől1996.12.31-ig

Leírás: A minta a bejegyzéseket tartalmazó papír vezetői engedélyből és a vezető adatait tartalmazó fényképes műanyag ellenpéldányból áll.

Egyenértékűségi táblázat

Az UK7 (Észak-Írország) minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA
B1B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
(F, G, H, K, L, N, P)–––

További információ:

A mintához tartozó utolsó engedély érvényessége 2006.12.31-én járt le.

Egyesült királyságbeli 8. minta (UK8)

Kiadva Észak-Írországban 1997.1.1-jétől1999.3.31-ig

Leírás: A minta a bejegyzéseket tartalmazó papír vezetői engedélyből és a vezető adatait tartalmazó fényképes műanyag ellenpéldányból áll.

Egyenértékűségi táblázat

Az UK8 (Észak-Írország) minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
A1A1
AA
B1B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
(F, G, H, K, L, N, P)–––

Egyesült királyságbeli 9. minta (UK9)

Kiadva Észak-Írországban 1999.4.1-jétől

Leírás: A 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti műanyagkártyás minta, valamint a közlekedési szabálysértések feljegyzésére szolgáló papír ellenpéldány.

A következő harmonizált kategóriákat vezették be:

A1, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D és DE.

Ezenfelül a következő nemzeti kategóriákat vezették be:

F, K, L, N és P.

Egyesült királyságbeli 10. minta (UK10)

Kiadva Gibraltáron 1990.12.2-től1997.1.15-ig

Leírás: Hatoldalas rózsaszínű papírminta.

Egyenértékűségi táblázat

Az UK10 (Gibraltár) minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA, B1 79 (≤ 400 kg) csak háromkerekű járművek
BB, B1 (csak négykerekű járművek)
BEBE
CC
CECE
C1CE
DD
DEDE
EBE, CE, DE
(F, G, H, I, J, K)–––

További információ:

Érvényesség:

A, B, BE, 70y; > 70: 3y

C, C1, D, E 5y

Egyesült királyságbeli 11. minta (UK11)

Kiadva Gibraltáron 1997.1.16-tól2006.8.24-ig

Leírás: A 91/439/EGK irányelv I. melléklete szerinti rózsaszínű papírminta.

A következő harmonizált kategóriákat vezették be:

A1, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D és DE.

Ezenfelül a következő nemzeti kategóriákat vezették be:

F, G, H, I, J és K.

Egyesült királyságbeli 12. minta (UK12)

Kiadva Gibraltáron 2006.8.24-től

A 91/439/EGK irányelv I. melléklete szerinti hatoldalas rózsaszínű papírminta. Ahogy az UK11 minta esetében, csak az új tagállamok csatlakozására tekintettel módosított előlappal.

IZLANDON KIADOTT MINTÁK

Izlandi 1. minta (ÍS1)

Kiadva Izlandon 1960.4.12-től 1981-ig

Leírás: Kétoldalas laminált, zöld papír minta.

Egyenértékűségi táblázat

Az ÍS1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA, B1 79 (≤ 400 kg)
BB, BE, C1, C1E, D1, D1E
C(lásd 1.)
DC, CE
ED, DE

További információ:

1. Ilyen engedélyek esetében a C kategóriájú járművek vezetésére való jogosultság csak a B és/vagy E kategóriájú járművek hivatásos vezetésének felel meg, és nincs semmilyen összefüggésben a 91/439/EGK irányelvvel.

Izlandi 2. minta (ÍS2)

Kiadva Izlandon 1981-től 1988.3.1-jéig

Leírás: Kétoldalas laminált, zöld papír.

Egyenértékűségi táblázat

Az ÍS2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA, B1 79 (≤ 400 kg)
BB, BE, C1, C1E, D1, D1E
C(lásd 1.)
DC, CE
ED, DE

További információ:

1. Ilyen engedélyek esetében a C kategóriájú járművek vezetésére való jogosultság csak a B és/vagy E kategóriájú járművek hivatásos vezetésének felel meg, és nincs semmilyen összefüggésben a 91/439/EGK irányelvvel.

Izlandi 3. minta (ÍS3)

Kiadva Izlandon 1988.3.1-jétől1993.5.31-ig

Leírás: Kétoldalas laminált, zöld papír.

Egyenértékűségi táblázat

Az ÍS3 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA, B1 79 (≤ 400 kg)
BB, BE, C1, C1E
C(lásd 1.)
DC, CE
ED, DE

További információ:

1. Ilyen engedélyek esetében a C kategóriájú járművek vezetésére való jogosultság csak a B és/vagy E kategóriájú járművek hivatásos vezetésének felel meg, és nincs semmilyen összefüggésben a 91/439/EGK irányelvvel.

Izlandi 4. minta (ÍS4)

Kiadva Izlandon 1993.6.1-jétől1997.8.14-ig

Leírás: Kétoldalas laminált, rózsaszínű papír.

Egyenértékűségi táblázat

Az ÍS4 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA
BB, BE
C(lásd 1.)
DC, CE
ED, DE

További információ:

1. Ilyen engedélyek esetében a C kategóriájú járművek vezetésére való jogosultság csak a B és/vagy E kategóriájú járművek hivatásos vezetésének felel meg, és nincs semmilyen összefüggésben a 91/439/EGK irányelvvel.

Izlandi 5. minta (ÍS5)

Kiadva Izlandon 1997.8.15-től

Leírás: A 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti műanyag kártyás minta.

Egyenértékűségi táblázat

Az ÍS5 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA
BB
BEBE
CC
CECE
DD
DEDE

LIECHTENSTEINBEN KIADOTT MINTÁK

Liechtensteini 1. minta (FL1)

Kiadva Liechtensteinben 1978-tól 1993-ig

Leírás: Négyoldalas, kék papírminta.

Egyenértékűségi táblázat

Az FL1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
A1A1
AA
B1B (hivatásos járművezető)
BB
BEBE
(C1)–––
(C1E)–––
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
(F, G)–––

Liechtensteini 2. minta (FL2)

Kiadva Liechtensteinben 1993-tól 2003 áprilisáig

Leírás: Négyoldalas, kék papírminta.

Egyenértékűségi táblázat

Az FL2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
A1A1
A2B1 79 (≤ 400 kg)
AA
BB
BEBE
(C1)–––
(C1E)–––
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
D2D1 (lásd 1.)
D2ED1E (lásd 1.)
DD
DEDE
(F, G)–––

További információ:

1. A D2 engedéllyel rendelkezők kizárólag nem hivatásos módon vezethetnek D1 járműveket. A D2E engedéllyel rendelkezők kizárólag nem hivatásos módon vezethetnek D1E járműveket.

Liechtensteini 3. minta (FL3)

Kiadva Liechtensteinben 2003 áprilisától

Leírás: A 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti műanyag kártyás minta.

Egyenértékűségi táblázat

Az FL3 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
A1A1
AA
B1B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
F, G, M–––

NORVÉGIÁBAN KIADOTT MINTÁK

Általános megjegyzés mindegyik mintához: valamennyi norvég vezetői engedélyen az előnyomtatott szöveg bokmal vagy nynorsk nyelvi változatban szerepel. A két nyelv egyenrangú. A "førerkort" és "Norge" szavak azt jelzik, hogy a szöveg bokmal nyelven íródott, a "førarkort" és "Noreg" szavak pedig a nynorsk nyelvre utalnak.

Norvégiai 1. minta (N1)

Kiadva Norvégiában 1967.4.23-tól1979.3.31-ig

Leírás: sötétzöld borítójú, A7 méretre hajtogatott, hatoldalas minta. A borító elején a "Førerkort" vagy a "Førarkort" szó szerepel.

Egyenértékűségi táblázat

Az N1 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
Class 1A1, B, BE
Class 2A1, B, BE
Class 3A
(Class 4)

További információ:

Ha az engedély 1982. április 2-án érvényes volt és érvényességi ideje tíz év, akkor ez a minta birtokosa betöltött 100. életévéig érvényes. A nemzeti jog előírja, hogy e mintával külföldön vezetőknek a közúti forgalomról szóló bécsi egyezmény értelmében hiteles fordítást vagy nemzetközi engedélyt is maguknál kell tartaniuk.

Norvégiai 2. minta (N2)

Kiadva Norvégiában 1979.4.1-jétől1989.3.1-jéig

Leírás: átlátszó műanyagtokba helyezett, élénk rózsaszínű, kétoldalas papírminta. Az 1985 júliusa után kiállított engedélyeken szerepel a birtokosnak kiadott legelső vezetői engedély kiállításának dátuma ("Første førerkort").

Egyenértékűségi táblázat

Az N2 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA
A + „Klasse A gjelder bare lett motorsykkel”A1 (lásd 1.)
BB
BEBE (lásd 2.)
CC
CECE
DC1, D (lásd 3.)
DEC1E, DE (lásd 3.)
(A + „Klasse A gjelder bare beltemotorsykkel”)
(T)

További információ:

1. A bélyegző és a korlátozásra utaló szöveg a vezetői engedély hátlapján található.

2. Az 1979. április 1-je előtt kiállított BE kategóriás vezetői engedély birtokosa, aki engedélyét később N2 mintára cserélte, A1 kategóriájú jármű vezetésére is jogosult.

3. A C1 vagy C1E kategóriára való jogosultság megtartásához a vezetői engedély birtokosának 2002.1.1-je előtt N4-es mintára kell cserélnie engedélyét D vagy DE kategóriára való jogosultságának megújítása során.

Norvégiai 3. minta (N3)

Kiadva Norvégiában 1989.3.1-jétől1997.12.31-ig.

Leírás: átlátszó műanyagtokba helyezett, élénk rózsaszínű és szürke, kétoldalas papírminta.

Egyenértékűségi táblázat

Az N3 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
AA
A + „Klasse A gjelder bare lett motorsykkel”A1 (lásd 1.)
A1A1
BB (lásd 2.)
BEBE (lásd 3.)
B1B1
CC
CECE
C1C1 (lásd 4.)
C1EC1E (lásd 4.)
DD
DEC1E, DE (lásd 5.)
D1D1 (lásd 6.)
D1ED1E (lásd 6.)
D2C1, D1 (lásd 5.)
D2EC1E, D1E (lásd 5.)
(A + „Gjelder beltemotorsykkel”)
(S)
(T)

További információ:

1. A bélyegző és a korlátozásra utaló szöveg a vezetői engedély hátlapján található.

2. Ha a következő jogosultságot a vezetői engedély hátlapjára bélyegezték: "Gjelder også bil med tillatt totalvekt ikke over 7500 kg og høyst 8 passasjerplasser" (érvényes 7 500 kg-nál kevesebb legnagyobb megengedett össztömegű és legfeljebb 8 személyes gépjárművekre), akkor birtokosa C1 kategóriájú járművek vezetésére is jogosult. E jogosultság megtartásához a vezetői engedély birtokosának 2002.1.1-je előtt N4-es mintára kell cserélnie engedélyét.

3. Az 1992.9.30. előtt kiállított BE kategóriás vezetői engedély birtokosa, aki engedélyét később N3 mintára cserélte, A1 kategóriájú jármű vezetésére is jogosult; e jogosultság megtartásához a vezetői engedély birtokosának 2002.1.1-je előtt N4-es mintára kell cserélnie engedélyét.

4. A C1 és a CE1 kategóriát 1997. január 1-jén vezették be.

5. A C1 vagy C1E kategóriára való jogosultság megtartásához a vezetői engedély birtokosának 2002.1.1-je előtt N4-es mintára kell cserélnie engedélyét DE, D2 vagy D2E kategóriára való jogosultságának megújítása során.

6. A D2 és D2E kategóriákat helyettesítő D1 és D1E kategóriákat 1997. január 1-jén vezették be.

Norvégiai 4. minta (N4)

Kiadva Norvégiában 1998.1.1-jétől

Leírás: A 91/439/EGK irányelv Ia. melléklete szerinti műanyag kártyás minta.

Egyenértékűségi táblázat

Az N4 minta kategóriáiMegfelelő kategóriák
A1A1
AA
B1B1
BB
BEBE
C1C1
C1EC1E
CC
CECE
D1D1
D1ED1E
DD
DEDE
(S, T, M)

II. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

A 2000/275/EK határozatEz a határozat
1. cikk1. cikk
2. cikk2. cikk
3. cikk (1) bekezdés3. cikk (1) bekezdés
3. cikk (2) bekezdés3. cikk (3) bekezdés
3. cikk (3) bekezdés3. cikk (2) bekezdés
3. cikk (4) bekezdés
4. cikk
4. cikk5. cikk

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008D0766 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008D0766&locale=hu

Tartalomjegyzék